Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОКОВОГО ВИРОБНИЦТВАОсобливість організації однопредметної безперервної потокової лінії полягає в необхідності дотримання синхронізації протікаючих на ній операцій.

Синхронізацією називають процес узгодження тривалості операцій на робочих місцях (ступенях) з тактом потокової лінії [10].

Відома в машинобудуванні умова синхронізації операцій може бути застосованою і для металургійних потоків:

 

= = … = = T , (5.1)

 

де - норми часу по операціях (ступеням), хв;

, - число робочих місць на операції (ступені);

Т - такт (штучний ритм (r)) однопредметної безперервної потокової лінії,хв.

Для безперервно-потокових виробництв з поштучним запуском (випуском) такт лінії (штучний ритм) – це інтервал часу, через який здійснюється запуск (випуск) кожного виробу.

Для безперервно-потокового виробництва з партіонним запуском (випуском) і передачею транспортерними партіями (р) розрізняють поняття ритм лінії (R), який можна визначити за формулою (5.2):

 

R = r х p . (5.2)

 

Для переривчасто-потокових виробництв визначається збільшений ритм лінії ( ) – це інтервал часу (година, пів зміни, зміна), протягом якого на лінії формується виріб встановленої величини.

Безперервно-потокове виробництво є самою досконалою формою організації виробничого процесу, служить передумовою для розробки в просторі (на площині) і в часі (графічно) регламентованого режиму роботи системи.

Якщо тривалість кожної операції на ступенях дорівнює такту потоку, то на кожній з операцій треба мати одне робоче місце.

Якщо ж тривалість операції кратна такту, то на ступенях може бути організовано декілька робочих місць з паралельною обробкою предмета праці. При цьому має місце повне завантаження робочих місць в часі.

Якщо ж тривалість операцій на ступенях не кратна такту процесу, то також може бути організовано декілька робочих місць, але з неповним завантаженням кожного робочого місця (див. приклад Б нижче).

При проектуванні однопредметної безперервно-потокової лінії (ОБПЛ) початковим розрахунковим параметром є такт потоку при заданій його продуктивності в одиницю часу.

Так, наприклад, при заданій продуктивності (П) потоку за годину безперервної роботи ( ),що дорівнює 12 одиницям, такт (Т) складе:

Т = ; (5.3)

Т = 60/12= 5 хв.

Задавшись нормативною тривалістю операцій на робочих місцях ( ) і тактом потоку, визначається кількість робочих місць ( ) на кожному ступені:

= . (5.4)

 

Наведемо приклад графічної моделі з повним і неповним завантаженням робочих місць при такті (Т=5 хв.) і наступній нормативній тривалості операцій на ступенях і розрахунковому (прийнятому) числі робочих місць на кожному ступені:

А) ОНПЛ при повному завантаженні робочих місць на ступенях:

Таблиця 5.1

Вихідні дані

№ ступеня І ІІ ІІІ IV
Тривалість операцій, хв.
Розрахункове число робочих місць ( )
Прийняте число робочих місць ( )
Завантаження робочих місць, % [ / х100%]

 

Представимо схему ОБПЛ на площині (для чотирьох ступенів і прийнятого числа робочих місць на них). Дана схема однакова для варіантів А і Б (див. рис. 5.1).

І ІІ ІІІ ІV

 


1 а

 

 


1 а 3 1

 

3 б 2 2

 

2 в 3

 

4 4

 

 


б 4 г

 

 

Рис. 5.1. Схема ОБПЛ на площині (для варіантів А, Б)

 

Побудова графічної моделі в часі здійснюється таким чином: будуємо перший цикл (рис. 5.2), а потім з вузького ступеня (вона визначає такт – І, IV ступенів) пристроюємо суміжний цикл (рис. 5.3 – 5.5).

ступінь

І

а

ІІ б

а

ІІІ б

в

г

 

ІV

 


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 тривалість, хв.

 

Рис. 5.2. Графічна модель роботи ОБПЛ (1-й цикл)

 

ступінь

І

а

ІІ б

а

ІІІ б

в

г

 

ІV

 


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 тривалість, хв.

Рис. 5.3. Графічна модель роботи ОБПЛ (2-й цикл)

 

ступінь

І

а

ІІ б

а

ІІІ б

в

г

ІV

 


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 час, хв.

Рис. 5.4. Графічна модель роботи ОБПЛ (3-й цикл)

 

ступінь

І

а

ІІ б

а

ІІІ б

в

г

ІV Т Р

 


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 час, хв.

Рис. 5.5. Графічна модель роботи ОБПЛ (5 циклів)

 

Б) ОБПЛ при неповному завантаженні робочих місць на ступенях:

Таблиця 5.2

Вихідні дані

№ ступеня І ІІ ІІІ ІV
Тривалість операцій, хв.
Розрахункове число робочих місць (Т) 0,8 1,8
Прийняте число робочих місць ( )
Завантаження робочих місць,% [ х 100%]

 

З рис. 5.6 видно, що ОБПЛ вимагає синхронізації операцій, інакше є втрати часу на ступенях. Так на ступені І пауза в обробці суміжних циклів складає 1 хв., а зайнятість – 80%, аналогічно на другому ступені, але зайнятість – 90 %.

Якщо тривалість операцій (завантаження в часі) значно більше необхідного такту, утворюються багато робочих місць і складна організація потоків, мають місце перетин ліній, передача упоперек рухів, що небажано в потокових лініях. Має сенс побудувати не одну лінію, а декілька, які працюватимуть самостійно (див. рис. 5.7).

 

ступінь

І

а

ІІ б

а

ІІІ б

в

г

ІV Р

Т

 


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 час, хв.

