Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методика розрахунків модульної і семестрової оцінок студента№ з/п Оцінка студента Макс. оцінка Модуль 1 Модуль 2
Максимальна підсумкова семестрова модульна оцінка (МС) - -
Максимальні підсумкові оцінки за змістовими модулями (ММ)
Фактична кількість балів, отриманих студентом за видами поточного контролю (приклад) (ФБ)   47 40
Підсумкові фактичні оцінки студента за змістовими модулями М = ФБ / МВ * ММ  
Підсумкова семестрова модульна оцінка студента С = М12  
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента Р = С + Е   87/С

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90-100 А відмінно     Зараховано
82-89 В добре
75-81 С
69-74 D задовільно
60-68 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Методичне забезпечення

Викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними технічними засобами навчання, які побудовані на новітніх інформаційно-комунікаційних технологіях (мультимедійний комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивний комплекс SMART Board, авторські засоби мультимедіа).

На заняттях і під час самостійній роботі студентів використовуються методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, ілюстративні комп’ютерні дидактичні матеріали, які розроблені на кафедрі, а саме:

- Опорні конспекти лекцій.

- Навчальні посібники.

- Робоча навчальна програма.

- Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів.

- Засоби підсумкового контролю.

- Презентації.

Рекомендована література

1. Айгуль Тулембаева. Жар-птицы Великой степи. Томирис. Айша-биби. Борте. – Алматы: Триумф "Т", 2007.

2. Аксіоми Будди. / Упор.: Віктор Перконос. – Тернопіль: Навчальна книга, 2013.

3. Алан Уотс. Путь дзэн. – Киев: София, 1993.

4. Александр Мещеряков. Хроника "Сёку никонги". // Политическая культура древней Японии. / Ред.: А. Мещеряков. – Москва: Российский государственный гуманитарный университет, 2005.

5. Алексей Чебунин. История проникновения и становления буддизма в Китае. – Улан-Удэ: Изд.-полигр. комплекс ФГОУ ВСГАКИ, 2009.

6. Андрей Накорчевский. Синто. – Санкт-Петербург: Азбука-класика, Петербургское востоковедение, 2003.

7. Андрей Чегодаев. Древнеегипетская Книга Мертвых – фрагменты перевода и комментарии. // Вопросы истории, 1994. – № 8: С. 145-163, № 9: С. 141-151.

8. Анна Успенская. Зороастризм за 90 минут. – Москва: ACT, Санкт-Петербург: Астрель-СПб, 2006.

9. Артем Корсун, Наталья Лавриненко. Загадки истории. Лики Поднебесной. – Харьков: Фолио, 2010.

10. Аюна Дашиева. Из истории тибетских комментариев к "Хридая-сутре". // Вестник Бурятского государственного университета. № 8. – Улан-Удэ: Бурятский государственный университет, 2011. – С. 150-155.

11. Беслан Джинджолия. Концепция праджни в учении Д.Т. Судзуки. // Asiatica: Труды по философии и культурам Востока. Вып. 2. / Ответственный. редактор С. Пахомов. – Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. – С. 12-29.

12. Валерий Андросов. Будда Шакьямуни и индийский буддизм. Современное истолкование древних текстов. – Москва: "Восточная литература" РАН, 2001.

13. Василий Пивоев. Культурология (Введение в историю и теорию культуры): учебное пособие. – Москва: Директ-Медиа, 2013.

14. Васубандху. Учение о карме. / Перевод с санскрита и комментарии: Е. Островская и В. Рудой. – Санкт-Петербург: Перебругское Востоковедение, 2000.

15. Виктория Лысенко. Опыт введения в буддизм: Ранняя буддийская философия. – Москва: Наука, 1994.

16. Виктория Лысенко. Ранний буддизм: религия и философия. Учебное пособие. – Москва: ИФ РАН, 2003.

17. Віктор Єленський. Велике повернення: Релгія у глобальній політиці та міжнародних відносинах кінця ХХ - початку ХХІ століття. – Львів: В-во Українського Католицького Університету, 2013.

18. Владимир Глаголев. Философско-религиозные аспекты в изучении караимов. // Религия и культура: Россия. Восток. Запад: Сборник статей. / Под ред. Е.А. Торчинова. – Санкт-Петербург: Изд-во СПб. ун-та, 2003. – С. 231-250.

19. Владимир Малявин. Чань. // Буддизм от А до Я. – Москва: Республика, 1992. – С. 270-271.

20. Владимир Спирин. "Любовь" и математика в "Мо-цзы". // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. № X. – Москва, 1974.

21. Вольфґанґ Вальдштайн. Записано у серці людини. Природне право як основа людського суспільства. / Пер. з німецької О. Коцюба, наукова редакція: О. Шепетяк – Дрогобич: Коло, 2013.

