Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМА №6 НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯРекомендована кількість годин - 2.

Теоретичні питання:

1. Поняття та сутність наказного провадження. Учасники наказного провадження (заявник, боржник та їх представники).

2. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ.

3. Порядок відкриття наказного провадження.

4. Судовий наказ як особлива форма судового рішення.

5. Перегляд судового наказу.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА: Но рм ативно-пра вов і а кти:

1. Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - ст. 141.

2. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 року № 16 і 8-І V7 // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 40-41, 42. - Ст.492.

3. Цивільний кодекс: Закон України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40. - Ст. 356.

4. Сімейний кодекс України: Закон України від 10 січня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. - 2002. — № 21. — Ст. 135.

5. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 року № 322-УШ // Відомості Верховної Ради УРСР від 17.12.1971 року, Додаток до № 50.

6. Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 24.06.2004 року № 1875-1V // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 47. - Ст.514.

Література:

7. Андронов І.В. Питання класифікації рішень суду в цивільному процесі України // Університет, наук, записки. - 2006. - № 3-4 (19-20). - С. 204-207.

8. Луспеник Д.Д. Наказне провадження: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України. - 2004. - №5. - С. 89-94.

9. Мінченко Р.М., Погрібний С.О., Андронов І.В. Цивільний процес України: підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. Р.М. Мінченко. - X.: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 720 с.

10. Фазикош Г. В. Судовий наказ у цивільному судочинстві (порівняльно-правова характеристика української, російської та німецької моделей) // Судова апеляція - 2007. - № І. - С. 23-29.

11. Хотинська О.Д. Судовий наказ як особлива форма судового рішення і О.Д. Хотинська // Вісник Академії адвокатури України. - 06/2005. - Вип.З. - С. 34-38.

12. Штефан О.О. Наказне провадження у цивільному судочинстві України / О.О. Штефан // Підприємництво, господарство і право. -01/2006.-№1. - С.44-48.

Матеріали судової практики:

13. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 2 [електронний ресурс]. - Режим доступу: \у \у \V. га к () п. г асі а.« о V. її а.

14. Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження: Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 23.12.2011 року № 14 [електронний ресурс]. - Режим доступу: Ьир://2акоп2.гасіа.§оу.иа/1а\у5/знода/у0014740-1 і є

15. Практика розгляду судами цивільних справ у наказному провадженні: Верховний Суд України. Узагальнення [електронний ресурс]. - Режим доступу: \¥\¥\у.зсоигі.§оу.иа.

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ:

Задача № 1.

Шевченко пред'явив до суду заяву про видачу судового наказу про стягнення грошових коштів з Яблочкова, з яким був укладений договір позики. Договір був укладений у простій письмовій формі.

Які процесуальні дії повинен вчинити суд по відношенню до даної заяви?

Задача № 2.

Афанасьєв подав до суду заяву про видачу судового наказу за вимогою про стягнення з підприємства нарахованої, але не виплаченої йому суми заробітної плати у розмірі 3200 грн. а також компенсацію за затримку її виплати у розмірі 200 грн.

Визначте, які докази повинен надати заявник у підтвердження законності своєї вимоги. Чи підлягають задоволенню судом вимоги заявника?

Задача № 3.

За заявою ВАТ «Одесобленерго» Приморським районним судом м. Одеси було видано наказ про стягнення з Громова 1200 гривень заборгованості по оплаті за користування електроенергією. Громов, не погоджуючись з таким рішенням суду подав до Апеляційного суду Одеської області апеляційну скаргу на судовий наказ Приморського районного суду м. Одеси. ,

Чи буде прийнято до розгляду таку апеляційну скаргу?

Завдання:

Складіть проект заяви про видачу судового наказу.

ТЕМА № 7 ГІОЗОВ ТА ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Рекомендована кількість годин - 2.

Теоретичні питання:

1. Поняття і суть позовного провадження. Учасники позовного провадження (сторони, треті особи та їх представники).

2. Поняття та елементи позову.

3. Види позовів.

4. Процесуальні засоби захисту відповідача проти пред'явленого позову.

5. Забезпечення позову.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА: Нормативно-правові акти:

1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 року № 435-1V // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

3. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 року № 1618-І V // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 40-41,42. - Ст.492.

4. Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002 року № 2947-111 // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 21 -22. - Ст. 135.

5. Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.2001 року № 2768-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 3-4. - Ст. 27.

6. Про судовий збір: Закон України від 08.07.201 Іроку № 3674-УІ !/ Відомості Верховної Ради України. - 2012. -№ 14. -Ст.87.

Література:

7. Гуйван ГІ.Д. Позовна давність: монографія / П.Д. Гуйван. - X.: Право, 2012. - 448 с.

8. Г'урвич М.А. Право на иск / М.А. Гурвич; отв. Ред. А.Ф. Клейнман. - М.: Изд-во АН СССР, 1949. -216 с.

9. Добровольский А.А. Исковая форма защитьі права / А.А. Добровольский. - М.: Юристь, 1965. - 214с.

10. Мінченко Р.М., Погрібний С.О., Андронов І.В. Цивільний процес України: підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. Р.М. Мінченко. - X.: ОЛД1-ПЛЮС, 2014. - 720 с.

.11. Осокина Г.Л. Иск (теория и практика) / Г.Л. Осокина. - М.: Городец, 2009. - 192 с.

12. Позовне провадження: монографія / В.В. Комаров, Д.Д. Луспеник, Г1.І. Радченко та ін.; за ред. В.В. Комарова. - X.: Право, 2011. - 552 с.

Матеріали судової практики:

1. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 2 [електронний ресурс]. - Режим доступу: уу уу уу . /а к о п. гасі а. ао у . и а.

2. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 5 [електронний ресурс]. - Режим доступу: уу уу у у . /а ко п. гасі а. цо у . її а.

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЗАДАЧ! ЗА ТЕМОЮ: Задача № І.

Брилову у зв'язку з роботою на заводі була надана кімната для проживання у гуртожитку заводу. Згодом Брилов звільнився з заводу, але з кімнати не виселився. Адміністрація заводу пред'явила позов про виселення Брилова з кімнати гуртожитку в зв'язку з припиненням трудових відносин.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.