Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Висновок експерта як джерело доказів (ст. 101-102). Підстави для залучення експерта. Обов’язкове залучення експера. Види експертизВисновок експерта – це письмовий документ, у якому на підставі дослідження, проведеного експертом за постановою посадової особи, що веде кримінальний процес, дається відповідь на поставлені у постанові питання. Експерт дає висновок від свого імені та несе за нього особисту відповідальність. У разі необхідності в справі може бути призначено кількох експертів, які дають спільний висновок. Якщо ж вони не дійшли згоди, то кожний із них складає висновок окремо

Предметом дослідження, результати якого відображають у висновку експерта, є поставлені посадовою особою, що веде процес, питання, для вирішення яких потрібні наукові, технічні чи інші спеціальні знання. До спеціальних знань належать: знання експерта в певній галузі науки, техніки, іншої сфери людської діяльності, набуті ним унаслідок професійної підготовки та досвіду роботи. До них не належать загальновідомі й загальнодоступні наукові знання у галузі матеріального та процесуального права, якими повинні володіти (і вирішувати пов’язані з ними питання) самі особи, що провадять дізнання, слідчі, прокурори, судді. За своєю структурою висновок експерта складається з трьох частин: вступної, дослідницької та висновків.

Зміст висновку експерта визначено законом (ст. 102 КПК України). Акти чи інші документи, й відомчі також, де зазначено обставини, встановлені із застосуванням спеціальних знань (приміром, про причини аварії, вартість ремонту, розмір недостачі матеріальних цінностей), не можна розглядати як висновок експерта, вони не є підставою для відмови в призначенні експертизи, навіть якщо отримані на запит суду, органу дізнання, слідчого чи адвоката (п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 року № 8 „Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах”). На підставі проведених досліджень експерт встановлює нові фактичні дані та викладає їх у своїх відповідях. І саме ці дані є доказами у справі, якщо вони сформульовані в категоричній формі, а не є припущеннями. Імовірний висновок експерта не є доказом і не може бути покладений в основу вироку чи іншого процесуального рішення по справі. Його можна використати лише для висунення версій у справі.

Висновок експерта підлягає ретельній оцінці слідчим, прокурором, суддею та іншими суб’єктами доказування в кримінальному процесі, насамперед, щодо додержання закону при призначенні та проведенні експертизи, обґрунтованості відповідей експерта, їх відповідності іншим матеріалам справи. Необхідно перевірити компетентність експерта, наявність або відсутність обставин, які усувають його від участі в справі, чи не вийшов він за межі своєї компетенції, чи ґрунтуються висновки на повідомлених експерту даних, чи не збиралися вихідні дані цим же експертом, чи достатньо даних для певних висновків. Потрібно також проаналізувати наукову обґрунтованість висновку, правильність застосування конкретної методики та дозволеність її використання експертом, а також логічність відповідей експерта та їхню повноту.

Судебная экспертиза признается основной формой использования научно-технических достижений при расследовании уголовных преступлений и назначается только после возбуждения уголовного дела в случаях, когда для решения определенных вопросов при производстве по делу необходимы научные, технические или другие специальные знания.

Поскольку УПК определяет заключение эксперта одним из источников доказательств, то назначение экспертизы направлено на получение доказательств, т.е. фактических данных, имеющих значение для правильного решения дела. Назначение экспертизы обусловливается ситуацией, когда иные средства доказывания ке позволяют установить отдельные обстоятельства расследуемого преступления.

По смыслу закона проведение экспертизы обязательно в тех случаях, когда тот или иной факт не является очевидным, а может быть - установлен лишь как вывод, основанный на использовании специальных познаний. Признать такую необходимость, в конкретной следственной ситуации должен следователь. В случаях, если для установления каких-либо обстоятельств специальные знания не требуются, то они устанавливаются иными средствами. Так, факт нахождения оружия в руках подозреваемого может быть установлен показаниями очевидцев, полученными путем допроса, а также проведением дактилоскопической экспертизы следов пальцев рук на оружии.

Под термином «судебная экспертиза» понимается форма использования специальных знаний, следственное действие, процедура изучения объектов и документ - заключение эксперта. Назначение и производство судебных экспертиз подробно регламентированы уголовно-процессуальным законом и Законом «О судебной экспертизе». Состоявшийся 30 мая 1997г. Пленум Верховного Суда Украины с целью устранения недостатков, связанных с назначением и производством экспертиз, принял Постановление «О судебной экспертизе в уголовных и гражданских делах», в котором даны разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике. Согласно Закона «О судебной экспертизе» судебная экспертиза – это исследование экспертом на основе специальных знаний материальных объектов, явлений и процессов, которые содержат информацию об бстоятельствах преступления, находящегося в производстве органов дознания, предварительного следствия или суда.

Цель назначений экспертизы, как это отмечено выше, состоит в установлении неочевидных фактов путем проведений исследований в установленном законом порядке. Судебно-экспертные исследований отличаются от иных форм применения специальных познаний» в том числе от проверочных, предварительных и обычных научных, технических и других исследований, особой процессуальной процедурой проведения и доказательственной силой полученных результатов.

