Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

НАДнаціональний аспект взаємодіі. Організаційні вимоги системи оргнів ПА ;для чого ? 1994 році європ комісія з метою співробітництва ; які охоплюють пропорційність конфіденційнітсть ;

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОСТІР - це юр абстракція що використов для позначення якісно новоі форми європ спіробітництва. з питань діял

 

взамодіяти тільки може адмін здатні ПА. ; які закріпліні , критеріі МАДРИТССЬКІ ;

 

 

принципи 4 групи

1. юр визначенітсь - правовоі держави ; верховенства права ; не дискрімінаціі пропорційності...

2. відкритість і прозорість - відкритості ; прозорості ; вийнятковості ; підлеглості зовн контролю ;

3. відповідальності органів ПА. несення аідповідальності органами ПА ( призумуіі вини орг ПА по відносинами з громадянами ; формалізоваих процедур ;

4. єфетивність і результативність ; викон з-в ;

 

вимоги ЄС Може вимагати змінювати ДІЯЛЬНІСТЬ;

 

систему ПА ЄС не може змінювати . ( органи ; овв омс ) Це питання внутрішне Національного рівня ;

 

і. Грицяк ; Гнетюк ;

 

доповіді ; 2 теми : ( з порівняльно правовим аспектом ; зацікавлення аудиторіі )


12.09.2013 ;

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНОІ АДМІНІСТРАЦІІ ; загальна характеристика ;

 

характеристика функцій публічноі адміністраціі і іх взаємозвязок

 

система визначається Метасистемою ( керуюча система )

функціі основні напрями діял па

 

функціі мають співпадати з цілями і завданями ПА які закріплюється на рівні конституціі або законів ( ч2 ст 22 ) підстава в законі! ; ( а не підзаконих актах )

основні вимоги закріплюється на рівні закону або кодексу належноі адмін;( адмін процедурний ; акт про адмін процедуру ; )

 

взаємозвязок з функцією прямий для реалізаціі функцій ;

 

2. ПУБЛІЧНО СЕРВІСНЕ СПРЯМОВАНІСТЬ ПА

 

діють не тільки для інтересів держави а для громадян ; приватним особам ; Сервісна функція ; регулювання також на рівні закону ; порядок надання на рівні кодексів ;

в результаті про надання послуги видається рішення адміністративний акт ( індивідуальні ; нормативні ( узагальнення для всіх громадян )

 

адмін акт - акт адмін органу ( рішення і діі ; жести - ті що мають юр значення )

адмін послуга - виділ поряд з іншими послугами публ адмін а саме організаційно технічними ( забезпечувальні ) адмін послугами ( прияйняття рішення ) судовими послугами ( момент звернення до канцеляріі суду ) та податковими послуги ( спілкування з податковими органами ; не діяльність податковоі а саме Консультація ) ;

 

правове регулювання надання адмін послуг на рівні закону ; кодексу ( в укр кодекс - проект ; на рівні одного кодексу всі послуги )

 

висновок ПА Проблеми

відсутність політичноі волі ;

відсутність наукового обгрунтування інституту ПА і запровадження його в укр

необхідність перегляду функцій повноважень овв омс з урахуванням цілей і завдань ПА а не попередньоі формаціі ;

велика кількість законів ; підзаконих актів ; не системні; не єдині вимоги ;

 

росія шляхом РЕГЛАМЕНТАЦІЯ - складання окремих регламентів для надання адмін послуг ( дуже обємні ; дублюється норми ) негативний досвід

 

для украіни шлях кодифікаціі ;

 

** перевага сервісного аспекту над контролюючим

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА ;

 

закріпл Національним парламентом ;

спільним для краін єс на рівні закону і конституціі закріплюєтьяс положення ;

 

в украіні оптимізаціі внесення змін до ку перехід до Парламентського президентськоі республіки ;

актів зв зу про кму ; цовв ; про надання адмін послуг ; про затврдження нових регламентів ( реєстри ... автоматизовані бази даних ; важко підримувати реєстри в актуальному стані ; )

 

Акти публічноі адмін :

 

3 основні види ( франція )

письмові ( рішення овв які виклад за формою встанов зразка )

усні ( не підляг фіксаціі ; але вимога в ЄС погодження на момент фіксаціі певноі процедури )

