Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 2. Ключові проблеми релігієзнавства (4 год.)Київський університет імені Бориса Грінченка

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра філософії

 

 

 
 
«ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з науково-методичної та навчальної роботи ________________ О.Б.Жильцов « ___ » _____________ 2015 р.

 


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПОРІВНЯЛЬНЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

(шифр і назва навчальної дисципліни)

 

напрям підготовки 6.020301 «Філософія»

(шифр і назва напряму підготовки)

інститут, факультет, відділення Інститут суспільства

(назва інституту, факультету, відділення)

 

2015 – 2016 навчальний рік


 

Робоча програма навчальної дисципліни Порівняльне релігієзнавство для студентів напряму підготовки 6.020301 «Філософія».

 

 

Розробники:

 

Шепетяк Олег Михайлович, доктор філософських наук, доцент кафедри філософії Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри філософії Інституту суспільства.

Протокол від «______» жовтня 2015 року, протокол № ____.

 

Завідувач кафедри філософії

доктор філософських наук, професор _________________ Александрова О.С.

 

© Шепетяк О.М., 2015 р.

© Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015 р.

 


Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
Кількість кредитів – 3,5 Галузь знань 0203 «Гуманітарні наки» Нормативна дисципліна циклу професійної та практичної підготовки
Напрям підготовки 6.020301 «Філософія»  
Модулів – 4 Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр» Рік підготовки 4-й
Змістових модулів – 4
Індивідуальні завдання: орієнтовна тематика індивідуальних завдань додається (див. п.9) Семестр 1-й
 
Загальна кількість годин – 126 Лекції 26 год.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 4   Семінарські 24 год.
Модульний контроль 7 год.
Самостійна робота 69 год.
Семестровий контроль 0 год.
Вид контролю залік

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 44,5% / 55,5%.

 

 


Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета – формування системи понять, знань, умінь і навичок в галузі порівняльного релігієзнавства.

Завдання:

- узагальнення та розширення знань студентів в галузі історії релігій;

- формування уявлень про релігії минулого і сучасності;

- забезпечення необхідним понятійним апаратом для орієнтування у релігійній ситуації різних історичних періодів;

- опанування здобутками релігійних культур різних народів світу;

- виховання толерантності до релігійних надбань людства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- основні поняття і визначення релігій світу;

- доктринальні особливості релігій світу;

- Священні Писання релігій світу;

- історії зародження релігій;

- історичні умови та особливості розвитку релігій;

- морально-етичні доктрини релігій світу;

- релігійні обряди та ритуали;

- цивілізаційні ролі релігій.

вміти:

- орієнтувати у розмаїтті релігійної палітри сучасного світу;

- аналізувати релігійні доктринальні особливості та їхній зв'язок з історією культури;

- бачити зв'язки морально-етичних доктрин релігій світу із загальнолюдськими моральними уявленнями;

- бачити впливи релігій світу на формування цивілізаційних ідеалів людства;

- застосовувати отримані теоретичні знання у практичному орієнтуванні у світі релігій;

- розрізняти мовні особливості Священних Писань та лінгвістичну історію їх написання;

- аналізували містичні сегменти релігій світу.


Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Передумови релігієзнавчого аналізу

 

Тема 1. Релігія: сутність і тлумачення (4 год.)

Проблема походження релігії. Трансцендентний екзистенціал як підстава релігії. Релігія як вічний пошук людини. Релігія в контексті сталих метафізичних структур. Недефінітивність людської сутності та релігійне відчуття.

 

Тема 2. Ключові проблеми релігієзнавства (4 год.)

Проблема історичної віддаленості. Проблема ідеологічної призми релігієзнавчого аналізу. Соціально-психологічні труднощі релігієзнавчої науки.

 

Змістовий модуль 2. Доктринальні аспекти релігій світу

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.