Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 6. Політико-правові вчення в Німеччині, Англії та Франції XIX ст.Семінарське заняття 2 години

 

План

1. Політико-правове вчення І. Канта. Договірне походження держави, її сутність та призначення.

2. Політико-правові аспекти філософії Г. Гегеля. Поняття права та його діалектика. Поняття держави та її співвідношення з громадянським суспільством.

3. Політико-правове вчення Дж. Бентама. Утилітаризм.

4. А. де Токвіль про проблеми розвитку демократії. Соціологічна доктрина держави О. Конта.

5. Розвиток позитивістського праворозуміння. К.Бергбом. А.Есмен.

6. Органічна теорія держави Г. Спенсера.

7. Марксистська концепція держави та права. Історична школа права. Г. Гуго. К. Савіньї. Г. Пухта.

 

Мета семінарського заняття:

а) навчальна: зорієнтувати студентів на вивчення історії вчень про державу та право в Німеччині, Англії та Франції XIX ст;

б) виховна: розвивати у студентів усвідомлення необхідності набуття знань з історії вчено про державу та право.

 

Завдання для самостійної роботи.

Теми рефератів:

1. Співвідношення моральних та правових регуляторів людської поведінки за вченням І. Канта.

2. Гарантії свободи особистості у демократичній державі.

3. Вчення Дж. Остіна про право - початок формування позитивістського праворозуміння.

4. Поєднання соціологічного та позитивістського підходів до права у Р. Іеринга.

5. Концепція конституційної держави Б. Констана.

6. Органічна теорія держави Г. Спенсера.

 

Зв’язок з іншими навчальними дисциплінами, які вивчаються в

Навчальному закладі.

Історія держави та права зарубіжних країн т. 16, Політологія т. 2, Філософія т. 5

 

Джерела та література

1. Гегель Г.В.Ф. Политические произведения. - М.: Наука, 1978. – 438 с.

2. Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М.: Мысль, 1990. – 524 с.

3. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Соч. В 6-ти т. Т.6. – М.: Мысль, 1965.

4. Кант И. К вечному миру // Соч. в 6-ти т. - Т. 2. – М.: Мысль, 1966. – С. 257 - 310.

5. Кант И. Метафизика нравов. Часть 1. Метафизические начала учения о праве // Соч. В 6-ти т. Т.4. Ч.2. – М.: Мысль, 1965. – С. 109 - 304.

6. История политических и правовых учений: Хрестоматия для юридических вузов и факультетов / Сост. и общ. ред. Г.Г. Демиденко. – Харьков: Факт, 1999. – С. 410 - 468.

7. Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов. – М.: Изд-во ПРИОР, 2000. – С. 153 - 160, 184 - 207.

8. Баскин Ю.Я. Кант. – М.: Юрид.лит., 1984. – 88 с.

9. Безродний Є.Ф., Ковальчук Г.К., Масний О.С. Світова класична думка про державу і право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 194 - 199.

10. История политических и правовых учений: Учебник для вузов/ Под общ. ред. В.С.Нерсесянца. – М.: ИНФРА-М, 1996. – С. 399 - 430.

11. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. О.Э.Лейста. – М.: Юрид.лит., 1997. – С. 301 - 321, 332 - 335.

12. Конт О. Система позитивной политики // Западно-европейская социология XIX века: Тексты / Под ред. В.И.Добренькова. – М.: Издание Межд. Ун-та Бизнеса и Управления, 1996. – С. 180 - 242.

13. Маньковский Б.С. Учение Гегеля о государстве и современность. – М.: Наука, 1970. – 120 с.

14. Нерсесянц В.С. Гегелевская философия права: история и современность. – М.; Наука, 1974. – 287 с.

15. Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки: Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – 549-584.

16. Соловьев Э.Ю. И. Кант: взаимодополнительность морали и права. – М.: Наука, 1992. – 210 с.

17. Токвиль А. де. Демократия в Америке: Пер. с фр. – М.: Прогресс, 1992. – 544 с.

18. Философия Канта и современность. – М.: Мысль, 1974. – 469 с.

19. Шульженко Ф.П., Наум М.Ю. Історія вчень про державу і право: Курс лекцій / За заг.ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – С. 109 - 125.

Тема 7. Політико-правові доктрини ХХ ст.

Семінарське заняття 4 години.

 

План

1. Елітарні та тоталітарні концепції держави.

2. Технократичні, неоліберальні та неоконсервативні доктрини суспільства та держави.

3. Демократичні концепції держави.

4. Психологічна теорія права Л.Й. Петражицького.

5. Соціологічне праворозуміння. Школа “вільного права”. “Реалістична школа права”.

6. Відродження інтересу до ідеї природного права. Р. Штаммлер. Інтегральний гуманізм Ж. Маритена. Теорія справедливості Дж. Роулза.

 

Мета семінарського заняття:

а) навчальна: зорієнтувати студентів на вивчення історії політико-правових поглядів в ХХ столітті;

б) виховна: розвивати у студентів усвідомлення необхідності набуття знань з історії вчень про державу та право.

 

Завдання для самостійної роботи.

Теми рефератів:

1. Елітарні концепції держави (Г. Моска. В. Парето. Р. Міхельс).

2. Розвиток позитивістського праворозуміння. Нормативістська теорія Х.Кельзена.

3. Психологічна теорія права Л.Й. Петражицького.

4. Сучасна соціологічна юриспруденція (Є. Ерліх. Р. Паунд. Реалістична школа).

5. Становлення політико-правової думки в Україні у XVI-XVIII ст.

6. Ліберально-демократичний напрямок у політико-правовій думці України у XIX ст.

7. Державно-правові концепції в Україні наприкінці XIX – на початку XX ст.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.