жести ( працівників ; перевірка речей ; огляд тіла ; зупинка транспортного засобу ( інспектора ДАІ представник органу ПА )

 

класичний поділ за ієрархію

нормативний

індивідуальні

 

ОСКАРЖЕННЯ АКТІВ ПА

 

окрема стадія розгляду адмін справ адмін органами ; Всі види справ ; не тільки адмін порушення ; дозволи ; ліцензіі ;

оскарженя

внутрішне адміністративне оскарження( до вищого органу який може скасувати ріш ; обовязково зазначений в законі )

- судовий порядок ( загальні суди ; цивіл відшкудування шкоди ; юрисдикціі різних судів ;

з питань законності до юрисдикціі Адмін суду ;

 

можливість оскарження - окремий розділ в кодексі ;

скасування можна якщо про це прямо зазначено в законі ; Приклад законна підстава публічний інтерес )

 

правове регулювання

 

прийняття вищий рівень в конституціі

інший рівень в законі ;

( дискреційні повноваження ) однозначно на законні ;

 

Виконання адмін акту - в акті який регулює статус відповідного органу який видає акт; Приймають рішення з обовязковим повідомленням особи ;

 

література Школик порівняльне адмін право ;

Модельний кодекс належноі адміністраціі ;

монографія Пухтецька 2 частина порівняльне право ;

 


 

19.09.2013;

 

ТЕМА 3 : 2 частина діяльність Публічноі Адміністраціі ;

динамічна складова

 

уніфікація вимог щодо діяльності органів ПА ;

 

юридичний ... Ради Європи ; ( загальні принципи адмін права )

2 джерело узагльнення організаціі економічног співробітництва ірозвитку - реформ па ;

 

на рівні ЄС ; також проводилися Аналогічні дослідження ; але для краін членів ЄС ;

 

НАЛЕЖНЕ УРЯДУВАННЯ ОСНОВНІ СТАНДАРТИ І ВЗАЄМОЗВЯЗОК З НАЛЕЖНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ;

 

істотною вимогою принципів та стандартів належного урядування є виконання принципів належною адмін ; ( виконання. вимог ; )

 

загальна категорія яка сформувалась під впливом ідей Верховенство права

 

Належне урядуванян виступає однієі із основних вимог дотримання принципу верховенства права ; (

 

До основих стандартів належного урядування

1. належне зв

2. законність

3. прозорість прийняття рішень

4. прозоріхсть

5. належне адмні

7. належн персонал

8. належг бюджетний

9. ефективність

10. відповідальнітсь і нагляд

 

БІЛА КНИГА ЄВРОПЕЙСЬКОГО УРЯДУВАННЯ 2001

 

1. відкритість

2. участь

3. відповідальність

4. ефективність

5. узгодженість

 

літ могилянка Пухтецька ;

*специфіка досить

за індексами ф показниками кожна краіна отримує місце у міжнародному рейтингу який за відчує відкритість установи ;

 

ПРИНЦИПИ НАЛЕЖНОІ АДМІНІСТРАЦІІ ; ( 40 ) 4 групи

 

1 група Принципи законості та юридичноі визначеності

 

1. принцип законності ( укр. широке розуміння ; єс вужчее - рівність перед законом і виконання вимог закону )

2. Справедливості

3. юридичноі визначеності та захисту порушених прав

4. принцип діяти належним чинном ( оскарж в судовому порядку

5. принцип відсутності дискрімінаціі ( принцип рівності )

6. принцип пропорційності ( пропорційності дій до завдань які були поставленні )

7. Заборони зловживання владою

8. безстороності ( обєктивності )

9. врахування та відповідності законним очікуванням ( тісно звязані з. адмін традиціями )

 

2 група Організаціі фін забезпечення діял па

 

1. раціоналізаціі організаціі адміністраціі ( структура має бути раціональноі )

2. Удосконалення внутрішніх правил організаціі публічноі влади ( як основна вимога ; обовязкова

3. підготовки державних службовців

4. простоти

5. доступності адміністративноі влади та публічних послуг елутроного. урядуванян та використання електроноі пошти

6. збереження та охорони державноі власності

7. виконання бюджетних вимог ;