Судебная экспертиза проводится экспертом. Эксперт (процессуальная фигура) - сведущее в какой-либо отрасли знания лицо, владеющее теорией и методикой проведения одного или нескольких видов судебных экспертиз, которому в соответствии с законом поручено дать заключение. Экспертами а подавляющем числе случаев являются штатные сотрудники соответствующих государственных экспертных учреждений. Законом предусмотрена возможность производства судебных экспертиз на предпринимательских началах по специальному разрешению (лицензии).

По результатам проведенного исследования эксперт составляет заключение, являющееся источником доказательств. Заключение — процессуальный документ, который должен отвечать определенным требованиям. Важными формальными положениями, обусловливающими допустимость заключения, как источника доказательств, является наличие подписей эксперта о предупреждении об уголовной ответственности и под вынесенными им выводами. Если экспертиза проводилась в экспертном учреждении, то подпись эксперта удостоверяется оттиском печати, а заключение направляется в адрес лица, назначившего экспертизу, с препроводительным письмом руководителя экспертного учреждения.

Заключение эксперта не обладает преимуществами, перед другими источниками доказательств, однако его оценка требует специфического подхода, поскольку фактические данные получены с применением специальных знаний, которыми следователь не обладает. Помимо этого, процессуальная процедура получения этих доказательств после назначения экспертизы осуществляется не следователем, и поэтому обязанностью последнего является проверка ее соблюдения.

Завершающим этапом проведения экспертизы как следственного действия является оценка заключения эксперта. В отмеченном выше Постановлении Верховного Суда (п. 17) указывается на обязательность проверки и оценки экспертного вывода. Под оценкой заключения понимается процесс изучения его с целью установления пригодности и возможности использования в качестве доказательства.

Процедура оценки заключения эксперта включает решение следующих взаимосвязанных задач:

- определяется допустимость заключения, т.е. соблюдение требований закона при назначении и производстве экспертизы. Проверяется процессуальный порядок назначения экспертизы: наличие необходимых документов (протоколов, постановления и т.д.) с соответствующими реквизитами; отсутствие оснований отвода эксперта; его компетенция, соблюдение прав участников процесса; порядок получения образцов сравнения и др.;

- проверяется полнота объема экспертного исследования, которая включает определение того, все ли представленные объекты исследований и на все ли вопросы даны ответы, а в случае отказа -обоснованность его;

- устанавливается достаточность представленных на экспертизу материалов и объектов, научная достоверность, аргументированность экспертного исследования. Это наиболее сложная для следователя часть оценки заключения, которая не всегда реализуется на практике. Следователь не является специалистом в той отрасли знаний, в которой проводится исследование, а имеющаяся методическая литература не всегда доступна и зачастую противоречива. Одним из путей разрешения этой проблемы является использование следователем консультативной помощи сведущих лиц;

- проверяется логическая последовательность изложения хода и результатов исследования. В отличие от предыдущего задания анализ последовательности описания процедуры экспертного исследования вполне доступен следователю. Оценка направлена на выявление формально - логических ошибок: противоречий между частями заключения, в том числе когда вывод не является следствием результатов исследования и др.;

- уясняется полнота исследования, т.е. на все ли вопросы даны ответы и все ли из представленных объектов подвергались исследованию;

- определяется относимость установленных фактических данных к расследуемому уголовному делу, т.е. их доказательственное значение. Определяется связь результатов экспертного исследования с предметом доказывания и иными необходимыми для расследования преступления обстоятельствами его совершения;

- устанавливается связь выводов эксперта с иными имеющимися по делу доказательствами. Заключительный этап состоит в оценке заключения эксперта в совокупности с иными фактическими данными, содержащимися в материалах уголовного дела.

Комплексная оценка заключения следователем влечёт различные последствия. Если заключение эксперта не вызывает сомнений, то оно используется в процессе расследования для установления фактических обстоятельств преступления. В случае, когда выводы эксперта неопределённы, неясны данные в выводах формулировки, не решены все поставленные перед экспертом вопросы либо не исследованы все представленные на экспертизу объекты, то следователь вправе допросить эксперта для уточнения содержания и выводов заключения. Если же устранение выявленных недостатков требует проведения исследований, то согласно назначается дополнительная экспертиза.

На стадии оценки заключения следователь может привлечь в качестве консультанта любое сведущее лицо, а также потребовать разъяснений, не требующих процессуального закрепления, у проводившего экспертизу судебного эксперта.

Резюмируя вышеизложенное, можно выделить следующие основные черты судебной экспертизы, отличающие её от иных форм использования специальных познаний:

1. Судебная экспертиза - это исследование, проводимое с использованием специальных познаний в целях дачи вывода (умозаключения) о фактических данных, имеющих значение для расследования совершенного преступления,

2. Назначение судебной экспертизы - следственное действие, строго регламентированное уголовно - процессуальным законом и Законом «О судебной экспертизе». Основанием для производства экспертизы является постановление следователя. Постановление вместе с объектом исследования направляется в экспертное учреждение либо выбранному эксперту.

3. Субъектом производства судебной экспертизы является эксперт, то есть сведущее, лицо, наделённое процессуальными правами и обязанностями. За допущенные в своей деятельности правонарушения эксперт несёт уголовную и административную ответственность. Экспертом является сотрудник экспертного учреждения (подразделения}, а также им может бьть любое сведущее лицо, компетентное в решении поставленных вопросов и аттестованное в установленном законом порядке.

4. Ход и результаты экспертного исследования отражаются в заключении, которое подписывается экспертом. Заключение является источником доказательств по уголовному делу.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.