Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Формування раціональної структури виробничого процесуУ цьому розділі повинні бути зроблені такі розрахунки.

Організацію виробничого потоку необхідно почати зформування раціональної структури виробничого процесу.

Виходячи з наданого у завданні опису технологічного процесу та переліку виробничих операцій студент визначає характер потоку. В основному, в харчовій промисловості виробничий процес складний — складається із ряду виробничих стадій, у зв’язку з чим потік може бути частіше за все багатолінійним. В курсовій роботі для спрощення наданий однолінійний виробничий потік або одна стадія виробничого процесу.

На цьому етапі необхідно сформувати оптимальну структуру виробничого процесу. Для цього студент проводить класифікацію виробничих операцій у вигляді таблиці 2.1 і аналізує раціональність структури виробничого процесу

Таблиця 2.1 - Структура технологічного процесу по виробництву ___________

(назва продукції)

 

Назва виробничих операцій Класифікація виробничих операцій
За призначенням За способом виконання
1.    
2.    
…….    

Основних операції повинно бути не менше за 60%, а машинних не менше за 80%. Якщо є суттєві відхилення, то структура виробничого процесу вважається нераціональною і її треба покращити. Для цього можливо запропонувати суміщення основних та допоміжних операцій, заміну ручних операцій машинними і т.і.

 

Розрахунок планового змінного виробничого завдання потокової лінії

На наступному етапі необхідно визначитипланове змінне виробниче завдання потокової лінії.

В завданні до курсової роботи припущено, що відповідно до результатів маркетингових досліджень, а саме - визначення ємності ринку даного продукту і покриття його аналогічною продукцією конкурентів з’ясовано, що частка вашого підприємства становить Х% (сума трьох останніх цифр залікової книжки) від ємності цього ринку натуральних одиниць продукції за рік (Ор). Крім цього, задане перспективне збільшення обсягу виробництва підприємства х % .

Виходячи з цього, визначаємо спочатку плановий обсяг виробництва продукції на наступний рік за формулою:

(2.1)

де, Qр – плановий річний обсяг виробництва продукції, нат.од.;

Єр – ємність ринку даного продукту, нат.од.;

Х – ринкова частка підприємства, %

та перспективний річний обсяг виробництва продукції (Qр.пер.), нат.од.:

(2.2)

Тоді планове виробниче завдання на зміну розрахуємо за формулою:

, т готової продукції /зм (2.3)

де, Феф – ефективний річний фонд роботи потокової лінії, діб.

Кзм – кількість змін роботи потокової лінії на добу, зм.

Розрахунок планових змінних виробничих завдань кожному робочому місцю

Подальша робота по організації потоку неможлива без визначення планового змінного виробничого завдання кожному робочому місцю.

Виробниче завдання робочому місцю потоку являє собою кількість предметів праці, яка повинна бути оброблена на кожному робочому місці потоку за одиницю часу, щоб забезпечити виконання планового завдання потокової лінії.

Планові виробничі завдання кожному робочому місцю, як для машинних операцій, так і для ручних та машинно-ручних операцій встановлюють за можливим виробітком потокової лінії.

Можливу виробку потокової лінії за зміну знаходять,виходячи з розрахованого у попередньому розділі змінного завдання потокової лінії за формулою:

(2.4)

де, Кн – плановий коефіцієнт напруженості змінного завдання, який наданий у «Завданні»

У „Завданні” по всіх операціях виробничого процесу наведено коефіцієнт а0, що враховує об'єктивні розбіжності між тією кількістю предметів праці, які надходять на дану операцію і виходом готової продукції. Коефіцієнт попередньо визначений по операціях на основі продуктового розрахунку і технологічних схем виробництва продукції.

Далі кожному робочому місцю визначається планове виробниче завдання, тобто така кількість предметів праці, яка повинна бути оброблена на даному робочому місці за прийняту одиницю часу (годину-Ni год, зміну-Nі зм).

Розрахунок робимо за формулами та заносимо в таблицю 2.2

(2.5)

 

(2.6)

 

Таблиця 2.2 - Розрахунок планових виробничих завдань робочим місцям

 

Назва операцій   № операції а0 Планове виробниче завдання по операціях за зміну, т/зм Nі зм Планове виробниче завдання по операціях за годину, т/год Nі .год
       
       

Розрахунок планової продуктивності та кількості обладнання по кожному робочому місцю

Розрахунок планового виробничого завдання кожному робочому місцю потоку дозволяє визначити по машинних операціях необхідну для його виконання кількість машин певної марки і продуктивності, а по ручних операціях - необхідну кількість робітників.

