Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема: Класифікація основних правових систем сучасностіПитання для обговорення

1. Поняття і структура правової системи

2. Обзор класифікацій правових систем.

3. Критерії класифікації правових систем

4. Поняття правової сім’ї, основні правові сім’ї.

5. Місце правової системи України серед правових систем світу.

 

Словник основних термінів та понять

Дочірні правові системи – системи, які побудовані за моделлю інших (материнських) правових систем.

Материнські правові системи – системи, де вперше були створені оригінальні правові рішення і які в подальшому утворили основу певної правової сім’ї.

Нерозвинуті правові системи – системи, в яких не розкрились, не розгорнулись якості права як самостійного і сильного соціального феномена, що відіграє особливу роль у житті суспільства.

Розвинуті правові системи – системи, в яких розкрилися, розгорнулися якості писаного права; в них право є утворенням високого інтелектуального порядку, що виступає в суспільному житті як самостійний і сильний соціальний феномен.

 

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте критерії класифікації основних правових систем.

2. Які особливості класифікації правових систем в роботах Р. Давида та К. Цвайгерта?

3. Які елементи включає правова система?

4. Надайте визначення терміну «правова сім’я».

5. Яке займає місце правова система України серед правових систем світу?

6. Охарактеризуйте поняття чиста правова система та правова система змішаного типу.

7. Що означає термін «нерозвинута» правова система?

8. Поясність співвідношення материнських та дочірніх правових систем.

9. В чому полягає концепція самобутності слов’янських правових систем?

 

Теми рефератів

1. Поняття правової системи та правової сім’ї в роботах вчених компаративістів.

2. Місце правової системи України серед правових систем світу.

Тестові завдання

1. Оберіть вірну відповідь. Рене Давид висунув ідею:

А ) пятитоміїї;

Б) трихотомії ;

В ) семитоміїї.

 

2.Оберіть вірні відповіді.Основними критеріями класифікації правових систем за Р.Давидом є:

1) юридична техніка,

2) історичне походження і розвиток правової системи,

3) Ідеологічні фактори

4) однакові філософські, політичні та економічні принципи.

 

3. Оберіть вірну відповідь. Стиль права як критерій класифікації правових систем був застосований:

1) Р.Давидом,

2) К.Цвайгертом.

 

4. Доповніть перелік. П’ять факторів що визначають «стиль права» як критерій для класифікації правових систем:

1. Історичне походження та розвиток правової системи,

2. Панівна доктрина юридичного мислення та її специфіка.

3. _________________________________________________.

4._________________________________________________.

5. ________________________________________________.

5. Оберіть вірну відповідь. К.Цвайгерт розрізняв наступну кількість правових сімей:

1) 5

2) 10

3) 7

4) 8

Завдання 1.Розкрийте структуру правової системи та надайте характеристику кожному елементу.

Завдання 2. Наведіть приклади чистих правових систем та правових систем змішаного типу, чим вони відрізняються.

Семінарське заняття №3

Тема:Загальна характеристика романо-германської правової сім'ї та джерела права

Питання для обговорення

1. Особливості романо-германської правової сім'ї.

2. Основні етапи розвитку романо-германської правової сім'ї.

3. Роль науки (університетів) у розвитку романо-германського права.

4. Зв'язок романо-германської правової сім'ї з римським правом.

5. Вплив канонічного права на формування романо-германського права.

6. Поділ романо-германського права на публічне і приватне право.

7.Особливості правових норм у романо-германському праві.

8. Джерела права в романо-германській сім’ї, їх види.

 

 

Питання для самоконтролю

1. Які правові системи тяжіють до романо-германського права?

2. Дайте загальну характеристику періоду звичаєвого права.

3. Які характерні особливості системи правосуддя у період звичаєвого права?

4. Поясність вплив канонічного права на формування романо-германської правової системи.

5. Розкрийте три принципи взаємодії права ЄС і національного права держав-учасниць.

