Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Програма й методика випробуваньКод – 51, Оформлення документа Програма й методика випробувань регламентуються ЄСПД ГОСТ 19.301-79 [9].

У цьому документі вказується опис того, що і як необхідно зробити, щоб переконатися в правильності роботи програми і її відповідності вимогам завдання на розробку.

Документ містить такі розділи:

– об'єкт випробувань;

– мета випробувань;

– вимоги до програми та програмної документації;

– порядок випробувань;

– опис тестів та тестових прикладів;

– оцінка результатів випробувань.

Для розділу «Об'єкт випробувань» може бути запропонований такий приклад: Об'єктом випробувань є програма AvtoServise, призначена для ….

У розділі «Мета випробувань»можна написати, наприклад, так:

Перевірка надійності функціонування програми.

У розділі «Вимоги до програми» можна вказати так, наприклад:

Функціонування програми не повинне призводити до перебою роботи операційної системи. Організація діалогу повинна передбачати захист від уведення некоректних даних.

Для розділу «Вимоги до програмної документації» можна запропонувати такий приклад:

Склад програмної документації, пропонованої на випробуванні: Опис програми (ЄСПД ГОСТ 19.402-78); Програма й методика випробувань (ЄСПД ГОСТ 19.301-79); Текст програми (ЄСПД ГОСТ 19.401-78).

У розділі «Порядок випробувань» потрібно вказати, наприклад, так:

Програма працює відповідно до умов експлуатації на IBM сумісних ПК з ОС Windows 2000/XP/2003/Vista.

Порядок проведення випробувань наступний:

Запуск програми здійснюється ... . Далі вибирається ... для чого натискається ... . Потім послідовно вибираються ...

У розділі «Опис тестових прикладів» можна написати так:

Для проведення випробувань пропонуються дані, що зберігаються у файлах ... . Вміст тестових файлів і результати роботи програми наведені в додатку ...

У розділі «Оцінка результатів випробувань» робиться висновок про відповідність об'єкта випробувань вимогам завдання.

Пояснювальна записка

Код – 81. Оформлення документа Пояснювальна записка регламентується ЄСПД ГОСТ 19.404-79.

Документ повинен містити вступ і наступні розділи:

– призначення й область застосування;

– постановку завдання до розробки;

– опис вхідних та вихідних даних;

– опис складу технічних та програмних засобів;

– список використаних джерел інформації.

У Вступі можна дати, наприклад, таку інформацію:

Інформаційно-довідкові системи – це такі програмні оболонки, що призначені для керування базами даних і використовуються, наприклад, для ведення статистики, складання каталогів тощо. Так, інформаційні системи підтримують ведення…..

У розділі «Призначення й область застосування» вказується призначення програми, дається характеристика області застосування.

Наприклад: Призначення розробки – оперування даними про ...; дозволяє виконувати пошук за зразком, сортування, додавання даних, їх видалення тощо. Може використовуватися в …

У розділі «Постановка завдання до розробки» вказують таке:

– аналітичний огляд інформації з порушеного питання;

– завдання на розробку програми;

– опис застосовуваних математичних методів, обґрунтовується вибір сучасної технології програмування, вказується середовище програмування;

– відповідно до обраного шляху проектування словесно описується обрана структура даних, розроблена структура програми та алгоритм її функціонування. Обґрунтовується коректність алгоритму або окремих його фрагментів;

– аналогічно описуються розроблювані підпрограми.

Аналітичний огляд інформації в даному РЗ можна почати так:

В основі функціонування інформаційно-довідкових систем лежить обробка інформації. Режими її обробки можуть бути такими: пакетний, діалоговий, реального часу [2].

Діалоговий режим забезпечує безпосередню взаємодію користувача з системою. Ініціатором діалогу може бути як користувач, так і ЕОМ. В останньому випадку на кожному кроці користувачу повідомляється, що треба робити. …В роботі буде реалізовано….

