Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Зв’язок з іншими навчальними дисциплінами, які вивчаються в навчальному закладі.МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра державно-правових дисциплін

Історія вчень про державу і право

(навчальна дисципліна)

 

 

Методичні рекомендації

Щодо проведення семінарських занять

Напрям підготовки6.030401 «Правознавство»

Факультетюридичний

 

 

Рік

Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять з дисципліни «Історія вчень про державу і прво» для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство».

«___» ________ 201__ року - __ с.

 

Розробники:Балтаджи П.М., к.ю.н., доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін; Суханова Д.С., к.ю.н., доцент кафедри державно-правових дисциплін; Македон В.В., старший викладач кафедри державно-правових дисциплін.

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри державно-правових дисциплін

Протокол від «29» серпня 2014 року № 1

 

Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського державного університету внутрішніх справ.

Протокол від «___» ________ 2014 року № ___

 

Вступ

 

“Історія вчень про державу і право” – це історико-теоретичного наука та навчальна дисципліна, яка належить до циклу професійно орієнтованих дисциплін і вивчається на п’ятому курсі у вищих юридичних навчальних закладах та передбачає вивчення історії становлення і розвитку ідеї права, закону, держави, головних державно-правових інститутів у процесі формування людської цивілізації. Навчальна дисципліна сприяє формуванню світогляду юриста

Семінарське заняття – є однією з важливих форм вивчення дисципліни “Історія вчень про державу і право”, яка передбачає як аудиторну роботу, так і самостійну роботу з джерелами та літературою. Підготовку до семінарських занять рекомендовано проводити у певній послідовності:

· вивчити план семінарського заняття;

· опрацювати джерельну базу (конспект лекцій, рекомендовані розділи підручника);

· ознайомитись з методичними рекомендаціями, наданими до відповідної теми;

· уважно прочитати та опрацювати тексти документів у відповідності з методичними рекомендаціями;

· за бажанням підготувати реферат або повідомлення;

· скласти словник основних термінів та понять з даної теми;

· продумати та спланувати відповіді на всі питання плану семінарського заняття.

 

Тематичний план

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма
усього у тому числі  
л с інд с.р.
Змістовий модуль 1.  
Тема 1. Політико-правові вчення Стародавнього Сходу та античного світу                    
Тема 2. Політико-правова думка західно-європейського середньовіччя      
Тема 3. Політико-правові вчення доби Відродження  
Тема 4. Політико-правові вчення доби ранньобуржуазних революцій
Тема 5. Політико-правові вчення Франції, Німеччині та Італії доби Просвітницта          
Тема 6. Політико-правові вчення у США в період боротьби за незалежність
Тема №7 Політико-правові вчення у Німеччині, Англії, Франції першої половини XIX ст.    
Тема №8 Політико-правові вчення другої половини XIX ст.  
Тема №9 Політико-правові доктрини XX ст.    
Тема №10 Політико-правові вчення в Україні    
Форма підсумкового контролю залік    
 
Усього годин  
               

Тема 1. Політико-правові вчення Стародавнього Світу та античного світу.

Семінарське заняття 2 години.

План

1. Предмет та метод історії вчень про державу і право як самостійної юридичної дисципліни. Поняття та структура політико-правової доктрини.

2. Політико-правові вчення Стародавнього Сходу:

а) Брахманізм та буддизм: спільне та особливе.

б) Даосизм.

в) Мораль та право у творчості Конфуція.

г) Легізм та школа фацзя.

3. Основні етапи становлення політико-правової думки Стародавньої Греції. Політико-правові доктрини Платона і Арістотеля.

4. Політико-правові вчення стародавнього Риму: загальна характеристика.

 

Мета семінарського заняття:

а) навчальна: зорієнтувати студентів на практичне, комплексне застосування знань з різних навчальних дисциплін, що викладаються у вузі;

вивчення історії зародження, становлення, та розвитку політико-правової думки в стародавньому світі;

б) виховна: розвивати у студентів усвідомлення необхідності набуття знань з історії вчень про державу та право.

Завдання для самостійної роботи.

Теми рефератів:

1. Порівняльна характеристика державного та політичного вчення Платона та Арістотеля.

2. Політико-правове вчення Цицерона.

Зв’язок з іншими навчальними дисциплінами, які вивчаються в навчальному закладі.

Теорія держави та права т. 2, Політологія т. 2 Історія держави та права зарубіжних країн т. 4, 5, Філософія т. 2.

Джерела та література

 

1. Античная демократия в свидетельствах современников / Сост. Л.П. Маринович, Г.А. Кошеленко. – М.: Ладомир, 1996. – 382 с.

2. Цицерон М.Т. Диалоги. О государстве. О законах. – М.: Наука, 1966. – 224 с.

3. История политических и правовых учений: Хрестоматия для юрид. вузов и факультетов/ Сост. и ред. Г.Г. Демиденко. – Харьков: Факт, 1999. – С. 23 - 51.

4. История политических и правовых учений: Хрестоматия для юридических вузов и факультетов/ Сост. Г.Г. Демиденко. – Харьков: Факт, 1999. – С. 9 - 19.

5. Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов. – М.: Изд-во ПРИОР, 2000. – С. 4 - 79.

6. Конфуций. Уроки мудрости: Сочинения. – М. - Харьков: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, Изд-во «Фолио», 1998. 958 с.

7. Безродний Є.Ф., Ковальчук Г.К., Масний О.С. Світова класична думка про державу і право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 30 - 34.

8. История политических и правовых учений: Учебник для вузов/ Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – М.: ИНФРА-М, 1996. – С. 14 - 109.

9. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. О.Э. Лейста. – М.: Юрид.лит., 1997. – С. 18 - 79.

10. Мирзаев С.Б. Полибий. – М.: Юрид.лит., 1986. – 108 с.

11. Нерсесянц В.С. Сократ. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 305 с.

12. Разумович Н.Н. Политическая и правовая культура, Идеи и институты Древней Греции. - М.: Наука, 1989. – 237 с.

13. Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки: Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – С. 49 - 133, 163 - 175.

14. Чанышев А.Н. Арістотель, - М.: Мысль, 1987. – 220 с.

15. Шульженко Ф.П., Наум М.Ю. Історія вчень про державу і право: Курс лекцій/ За заг. ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – С. 8 - 44.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.