Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперій. Національне відродження України в ХІХ століттіПлан семінарського заняття

1. Соціально-економічний розвиток України в першій половині ХІХст.

2. Суспільно-політичний рух в Україні у першій половині ХІХ ст. Декабристський рух. Кирило-Мефодіївське братство.

3. Західноукраїнські землі під владою Австрії. Рух за національне відродження.

4. Україна в другій половині ХІХ ст.:

а) буржуазні реформи 60-70-х рр. в Росії та їх наслідки для України;

б) національно-культурний рух в Східній Україні. Виникнення громад. Валуєвський та Емський антиукраїнські акти.

Теми рефератів

Кирило-Мефодіївське братство та участь у ньому Т.Г. Шевченка.

Громадсько-культурне об’єднання “Руська трійця”.

Національне відродження та розвиток культури України у ХІХ ст.

Реформа 1861 року та її соціально-економічні наслідки.

 

Література

1. Аркас М. Історія Укрвїни-Руси.- К., 1991.

2. Борисенко В. Й. Курс української історії.- К., 1998.

3. Грушевський М. С. Ілюстрована історія України.- К., 1991.

4. Грушевский М. С. Очерки истории украинского народа.- К., 1991.

5. Дорошенко Д. І. Нарис історії України, т.2.- Львів, 1991.

6. Історичні погляди Т. Г. Шевченка.- К., 1994.

7. Костомаров М. Книга буття українського народу.- К., 1990.

8. Крип’якевич І. П. Історія України.- Львів, 1990.

9. Полонська-Василенко Н. Історія України. Т.2.- К., 1991.

10. Субтельний О. Україна: Історія.- К., 1991.

 

Контрольні запитання до теми

1. Як планували розв’язати національне українське питання в Російській імперії діячі таємних військових організацій?

2. Чому та як у програмі Кирило-Мефодіївського братства ідея незалежної України поєднувалася з ідеєю слов’янського федеративного об’єднання?

3. З’ясуйте, які події XIХ ст. започаткували період національного відродження України.

4. Які причини малої продуктивності кріпацької праці?

5. Які галузі промисловості найбільше розвивалися в Наддніпрянській Україні?

6. Як вплинули реформи 60-70-х років ХІХ ст. на розвиток капіталізму в Росії?

7. Які характерні риси промислового перевороту?

8. Які програмні цілі діяльності громадівців?

9. Чому Східну Галичину називають „Українським П’ємонтом”?

10. В чому суть Валуєвського циркуляру та Емського указу?

 

ТЕМИ ДРУГОГО МОДУЛЮ

Тема VIІІ

Соціально-економічні та політичні процеси в Україні на початку ХХ століття

План семінарського заняття

1. Назрівання революційної кризи в Україні на початку ХХ ст.Виникнення політичних партій.

2. Вплив революції 1905-1907 рр. на активізацію національно-визвольного руху в Україні.

3. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст.

4. Україна в роки Першої світової війни.

 

Теми рефератів

Перша хвиля масової еміграції українських селян: причини і наслідки.

Українські політичні партії.

Революційні події в Одесі улітку 1905 р.

 

Література

1. Бойко О. Історія України. – К., 1997.

2. Доршенко Д. І. Нарис історії України. –Львів, 1991.

3. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України.- Л., 1993.

4. Історія України. Видання 2-ге.- Львів, 1998.

5. Крип’якевич І. П. Історія України. – Львів, 1990

6. Полонська-Василенко Н. Історія України. – Т.2. – К., 1991.

7. Самарцев І. Г. Чорносотенці на Україні (1905-1917 рр.) // УІЖ.-

1992. - № 2.

8. Субтельний О. Україна: Історія. – К., 1994.

Контрольні запитання до теми

1. В чому проявилася політизація національного руху в Україні наприкінці ХІХ ст.?

1. Які зміни в Україні принесла революція 1905-1907 рр.?

3. Чому Галичину називали “Українським П’ємонтом”?

4. Яку роль відігравали національно-культурні організації “Громади” та “Просвіти”?

5. Якими були плани імперіалістичних країн щодо України напередодні Першої світової війни?

6. Охарактеризуйте заходи, що їх вживали російські та австро-угорські власті для придушення українського національного руху на підвладних їм територіях.

 

Тема ІХ

Українська національно-визвольна революція

Рр. Утворення УНР

План семінарського заняття

1. Лютнева революція 1917 р. в Росії. Виникнення та діяльність Української Центральної Ради.

2. Проголошення Української Народної Республіки. Внутрішня і зовнішня політика УНР. Боротьба з агресією більшовицької Росії.

3. Гетьманська держава П. Скоропадського: здобутки і прорахунки.

4. Утворення Директорії УНР та її діяльність. Друга україно-більшовицька віїна 1917 – 1920 рр.

5. Західноукраїнський народ в боротьбі за державність. Договір 1919 року про злуку УНР та ЗУНР.

 

Теми рефератів

Універсали Української Центральної Ради.

М. С. Грушевський – перший президент України.

Війна України з більшовицькою Росією: причини і наслідки.

В. Винниченко і С. Петлюра: політичні портрети.

Встановлення радянської влади в Україні.

 

Література

1. Верстюк В. Українська Центральна Рада. - К., 1999.

2. Винниченко В. Відродження нації: у 3-х. кн. - К., 1990.

3. Грушевський М. Українська Центральна Рада та її Універсали. -

К., 1991.

4. Іваніс В. Симон Петлюра – президент України. - К., 1993.

5. Історія Січових стрільців. - К., 1992.

6. Історія Українського козацького війська. Т.2. - К., 1992.

7. Історія України. Вид. 2-ге.- Львів, 1998.

8. Мірчук П. Причини загибелі УНР. Від ІІ до ІV Універсалу.// Державність. - 1991. - №: 3-4.

9. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття.- К., 1993.

10. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917-1919 рр.- К., 1995.

11. Революция на Украине. По мемуарам белых. – К., 1990.

12. Субтельний О. Україна: Історія. - К., 1991.

 

Контрольні запитання до теми

 

1. Які державний устрій та соціально-економічну політику України містили в собі Універсали Центральної Ради?

2. Чому Ленін і російський більшовицький уряд не визнавали Української Народної Республіки?

3. Чи могла Українська Центральна Рада виконати ультимативні вимоги до неї з боку більшовицької Росії?

4. Чому демократичний уряд Української Народної Республіки не зміг організувати захист України від агресії більшовицької Росії?

5. Яке значення мала політика уряду гетьмана П. Скоропадського щодо національно-культурного відродження України?

6. У чому полягають політичні помилки Директорії?

7. З’ясуйте історичне значення Акта злуки 22 січня 1919 року між УНР та ЗУНР.

8. Чому радянська Росія обрала тактику неоголошеної війни з

Директорією?

9. Які причини поразки Директорії у війні з радянською Росією?

10. Коли і за яких обставин була утворена УСРР?

Тема Х
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.