Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Семінарське заняття №2ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Семінарське заняття №1

Тема: Порівняльне правознавство: загальна характеристика.

Питання для обговорення

1. Порівняльне правознавство як метод, наука, навчальна дисципліна.

2. Виникнення порівняльного правознавства. . ;

3. Предмет і метод порівняльного правознавства.

4. Об'єкти порівняльного правознавства.

5. Функції порівняльного правознавства.

6. Значення порівняльного правознавства.

7. Види досліджень у порівняльному правознавстві.

Словник основних термінів та понять

Гармонізація законодавства - процес цілеспрямованого зближення та узгодження нормативно-правових приписів з метою досягнення несуперечливості законодавства, усунення юридичних колізій, дотримання міжнародних, європейських та національних правових стандартів.

Кодекс - кодифікований нормативно-правовий акт, який забезпечує детальне правове регулювання певної сфери суспільних відносин і має структурний розподіл на частини, розділи, підрозділи, статті, що певною мірою відображають зміст тієї чи іншої галузі права.

Кодифікація - діяльність правотворчих органів держави щодо створення нового, зведеного, систематизованого нормативно-правового акта, яка здійснюється шляхом глибокої та всебічної переробки чинного законодавства та внесення до нього нових суттєвих змін.

Правова акультурація – засвоєння та використання правових цінностей, норм, інститутів, процедур, рішень, форм та видів юридичної діяльності, запозичених у інших правових культур, правових систем, правових сімей.

Правова рецепція – різновид правової акультурації, що виражається у запозиченні компонентів чужої правотворчої спадщини, при якій відбувається принципова зміна власної правової культури.

Правова аксіологія – вчення про цінність права та правових цінності, їх ієрархії та види.

Правовий інститут – комплекс правових норм, що регулюють однорідні суспільні відносини.

Спеціальне порівняльне правознавство – предметом порівняння є спеціальні питання проблемного характеру – освіта юриста, стан підготовки працівника поліції (міліції), конституційний контроль, правовий статус омбудсмана та ін.

Уніфікація правових норм – використання правотворчого процесу для встановлення правових норм, тотожних законодавству інших країн.

Юридична компаративістика – галузь юридичної науки, система знань накопичених у процесі порівняльних досліджень, вивчає правову панораму світу, що складається з правових систем різних держав, шляхом співставлення різних державно-правових явищ.

Юридична техніка – сукупність прийомів і правил структурування і вираження правових норм, побудови правових актів.

Питання для самоконтролю

1. Чому порівняльне правознавство виступає як метод?

2. Чим обумовлено три значення порівняльного правознавства?

3. В чому полягає Німецька та Французька концепції порівняльного правознавства?

4. Які причини виникнення порівняльного правознавства?

5. Який зв’язок порівняльного та міжнародного приватного права?

6. Яка мета та задачі порівняльного правознавства?

7. Розкрийте предмет та метод порівняльного правознавства?

8. Яка структура порівняльного правознавства?

9. Розкрийте об’єкти порівняльного правознавства?

10. Розкрийте основні функції порівняльного правознавства?

11. Яке місце порівняльного правознавства в системі юридичних наук?

 

Теми рефератів

1. Виникнення порівняльного правознавства.

2. Сутність гносеологічної функції порівняльного правознавства.

Тестові завдання

1. Оберіть більш точну відповідь та аргументуйте її: Порівняльне правознавство-це:

а) метод, що є науковим засобом вивчення правових явищ;

б) наука, що є сукупністю наукових знань про правові системи;

в) навчальна дисципліна, що є предметом викладання знань про правові системи у вищих навчальніх закладах.

2. Оберіть вірну відповідь. На думку вчених компаративістів порівняльне правознавство виникло:

а) у античний період;

б) в період другої половини XIX- сторіччя;

в) обидва перераховані варіанти;

г) у першій половині XX- сторіччя.

 

3. Третій етап порівняльного правознавства характеризується як:

а) етап зв'язаний з використанням порівняльно- правового методу в історії права;

б) етап формування політичної теорії порівняльного правознавства;

в) етап використання порівняно-правового методу, як інструменту законодавства, а саме кодифікування;

г) етап пов'язаний з поступовим перетворенням теорії порівняльного правознавства на автономну науку.

 

4. Як навчальна дисципліна порівняльне правознавство має структуру:

А) наукознавча, методологічна частина,

Б) прикладна частина та загальна частина,

В) загальна та особлива частини,

5. Загальний об’єкт порівняльного правознавства як юридичної науки, що охоплює стан і зміни в державно-правовій сфері, процеси розвитку зарубіжних держав, їхньої правової політики тощо має назву:

А) правова сім’я

Б)Правові системи окремих держав

В) правові вчення

Г) правова реальність

 

6. Доповніть перелік. До функцій порівняльного правознавства відносяться:

1. Пізнавальна функція.

2. Евристична функція.

3. __________________

4. __________________

5. __________________

 

7. Бінарне порівняння це:

1) порівняння більше двох правових систем,

2) порівняння елементів правової системи однієї держави,

3) порівняння двох правових систем.

 

8. Порівняння правових систем, що існували в різні часи це:

1) Синхронне порівняння це:

2) внутрішнє порівняння,

3) інституціональне порівняння,

4) діахронне порівняння,

 

Завдання 1. Розкрийте взаємодію порівняльного правознавства і групи теоретико-історичних наук.

 

Завдання 2. Визначте рівні порівняння залежно від об’єктів. Складіть таблицю рівнів з зазначення об’єктів, порівняння яких здійснюється на кожному рівні.

 

Семінарське заняття №2

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.