Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Класифікація комп’ютерних мереж . 

Ознаки, за якими класифікують комп'ютерні мережі, такі:

• географічна площа- локальні, регіональні, глобальні мережі;

• сфера застосування- офісні, промислові, побутові мережі;

• комплекс архітектурних вирішень,що виражено у фірмовій назві - Ethernet, Token Ring, Arcnet;

• топологія— шинна, кільцева, зіркоподібна, деревоподібна, повнозв'язна мережі;

• фізичне середовище передавання- мережа з симетричним, коаксіальним, волоконно-оптичним кабелем, інфрачервоним, мікрохвильовим каналом, скрученою парою;

• метод доступу до фізичного середовища- мережі з опитуванням, маркерним досту­пом, суперництвом, уставлянням регістра;

• набір протоколів (протокольний стек)- мережі TCP/IP, SPX/IPX.

 

ü Малі локальні та побутові мережі(SOHO - small office home networks) відстані кілька сот метрів, великі швидк. передавання (до 1 Гбіт/с). Приклади – технології з використ. електр. мереж, технологія HomePNA.

ü Локальні мережі(ЛМ, LAN) в межах одного або групи розташо­ваних близько будинків. Приклади: Ethernet, Fast Eth., Gigabit Eth., Token Ring.

ü Глобальні мережі(ГМ, WAN) не обмежені територіальне, в магістральних каналах за­безпечують швидкості передавання кілька терабітів за сек. Приклади: PDH, SDH, Frame Relay, ATM, X.25, DWDM, AON.

ü Кампусні мережі (campus – університ. містечко) об'єднують кілька розташованих близько будинків. Кампусні мережі можуть відрізнятися специфічними технологічними вирішеннями.

ü Регіональні мережі(Metropolitain Area Net­works (MAN)) - мережі масштабу міста, району, області. Залежно від реалізації грунтуються на локальних або глобальних мережах.

ü Корпоративні (територ.) мережі об'єднують окремі LAN великих фірм за допом. телеф., супутн., Т1 або ін. каналів у єдину мережу фірми.

ü SAN(Storage Area Network - мережа пристроїв зберігання даних) спеціалізовані інтелектуальні мережі, які об'єднують масиви твердих дисків і є окремою підсистемою корпоративної локальної мережі, яка забезпечує ефективне збереження та доступ до великих обсягів даних.

Локальні інформаційні мережі.Невелика відстань. Швидкісний канал (швидкість на порядок вища, ніж периф. пристроїв, наближається до швидкості внутрішньої шини комп'ютера). На базі ЛМ створ. єдину цілісну ін форм. систему, в якій витрати часу на зв'язок суттєво не впливають на час виконання функцій – розподілена інформ. система (РІС).3 ступені вико­ристання РІС:

1. Розподіл ресурсів. Задачі спільно використ. ресурси системи (пам'ять, дискові накопичувані, принтери). Найпоширеніше.

2. Розподіл навантаження. Задачі, які надходять у систему, передаються на вільні ком­п'ютери.

3. Розподілене опрацювання даних. Спільне вико­нання прикладних програм. Елементи розподілу навантаження та розподіленого опра­цювання даних реалізовані в нових версіях операційних систем Netware, UNIX, Win­dows.

У LAN найдорожчі пристрої опрацювання інформації, а не комуні­кації. Ефективність системи локальних мереж можна підвищити, якщо головну увагу приділити ефективному використанню прикладної частини (апаратура+програми+персонал).

Глобальні інформаційні мережі.ГМ територіальне не обмежені. Для ПД використ. послід. сполучення різних каналів передавання. З’явились оптичні технологій передавання WDM та DWDM, повністю оптичних мереж AON (All Optical Networks) => значне зростання пропуск. шв. та шв. ПД у WAN, зменшення тарифів.

Найдорожчий компонент глобальної мережі — обладнання зв'язку. Для ефективнішого використання системи зв'язку у WAN застос. спец. процесори зв'язку, дорогі багатофункційні маршрутизатори.


2.Мережна модель OSI.IEEE стандарти 802.

Модель OSI (модель взаимодействия от­крытых систем (Open System Interconnection, OSI)) определяет различные уровни взаимодействия систем в сетях с коммутацией па­кетов, дает им стандартные имена и указывает, какие функции должен выпол­нять каждый уровень.

В модели OSI средства взаимодействия делятся на семь уровней: при­кладной, представительный, сеансовый, транспортный, сетевой, канальный и физический. Каждый уровень имеет дело с одним определенным аспектом взаи­модействия сетевых устройств.

Когда сообщение по сети поступает на машину-адресат, оно принимается ее фи­зическим уровнем и последовательно перемещается вверх с уровня на уровень. Каждый уровень анализирует и обрабатывает заголовок своего уровня, выпол­няя соответствующие данному уровню функции, а затем удаляет этот заголовок и передает сообщение вышележащему уровню.

Сообщение (message). Единица обмена данными протоколов разных уровней - протокольный блок данных (Protocol Data Unit, PDU). Бло­ки данных определенных уровней - кадр (frame), пакет (packet), дейтаграмма (datagram), сегмент (segment).

Эталонная модель OSI определяет 7 уровней взаимодействия систем в се­тях с коммутацией пакетов.

Физический уровень (Physical layer) является самым нижним уровнем. На этом уровне определяются характеристики электрических сигналов, передающих дискретную информацию, например крутизна фронтов импульсов, уровни напряжения или тока передаваемого сигнала. Кроме того, здесь стандартизу­ются типы разъемов и назначение каждого контакта.

Канальный уровень (Data-link layer) по-разному определяется в технологиях локальных и глобальных сетей. В сетях WAN, для которых характерна произ­вольная топология, на канальном уровне решаются проблемы надежной связи двух соседних узлов. В сетях LAN, имеющих типовую топологию — звезда, коль­цо, общая шина, — на этом уровне решается задача обеспечения надежной связи любой пары узлов. Канальный уровень отвечает за формирование кадров (frame), физическую адресацию, разделение передающей среды, контроль ошибок

Сетевой уровень (Network layer) служит для образования единой транспорт­ной системы, объединяющей несколько сетей, причем эти сети могут исполь­зовать в общем случае различные принципы передачи сообщений между конеч­ными узлами и обладать произвольной структурой связей. Сетевой уровень манипулирует пакетами (packet).

Транспортный уровень (Transport layer) обеспечивает приложениям или верхним уровням стека — прикладному и сеансовому — передачу данных с той степе­нью надежности, которая им требуется. Модель OSI определяет пять классов сервиса, которые отличаются срочностью, возможностью восстановления пре­рванной связи, способностью к обнаружению и исправлению ошибок передачи.

Сеансовый уровень (Session layer) обеспечивает управление взаимодействием; фиксирует, какая из сторон является активной в настоящий момент, предо­ставляет средства синхронизации.

Представительный уровень (Presentation layer) имеет дело с формой представ­ления передаваемой по сети информации, не меняя при этом ее содержания. • вибір (узгодження між прикладними процесами) потрібної форми відображення даних; • перетворення даних (кодів, форматів); • шифрування інформації.

Прикладной уровень (Application layer) — самый верхний уровень, являющий­ся, по сути, набором разнообразных протоколов, с помощью которых пользо­ватели сети получают доступ к разделяемым ресурсам, таким как файлы, принтеры или гипертекстовые web-страницы. Приклад. рівеньзабезпечує різні форми взаємодії прикладних процесів, розміщених у різних системах. Сьогодні можна виділити такі форми протоколів прикладного рівня: керування терміналами; керування діалогом; керування файлами; керування задачами; керування системою; забезпечення цілісності.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.