Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тенденції розвитку роздрібної торговельної мережі в країнах із розвинутою ринковою економікою 

Сучасне бізнес-середовище характеризується динамічністю та складністю умов господарювання для суб’єктів ринку. Таку ситуацію зумовлює вплив комплексу факторів. При цьому очевидним є те, що вплив більшості з них визначають процеси, які мають наднаціональний (міжнародний та глобальний) характер. Саме тому визначення перспектив та пріоритетів подальшого економічного розвитку України потребує об’єктивного розгляду глобалізаційних та європейських інтеграційних процесів з урахуванням впливу світової фінансово-економічної кризи.

Слід зазначити, що потужний вплив на розвиток роздрібної торгівлі в країнах СНД і Україні зокрема мають наднаціональні фактори. Вони визначають характер майбутніх змін у структурі роздрібної торговельної мережі й тому потребують ретельного дослідження. Це пов’язано з невідповідністю етапів розвитку роздрібної торгівлі у країнах з розвинутою ринковою економікою та країнах СНД, а також високим динамізмом змін, що супроводжують формування бізнес-середовища та розподіл конкурентних сил у ньому на користь торговельних мереж різних типів. Значний вплив на роздрібну торгівлю також здійснюють наслідки світової фінансово-економічної кризи, які принципово змінюють характер конкурентної поведінки великих компаній, додаю чи більшої виваженості в обґрунтуванні та прийнятті рішень щодо по дальшого розвитку.

Найбільші світові роздрібні торговці надають перевагу таким типам магазинів, як супермаркет (98%), спеціалізованим магазинам (88%) та гіпермаркетам (73%).

Окремі країни світу дали розвиток певним типам магазинів. Країною походження, “історичною бать ківщиною” гіпермаркетів є Франція, дискаунтерів – Німеччина, супермаркетів – США.

На розвиток різних типів магазинів у окремо взятій країні або регіоні впливають такі основні фактори:

- інвестиційний клімат в країні або регіоні;

- рівень життя населення;

- кліматичні умови;

- рівень розвитку місцевої інфраструктури;

- особливості менталітету і ставлення до процесу придбання товарів, традиції споживання товарів.

Всі ці фактори мають різне за силою впливу значення, яке може варіюватися. Проте є ряд закономірностей у розвитку роздрібної торгівлі. Основні з них є наступними:

— чим більшим є рівень доходів населення країни, тим вищою є перевага, яка надається традиційним для даного ринку типам магазинів. Цю тезу підтверджує поведінка споживачів у Німеччині, які надають перевагу традиційному для свого ринку типу магазину — дискаунтеру;

— чим більше відмінностей у ментальних особливостях населення, тим меншу частку займають у країні загальновідомі міжнародні корпоративні торговельні мережі. Саме культурні бар’єри стають найбільшою перепоною для відкриття традицій них типів і форматів своїх магазинів без внесення кардинальних змін в організацію торговельно-технологічного процесу. Цю тезу підтверджує Японія: проникнення на даний ринок вимагає гнучкості у поведінці торговельних мереж, що відображається на обсягах інвестицій.

— чим більше відмінностей у кліматичних умовах країни, а також складніші логістичні схеми доставки товарів, тим нижче місце у країні займають міжнародні корпоративні торговельні мережі.

Також серед сучасних ключових тенденцій, які мають прояв на світовому ринку роздрібної торгівлі, слід виділити наступні:

- збільшення інвестиційної діяльності компаній з країн, що розвиваються;

- послаблення впливу США на глобальний споживчий ринок;

- посилення уваги до ринків Азії;

- підвищення інтересу до сполучення магазинної та позамагазинної форм торгівлі;

- пошук нових ніш на ринку;

- збільшення інвестицій провідних компаній у сферу послуг.

Конкурентна боротьба між провідними торговельними мережами останніми роками мала переважно ціновий характер. У майбутньому більш успішними будуть ті компанії, які зможуть диференціювати свої пропозицію не тільки за ціною на товари, але також і завдяки пошуку нових ніш на ринку, впровадженню нестандартних форматів відомих типів магазинів, наповненню асортиментного ряду.

На насичених розвинутих ринках роздрібної торгівлі, для яких характерними є низькі темпи зростання, збільшення витрат населення на по слуги несе у собі як можливості, так і загрози. Роздрібні компанії які можуть успішно реалізувати супутні послуги або використати популярність власної торговельної марки, здатні нарощувати темпи зростання за рахунок збільшення своєї частки у витратах покупців. Деякі роздрібні компанії вже використовують цю перевагу.

Дуже цікавим фактом є те, що на деяких ринках Інтернет-магазини змогли відвоювати частину ринку у стаціонарних роздрібних торговельних підприємств. У подальшому роздрібні компанії будуть концентрувати свої зусилля на розширенні напрямів своєї діяльності, орієнтуючись на різні канали продажу товарів, і використовувати веб-сайти не просто для продажу, але і створення бренда, інформування про проведення різноманітних акцій, залучення покупців у діалог і налагодження зворотного зв’язку. Зближення цих двох каналів стане основною задачею роздрібних компаній протягом найближчих років.

Визначальний вплив на розвиток глобальної роздрібної торгівлі продовольчими товарами здійснили зміни у поведінці споживачів. Зокрема, спостерігається зростання попиту споживачів на корисні для здоров’я товари та послуги, підвищення вимог до якості обслуговування у магазинах.

Слід відзначити, що характер розвитку роздрібної торгівлі у країнах з розвинутою ринковою економікою дещо відрізняється від країн, що розвиваються.

Для ринків роздрібної торгівлі продовольчими товарами розвину тих країн світу в останні роки характерним є прояв таких ключових трендів:

· збільшення пропозиції непродовольчих товарів в універсальних магазинах та підвищення рівня сервісу;

· сполучення характеристик різних типів магазинів та розвиток нових форматів магазинів;

· підвищення уваги до дискаунтерів внаслідок загострення цінової конкурентної боротьби на ринку.

Характер ключових трендів на ринках роздрібної торгівлі продовольчими товарами країн, що розвиваються, є іншим. Зростаюча там урбанізація споживачів підвищує попит на супермаркети, гіпермаркети та дискаунтери, лібералізація у регулюванні ринку призводить до зростання іноземних інвестицій, наслідком

Отже ринок роздрібної торгівлі у найближчі роки залишиться одним з найбільш перспективних напрямів для вкладення інвестицій. Серед прогнозних тенденцій розвитку світової роздрібної торгівлі продовольчими товарами до 2015 р. можна виділити такі основні:

ü продовження домінування провідних компаній рейтингу най більших торговельних мереж на світовому ринку роздрібної торгівлі;

ü підвищення уваги до сервісу та диференціації своєї пропозиції торговельними мережами;

ü зростання уваги та поширення використання Інтернет-торгівлі;

ü подальше сполучення характеристик різних типів магазинів на ринках розвинутих країн світу;

ü розвиток крупних типів магазинів на ринках країн, що розвиваються.

Прогнозні тенденції в цілому підтверджують збереження тенденції щодо домінування провідних компаній світу, пошук та застосування ними різноманітних інструментів та засобів для збереження своїх позицій на високо конкурентному ринку роздрібної торгівлі.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.