8. справедливою і обгрунтованою оплати витрат що підлягають сплати приватними особами органам публічноі влади за прийняття адмін рішень ; ( стосується встановлеення тарифів на оплату дій встановлених рішень ; ціна повина бути справедлива )

9. ефективності

10. прозорості адміністративних дій

 

3 група ПРОЦЕДУРНІ ПРИНЦИПИ

 

1. право бути заслуханим перед прийняттм індивідуального рішення

2. право робити заяви

3. розумного часу для прийнятя рішень

4. повідомлення про прийняте рішення

5. обовязок зазначати підстави адмін рішень

6. зазначення засобів захисту ( можливість апеляціі )

7. право на оскарження адмін рішень

8. принцип участі ( особи ; колектив... надається можливість )

9. право приватних осіб бути залученим в прийнятті певних регуляторних рішень

10. вимоги щодо форми адмін рішень ( строки ; установа для перегляду ; наслідки про вступ щодо діі прийняття адмін рішень )

 

4 Група Принципи- вимоги щодо обігу ІНФОРМАЦІІ

1 підгрупа

1. принци інформування ( про діял органу ... )

2. консультування ( допомога під час виникнення адмін справи )

3. етичності гнучкості у практичній рооботі адмін органів

4. принцип використання простою чіткою зрозумілою мови ( сприйняття мови доступності мови для споживача )

 

2 група принципи. що забезпечують отримання від органу

 

1. доступ до інформ ( право персонального; загального доступу; право на письмові матеріали )

2. принцип повідомлення про отримання документів та зазначення уповноваженоі особи ;

3. принцип обовязоковоі передачі документів уповноваженим органам або службам ;

 

3 група принципи конфіденційності та захисту данних

 

1. принцип захисту данних та поваги приватноі інформаціі ;

2. дотримання вимоги конфіденційності інформаціі під час виконання запитів

3. принцип забезпечення публічного доступу до документів

4. принцип належного документування ;

 

 

Всі ці Принципи Звязанні з ДІЯЛЬНІСТЮ публічноі адміністраціі ;

 

Еволюція змісту принципу належноі адміністраціі

кодексс належноі адмін 2007 р ; дослідження ради європи

2004 р принцип належноі адмін єс ;

 

принцип належноі адміністртивноі Поведінки 2004 ;

 

УРЯДУВАННЯ - ерік ной маир ; поняття урядування як спосіб у якій політики уповноважені приймати рішення , спосіб у який формулюється та запроваджується у означені рішення а також межі дискріцейних повноважень уряду щодо втручання у права громадян ;

УРЯДУВАННЯ - система цінносей політик та інституцій за допомогою якого суспільство регулює керує своіми соціальним культурними політичними справами ...

- визначення здатності держави служити громадян ; визначаються правила процеси та моделі поведінки за допомогою яких досягається ...

 

ПОКАЗНИКИ НАЛЕЖНОГО УРЯДУВАННЯ ;

таблиця індексів ;

1. показник участі громадян

2. спрямованості уряду

3. суспільного розвитку ( розвиток суспільства рівність розподілу доходу

4. ... показник оцінки економіки

 

 


 

ТЕМА 4 : АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОВАДЖЕННЯ ;

 

1. поняття та класифікація адміністратифних проваджень

2. провове регулювання основних видів проваджень порівняльно правова характеристика

3. розгляд провадження що регулюють порядок надання адміністратифних послуг

 

Провадження відрізняється від Європейських - провадження спірні і без спірні ;

укр 80 основних проваджень ;

 

спірні провадження характеризується ознакою спору ; і відповідно перегляду рішення органу ПА; ( внутрішньо адміністртвтивний або в судовому поярядку ; окреме місце займають Скарги громадян ; не стосуєтьсяіндивідуального адміністративного акту ;

 

БЕЗСПІРІНІ провадження відсутня ознака спору і як правило ідеться ознака про ініцуювання розгляду вперше адміністрування ( звернувся вперше безспірна ознака )

реєстраційні ліцензійні сертифікаційні погоджувальні дозвільні провадження

також виділяється контрольні і наглядові провадження займають самостійнийсегмент ;

 

укр юрисдикційні і не юрисдикційні

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

 

украіні безспірні провадження регулюється окрім основних законів Статусних ( кабмін цовв. ) безспірні провадженн врегульовується на рівні міністерство ; підзаконне регулювання