 

Рис. 5.6. Графічна модель роботи ОБПЛ у часі при неповному завантаженні робочих місць на ступенях

 

І ІІ ІІІ ІV

 


1 а

 

 


1 а 3 1

 

3 б 2 3

 

2 в 2

 

4 4

2

 


б 4 г

 

 

Рис. 5.7. Схема ОБПЛ на площині

Відповідно цій схемі на рис. 5.8 і 5.9 показані графічні моделі роботи ОБПЛ в часі для варіантів А і Б.

ступінь

І

а

ІІ б

а

ІІІ б

в

г

ІV Р

Т

 


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 тривалість, хв.

Рис. 5.8. Графічна модель роботи ОБПЛ

ступінь

І

а

ІІ б

а

ІІІ б

в

г

ІV Р

Т

 


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 тривалість, хв.

Рис. 5.9. Графічна модель роботи ОБПЛ у часі при неповному завантаженні робочих місць на ступенях

Якщо відмінність між тривалістю операцій і тактом значна, і є простої устаткування і працівників на робочих місцях, то доцільно переходити до переривчастих потокових ліній, а паузи в роботі використовувати для інших обслуговуючих робіт, і при цьому між операціями матимуть місце відповідні заділи (склади).

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Мильнер Б.З. Теория организации. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 336 с.

2. Злобин А.Т. Просто о сложном: организация и управление производством. – М.: Московский рабочий, 1987. – 140 с.

3. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 672 с.

4. Краткий экономический словарь / Под ред. Ю.А. Белика и др. – М.: Политиздат, 1987. – 399 с.

5. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с.

6. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. т. 23. – С. 189.

7. Бельгольский Б.П., Спасов А.А., Медведев И.А. Организация труда и техническое нормирование на предприятиях черной металлургии. – М.: Металлургия, 1981. – 248 с.

8. Организация и планирование предприятий черной металлургии / А.Ф.Метс, К.А. Штец, Б.П.Бельгольский, И.М. Щепилов– М.: Металлургия, 1986.–560 с.

9. Организация и планировние машиностроительных предприятий: Учебник / Под ред. д.э.н., проф. И.М. Разумова. – М.: Машгиз, 1960.

10. Новицкий Н.И. Организация производства на промышленных предпри-ятиях: Учебно-методическое пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002.

11. Производственный менеджмент. Учебник для вузов / Под ред. проф. С.Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ, 2000.

12. Мироненко М.А. Менеджмент ощадливого виробництва: Навчальний посібник – 2-ге вид., допов. і переробл. – Дніпропетровськ: Пороги, 2011. – 400 с.

 


Додаток 1

 

Завдання студенти обирають відповідно до букви алфавіту, з якої починається прізвище студента, а варіант - відповідно до останньої цифри номера залікової книжки (десятий варіант для студентів, які мають номер залікової книжки, що закінчується нулем).

 

Початкові букви прізвища студента А,Б,В,Г,Д, Є,Ж,З,І К,Л,М,Н,О, П,Р,С,Т У,Ф,Х,Ц,Ч,Ш, Щ,Е,Ю,Я
Завдання «А» «Б» «В»

 

Наприклад, студент Іванов має номер залікової книжки 729363, вибирає завдання «А», варіант 3; студент Сидоров має номер залікової книжки 729370, вибирає завдання «Б», варіант 10.

З 2013-2014 н. р. слід внести зміни до базового варіанту (2012-2013 н.р.) і ввести додатковий ступінь IV,тривалість операції якого складає 1 хв. З кожним подальшим навчальним роком тривалість операції на IVступені збільшується на 1 хв. Наприклад, 2013-2014 н.р. – тривалість операції 2 хв, 2014-2015 н.р. – 3 хв.

Всі інші початкові дані залишаються без змін.

Робота повинна бути виконана згідно з наступними вимогами: шрифт Times New Roman з інтервалом 1,5 пт. (розмір шрифту – 14). Текст слід писати, дотримуючись наступних розмірів полів: верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм. Всі лінії, букви, цифри і знаки повинні бути одного кольору. Абзац повинен відповідати 5 знакам або 1,25 пт.

Сторінки нумерують арабськими цифрами і проставляють у правому верхньому кутку сторінки без крапки в кінці.

Робота має містити наступні структурні елементи: «Титульну сторінку», «Зміст», «Вихідні дані», «Рішення», «Висновки», «Перелік використаної літератури».


 

Додаток 2

Початкові дані для контрольного завдання по навчальним рокам та варіантам

 

Початкові дані для контрольного завдання

 

Умови А Б В
Тривалість часу по ступенях, хв                                                            
I
II
III

 

Виконуються два варіанти роботи: партіонна обробка та поточна обробка.

Ввести додатковий ступінь IV, тривалість операції якого складає 1 хвилину. З кожним подальшим навчальним роком тривалість операції на цій ступені збільшується на 1 хвилину. Наприклад, 2013-2014 н.р. – тривалість операції 2 хв, 2014-2015 н.р. – 3 хв. Всі інші початкові дані залишаються без змін.


ЗМІСТ

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА………..3

ТЕМА 1. ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯК СКЛАДНА СИСТЕМА.....8

ТЕМА 2. ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС І ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТИПИ ВИРОБНИЦТВА………………………………………………….14

ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ У ЧАСІ…………19

ТЕМА 4. ОДИНИЧНИЙ І ПАРТІОННИЙ МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ

ВИРОБНИЦТВА………………………………………………….24

ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОКОВОГО ВИРОБНИЦТВА…………….44

ЛІТЕРАТУРА……………………………………………………………...…51

ДОДАТКИ……………………………………………………………………52

 

 


 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.