22. Галина Юсупова. Духовная традиция дзэн и современность: к истокам толерантного сознания (теоретические аспекты). // Вестник Дагестанского научного центра РАН. № 28. – Махачкала: Региональный центр этнополитических исследований ДНЦ РАН, 2007.

23. Гарольд Лэмб. Кир Великий. Первый монарх. / Пер. с англ. Л.А. Игоревского. – Москва: Центрполиграф, 2005.

24. Генрих Дюмулен. История дзэн-буддизма. – Москва: ЗАО Центрполиграф, 2003.

25. Герман Генкель. Саадия Гаон. Знаменитый еврейский ученый X века. Биографический очерк. – Либроком, 2012.

26. Григорий Померанц, Зинаида Миркина. Набирать снег серебряным кувшином (дзэн-буддизм). // Великие религии мира. / Науч. ред. Е. Жукова. – Москва: Издательский дом Международного университета в Москве, 2006. – С. 144-167.

27. Дайсецу Тейтаро Судзуки, Секида Кацуки. Дзэн-Буддизм: Основы Дзэн-Буддизма. Практика Дзэн. – Бишкек: Одиссей, 1993.

28. Дайсецу Тейтаро Судзуки. Значение Праджняпарамита-хридая сутры для дзэн-буддизма. // Очерки о дзэн-буддизме. Часть третья. / Ред.: С. Пахомов. – Санкт-Петербург: Наука, 2005. – С. 206-224.

29. Дамьен Кеоун. Буддизм. – Москва: Весь Мир, 2001.

30. Джеймс Генри Брестед, Борис Тураев. История Древнего Египта. – Минск: Харвест, 2003.

31. Джузеппе Ріцціотті. Життя Ісуса Христа. / Пер. з італ. Л. Гайдуківського. – Рим: Український католицький університету імені св. Климента Папи (Том XLIX-L), 1979.

32. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. / Пер. с древнегреческого: М.С. Гаспаров. – Москва: Мысль, 1986.

33. Духовная культура китайцев. Энциклопедия в пяти томах. Том 2: Мифология и религия. / Ред. М.Л. Титаренко и другие. – Москва: Восточная литература, 2007.

34. Евгений Торчинов. Буддизм: Карманный словарь. – Санкт-Петербург: Амфора, 2002.

35. Елена Сафронова. Основные направления распространения дзэн-буддизма в странах Запада. // Вопросы научного атеизма: Мистицизм: проблемы анализа и критики. № 38. – Москва: Мысль, 1989. – С. 147-166.

36. Игорь Козловский. Избранные лекции по теории и практике религиозного мистицизма. Т 1: Буддизм. Христианство. – Донецк: Норд-Пресс, 2009.

37. Икеда Дайсаку. Сокровенный закон жизни и смерти. Беседы о "Сутре Лотоса" – главком учении Будды. / Введение, первевод, комментарии и указатель: Стелла Сивакова, редактор: Экуко Сайто-Бэнц. – Санкт-Петербург: Петербургское востоковедение, 2003.

38. Ирина Урбанаева. "Сутра сердца": медитация бессамостности в контексте пяти путей Махаяны. // Вестник Бурятского государственного университета. № 8. – Улан-Удэ: Бурятский государственный университет, 2008. – С. 8-17.

39. Кермен Наднеева. Буддизм махаяны в Республике Калмыкия: учебное пособие. – Элиста: Калмыцкий гос. ун-т, 2002.

40. Кодзики. Мифы Древней Японии. / Пер.: Е. Пинус. – Екатеренбург: У-Фактория, 2005.

41. Леонард Переломов. Конфуций: "Лунь юй". – Москва: Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 1998.

42. Леонид Янгутов. Единство, тождество и гармония в философии китайского буддизма. – Новосибирск: Наука, 1995.

43. Леонид Янгутов. Хридая-сутра в китайской традиции. // Вестник Бурятского государственного университета. № 6. – Улан-Удэ: Бурятский государственный университет, 2008. – С. 19-24.

44. Маrу Boyce. Zoroastrians. Their Religious Beliefs and Practices. – London, Boston, Henley: Routledge & Kegan Paul, 1979.

45. Маргарита Альбедиль. Буддизм. Религия без Бога. – Санкт-Петербург: Вектор, 2013.

46. Марина Монгуш. История буддизма в Туве (вторая половина VI - конец XX в.). – Новосибирск: Наука, 2001.

47. Милица Матье. Древнеегипетские мифы. – Москва, Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1956.

48. Милица Матье. Проблема изучения Книги Мертвых. // Милица Матье. Избранные труды по мифологии и идеологии древнего Египта. – Москва: Восточная литература, 1996.