 

процедурна ; складова в європі в окремих кодифікованих актах ;

кодекси про адмін процедуру( зазначають субєктиний склад ; аналогіі ; дефініціі ; потім одразу починається розділ Розгляду ; прийняття рішення ; окремий розділ оскраження ; Доволі Обємні кодекси ) ; або акту який має силу закону в Німеччіні ;

 

відсутня уніфікація та єдність вимог щодо адміністративних проваджень в цілому ;

процедурна частина регулюється окремим законом ; чи підзаконим порядком ;

необхідно забезпечити Єдність дотримання принципів належноі адмін

 

в ураціні адмін провадження регул також кодифіккованими актами зв ; пропонувалася КАСУ - спірні провадження за учасіт субєкта владних повноважень ;

 

закон про адміністративну процедуру - Європа ; в частыні подання до адміністртивних органів ;

 

Росія перегляд актів на предмет відповідності вимог закону ; не прийнята модель кодифікаціі ; а прийнята модель Регламентаціі ; ( на кожній вид функцій публічноі адміністраціі )

 

УКРАІНА юрисдикційні; не юрисдикційні провадження ; адміністративні процедури ( позитивні процедури ; безспірні провадження особа вперше звертається до опа )

 

**дисциплінарні відповідальність в межах трудового кодексу ; окремо в зв не врегульована ; в Європі політична відповідальність ;

**Державна служба новийзакон 5 дисциплінарних стягнення

 

провадження про притягнення до адмін відповідальності у вітчізняній практиці

європа - кодекси адміністративних деліктів ; ( провадження дещо спрощенні. адмін відповідал до порушників ;

 

укр купап - рад. часів в зміненому вигляді ; пропонується змінити структуру цього кодексу виокремити адміністравну Деліктну складову

Виокремити - менш шкідливі діяння ;

 

укр не пропонується скасувати купап ; А одночасно працювати за купап і адмін деліктним кодексом ;

 

Адміністративне судочинство судовий порядок перегляду рішень ОПА ; на перегляд відповідності Законності ; ( якщо не адмін судів ; арбітражні суди ; цивільні ;

 

укр. касу 2005 р ; повністю сформованні система адмін судів ;

* перевантаженість адмін судами - соціальні пенсійні справи

рішенння діі і бездіяльності субєкт владних повноважень ;

 

 

ДЗ :

Один із видів адмін провадження ; Співставити укр єс ; ДОПОВІДЬ ; щоб не повторювалися 2 пара ; провадження ; Порівняння ; 7 хвилин ; 2 питання з аудиторіі ;

діяльність ПА 1 пара ; колоквіум

 

03.10.2013 модуль на 10 балів ; перші 4 лекціі ;

-предмет ; метод ;

-Організаціі

-; Діяльності ;

- провадження

( законадавство; порівняльно правовий аспект ; )

 

одне творче завдання ; ( дома ) 2 бали

Охаркатерезувати органзацію па в окремий Краіні ; єс

рівні овв

закон якими регул

порівнятии з украіною ;

 

Пропозиціі з удосконалення діяльності овв з урахуванням принципів єс ; ( дома ). 2 бали

 

**Украіна розпорошенний нормативно правовий масив ;


КОДИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАІНАХ ТА В УКРАІНІ ;

 

аверьянов ВБ

Отже, інкорпорація законодавства — це впорядкування нормативно-правового масиву шляхом його опрацювання і викладу у вигляді хронологічних, предметних, алфавітних збірників. її можна розглядати як підготовчу стадію для проведення кодифікації законодавства.

Кодифікація законодавства — це складніша і досконаліша форма систематизації, яка передбачає переосмислення, творчу переробку і якісне поліпшення існуючого законодавства. Результатом виступає новий зведений акт кодифікаційного типу (кодекс, статут, положення), який комплексно врегульовує окрему галузь суспільних відносин, відзначається логічною послідовністю, чіткістю структури. Завдяки цьому вдосконалюється зміст адміністративно-правових норм, припиняється дія застарілих норм, заповнюються прогалини в адміністративно-правовому регулюванні, створюються передумови для значного підвищення його ефективності. Кодифікація завжди має офіційний характер, здійснюється державними органами, які мають відповідну компетенцію.

