Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Що таке валютний курс?а) це ставки, по яких здійснюється обмін однієї валюти на іншу;

б) це ставки, по яких котируються цінні папери будь-яких держав;

в) це ставки, по яких проводиться закупівля валюти на міжнародній біржі.

3. Котируванням валюти називається:

а) встановлення курсу валюти на міжбанківській біржі;

в)встановлення курсу валюти щодо державних цінних паперів.

Для чого здійснюється обмін валюти?

а) тому що різниця курсу купівлі-продажу валюти дає прибуток;

б) для виявлення реальної картини кількості валюти в державі.

в) тому що грошові одиниці окремих країн мають законну силу тільки в межах своєї держави.

Що таке крос-курс?

а) це співвідношення обміну між двома валютами, жодна з яких не є доларом СИТА;

б) це ціна, яку ділер запрошує у покупців за валюту, яку він продає;

в) це ціна, яку ділер запрошує у покупців за валюту, яку він купує.

6. Об'єктом валютних відносин в Україні є:

а) банкноти будь-якого номіналу будь-якої держави;

б) грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів і монет, що є законним платним засобом в державі;

в) золотий запас держави.

7. Суб'єктами валютних відносин є:

а) підприємці всіх форм власності;

б) банки будь-якої спеціалізації;

в) резиденти, нерезиденти, уповноважені банки.

8. Під повною конвертованістю треба розуміти:

а) стан, за якого валюта обмінюється з обмеженнями на частину операцій;

б) стан, за якого здійснюється вільне використання будь-якої валюти без обмежень для всіх суб'єктів підприємницької діяльності;

в) стан, за якого валюта обмінюється вільно за винятком деяких суб'єктів ринку.

Термінологічний словник.

Валюта - грошова одиниця, що використовується у функції світових грошей.

Валютний курс – ціна грошової одиниці однієї країни, виражена у грошовій одиниці іншої країни.

Валютний ринок – сукупність обмінних та депозитно-кредитних операцій в іноземних валютах, які здійснюються між юридичними та фізичними особами за ринковим курсом або процентною ставкою.

Валютні відносини – відносини, що виникають під час функціонування грошей у міжнародному обороті.

Валютні обмеження – законодавчо визначені обмеження на здійснення валютних операцій у країні (для певних груп економічних суб'єктів видів операцій, валют тощо).

Конвертованість – здатність вільного обміну національної грошової одиниці та інших валют.

Котирування – визначення офіційними державними органами (чи іншою фінансовою установою) курсу (ціни) іноземної валюти.

Купівельна спроможність – „сила” валюти, що виражається як сума товарів та послуг, які можна придбати на дану грошову одиницю.

Платіжний баланс – відображення співвідношення всієї сукупності надходжень із-за кордону та платежів за кордон за певний відрізок часу (рік, квартал, місяць).

 

Список основної та додаткової літератури

Основна література

1. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

2. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

3. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 5 квітня 2001 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

4. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

5. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 18 червня 1991 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

6. Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» від 22 листопада1996.р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

7. Александрова, М. М. Гроші. Фінанси. Кре­дит: навч.-метод. посіб.; 2-е вид., переробл. і доп. / М. М. Александрова, С. О. Маслова. - К.: ЦУЛ, 2002.- 336 с.

8. Доллан, Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика: учебник для вузов / Э. Дж. Доллан. – СПб.: Оркестр, 1994. – 496 с.

9. Жуков, Е. Ф. Деньги. Кредит. Банки: учебник для вузов / Е.Ф.Жуков, Л. М. Максинова, А. В. Печникова и др.; под ред. академ. РАЕН Е.Ф.Жукова. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2003. – 600 с.

10. Іванов, В. М. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навч.-метод. посіб. / В. М. Іванов. – К.: МАУП, 2001. - 232 с.

11. Костіна, Н. І. Гроші і грошова політика: навчальний посібник / Н.І.Костіна. - К.: НЮС, 2001.-224с.

