Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 4. Політико-правові вчення в Німеччині, Італії та ФранціїДоби Просвітництва

Семінарське заняття 2 години.

 

План

1. С. Пуфендорф та Х. Томазій про договірне походження держави.

2. Х. Вольф та Х. Томазій про співвідношення та розмежування моралі, релігії та права.

3. Абсолютна монархія як ідеал держави у працях німецьких правників XVIII ст.

4. Політична концепція Дж. Віко та природно-правова теорія Ч. Беккарія.

5. Політико-правові погляди Вольтера. Концепція просвіченого правління. Обґрунтування розподілу влад Ш.-Л. Монтеск’є.

6. Політико-правові теорії та програми періоду Великої Французької революції.

 

Мета семінарського заняття:

а) навчальна: зорієнтувати студентів на вивчення історії зародження, становлення, та розвитку державно-правових концепцій в європейських країнах у XVIII ст.;

б) виховна: розвивати у студентів усвідомлення необхідності набуття знань з історії вчень про державу та право.

Завдання для самостійної роботи.

Теми рефератів:

1. Концепція просвіченого правління в погляди Вольтера.

2. Ш.-Л. Монтеск’є про фізичні та моральні фактори державотворення та правотворчості.

3. Вчення Ж.-Ж. Руссо про громадську угоду та народний суверенітет.

4. Комуністичні утопічні теорії XVIII ст. Ж. Месьє, Г. Маблі, Морелі, Г.Бабеф.

 

Зв’язок з іншими навчальними дисциплінами, які вивчаються в

Навчальному закладі.

Історія держави та права зарубіжних країн т. 10, Політологія т. 2, Філософія т. 4

Джерела та література

1. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. – М.: Фирма «Стелс» БИМПА, 1995. – 304 с.

2. Вольтер. Фанатизм; О страшном вреде чтения// Вольтер. Поэмы. Философские повести. Памфлеты. – Киев: Политиздат Украины, 1989. – С. 460 - 463.

3. Вольтер. Философские письма (IV-X письма); Метафизический трактат (главы VII-IX)// Вольтер. Философские сочинения. – М.: Наука, 1989. – С. 70 - 274.

4. Монтескье Ш. О духе законов. – М.: Мысль, 1999. – 672 с.

5. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре: Трактаты. – М.: “Канон-Пресс-Ц”, “Кучково поле”, 1998. – 416 с.

6. Азаркин Н.М. Монтескье. – М.: Юрид.лит., 1988. – 126 с.

7. Барнашов А.М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение. – Томск: Изд-во Томск.ун-та, 1988. – 100 с.

8. Безродний Є.Ф., Ковальчук Г.К., Масний О.С. Світова класична думка про державу і право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 75-106, 177-193.

9. История политических и правовых учений: Хрестоматия для юр. вузов и факультетов/ Сост. и ред. Г.Г. Демиденко. – Харьков: Факт, 1999. – С. 205 - 269.

10. История политических и правовых учений: Учебник для вузов/ Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – М.: ИНФРА-М, 1996. – С. 277 - 324.

11. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. О.Э.Лейста. – М.: Юрид.лит., 1997. – С. 194 – 203, 225 - 262.

12. Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов. – М.: Изд-во ПРИОР, 2000. – С.123 - 152.

13. Плавинская Н.Ю. Монархия и республика Монтескье // Монархия и народовластие в культуре Просвещения. – М.: Наука, 1995. – С. 193 - 202.

14. Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки: Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – С. 481 - 528.

15. Тырсенко А.В. Аббат Э.-Ж.Сийес (1748-1836). У истоков французской либеральной идеологии // Новая и новейшая история. – 1998. - № 6. – С. 88 - 111.

16. Французское Просвещение и революция. – М.: Наука, 1989. – 271 с.

17. Шульженко Ф.П., Наум М.Ю. Історія вчень про державу і право: Курс лекцій / За заг. ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – С. 109 – 124, 233 - 245.

Тема 5. Політико-правові вчення у США в період боротьби за незалежність

Семінарське заняття 2 години.

 

План

1. Політико-правові погляди Б. Франкліна.

2. Природно-правова доктрина Т. Пейна.

3. Політико-правові погляди Т. Джеферсона та їх втілення в “Декларації незалежності США”.

4. Політична платформа федералістів.

 

Мета семінарського заняття:

а) навчальна: зорієнтувати студентів на вивчення історії зародження, становлення, та розвитку політико-правових поглядів періоду боротьби за незалежність у Сполучених Штатах Америки.

б) виховна: розвивати у студентів усвідомлення необхідності набуття знань з історії вчень про державу та право.

 

Завдання для самостійної роботи.

Підготувати реферативне повідомлення на тему:

Політико-правові погляди ідеологів незалежності США.

 

Зв’язок з іншими навчальними дисциплінами, які вивчаються в

Навчальному закладі.

Історія держави та права зарубіжних країн т. 13

 

Джерела та література

1. Франклин В. Избранные произведения. – М.: Госполитиздат, 1956. – 631 с.

2. История политических и правовых учений: Хрестоматия для юр. вузов и факультетов / Сост. и ред. Г.Г. Демиденко. – Харьков: Факт, 1999. – С. 399 - 409.

3. Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов. – М.: Изд-во ПРИОР, 2000. – С. 234 - 281.

4. Безродний Є.Ф., Ковальчук Г.К., Масний О.С. Світова класична думка про державу і право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 121 - 147.

5. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – М.: ИНФРА-М, 1996. – С. 369 - 390.

6. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. О.Э. Лейста. – М.: Юрид.лит., 1997. – С. 263 - 273.

7. Каленский В.Г. Мэдисон. – М.: Юрид. лит. 1981. – 128 с.

8. Согрин В.В. Джефферсон: Человек, мыслитель, политик. – М.: Наука, 1989. – 280 с.

9. Согрин В.В. Идеология в американской истории: от отцов-основателей до конца ХХ в. – М.: Наука, 1995. – 238 с.

10. Шульженко Ф.П., Наум М.Ю. Історія вчень про державу і право: Курс лекцій/ За заг.ред. В.В.Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – С. 82 - 108.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.