49. Мирча Элиаде. История веры и религиозных идей. Том 1: От каменного века до элевсинских мистерий. – Москва: Критерион, 2002.

50. Михайил Ермаков. Мир китайского буддизма. – Санкт-Петербург: Андреев и сыновья, 1994.

51. Михаил Титаренко. Древнекитайский философ Мо Ди, его школа и учение. – Москва: Наука, 1985.

52. Михаил Штереншис. Евреи: история нации. – Герцлия: Исрадон, 2008.

53. Михайло Кочерган. Вступ до мовознавства. – Київ: Академія, 2001.

54. Наталия Жуковская. Возрождение буддизма в Бурятии: проблемы и перспективы. – Москва: ИЭА РАН, 1997.

55. Наталия Ямпольская. О малоизвестном халхаском переводе сутры Аштасахасрика Праджняпарамита. // Mongolica-XI. Сборник научных статей по монголоведению. – Санкт-Петербург, 2013.

56. Николай Абаев. Бодхидхарма. // Китайская философия. Энциклопедический словарь. / Ред.: М. Титаренко. – Москва: Мысль, 1994.

57. Николай Абаев. Чань-буддизм и культурно-психологические традиции в средневековом Китае. – Новосибирск: Наука, 1989.

58. Нихон сёки: Анналы Японии. / Науч. ред.: В. Горегляд. – Санкт-Петербург: Гиперион, 1997.

59. Олег Доманов. Дзэн-буддизм и этика. // Философия: история и современность. Сборник научных трудов. – Новосибирск: НИИ МИОО НГУ, 1998. – С. 91-107.

60. Олександр Гаврюшенко, Василь Шейко, Любов Тишевська. Історія культури: Навчальний посібник. – Київ: Кондор, 2004.

61. Олександр Мень. История религии. В поисках Пути, Истины и Жизни. В семи томах. Том 2: Магизм и Единобожие: Религиозный путь человечества до эпохи великих Учителей. – Москва: Слово, 1991.

62. Олжас Жанайдаров. Мифы древнего Казахстана. – Алматы: Аруна, 2006.

63. Рафаэль Безертинов. Мировоззрение тенгрианства. Учебное пособие. – Казань: Школа, 2006.

64. Рихард Пишель. Будда и его жизнь. – Москва: Армита-Русь, 2004.

65. Сафарали Шомахмадов. Изучение "Алмазной сутры" из коллекции ИВР РАН: прошлое, настоящее, будущее. // Пятые востоковедные чтения памяти О.О. Розенберга. Труды участников научной конференции. Москва: ИВР РАН, 2012. – С. 135-141.

66. Свет дхармы: Антология традиционной индийской философии. / Составитель, автор вступительной статьи и редактор Сергей Пахомов. – Санкт-Петербург: Амфора, 2013.

67. Сергей Ольденбург. Жизнь Будды, индийского учителя жизни. Пять лекций по буддизму. – Самара: Агни, 1998.

68. Сергей Ольденбург. Конфуций, Будда Шакьямуни. – Москва: Ломоносовъ, 2012.

69. Сергей Пахомов. Отношение к смерти в чань-буддизме // Шестая буддологическая конференция: Тезисы. / Сост. С. Коротков, Е. Торчинов. – Санкт-Петербург, 1999.

70. Уинстон Л. Кинг. Дзен и путь меча: опыт постижения психологии самурая. – Санкт-Петербург: Евразия, 1999.

71. Филип Хитти. Краткая история Ближнего Востока. Мост трех континентов. / Пер. с англиского: А.В. Бушуев. – Москва: ЗАО, 2012.

72. Филип Шафф. Истрия христианской Церкви. Том V: Средневековое христианство 1049-1294 г. по Р.Х. / Пер.: О. Рыбаков. – Санкт-Петербург: "Библия для всех", 2008.

73. Философия буддизма: энциклопедия. / Отв. ред.: М.Т. Степанянц; Институт философии РАН. – Москва: Восточная литература, 2011.

74. Фэн Ю-Лань. Краткая история китайской философии. / Пер. с англ.: Р.В. Котенко. – Санкт-Петербург: Евразия, 1998.

75. Ханна Омархали. Зороастризм. / Религии мира: Учебное пособие. Под ред. М.М. Шахнович. Изд. 2. – Санк-Петебург: Изд-во С-Петерб. ун-та, 2005.

76. Элиас Дж. Бикерман. Евреи в эпоху эллинизма. – Москва: Гешарим, Мосты культуры, 2000.

77. Юрий Перепёлкин. История Древнего Егитпа. / Общ. ред. А. Вассоевича. – Санкт-Петербург: Летний Сад, Нева, 2000.

78. Юрій Саух. Філософія буддизму. Глобалізаційний вимір. – Київ, 2009.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.