Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВВідповідно до “Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців” індивідуальна робота студентів з цивільного процесу включає до себе:

– анотації прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис тощо;

– узагальнення судової практики;

– есе за вузько-спеціальною проблематикою;

– моделювання процедур цивільного судочинства;

– складання термінологічних словників;

– формування матеріалів цивільної справи тощо.

Вибір студентом індивідуальної роботи здійснюється за погодженням з кафедрою на початку навчального року. Організацію, контроль та оцінку якості виконання індивідуальної роботи студентів здійснює керівник, який закріпляється кафедрою за академічною групою. За виконання індивідуальної роботи студент отримує 20 балів.

Індивідуальна робота представляється для перевірки за 20 днів до початку екзаменаційної сесії.

Навчальна діяльність студентів, які виконують курсові роботи з цивільного процесу та займаються науково-дослідною роботою як члени студентського наукового гуртка кафедри, за результатами захисту курсових робіт та виконання науково-дослідних завдань зараховується як за індивідуальну роботу.


8. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС”

 

1. Форми захисту цивільних прав і законних інтересів громадян та організацій.

2. Поняття правосуддя в цивільних справах.

3. Джерела цивільного процесуального права. Структура ЦПК України.

4. Значення рішень Конституційного Суду щодо офі-ційного тлумачення системи ЦПК.

5. Характеристика Постанови Пленуму Верховного Суду України “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 1 листопада 1996 р. № 9.

6. Поняття цивільного процесу. Стадії цивільного процесу.

7. Предмет і система науки цивільного процесуального права.

8. Поняття та система принципів цивільного процесуального права.

9. Принцип верховенства права та законності в цивільному процесі.

10. Гласність та відкритість судового розгляду.

11. Принцип усності та безпосередності в цивільному процесі.

12. Принцип диспозитивності в цивільному процесі.

13. Принцип змагальності в цивільному процесі.

14. Принцип рівноправності сторін в цивільному процесі.

15. Цивільні процесуальні правовідносини (поняття, елементи).

16. Система судів цивільної юрисдикції. Суд як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин.

17. Склад суду. Підстави для відводу суддів.

18. Особи, які беруть участь у справі. Їх процесуальні права та обов’язки.

19. Поняття сторін в цивільному процесі. Права та обов’язки сторін.

20. Співучасть у цивільному процесі. Процесуальні права та обов’язки співучасників.

21. Необхідна та факультативна співучасть.

22. Неналежний відповідач та порядок його заміни.

23. Процесуальне правонаступництво.

24. Порядок вступу до процесу правонаступника та його правове становище.

25. Треті особи в цивільному процесі (поняття та під-стави їх участі).

26. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги.

27. Відмінність третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги, від первісних позивачів та співпозивачів.

28. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог.

29. Відмінність третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, від співучасників (співпозивачів, співвідповідачів).

30. Участь у цивільному процесі, органів та осіб, яким законом надано право захищати права та свободи інших осіб.

31. Поняття судового представництва.

32. Добровільне представництво у суді.

33. Законне представництво у суді.

34. Повноваження представника у суді.

35. Інші учасники цивільного процесу. Їх процесуальні права та обов’язки

36. Поняття та види строків у цивільному процесі, їх обчислення. Продовження та поновлення процесуальних строків.

37. Поняття та види судових витрат.

38. Заходи процесуального примусу.

39. Цивільна юрисдикція.

40. Види проваджень цивільного судочинства.

41. Наказне провадження.

42. Окреме провадження в структурі цивільного процесу.

43. Юрисдикція Конституційного Суду України.

44. Поняття та види підсудності.

45. Інстанційна система цивільних судів та їх функціо-нальна компетенція.

46. Порядок передачі справи до іншого суду.

47. Поняття доказування у цивільному процесі.

48. Поняття судових доказів. Поняття засобів доказування у цивільному процесі.

49. Належність доказів і допустимість засобів доказування.

50. Предмет доказування.

51. Факти, що не потребують доказування.

52. Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків та їх правовий імунітет

53. Показання свідків, порядок їх дослідження. Імунітет свідка.

54. Письмові докази.

55. Речові докази. Порядок їх дослідження.

56. Висновок експерта.

57. Судові доручення, порядок їх дачі та виконання.

58. Забезпечення доказів. Підстави і порядок забезпечення доказів.

59. Оцінка судових доказів.

60. Поняття позову та його елементи.

61. Види позовів.

62. Право на пред’явлення позову.

63. Пред’явлення позову. Відкриття провадження по справі.

64. Позовна заява, її реквізити. Об’єднання і роз’єднання кількох позовних вимог.

65. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви.

66. Мирова угода.