6. Назвіть найвідоміших постглосаторів.

7. Які форми рецепції римського права Ви знаєте?

8. Який критерій визначення приватного права?

9. Який критерій визначення публічного права?

10. Які дві групи джерел права у романо-германському праві визначав К.Осакве?

11. Який підхід до визначення «джерело права» традиційно домінує у романо-германській правовій сім’ї?

12. Яка основа ієрархії джерел права ?

Теми рефератів

1.Основні етапи розвитку романо-германської правової сім’ї.

2.Вплив римського права на романо-германську правову сім’ю.

3. Вплив європейських інтеграційних процесів на романо-германське право.

4. Упорядкована концепція правозастосування у французькій доктрині.

5. Роль звичаю у романо-германському праві з точки зору прихильників позитивістської теорії.

Тестові завдання

1. Оберіть вірну відповідь. Рецепція римського права це:

А) визнання правової системи в цілому.

Б) запозичення правовою системою основних засад і принципових підходів зарубіжного права.

В) один из методів дослідження правової системи.

 

2. Оберіть найбільш точну відповідь. Яке явище є основою формування романо-германської правової сім’ї?

1) римське право, модифіковане до місцевих звичаїв (вульгарне право);

2) доктринальна форма рецепції римського права;

3) канонічне приватне право;

4) закони германських племен.

 

3. Оберіть вірні відповіді. Звід Юстиніана складався з таких частин:

1) новели;

2) закони;

3) інституції;

4) правди;

5) дигести;

6) кодекс.

 

4. Оберіть вірну відповідь. Школа глосаторів була заснована:

1) Бартолом де Сасоферрато

2) Гуго;

3) Ірнерієм.

 

5. Оберіть вірну відповідь. Для романо-германської правової сім’ї характерні переваги:

1) приватного права над публічним;

2) процесуального права над матеріальним;

3) інституційної структури над галузевою;

4) практики над доктриною.

 

6. Оберіть найбільш точну відповідь. З яким правом романо-германська правова сім’я знаходиться у органічному взаємозв’язку, її становлення та розвиток відбувались на підставі цього права?

1) варварське право;

2) традиційне право;

3) римське право.

 

7. Доповніть перелік. У правовій системі Франції до публічно-правових галузей відносяться:

1) конституційне право;

2) адміністративне право;

3) ___________________

4) ___________________

5) ___________________.

 

8. Оберіть вірну відповідь. Історичною особливістю романо-германської правової сім’ї є принцип:

1) первинності публічного права;

2) канонічного права;

3) первинності приватного права.

 

9. Наявність розвиненого законодавства характеризує таку правову сім’ю:

А) англо-американську,

Б) традиційну,

В) романо-германську.

 

10. Оберіть вірні відповіді. Р.Давид розрізняє такі види звичаїв:

1) звичаї, що виступають на додаток до закону,

2) звичаї, що діють всупереч закону,

3) звичаї, що діють на додаток замість закону,

4) всі відповіді вірні.

 

11. Доповніть перелік. Вплив доктрини на законотворчість у романо-германській правовій сім’ї обмежується такими основними напрямками:

1) доктрина створює тезаурус правових понять,

2)_______________________________________,

3) ______________________________________.

 

12. Оберіть вірну відповідь. Положення (правила) об’єктивного права, які можуть втілюватися, а можуть і не втілюватися в законодавстві, але обов’язково застосовуються в судовій практиці і мають досить загальний характер:

1) доктрина,

2) судова практика,

3) загальні принципи.

 

13. Який підхід застосовується до визначення поняття «джерело права» у романо-германській правовій сім’ї.

1) порівняльно-правовий;

2) формально-юридичний;

3) державно-правового моделювання.

 

Завдання 1. Наведіть характерні риси джерел права романо-германської правової сім’ї.

Завдання 2. Дайте порівняльну характеристику формально-обов’язковим джерелам і неформальним джерелам романо-германської правової системи.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.