12. Лагутін, В. Д. Гроші та грошовий обіг: навч. посіб. / В. Д. Лагутін.– К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. - 199 с.

13. Семко, Т. В. Гроші та кредит у схемах та таблицях: навчальний посібник / Т. В. Семко, М. В. Руденко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.-158 с.

14. Сенчагов, В. К. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник; 2-е изд., перераб. и доп. / В. К. Сенчагов, А. И. Архипов и др.; под. ред. В.К.Сенчагова, А. И. Архипова. - М.: ТК Венби, Изд-во Про­спект, 2004. - 720 с.

15. Гроші та кредит: підручник / за ред. проф. Б.С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 278 с.

16. Гроші та кредит: підручник/ за ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001.– 602 с.

17. Гроші, банки та кредит: у схемах та коментарях: навчальний посібник / за ред. Б. Л. Луціва – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 225 с.

Додаткова література

1. Абалкин, А. И. Кредитний процесе коммерческого банка / А.И.Абалкин, А. Г. Гряднова и др. - М.: ДСКА, 1995. - 112 с.

2. Адамик, Б. П. Національний банк і грошово-кредитна політика: навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти України / Б. П. Адамик. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 278 с.

3. Бездітко, Ю. М. Валютне регулювання: навч. посіб. / Ю.М.Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. - Херсон: Олді-плюс, 2004. – 272 с.

4. Віднійчук-Вірван, Л. А. Міжнародні розрахунки і валютні операції: навч. посіб. / Л. А. Віднійчук-Вірван. - Львів: Магнолія 2006, 2007. - 214 с.

5. Гальчинський, А. А. Теорія грошей: навчально-методичний посібник / А. А. Гальчинський – К.: Основи, 2001. - 411 с.

6. Грек, Г. Валютное регулирование: консультации, бухгалтерский учет, нормативная база: метод, пособие / Г. Грек, Е. Рижикова. - Днипропетровск: ТОО «Баланс-Клуб», 1997. - 188 с.

7. Дзюблюк, О. В. Валютна політика: підручник / О. В. Дзюблюк. - К.: Знання, 2007. - 422 с.

8. Кабанець, О. І. Валютне регулювання та контроль в Україні: навч. посіб. / О. І.Кабанець, В. Д. Кольга. - К.: Знання, 2000. - 224 с.

9. Кейнс, Дж. М.Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей / Дж. М. Кейнс. - К., 1999.

10. Кочетков, В. Н. Основи управлення современным коммерческим банком: учеб. Пособие / В. Н. Кочетков. - К.: МАУП, 1998. - 72 с.

11. Кудрявцев, В. А. Основы организации ипотечного кредитования: учебное пособие / В. А. Кудрявцев, Е. В. Кудрявцева. - М.: Высшая школа. 1998.- 64 с.

12. Миллер, Р. Л. Современные деньги и банков­ское дело / Р.Л.Миллер, Д. Д. Ван-Хуз. - М.: ИНФРА-М, 2000.

13. Мишкін, Ф. С.Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Ф. С. Мишкін. - К., 1998.

14. Поляков, В. Л. Основи денежного обращения и кредита / В.Л.Поляков, Л. А. Москвича. - М.: Инфра- М, 1996.

15. Портной, М. А. Деньги: их виды и функции / М. А. Портной.- М.: Издательство консалтинговая фирма "Анкил", 1998. - 166 с.

16. Рикардо, Д. Собрание соч.: в 5 т.: пер. с англ. / Д. Рикардо; под ред. М. Н. Смит. - М., 1995. - Т. 1. - 62 с.

17. Стельмах, В. С. Грошово-кредитна політика в Україні: навч. посібник / В. С.Стельмах, А. О. Єпіфанов, В. І. Гререник, В. І Міщенко. - К.: Знання – 2000.

18. Швиданенко, Г. О. Діяльність банку в умовах ринкової економіки / Г. О. Швиданенко, С. Г. Мішта, І. А. Колесникова, М. С. Рудь. - К.,1996.- 164 с.