У теорії права виділяють ще одну форму систематизації законодавства — консолідацію, яка передбачає об'єднання виданих у різний час

актів, що регулюють однорідні суспільні відносини, в один зведений нормативно-правовий акт, але без зміни їх змісту. Вона є доцільною за умов, коли одні й ті самі питання, які врегульовано правильно і повно (нема необхідності змінювати нові норми права), містяться у багатьох розрізнених актах, що ускладнює їх застосування.

Консолідація має схожі риси як з інкорпорацією, так і з кодифікацією. Однак у теорії права ще недостатньо грунтовно висвітлено самостійне значення цієї форми систематизації законодавства.

 

момент формування єдиних

 

кодифікація якісна переробка ; нормативного правового матеріалу з метою в упорядкування як правило певноі групи однорідних відносин ;

 

адміністративні процедури в укр за своім змістом існють але відсуиній єдиний кодифікований акт ;

обумовлено тим що що в украіні звернення громадян розгідався за своіми окремии встановленими адміністративними порядками ;

характер іх закріплення характерезується підзаконним характером ; відомчими органами ; і притамана ; вузько спеціалізація кожних з цих видів адміністративних порядків ;

 

самостійно врегульовують певні складові зу про ліцензування фоп юо ;

про сертифікацію патентування

спільні правила розгляду заяв патентів дозволів тощо ;

 

вітчізняний нормативно првоіий

розрізнянні правила розгляду таких справ ; спеціальний порядок ; спеціальні строки ; свій перелік документів

 

оптимізація цовв - перерозподіл функцій овв ;

**процедур досі не вирішено не вигідно для ; інтересів високих посадових осіб ; Адміністравний процедурний кодекс ;

негатив у нас є спеціальні закони нащо нам ваш кодекс ; Корпораціі для них це

 

ЄДИНА кодифкаційна робота. потрібна ПОЛІТИЧНА ВОЛЯ ;

 

** ПОДОЛАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ БАР ЄРІВ ;

 

КОДИФІКАЦІЯ ;

європа - реалізована 70-80 роках за двома основними напрямка ;

закон про адміністративну процедур які поширується на всі процедури за участю ПА ;

німеччина акт адмін процедура

європа адмін кодекси ;

 

аанлогія закону про звернення громадян ; але реалізація процедурних прав не гарантувалася ;

 

кодифікація для економія зусилля ;

при перегляді всіх адміністративних. процедур ;

правила за яким адмін орган розглядає адмін справи ;

за принципи матеріальні ; і процедурні ;

 

Європа спрощення адміністративних процедур - момент Запровадження РЕЄСТРІВ ; ідея в тому що інформація про особу; зменшити пакет документів ; при здачі ; підвязується в електроному реєстрі відомості про особу ; Але ризики ; втрати інформацію ; Захист інформацію ;

 

запровадження біопаспортів Украіни ;

***біо маса ; можливість для заселення розглядається наша територія ;

потрібні умови членства ЄС ; як рівноправного члена ; а не проміжноі краіни ;

 

ВЛАСНЕ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР

спільні вимоги ; і тих процедурних повноважень які вони мають реалізовувати ;

права громадян принципи норм ;

 

процедура - радянська заява ;

 

формуляр ; не потрібнно повністю від руки писа всю заяву ; бланки. Все стандартизовани ; для доступності простих пересічних громадян ; для звязків Па

 

Спрямованість процедур

 

єдині вимоги щодо розгляду процедур ;

спрощення взаємодіі

підвищення ефективності довіри прозорості ;

 

Зявляються можливістю розгяди адмін ; не тільки овв ; А Агентами публічноі адміністраціі ; економія коштів ; на утримання приміщень ;

повноження видачі актів Індивідуального характеру ( не норматвного )

делегується : деволюція ; право вирішувати адміністративну спрву

Тількі ПОЗИТИВНІ ; де не має спору ;

 

європа в них не має відмови ; Негативні рішення ;

 

заява ; друкована форма ; Формуляр ; бланки ; безкоштовні ;

 

момент заповнення заяв;

значна частка населенння не вміє заповнювати заяви ; Європа ; особи які. не закінчують середню школу ; для таких осіб ; ( а також не повнолітні ; ... ) Для них створюється посади консультантів ; розяснювальну роботу ;

