Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ,Міністерство освіти І НАУКИ україни

Національна юридична академія україни

Імені ярослава мудрого

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

ПОСІБНИК

для самостійної роботи

Та семінарських занять

З навчальної дисципліни

“цивільний проЦес”

(Відповідно до вимог ЕСТS)

Харків

Зміст

 

 

1. Вступ........................................................................................3

2. Загальний розрахунок годин, лекцій, практичних

занять, самостійної роботи.....................................................5

3. Програма навчальної дисципліни “Цивільний

процес”.....................................................................................8

4. Завдання до практичних занять та самостійної

роботи......................................................................................16

5. Поточний (модульний) контроль знань студентів..............132

6. Самостійна робота..................................................................135

7. Індивідуальна робота студентів............................................136

8. Програмні питання з навчальної дисципліни “Цивільний

процес”....................................................................................137

9. Критерії оцінки успішності студентів з навчальної

дисципліни “Цивільний процес”..........................................144

 

 

ВСТУП

Навчальний курс включає до себе поняття про предмет і систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, представництво, процесуальні строки і судові витрати, докази і доказування, юрисдикцію та підсудність, види проваджень та перегляду судових рішень, виконання судових рішень, адміністративне судочинство, третейське судочинство, нотаріальний процес тощо.

У процесі вивчення курсу студенти мають засвоїти основні категорії цивільного процесуального права, зміст процесуальних інститутів, навчитися тлумачити конкретний зміст норм цивільного процесуального права та правильно їх застосовувати при вирішенні конкретних справ, розуміти та правильно тлумачити роз’яснення пленуму Верховного Суду України, набути досвіду аналітичної роботи.

Курс цивільного процесу передбачає проведення різних форм навчальної діяльності: лекційні, практичні заняття, колоквіуми, експериментальні форми практичних робіт.

Практичні заняття проходять у формі розв’язання завдань, ділових ігор, складання процесуальних документів, вивчення конкретних цивільних справ. В окремих випадках проводяться колоквіуми з найважливіших теоретичних тем. При підготовці до занять у результаті самостійної роботи студенти мають опанувати відповідні розділи підручників і рекомендовану літературу, засвоїти необхідні нормативні акти, ознайомитися з постановами Пленуму Верховного Суду України, доопрацювати конспекти лекцій. Виконуючи завдання, слід вивчити умови, дати юридичний аналіз наведених обставин, відповісти на всі теоретичні й практичні запитання і викласти відповіді письмово у вигляді розгорнутих, обґрунтованих і мотивованих рішень з посиланням на певні норми права. Про-цесуальні документи (позовні заяви, судові рішення, ухвали, судові накази, апеляційні скарги тощо) укладаються згідно з вимогами процесуального законодавства.

На практичних заняттях перевіряється ступінь засвоєння студентами теорії цивільного процесуального права з відповідних питань, законодавства та практики його застосування. Перевірка знань студентів здійснюється також у формі поточного модульного контролю. Підсумковою формою контролю знань є іспит, який має на меті перевірити рівень засвоєння теоретичних знань, уміння їх застосовувати, а також самостійно працювати з науковою та навчальною літературою.

У результаті вивчення цивільного процесуального права студенти повинні:

знати стан основних проблем науки цивільного процесуального права; функції судової влади в системі державної влади та форми їх здійснення; суть і значення цивільної процесуальної форми; джерела цивільного процесуального права та їх структуру; поняття й значення цивільних процесуальних правовідносин, їх місце у механізмі правового регулювання; передумови їх виникнення; правовий статус суду та осіб, які беруть участь у справі, їх процесуальні права та обов’язки: чинні норми цивільного процесуального права, зміст правових інститутів, сутність цивільних процесуальних правових категорій; систему процесуальних актів та вимоги, яким вони мають відповідати; порядок реалізації судових постанов;

вільно орієнтуватися у системі цивільного процесуального права України та судовій практиці у цивільних справах;

ознайомитися з практикою застосування цивільного процесуального закону судами України, перспективами та основними напрямками розвитку цивільного процесуального законодавства;

– уміти правильно тлумачити та застосовувати норми цивільного процесуального права; використовувати дані науки цивільного процесуального права для вирішення професійних завдань; оцінювати докази у цивільній справі; складати цивільно-процесуальні документи та ділову документацію; аргументувати власну точку зору та прийняте за конкретним завданням рішення.


ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ,

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.