Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 2. Політико-правова думка західноєвропейського середньовіччя та епохи Відродження.Семінарське заняття 2 години.

План

1. Загальна характеристика правової ідеології середньовіччя. Співвідношення права та релігії.

2. Політична теорія Фоми Аквінського.

3. Політико-правове вчення Марсилія Падуанського.

4. Політичне вчення Н. Макіавеллі.

5. Політико-правовий аспект Реформації. Політичні та правові погляди М.Лютера, Т. Мюнцера, Ж. Кальвіна.

6. Політико-правове вчення Ж. Бодена.

 

Мета семінарського заняття:

а) навчальна: зорієнтувати студентів на практичне, комплексне застосування знань з різних навчальних дисциплін, що викладаються у вузі;

вивчення історії зародження, становлення, та розвитку політико-правової думки в стародавньому світі;

б) виховна: розвивати у студентів усвідомлення необхідності набуття знань з історії вчень про державу та право.

 

Завдання для самостійної роботи.

Теми рефератів:

1. Вчення Фоми Аквінського про державу та закони.

2. Співвідношення політики та моралі у доктрині Н. Макіавеллі.

3. Обґрунтування ідеї державного суверенітету Ж. Боденом.

4. Політико-правові ідеї раннього утопічного соціалізму Т.Мор. Т.Кампанелла.

Зв’язок з іншими навчальними дисциплінами, які вивчаються в навчальному закладі.

Історія держави та права зарубіжних країн т. 6-11, Філософія т. 3 Політологія т. 2

 

Джерела та література

1. Лютер М. Свобода христианина; О светской власти // Избранные произведения. – СПб.: Андреев и согласие, 1994. – С. 16 - 54, 131 - 163.

2. Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. О военном искусстве/ Предисловие, комментарий Е.И. Темнова. – М.: Мысль, 1996. – 639 с.

3. Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов. – М.: Изд-во ПРИОР, 2000. – С. 80 - 101.

4. Безродний Є.Ф., Ковальчук Г.К., Масний О.С. Світова класична думка про державу і право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С.47-74, 155-159.

5. Боргош Ю. Фома Аквинский. – М.: Мысль, 1975. – 126 с.

6. Горфункель А.Х. Томмазо Кампанелла. – М.: Мысль, 1969. – 247 с.

7. Маграт А. Богословская мысль Реформации. – Одесса: ОБШ “Богомыслие”, 1994. – С. 246 - 265, 277 - 280.

8. История политических и правовых учений: Хрестоматия для юридических вузов и факультетов/ Сост. и общ. ред. Г.Г. Демиденко. – Харьков: Факт, 1999. – С. 97 - 130.

9. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. О.Э.Лейста. –М.: Юрид.лит., 1997. – С.80 - 96.

10. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – М.: ИНФРА-М, 1996. – С. 110 – 125, 161 - 188.

11. Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки: Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – С. 217 - 303.

12. Осиновский И.Н. Томас Мор. – М.: Мысль, 1985. – 174 с.

13. Рутенбург В.И. Титаны Возрождения. – 2-е изд. – М.: Наука, 1991. – 151 с.

14. Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки: Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – С.304 - 372, 389 - 406.

15. Соловьев Э.Ю. Непобежденный еретик: Мартин Лютер и его время. – М.: Молодая гвардия, 1984. – 288 с.

16. Шульженко Ф.П., Наум М.Ю. Історія вчень про державу і право: Курс лекцій / За заг. ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – С. 45 - 62.

 

Тема 3. Політико-правові вчення доби ранньобуржуазних революцій

Семінарське заняття 2 години.

 

План

1. Політико-правова доктрина Гуго Гроція.

2. Політико-правове вчення Т. Гоббса. Вчення про громадську угоду як основу держави. Т. Гоббс про правотворчість.

3. Політико-правові вчення ідеологів Англійської революції та їх політичних супротивників.

4. Політико-правове вчення Б. Спінози.

5. Політико-правова доктрина Дж. Локка.

 

Мета семінарського заняття:

а) навчальна: зорієнтувати студентів на вивчення історії зародження, становлення, та розвитку політико-правової думки в добу ранніх буржуазних революцій;

б) виховна: розвивати у студентів усвідомлення необхідності набуття знань з історії вчень про державу та право.

 

Завдання для самостійної роботи.

Теми рефератів:

Тріада невід’ємних прав людини та гарантії їх реалізації у політико-правовій доктрині Джона Локка.

 

Зв’язок з іншими навчальними дисциплінами, які вивчаються в

Навчальному закладі.

Історія держави та права зарубіжних країн т. 12, Теорія держави та права т. 2

 

Джерела та література

1. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданського // Соч. В 2-х т. - Т. 2. – М.: Мысль, 1991. – С. 6 - 546.

2. Локк Дж. Опыты о законе природы; Предсмертная речь цензора; Опыт о веротерпимости; Послание о веротерпимости; Два трактата о правлении // Соч. В 3-х т. - Т. 3: / Ред. и сост. А.Л. Субботин. - М.: Мысль, 1988. – С. 3 - 406.

3. Спиноза Б. Богословско-политический трактат; Политический трактат //Спиноза Б. Об усовершенствовании разума. – М.- Харьков: “Эксмо-пресс”, “Фолио”, 1998. – С. 209 - 586.

4. Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов. – М.: Изд-во ПРИОР, 2000. – С. 102 - 121.

5. Безродний Є.Ф., Ковальчук Г.К., Масний О.С. Світова класична думка про державу і право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 75 - 98.

6. История политических и правовых учений: Хрестоматия для юр. вузов и факультетов/ Сост. и ред. Г.Г. Демиденко. – Харьков: Факт, 1999. – С. 131 - 205.

7. Барг М.А. Великая Английская революция в портретах ее деятелей. – М. : Мысль, 1991. – 398 с.

8. Барнашов А.М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение. – Томск: Изд-во Томского университета, 1988. – 100 с.

9. История политических и правовых учений: Учебник для вузов/ Под общ. ред. В.С.Нерсесянца. – М.: ИНФРА-М, 1996. – С. 234 - 276.

10. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. О.Э.Лейста. – М.: Юридическая литература, 1997. – С. 162 - 193.

11. Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки: Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – С. 407 - 480.

12. Соколов В.В. Спиноза. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мысль, 1977. – 223 с.

13. Соловьев Э.Ю. Феномен Джона Локка // Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас: Очерки по истории философии и культуры. – М.: Политиздат, 1991.

14. Шульженко Ф.П., Наум М.Ю. Історія вчень про державу і право: Курс лекцій / За заг.ред. В.В.Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – С. 63 - 81.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.