Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра маркетингу та логістики

 

М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И

До виконання курсової роботи

з курсу

“Операційний менеджмент: організація виробництва”

для студентів професійного напрямку підготовки 6.030601

денної та заочної форм навчання

Затверджено радою спеціальності

7.03060101, 8.03060101

та напряму підготовки бакалаврів

6.030601

Протокол № 8 від 20.04. 2011р.

 

Одеса ОНАХТ 2011

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Операційний менеджмент: організація виробництва” для бакалаврів 6.030601 денної та заочної форм навчання. / Укладачі: З.І. Шевченко, І.І.Савенко, О.Д.Бренер, І.О.Седікова. - Одеса: ОНАХТ, 2011, 22 с.

 

 

Укладачі З.І. Шевченко, канд. екон. наук, доцент

І.І.Савенко, канд. екон. наук, доцент

О.Д.Бренер, асистент

І.О Седікова, канд. екон. наук, асистент

 

Відповідальний за випуск зав. кафедрою маркетингу та логістики І.І.Савєнко, канд. екон. наук, доцент.

 

 


 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Курсова робота на тему «Комплексна організація виробництва ____________________ продукції» виконується з метою закріплення теоретичних знань і практичних навичок, які отримані студентами при вивченні дисциплін: “Операційний менеджмент: організація виробництва” і «Логістика».

Мета виконання курсового проекту: закріплення теоретичних знань, здобуття навичок самостійних досліджень і підготовки інформації для прийняття рішень щодо організації основних та допоміжних процесів виробництва, що забезпечить найбільш ефективну діяльність підприємства для виробництва нового виду продукції.

Відповідно до завдання на курсову роботу необхідно організувати виробництво нової продукції та забезпечити обслуговування потокової лінії. Для цього в курсовій роботі відповідно до заданого попиту на продукцію та технології виробництва певної продукції проводиться вибір найбільш раціональних форм організації нового виробництва, вибір та комплектація обладнання, організація праці робітників, організація ремонтного обслуговування обладнання та проектування системи матеріально-технічного обслуговування нового виробництва.

Кожний студент виконує свій варіант курсової роботи згідно завданню, наведеному у додатку до цих методичних вказівок. У завданні передбачено, що раніше проведені маркетингові дослідження визначили ємність ринку заданого продукту та частку цього ринку, яку може зайняти ваше підприємство. У завданні також надається перелік обладнання, яке підприємство може придбати для організації виробництва та інформація для проектування системи матеріально-технічного обслуговування нового виробництва.

Курсова робота виконується на окремих листах формату А4 з полями згідно ДОСТу. Листи повинні бути пронумеровані і зшиті. На титульному листі вказують назву академії, кафедри, тему роботи, номер групи, прізвище керівника і студента, рік написання роботи.

Курсову роботу необхідно виконати і оформити протягом учбового семестру згідно календарному плану. Виконану курсову роботу студент здає на перевірку на кафедру, при необхідності, якщо є помилки, курсова робота доопрацьовується. Після цього правильно виконану курсову роботу студент захищає в установленому порядку.

Курсова робота містить наступні розділи:

 

Вступ  
Розділ 1.Організація виробничого потоку по випуску нової продукції  
1.1.Короткий опис технологічного процесу по виробництву______________ назва продукції  
1.2. Формування раціональної структури виробничого процесу  
1.3.Розрахунок планового змінного виробничого завдання потокової лінії  
1.4. Розрахунок планових змінних виробничих завдань кожному робочому місцю  
1.5.Розрахунок планової продуктивності та кількості обладнання по кожному робочому місцю  
1.6. Розрахунок планової чисельності працівників на кожному робочому місці та розподіл робіт між виконавцями  
1.7. Компонування робочих місць
Розділ 2. Аналіз рівня організації виробничого процесу по випуску нової продукції
Розділ 3.Організация технічного обслуговування і ремонтів потокової лінії  
Розділ 4. Організація системи матеріального обслуговування нового виробництва
Висновки  
Література  
Додатки  

 

 


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Студент виконує курсову роботу згідно виданому йому завданню за всіма розділами, вказаними у змісті курсової роботи.

Вступ

У “Вступі” необхідно коротко охарактеризувати відповідну галузь, до якої відноситься запропонований до виробництва продукт. Показати проблеми та основні напрямки розвитку підприємств галузі. Проаналізувати значення для підприємств випуску саме цієї продукції, що користується попитом.

Визначити цілі, задачі та значення для підприємства комплексної організації нового виробництва.

Для написання вступу в основному використовують статті в спеціалізованих по галузі журналах, Інтернет-сайти.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.