Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ РЗМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розрахункового завдання з навчальної дисципліни

«Програмування»

для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання

напряму «Комп’ютерна інженерія»

 

 

Затверджено

редакційно-видавничою

радою університету,

протокол № _1_ від _24.06.2010

 

Харків

НТУ «»ХПІ»


Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з навчальної дисципліни «Програмування» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму «Комп’ютерна інженерія». МВ-ХПІ-КІТ.ОТП-1.01-2010 /уклад.: Далека В.Д., Домнін Ф.А. – Х.: НТУ «ХПІ», 2011. – 44 с.

 

Укладачі: В.Д. Далека

Ф.А. Домнін

 

 

Рецензент М.Й. Заполовський

 

Кафедра обчислювальної техніки та програмування

 

 


ЗМІСТ

 

Перелік умовних позначень. 4

Вступ. 5

1 Завдання до виконання РЗ. 6

2 Вимоги до змісту та обсягу РЗ. 9

3 Порядок та термін виконання. 10

4 Програмні документи. 11

4.1 Види програмних документів. 11

4.2 Шифри документів. 11

4.3 Опис програмних документів. 12

5 Основні вимоги до оформлення текстових документів. 24

5.1 Загальні вказівки. 24

5.2 Правила оформлення текстових документів. 24

6 Особливості роботи в середовищі Visual C++. 30

6.1 Microsoft Visual C++ 6.0. 30

6.2 Microsoft Visual C++ 2005. 31

6.3 Microsoft Visual C++ 2008. 32

Список джерел інформації……………………………………………….......34

Додаток А. Приклад листа затвердження пояснювальної записки. 35

Додаток Б. Приклад титульного аркуша пояснювальної записки. 36

Додаток В. Приклад змісту пояснювальної записки. 37

Додаток Г. Приклад вмісту специфікації 38

Додаток Д. Приклад тексту програми. 39

Додаток Е. Приклад структури програми 40

Додаток Ж. Правила застосування символів і виконання схем.. 41

 


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

RAM (random-access memory) пристрій запам’ятовування з до-вільною вибіркою (оперативна пам'ять);
АТС автоматична телефонна станція;
ДСТУ Державний стандарт України;
ЄСПД Єдина система програмної документації;
ЛР лабораторна робота;
МК модульний контроль;
ООП об’єктно-орієнтоване програмування;
ОС операційна система;
ПЕОМ персональна електронна обчислювальна машина;
ПЗ практичне заняття;
РЗ розрахункове завдання.
     
     

 


ВСТУП

Методичні вказівки призначені студентам першого курсу, які здобувають освіту за спеціальностями 05010201, 05010202 та 5010203.

Розрахункове завдання з програмування виконується студентами у другому семестрі і має на меті систематизувати та закріпити теоретичні знання та практичні вміння студентів з розробки програм відповідно до вимог об’єктно-орієнтованого програмування мовою С++ у середовищі Visual C++ v5 та вище.

Елементами РЗ, що визначаються поставленим завданням, є:

– розробка структури потрібних класів, їх методів, колекцій класів;

– розробка структури програми;

– розробка та налагодження програмного коду;

– оформлення програмних документів.

Успішне виконання та здача РЗ – це показники перших студентських досягнень з розробки програмного забезпечення, і вони повинні заохотити студентів першого курсу до ще наполегливішої роботи в напрямку набуття високої кваліфікації спеціаліста з комп’ютерної інженерії.

Мета розрахункового завдання з програмування. Виконання даного РЗ передбачає наступне:

1) Закріпити та поглибити знання, які накопичені за час вивчення дисципліни «Програмування», та використати їх для прийняття рішення щодо розв’язання поставленого завдання.

2) Закріпити вміння щодо розробки програмного виробу відповідно до концепції об’єктно-орієнтованого програмування (ООП).

3) Набути досвід в оформленні програмних документів згідно з вимогами Єдиної системи програмної документації (ЄСПД).

Теми робіт розрахункового завдання.У РЗ передбачається розробка простої інформаційно-довідкової системи для заданої предметної галузі. Завдання до виконання РЗ – типове із зміною для кожного студента предметної галузі та переліку даних, а також необхідних дій із даними. Тема РЗ може бути змінена відповідно до наукового інтересу керівника.

Вимоги до змісту та обсягу РЗ наведені в п. 2 даних вказівок.

Завдання до виконання РЗ необхідно видати на першому тижні другого семестру та передбачити розклад консультацій протягом семестру для контролю динаміки роботи студента над запропонованою темою.


ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ РЗ

Розробити інформаційно-довідкову систему з обслуговування бази даних. Вхідні дані:

1) База даних складається з записів. Предметна галузь та склад полів записів визначаються за номером студента в журналі групи і вибираються з таблиці 1.

2) Робота з декількома програмними одиницями є необхідною.

Забезпечити:

– введення даних в оперативну пам’ять у двонаправлений список:

а) з текстового файла;

б) з клавіатури;

– перегляд вмісту бази даних;

– редагування бази даних:

а) видалення запису;

б) додавання запису;

– виведення даних:

а) у текстовий файл;

б) на екран;

– пошук даних за заданим полем;

– сортування даних за заданим полем (напрям сортування визначає керівник роботи);

– отримання довідкової інформації про розробника;

– роботу з меню, вигляд якого обрати самостійно.

Розробити:

– ієрархію та колекцію класів для опису даних та маніпулювання ними;

– алгоритми та програмні коди методів класів та інших функцій;

– програмний документ “Пояснювальна записка”. Наявність інших програмних документів визначає керівник РЗ.

Здача роботи:

Роботу приймає керівник розрахункового завдання.

Строк здачі – 14 тиждень другого семестру.

При здачі перевіряються:

– працездатність програми;

– наявність документів, повнота та правильність їх оформлення.


Таблиця 1 – Перелік пропонованих предметних галузей та їх об’єктів

Галузь Об'єкт Властивості об'єкта
Visual C++ Компоненти Visual C++ Назва компонентиП, призначення, кількість командС
Група Студент Прізвище студентаП, рік народження, середній балС
Microsoft Office Додаток Назва додаткуП, призначення додатку, кількість командС
Бібліотека Книга Автор книгиП, назва книги, кількість примірників у бібліотеціС
Програмування Програма Назва програмиП, прізвище розробника, обсяг потрібної пам’яті С
Кафедра Співробітник Прізвище співробітника, посадаП, кількість наукових працьС
Програмне забезпечення Операційна система Назва операційної системиП, розрядність, необхідний мінімальний обсяг пам’ятіС
С++ Операція Назва операціїС, призначення, символ(и) для позначення операціїП
Освіта Дисципліна Назва дисципліниП, кількість практичних занять, кількість лабораторних роботС
Магазин Комп'ютер Фірма-виробник, обсяг пам'ятіП, тактова частотаС
Інститут Деканат Назва деканату, кількість спеціальностейС, кількість групП
Місто Інститут Назва інститутуП, кількість студентівС, кількість викладачів
Комп’ютерна техніка Процесор Фірма-виробник, тактова частотаС, обсяг кешуП
Музей Картина Прізвище автораП, назва картини, рік створенняС
Word Панель інструментів Назва панеліП, можлива кількість кнопок, фактична кількість кнопок С
Файлова система Файл Назва файла П, обсяг пам’яті, дата створенняС
Світ Країна Назва країниП, площа країниС, кількість населення
Країна Місто Назва міста, площаП, густота населенняС
С++ Оператор Призначення оператораС, ключове слово(а)П, умова виконання
Магазин Прилад Назва приладу, споживана потужністьС, вартістьП

Продовження таблиці 1

Pascal Типи даних Назва типу данихП, призначення, обсяг необхідної пам’ятіС
Системи числення Система числення Назва системи числення П, кількість використовуваних символівС, основа системи
Розклад руху Поїзд Пункт призначенняП, час відправлення, час у дорозіС
Кодування символів Система кодування Назва системиП, кількість байтів для одного символу, кількість символів у таблиціС
Вимірювальна техніка Прилад Назва приладу, межа виміруП, точність виміруС
Місто Музей Назва музею, кількість експонатівС, ціна білетаП
Автосервіс Автомобіль Назва автомобіля, рік випускуС, пробігП
Програмування Програма Назва фірми-розробникаП, назва програми, час виконання С
Вибори Кандидат Прізвище кандидатаП, % голосів – заС, % голосів – проти
Район міста Вулиця Назва вулиціП, кількість будинківС, кількість мешканців
Мікрорайон Будинок Адреса будинкаП, кількість поверхівС, кількість квартир
Змагання Учасник змагання Прізвище учасникаП, сума набраних балівС, місце
АТС Телефон Прізвище власника телефонуС, адреса, № телефонуП
Преса Газета Назва газетиС, кількість журналістівП, прізвище редактора
Країна Стадіон Назва стадіону, кількість місць П, дата відкриттяС
Склад Товар Назва товаруП, вартість одиниці товаруС, кількість одиниць товару
Дім Квартира АдресаП, кількість мешканців, площа квартириС

 

Примітки:

1) надрядковий символ С визначає поле для сортування;

2) надрядковий символ П визначає поле для пошуку.


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.