У „Завданні” наведені по кожній операції три варіанти можливих для придбання марок обладнання та норми їх продуктивності, що є вихідними даними для визначення планової технічної норми продуктивності і кількості машин та апаратівдля виконання планового виробничого завдання на кожній машинній виробничій операції.

Кількість одиниць обладнання визначається шляхом порівняння планового виробничого завдання з технічною нормою продуктивності машини:

Кількість машин по кожному варіанту визначають за формулою:

(2.7)

де, Ni год — виробниче завдання і-му робочому місцю на годину; т/год;

Пт і -- технічна норма продуктивності і-го обладнання, т/год

Розраховану кількість машин доводять до більшого цілого числа, це буде

кількість обладнання по розстановці ( ).

Далі розраховують сумарну технічну норму продуктивності для кожної операції для трьох варіантів за формулою:

(2.8)

Результати розрахунків поступово заносимо в таблицю 2.3, таблиця заповнюється тільки для машинних операцій.

 

Таблиця 2.3 - Розрахунок продуктивності і кількості обладнання потокової лінії по всіх варіантах

Назва операцій № операції Назва обладнання, тип, марка Виробниче завдання по операціях за годину Ni год Коефіцієнт а0 Технічна норма продуктивності, т/год Пт і;   Кількість обладнання Сумарна технічна норма продуктивності, т/год (у предметах праці) ΣПті;
За розрахунком Кi мрозр За розстановкою Кi мрозст
               
           
           
               
           
           

Далі треба вибрати один з трьох варіантів, запропонованих у «Завданні» та при цьому враховувати наступне.

Підбирати треба так, щоб значення сумарної технічної норми продуктивності по кожній операції (ΣПті) якнайближче підходило до значення планового виробничого завдання на годину (Ni год) даному робочому місцю, при цьому бажано вибирати варіант з меншою кількістю машин.

В таблицю 2.4 заносимо дані тільки для прийнятого варіанта: планову кількість обладнання та планову сумарну технічну норму продуктивності обладнання, виражену у предметах праці, які обробляються.

В таблиці розрахуємо планову приведену сумарну технічну норму продуктивності обладнання, т/год. готової продукції за формулою:

(2.9)

Таблиця 2.4 - Розрахунок планової приведеної сумарної технічної норми продуктивності обладнання.

Назва операцій № операції Назва обладнання, тип, марка Планова кількість обладнання Планова сумарна технічна норма продуктивності, т/год
ΣПт і; у предметах праці ΣПт іпр приведена у ГП
         
         
         

Розрахунок планової чисельності працівників на кожному робочому місці та розподіл робіт між виконавцями

Розрахунокчисельності робітниківдля кожної ручної та машинно-ручної операції проводиться за формулою:

Чрі = Ni год * Нічас(2.10)

де, Нічас. – це норма часу на виконання ручної або машинно-ручної операції, год/т готової продукції (наведені у «Завданні»)

Чисельність робітників для обслуговування машин на машинних операціях визначається відповідно до норм обслуговування (Нобсл), наведених у завданні для кожного типу обладнання за формулою:

Чмі = Нобсл.і * Кмірозст (2.11)

Одержану розрахункову чисельність робітників доводять до більшого цілого значення, що є чисельністю робітників по розстановці по операціях потокової лінії. Якщо розрахункова чисельність на 2х або 3х сусідніх операціях далека від цілого значення по кожній окремо, а сума розрахункової чисельності на них близька до цілого, то проводять суміщення виконання цих операцій. При цьому чисельність по розстановці на цих операціях буде дорівнювати визначеному цілому значенню. Суміщення приводить до кращого використання робочого часу робітників.

Розрахунки заносять у таблицю 2.5. При цьому колонки 3 і 4 заповнюють для ручних та машинно-ручних операцій, колонки 5 і 6 – для машинних операцій, а колонки 7 і 8 – для всіх операцій.

 

Таблиця 2.5 - Розрахунок чисельності робітників

Назва операцій № опе рації Виробниче завдання по операціях тонн за годину Ni год Норма часу, год/т Нічас Норма обслуго вування, чол Нобсл.і Кількість обладнання по розстановці Км.і. розст Чисельність робітників, чол
За розра хунком За розста новкою
             
             
             

Підсумовуючи чисельність робітників за розстановкою на всіх операціях ми одержимо явочну чисельність робітників на потоковій лінії у цілому.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.