Дані, що обробляються, в оперативній пам’яті можуть зберігатися у вигляді масиву або лінійного (одно- чи двонаправленого) списку[1] . …

До переваг масиву можна віднести …, до недоліків ….

До переваг списку можна віднести …, до недоліків ….

Виходячи з …в розроблюваній програмі для подання даних буде реалізовано ….

У завданні на розробку, виходячи з аналітичного огляду, конкретизується перелік завдань щодо розробки.

При виборі мови і середовища програмування можна зазначити таке:

Об’єктно-орієнтоване програмування має такі переваги: …. Мова програмування … забезпечує …. Тому для розробки програми обрано мову програмування …, а середовище програмування ….

При розробці структур даних слід виходити з заданого об’єкта та його властивостей. Тут можна запропонувати, наприклад, таке:

Для опису властивостей заданого об’єкта має сенс розробити структуру TPeople з такими полями, як показано в таблиці1.

Таблиця 1 Поля структури TPeople

Змінна Тип Опис
iName [20] char прізвище людини
iYear int рік народження

. . .

Абстрактний клас СPeople – базовий. Його наслідують класи CStudent та CProfessor . . .

На рис. 1 показано внутрішню структуру та відносини розроблених класів у вигляді UML діаграми.

Рисунок 1 Схема ієрархії розроблених класів

Дані про всіх студентів будуть заноситися до списку. Для цього треба ввести структуру TList з такими полями, як у таблиці 2.

Таблиця 2 Поля структури TList

Змінна Тип Опис
Info TAvto інформаційне поле елемента списку
Next TList * адреса наступного елемента списку

Для роботи із списком розроблено клас CList з закритим атрибутом

TList *head ( адреса голови списку) і відкритими методами, перелік яких подано в таблиці 3.

Таблиця 3 – Методи класу CList

Назва функції Тип результату Опис
ReadFile() void введення даних з файла
ReadConsole() void введення даних з клавіатури
WriteFile() void запис даних у файл
WriteMonitor() void видача даних на екран монітора
Edit() void редагування даних
Poisk() void пошук даних за зразком
Help() void виведення підказки

При опису структури програми можна вказати, наприклад, таке:

Програма складається з таких модулів:

інтерфейсного, містить функцію main і функції реалізації діалогу;

модуля, що містить опис класу Сpeople;

модуля, що містить опис класу Cstudent;

. . .

На рис. 2 подано структуру проекту розробленого програмного продукту.

Рисунок 2 – Структура проекту

 

При опису функцій слід висвітлити таке:

– призначення;

– посилання на схему алгоритму функції (якщо є);

– порядок роботи.

При опису головної функції main можна зазначити, наприклад, таке:

Функція main координує роботу всіх функцій програми.

Схема алгоритму подана на рис.3.

Порядок роботи: В циклі видається меню, вводиться команда оператора (блок 1) , яка розпізнається в блоці 2 і залежно від значення команди керування передається відповідній функції. Програма припиняє роботу після введення команди «8» .

У розділі «Опис вхідних та вихідних даних» подається обґрунтований вибір методу організації вхідних і вихідних даних, перераховується необхідний набір і джерело вхідних даних, спосіб їх одержання розроблювальною програмою.

Наприклад: Вхідні дані можуть вводитися оператором з клавіатури в такій послідовності …, або з типізованого файла.

Для вихідних даних аргументується вибір носія для їх зберігання та спосіб відображення для користувача.

Вихідні дані зберігаються в типізованому файлі. Типізований файл обрано тому, що у порівнянні з текстовим файлом він має такі переваги: …. До недоліків слід віднести таке ….

У розділі «Список використаних джерел інформації» наводять перелік науково-технічних публікацій, нормативно-технічних документів і інших науково-технічних матеріалів. Докладна інформація про надання переліку джерел подана в п. 6.2.9 даних вказівок.

Увага.В разі необхідності можна об’єднувати окремі розділи документа або додавати інші. В додатку В подано приклад змісту Пояснювальної записки.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.