 

Людина як соціальна істота ; не має обовязку знати як треба заповнювати заяву формуляр ;

 

Держ соужбовець приймає рішення ; Адміністратор допомагає заповнювати ;

 

забороняється вимагати документів ; які вже є введеними в реєстрі ;

 

момент спрощення ; строк розгляду Принцип Розумного строку ; ( зараєструвати земельну ділянку в украіні дуже довга ; )

 

не потрібно узгожувати в різних інстанціях;

 

питання Захисту інформаціі ; зміна питання відповідальності

 

Але реєстрі дуже дорогі ; паперова форма ; забезпечувати актуальний стан реєстрі;

 

Спрощення можливе без реєстрів ; зараз є факс телефони; інтеренет ; Надавати адміністративні послуги ;

 

ЄВРОПА - грунтується на Добрій Волі сторін;

але підхід Колоніальний притаманий ; для Європи ;

 

ОПЛАТА

адміністративних процедур - за розгяляд адмінстравноі справи ; адмін органом ;

є безоплатні відповідно до закону ;

питання не внесення плати з тих чи інших мотивів ;

 

рівень оплати ;дороговизна доступні суми коштів які відповідають звичайних транспортних витрат ; 35 євро звичайна адміністративні послуга. ;

 

платно чи безоплатно Кожна держава вирушує сама ;

 

критеріі розглянули;

 

ВЛАСНЕ РОЗГЛЯД АДМІНІСТРАТИВНОІ СПРАВИ ;

 

відбувається без участі особи ; проста справа ; матеріалів достатньо ;

 

але складні ; коли потрібно враховувати позиція 2,3 осіб; ; аналогія з судовими процесом ; певна аналогія ;

 

виноситься рішення ; письмова форма відповідає певним вимогам ; процедурного кодексу ; ( підстави закону ; фактичні обставини ; якими керувалися при прийняті адміністративного акту )

 

ВИКОНАННЯ ; АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ ;

 

апел оскарження; письмове рішення аналогічі вимоги ;

оскарження До адміністративного суду ( є краіни де встановлені попереднє судове рішення Барєри ; Квазі судовий орган ; а є де прямий доступ до адмін суду ; )

 

*украіна завал суду одним категорією справ - соціальних справ ;

 

Виконання адмін актів ( добровільне ; примусове виконання ; )

існують самостійні підрозділи ;

 

повідомелення особі про прийняте рішення - Рішення набирає силу ;

 

виконується самостійно до яких субєктами ( переважна більшість )

 

справа має кінцеве рішення - чи можуть його оскаржити ; ? ( якщо зачіпаються права третьоі особи ; довести що іх інтереси Були Законими ; довести Законний Інтерес ;

заява - про порушення інтересів ;

 

адміністративно процедурний кодекс - Титанічне завдання ; для украіни ; 7-8 окремих; кодифікованих зв ;

кінцевий розділ ; перехідні положення ;

СУЦІЛЬНА КОДИФІКАЦІЯ ;

діяти виключно на підставі закону ; звужити повноваження ; підзаконну діяльність ;

 

які пропозиціі удосконалення процедурних правовідносин;?? всі процедури мають бути врегульовані на рівні ЗАКОНУ ;

уникати дублювання повноважень органів ;

 

розробляти; впроваджувати ;

 

послуги; надаються в процедурі ;

 

Франція 49 кодексів по інституам ;

КАС - не давно кодифікували ; Інститути ; не галузь в цілому ; транспортниий кодекс ; освітній кодекс ;

 

великобританія ; широка можливість оскарження адміністративних актів ;

 

семінар : по краінам підготувати доповіді ; про адміністративні процедури ; яким чином вони пішли ; порівняльно правовий аспект ;

 

 

СТРУКТУРА КОДЕКСУ АДМІН ПРОЦЕДУРНОГО ; ??

 

загальні положення

попередній провадження ( формальна перевірка можливості розгляду справи ; )

розгляд справи по суті ( хто розглядає ? опа ; агенти публічноі адміністраціі ; строки; права обовязки сторін ; чи можна залучити експерта ; перекладача ;

 

 

***ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА - мікс принципів ; законності ; єдність змісту ? ;

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.