Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Маса грошей в обороті. Грошові агрегатиПід грошовою масою слід розуміти всю сукуп­ність запасів грошей у всіх їх формах, які перебувають у розпо­рядженні суб'єктів грошового обороту в певний момент.

У структурному відношенні грошову масу можна розділити за кількома критеріями:

• за ступенем «готовності» окремих елементів до оборотності, тобто за ступенем їх ліквідності;

• за формою грошових засобів (готівкові, депозитні);

• за розміщенням у суб'єктів грошового обороту;

• за територіальним розміщенням та ін.

Грошовий агрегатце специфічний показник грошової маси, що характеризує певний набір її елементів залежно від їх ліквід­ності

Ліквідність - здатність фінансового активу бути безумовним і нічим не обмеженим засобом платежу без зміни його номінальної вартості.

В Україні визначаються і використо­вуються для цілей аналізу і регулювання чотири грошові агрега­ти: МО, МІ, М2, МЗ.

Агрегат М0 відображає масу готівки, яка перебуває поза бан­ками, тобто на руках у фізичних осіб і в касах юридичних осіб. Готівка в касах банків сюди не входить.

Агрегат МІ включає гроші в агрегаті МО + вклади в банках, які можуть бути використані власниками негайно, без попере­дження банків, тобто запаси коштів на поточних рахунках та на ощадних рахунках до запитання.

Агрегат М2 — це гроші в агрегаті МІ + кошти на всіх видах строкових рахунків, кошти на рахунках капітальних вкладень та інших спеціальних рахунках.

Агрегат МЗ охоплює гроші в агрегаті М2 + кошти на вкладах за трастовими операціями банків.


3. Швидкість обігу грошей

Швидкість обігу грошей характеризує частоту, з якою кож­на одиниця наявних в обороті грошей (гривня, долар тощо) вико­ристовується в середньому для реалізації товарів і послуг за пев­ний період (рік, квартал, місяць).

Виходячи з відомого рівняння обміну І. Фішера, величину швидкості обігу грошей можна визначити за формулою:

 

Де V- швидкість обігу грошей; Р – середній рівень цін на товари та послуги; Q – фізичний обсяг товарів та послуг, що реалізовані у певному періоді; М – середня маса грошей, що перебуває в обороті за певний період.

Величина швидкості обігу грошей прямо пропор­ційно пов'язана з номінальним обсягом виготовленого національ­ного продукту (РХQ) й обернено пропорційно - з обсягом маси грошей, що є в обороті.

V характеризує насамперед інтенсивність використання запа­су грошей в обороті (М) для оплати товарів та послуг, що реалі­зуються, тобто цей показник пов'язаний переважно з грошовим обігом. Тому величина V залежить передусім від частоти й об­сягів товарних операцій кожного суб'єкта грошового обороту.

Питання для самоконтролю:

1. Як впливає на виробництво сама наявність грошей в економіці? **

2. Як впливає на економіку зміна кількості грошей в обороті? ***

3. Яким є зміст найважливіших грошових агрегатів?*

4. Як визначаються агрегати банківською статистикою України.*

5. У чому полягає відмінність між грошовим оборотом та грошовим обігом?**

6. Які чинники впливають на зростання в обігу грошової маси.**

7. Яким чином може поповнюватися маса грошей, яка необхідна для обслуговування сукупного грошового обороту.**

8. З яких компонентів складається « грошова база».***

9. Окресліть особливості грошового обороту на макро- та мікрорівні.**

 

Література:

1. Савлук М.І. Гроші та кредит: Підручник, - Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 510 с.

2. Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник, - К.:КНЕУ, 2002. – 598 с.

3. Гальчинський А.С. Теорія грошей : Навч. посібник. – К.:Основи. 2001. – 411 с.

 

Тема 3. Грошовий ринок

Питання :

1.Сутність та специфіка функціонування грошового ринку*

2.Структура грошового ринку(самостійно)**

3. Попит на гроші .**

4. Пропозиція грошей.**

 

1. Сутність та специфіка функціонування грошового ринку

Грошовий (монетарний) ринок можна визначити як су­купність економічних відносин, що забезпечують урівнова­ження попиту і пропозиції грошей та формування їх ціни, а також він є окремим сегментом фінансового ринку.Об'єктом грошового ринку є гроші, які продаються і ку­пуються на ньому. Інструментами грошового ринку є певні носії зобов'язань покупців грошей перед їх продавцями і одночасно носії пра­ва вимоги продавців грошей до їх покупців.( письмові угоди, сертифікати, облігації, акції, векселі, поліси тощо)

Суб'єкти грошового ринку - це будь-які економічні струк­тури - фірми, сімейні господарства, урядові структури, банки та інші фінансові посередники.

Грошовий ринок складається з багатьох потоків, за якими гро­шові потоки переміщуються між трьома групами економічних суб'єктів.

власниками заощаджень - тими, що заощаджують гроші; позичальниками - тими, що запозичують гроші; фінансовими посередниками.

Грошовий ринок можна умовно поділити на два сектори:

> сектор прямого фінансування;

> сектор непрямого фінансування.

Пряме фінансування може здійснюватися двома способами:

· капітальне фінансування

· фінансування шляхом отримання позик

У секторі непрямого фінансування грошові кошти рухаються від власників заощаджень до позичальників через фінансових по­середників.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.