19. Шульга, Н. П. Оценка кредитоспособности клиента: рекомендации банкиру при вндаче кредита / Н. П. Шульга. - К., 1995. - 59 с.

20. Ющенко, В. Гроші: розвиток попиту та про­позиції в Україні / В.Ющенко, В. Лисицький. - К: Скарби, 1998. - 288 с.

21. Кредитование / Пер. с англ. Под. ред. М. А. Гольцберга - К.: Торгово­го дательское бюро ВНУ, 1994. - 384 с.

22. Мороз, А. А. Центральний банк та грошово-кредитна політика: підручник / А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна, М. І. Савлук; за ред. д.е.н., професора А. М. Мороза, к.е.н., доцента М. Ф. Пуховкіної.- К.: КНЕУ, 2005.-556с.

23. Аксьонов, Д. Управління золотовалютними резервами в зарубіжних країнах / Д. Аксьонов // Фінансовий ринок України. - 2009. - №9. - С.32.

24. Антонюк, А. М. Специфіка інфляції в Україні / А. М. Антонюк // Економіка і держава. - 2009. - №10. - С. 35-36.

25. Арчакова, О. Деякі особливості національного регулювання валютного ризику / О. Арчакова // Финансовые риски. - 2007. - № 2. - С.67-73.

26. Бєляєв, Д. О. Структура класів активів золотовалютних резервів / Д.О. Бєляєв // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №5.- С. 139-145.

27. Береславська, О. Курсова політика в умовах припливу іноземного капіталу в Україні / О. Береславська // Вісник Національного банку України. – 2008. - № 2. - С. 16-19.

28. Блащук, Ю.О. Валютний контроль: міжнародний досвід і національні тенденції / Ю. О. Блащук // Вісник НБУ. - 2001. - №4. - С. 28-30.

29. Бутук, О. Валютний контроль і конвертованість валют / О. Бутук // Банківська справа. - 2005. - № 4. - С. 20-26.

30. Горшкова, Н. В. Валютно-курсова політика: практичний досвід і рекомендації / Н. В. Горшкова // Вісник НБУ. - 2007. - № 1. - С. 62-66.

31. Гребенюк, Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-
кредитної (монетарної) політики в Україні / Н. Гребенюк // Вісник Національного банку України. - 2007. - №5.

32. Гриценко, А. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики / А. Гриценко, Т. Кричевська. // Вісник Національного банку України. - 2006 - №7.

33. Калюжний, В. Механізм розвитку і протидії інфляції в Україні / В.Калюжний // Економіст. - 2008. - №6. - С. 16–22.

34. Карпенко Т.В. Аналіз основних факторів інфляції в Україні / Т.В.Карпенко, В. И. Башко // Фінанси України. - 2008. - №11. - С. 29–40.

35. Коваленко, В. В. Науково-методологічні основи фінансової стабільності банківської системи та індикатори її оцінки / В. В. Коваленко // Фінанси України. – 2008. - №7. - С.112-119.

36. Коваленко, О. Інфляція в Україні: особливості та вплив на фінансову систему / О. Коваленко // Формування ринкової економіки в Україні. - 2009. - № 19. - С. 308-315.

37. Коптюк, О. Ризики сучасної грошової системи та перспективи розвитку / О. Коптюк // Вісник Національного банку України. - 2008. - С.16-19.

38. Кораблін, С. О. Валютно-курсова політика України: стабілізаційні ефекти та можливі перспективи розвитку / С. О. Кораблін // Фінанси України. - 2007. - № 9. - С. 112-124.

39. Корнєва, І. В. Регулювання валютного курсу в умовах світової фінансової кризи / І. В. Корнєва //Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №8.

40. Кравченко, С. Інфляція в ринковій економіці: сутність, причини і взаємозв'язок з макроекономічними показниками / С. Кравченко, С. Теленик // Економіка, фінанси, право. - 2009. - № 6.

