Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 30 

1. Охарактеризувати будову та принцип дії випарних апаратів з примусовою циркуляцією.

2. Пояснити алгоритм розрахунку середнього температурного напору при прямотоці та протитоці. Види руху теплоносіїв.

3. Задача

Визначити вологовміст, відносну вологість, парціальний тиск, для вологого повітря з ентальпією 90 ккал /кг та температурою t 0 = 30°С.

 

Затверджено на засіданні циклової комісії технологічних дисциплін

Протокол № _ __ від «_ _» серпня 2012 року

 

Голова циклової комісії ____________________ Бочкарьова Л.А.

 

Екзаменатор ____________________ Сергєєнкова І.С.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

з навчальної дисципліни «Процеси та апарати»

 

1. Розкрити сутність і задачі «Процеси та апарати хімічного виробництва». Охарактеризувати класифікацію і загальна характеристика основних процесів хімічної технології.

2. Режими руху рідини. Критерій Рейнольдса.

3. Охарактеризувати класифікацію неоднорідних систем, способи розділення неоднорідних систем. Матеріальний баланс процесу розділення.

4. Відстоювання. Осадження сферичних частинок під дією сили тяжіння.

5. Типи відстійників. Охарактеризувати будову та принцип роботи гребкового відстійника безперервної дії. Розрахунок відстійника.

6. Фільтрування. Елементи теорії процесу. Конструкції фільтрів, які застосовуються у гумовій промисловості.

7. Способи розділення газових неоднорідних систем. Розподіл газових неоднорідних систем під дією сили тяжіння. Охарактеризувати будову та принцип роботи пилеосаджувальної камери.

8. Конструкція та принцип роботи циклона, рукавного фільтра, скрубера для мокрого очищення.

9. Способи перемішування рідких середовищ. Типи механічних мішалок, їх основні параметри.

10. Способи передачі тепла. Теплове навантаження. Пояснити тепловий баланс .

11. Теплопередача. Основне рівняння теплопередачі. Фізичний зміст коефіцієнта теплопередачі, його розмірність.

12. Передача тепла теплопровідністю. Закон Фур’є. Коефіцієнт теплопровідності, розмірність фізичний зміст.

13. Передача тепла конвекцією. Закон Ньютона. Коефіцієнт тепловіддачі. Його розмірність, фізичний зміст.

14. Природна та вимушена конвекція. Фактори, що впливають на величину коефіцієнта тепловіддачі.

15. Критерії теплової подібності. Методика розрахунку коефіцієнта тепловіддачі за допомогою критеріїв подібності.

16. Передача тепла променевипромінюванням. Закон Стефана – Больцмана та Кірхгофа.

17. Спільна передача тепла конвекцією та випромінюванням. Визначення витрат тепла в навколишнє середовище.

18. Основні види руху теплоносіїв. Який вид руху найбільш вигідніший і чому?

19. Визначення середнього температурного напору при прямотоці та протитоці.

20. Способи нагрівання та охолодження. Види нагріваючих і охолоджуючих агентів, їх порівняльна характеристика. Вимоги, що пред’являються до теплоносіїв.

21. Охарактеризувати класифікацію теплообмінних апаратів. Охарактеризувати будову та принцип роботи кожухотрубного теплообмінника з нерухомими решітками.

22. Регенеративні та змішувальні теплообмінники.

23. Складання теплового балансу. Визначення витрат нагріваючих та охолоджуючих агентів для обладнання гумового виробництва (вальців, каландрів, черв’ячних машин) на прикладі одного з них.

24. Охарактеризувати будову та принцип роботи теплообмінників „труба в трубі”, пластинчатих теплообмінників, ТПО.

25. Розкрити сутність та призначення процесу випарювання, способи випарювання. Матеріальний баланс.

26. Конструкції випарних апаратів.

27. Пояснити тепловий баланс процесу випарювання.

28. Способи отримання штучного холоду. Термодинамічні основи одержання холоду. Зворотній цикл Карно в T – S та P – I координатах.

29. Охарактеризувати будову та принцип дії абсорбційної холодильної машини.

30. Розкрити сутність процесів масо передачі. Охарактеризувати класифікацію процесів. Рівновага між фазами. Матеріальний баланс.

31. Процеси масообміну між фазами. Молекулярна та конвективна дифузія.

32. Рівняння масо передачі, рухома сила та коефіцієнт масо передачі.

33. Розкрити сутність та призначення процесу абсорбції. Фізичні основи процесу. Закон Генрі. Вплив температури та тиску на процес.

34. Матеріальний баланс процесу абсорбції. Рівняння робочої лінії.

35. Охарактеризувати будову та принцип дії плів очних, насад очних та барботажних абсорберів.

36. Адсорбція. Фізичні основи процесу. Види адсорбентів. Рівняння матеріального балансу процесу.

37. Охарактеризувати будову та принцип дії адсорберів з рухомим шаром адсорбента і з псевдорозрідженим шаром адсорбента.

38. Схема адсобційно-рекупераційної установки для виловлення парів розчинників (бензину).

39. Розкрити сутність та призначення процесу сушіння. Види сушіння. Зв’язок вологи з матеріалом.

40. Властивості вологого повітря: відносна та абсолютна вологість, вологовміст, ентальпія.

41. І – Х діаграма. Відображення процесу сушіння на І – Х діаграмі.

42. Матеріальний та Пояснити тепловий баланс и процесу сушіння на І – Х діаграмі.

43. Охарактеризувати класифікацію сушилок. Конструкція та принцип дії конвективних та контактних сушилок.

44. Подрібнення твердих матеріалів. Види та методи подрібнення, технологічні схеми подрібнення.

45. Охарактеризувати класифікацію машин для подрібнення. Машини для середнього та мілкого подрібнення: валкові, молоткові дробарки, дезинтегратори та дисмембратори.

46. Конструкції та принцип дії машин для тонкого та надтонкого розмолу: барабанного, вібраційного, колоїдного млинів.

47. Розкрити сутність та призначення процесу класифікації. Охарактеризувати класифікацію, типи грохотів.

48. Змішування твердих та в’язкопластичних матеріалів. Застосування процесу у виробництвах гумової промисловості.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.