67. Відмова від позову, визнання позову. Процесуальний порядок прийняття відмови від позову і визнання позову.

68. Матеріально-правові й процесуальні наслідки порушення цивільної справи.

69. Підстави для відмови у прийнятті заяви. Правові наслідки відмови судом у прийнятті заяви.

70. Провадження у справі до судового розгляду. Попереднє судове засідання.

71. Зміст і порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду.

72. Призначення справи до судового розгляду. Судові виклики і повідомлення.

73. Поняття і значення стадії судового розгляду.

74. Судове засідання. Порядок судового засідання.

75. Підготовча частина судового засідання.

76. Розгляд справи по суті як частина судового засідання.

77. Судові дебати.

78. Порядок прийняття і проголошення судового рішення.

79. Фіксування цивільного процесу

80. Зауваження щодо технічного запису судового засі-дання, журналу судового засідання та їх розгляд.

81. Підстави і наслідки відкладення розгляду справи.

82. Підстави і наслідки зупинення провадження у справі.

83. Підстави і наслідки закриття провадження у справі.

84. Підстави і наслідки залишення заяви без розгляду.

85. Поняття і види судових рішень.

86. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення.

87. Зміст судового рішення як процесуального документа.

88. Засоби усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив.

89. Додаткове рішення.

90. Роз’яснення рішення.

91. Виправлення описок та явних арифметичних помилок у судовому рішенні.

92. Законна сила судового рішення. Об’єктивні та суб’єктивні межі законної сили судового рішення.

93. Види ухвал суду першої інстанції.

94. Заочний розгляд справи.

95. Загальна характеристика окремого провадження у цивільному судочинстві.

96. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

97. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

98. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

99. Розгляд судом справ про усиновлення.

100. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

101. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі.

102. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.

103. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою.

104. Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.

105. Розгляд судом справ про обов’язкову госпіталіза-цію до протитуберкульозного закладу.

106. Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

107. Загальна характеристика апеляційного провадження.

108. Право апеляційного оскарження та порядок його здійснення. Форма і зміст апеляційної скарги, апеляційного подання прокурора.

109. Розгляд цивільної справи судом апеляційної інстанції.

110. Повноваження суду апеляційної інстанції.

111. Підстави для скасування рішення суду в апеляцій-ному порядку і передачі справи на новий розгляд.

112. Підстави для скасування рішень суду першої інстанції і ухвалення апеляційним судом нового рішення.

113. Зміст ухвали і рішення суду апеляційної інстанції.

114. Оскарження ухвал суду першої інстанції.

115. Загальна характеристика касаційного провадження.

116. Право касаційного оскарження, касаційного подання судових рішень та порядок його здійснення. Форма і зміст касаційної скарги, подання.

117. Підготовка касаційного розгляду справи.

118. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції.

119. Повноваження суду касаційної інстанції.

120. Підстави для скасування судових рішень.

121. Характеристика перегляду у зв’язку з винятковими та нововиявленими обставинами судових рішень, ухвал і постанов суду, що набрали законної сили.

122. Провадження у зв’язку з винятковими обставинами.

123. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами.

124. Відновлення втраченого судового провадження

125. Загальна характеристика виконавчого провадження.

126. Учасники виконавчого провадження, їх права та обов’язки.

127. Органи примусового виконання судових постанов.

128. Порядок і умови здійснення виконавчого провадження.

129. Поворот виконання судових рішень.

130. Судовий контроль за виконанням судових рішень.

131. Цивільні процесуальні права іноземних громадян, іноземних підприємств і організацій.

132. Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних судів.

133. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні.

134. Провадження у справах за участю іноземних осіб

135. Поняття господарського процесу.

136. Підвідомчість справ господарським судам.

137. Учасники господарського процесу.

138. Докази в господарському процесі.

139. Порушення справ у господарському суді та підготовка матеріалів до розгляду у першій інстанції.

140. Вирішення господарських спорів у першій інстанції.

141. Перегляд судових рішень господарського суду в апеляційному порядку.

142. Перегляд рішень місцевого господарського суду та постанов апеляційного суду в касаційному порядку.

143. Перегляд судових рішень Вищого господарського суду України Верховним Судом України.

144. Поняття нотаріату.

145. Органи і службові особи, які вчиняють нотаріальні дії та їх компетенція.

146. Загальні правила вчинення нотаріальних дій.

147. Поняття та правовий статус і види третейського суду.

148. Міжнародний комерційний арбітраж.

149. Завдання адміністративного судочинства.

150. Адміністративна юрисдикція і підсудність.

151. Учасники адміністративного процесу.

152. Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі.

153. Рішення адміністративного суду.

154. Перегляд рішень адміністративного суду.


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.