41. Кравчук, К. Дорогою ціною: як довго Україна буде приречена на високу інфляцію / К. Кравчук // Контракти. - 2009. - 21 вересня (№38). - С. 4-5.

42. Курило, О. Б. Вплив інфляції на економічний розвиток України / О.Б.Курило, Н. В. Дубинець // Науковий вісник НЛТУ України. - 2008. - № 18. - С. 280-288.

43. Литвицький, В. Інфляційний детант / В. Литвицький // Вісник НБУ.- 2009. - №9. - С. 4-7.

44. Лукінов, І. Інфляційна політика, її руйнівні наслідки і шляхи їх подолання / І. Лукінов // Економіка України. - 1994. - №1. - С. 3-14.

45. Нідзельська, І. Валютна політика: основні етапи та особливості її реалізації в Україні / І. Нідзельська // Банківська справа. - 2009 - №4.

46. Оніщук, М. Бюджетний процес і грошово-кредитна політика Національного банку України: економіко-правові нотатки / М. Оніщук // Голос України. -2006. - 27 жовтня.

47. Петрик, О. Визначення оптимального рівня інфляції в Україні / О.Петрик, С. Ніколайчук // Вісник НБУ. - 2007. - №6 (136). - С. 10-21.

48. Петрик, О. Інфляція в Україні: проблеми, ризики, перспективи / О.Петрик // Вісник НБУ. - 2007. - №3 (133). - С.2-8.

49. Ревенко, А. Інфляція - за один крок від річного показника / А.Ревенко // Дзеркало тижня. - 2009. - 10-16 жовтня (№38/39). - С. 9.

50. Савлук, М. Інфляція в Україні: витоки і сучасний стан / М. Савлук // Економіка України.- 1994.- № 2.- С.9-18.

51. Савлук, М. І.Грошово-кредитна політика Національного банку України та оцінка її ефективності / М. І. Савлук // Вісник НБУ. - 1999. - № 1.

52. Савлук, М. І.Нова національна валюта гривня працює на економіку України / М. І. Савлук // Фінанси України. - 1997. - № 2.

53. Савлук, М. І.Чи вистачає грошей економіці України? / М. І. Савлук, О. А. Сугоняко // Вісник НБУ. - 1997. - № 4.

54. Савчук, В. П. Вплив інфляції на оцінку показників прибутковості підприємств / В. П. Савчук, О. В. Москаленко // Фінанси України. - 2009. - №11.

55. Садовнікова, О. Роль економічних індикаторів у прогнозуванні курсу валюти / О. Садовнікова // Схід. – 2009. - №4.

56. Синбченко, М. І. Кон'юнктурна теорія грошей М. І. Туган – Барановського / М. І. Синбченко // Фінанси України, - 2000. - №9.

57. Черничко, С. Аналіз чинників розвитку інфляційних процесів в Україні / С. Черничко // Вісник КНТЕУ. - 2008. - №2. - С. 60-66.

58. Чухно, А. А. Природа сучасних грошей, кредиту та грошово -кредитної політики / А. А. Чухно // Фінанси України. - 2007. - №1 – С. 3-16.

59. Шаповалов, А. Стратегічні напрямки курсової політики України в умовах сталого економічного розвитку / А. Шаповалов // Дзеркало тижня. -2005. - №43. - С. 5-11.

60. Янушевич, Я. Валютний контроль в Україні / Я. Янушевич // Вісник податкової служби України. -2003. -№9.

61. Золотовалютні резерви Національного банку України // Бюлетень Націо­нального банку України. - 2009.- № 1.- С. 76.

62. Золотовалютні резерви України та економічна безпека держави: законодавче врегулювання // Право України. - 2001. - № 8. - С. 61-64.

63. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у червні 2007 року // Вісник НБУ. – 2007. – серпень. - С. 71.

64. Соціальні чинники та соціальні наслідки інфляції // Економіст. -2008. - №5. - С. 16-25.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.