Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Приклад структури програми 


Рисунок Е.1 – Структура информаційно – довідкової системи
ДОДАТОК Ж

Правила застосування символів і виконання схем

 

1. Правила застосування символів [10].

1.1. Символи в схемі повинні бути розташовані рівномірно. Потрібно дотримуватись розумної довжини з'єднань і мінімального числа довгих ліній.

1.2. Форми символів, що установлені даним стандартом, не повинні змінюватися. Символи повинні бути, по можливості, одного розміру.

Рекомендується дотримуватися відношення розмірів короткої сторони символу до довгої, як 1 до 1,5. Наприклад, якщо довжина короткої сторони символу становить 20 мм, то довжина довгої сторони буде 30 мм.

Символи початку та кінця алгоритму мають ширину, на половину меншу, за ширину основних символів (для основного символу з розміром 20х30 мм розмір символів початку та кінця буде становити 10х30 мм) .

1.3. Мінімальну кількість тексту, необхідного для розуміння функції даного символу, потрібно поміщати усередині даного символу. Якщо обсяг тексту, що поміщається усередині символу, перевищує його розміри, потрібно використовувати символ коментарю.

1.4. У схемах може застосовуватися ідентифікатор символів, який використовується для посилань на них у документах. Ідентифікатор символу повинний розташовуватися ліворуч над символом.

1.5. У схемах може використовуватися докладне подання, що для процесу позначається за допомогою символу зі смугою. Символ зі смугою вказує, що в цьому ж комплекті документації в іншому місці надається більш докладне подання даного процесу. Символ зі смугою – це символ, усередині якого у верхній частині проведена горизонтальна лінія. Між цією лінією і верхньою лінією символу поміщений ідентифікатор, що вказує на докладне подання даного символу.

Як перший і останній символ докладного подання повинний бути використаний символ покажчика кінця. Перший символ покажчика кінця повинний містити посилання, що мається також у символі зі смугою.

Символ зі смугою Докладне подання

           
   
   
 
 


 

 

2. Правила виконання з'єднань

2.1. Потоки даних у схемах показуються лініями. Напрямок потоку зліва направо і зверху вниз вважається стандартним. У випадках, коли необхідно внести ясність у схему (наприклад, при з'єднаннях), на лініях використовуються стрілки. Якщо потік має напрямок, відмінний від стандартного, стрілки повинні вказувати цей напрямок.

2.2. У схемах потрібно уникати перетину ліній.

2.3 Дві або більше вхідних ліній можуть поєднуватися в одну вихідну лінію, в цьому випадку місце об'єднання повинне бути зміщено.

Приклад.

 

2.4. Лінії в схемах повинні підходити до символу або ліворуч, або зверху, а виходити або праворуч, або знизу. Лінії повинні бути спрямовані до центра символу.

2.5. За необхідності лінії в схемах потрібно розривати для запобігання зайвим перетинам або занадто довгим лініям, а також у випадках, коли схема розміщується на декількох сторінках. З'єднувач на початку розриву називається зовнішнім з'єднувачем, а з'єднувач в кінці розриву – внутрішнім з'єднувачем. Посилання на лист можуть бути наведені разом із символом коментарю для їхніх з'єднувачів.

Приклад. Зовнішній з'єднувач Внутрішній з'єднувач

           
   
   
 
 
 


- - - На лист 3 З листа 1 - - -

 

 

3. Спеціальні умовні позначки

3.1. Кілька виходів із символу потрібно показувати:

1) декількома лініями від даного символу до інших символів;

2) однією лінією від даного символу, що потім розгалужується у відповідне число ліній.

3.2. Кожен вихід із символу повинний супроводжуватися відповідними значеннями умов, щоб показати логічний шлях, яким він зображує, для того, щоб ці умови і відповідні посилання були ідентифіковані.


Приклади.

 

A=B A<B

Порівняти А,В

A>B 2

4. Використання символів

Призначення символів наведено в таблиці Ж.1.

 

Таблиця Ж.1 – Призначення символів

Символ Назва символу
Символи даних
 
 

 

 

  Введення/видача даних     Процес Передвизначений процес     Підготовка     Рішення     Границі циклу     Лінія З’єднувач   Термінатор   Коментар  

Навчальне видання

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розрахункового завдання з навчальної дисципліни

«Програмування»

 

 

Укладачі: ДАЛЕКА Валентина Дмитрівна

ДОМНІН Фелікс Аркадійович

 

 

Відповідальний за випуск І.С. Зиков

 

Роботу до виконання рекомендував проф. М.Й. Заполовський

 

Редактор О.С. Самініна

 

План 2010 р., поз. _125_/_____

Підписано до друку __________. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний.

Друк – ризографія. Гарнітура Times New Roman. Ум. друк. арк. _2,1_.

Обл.-вид. арк. _2,5_. Наклад _____ прим. Зам. № _____. Ціна договірна.

 

Видавничий центр НТУ «ХПІ»

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 3657 від 24.12.2009 р.

61002, Харків, вул. Фрунзе, 21

Друкарня НТУ «ХПІ»

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.