Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Семінарська робота студентівПоточне оцінювання семінарської роботи студентів за кожною темою навчальної дисципліни здійснюється в 5 балів.

 

Критерії оцінювання:

· Наявність конспекту теоретичного матеріалу у повному обсязі – 2 бали.

· Наявність та повний обсяг термінологічного словнику – 2 бали.

· Наявність та повний обсяг опорних схем – 1 бали.

 

Самостійна робота студентів

Поточне оцінювання самостійна роботи студентів за кожною темою навчальної дисципліни здійснюється в 10 балів.

· Повнота відповіді 0-10 балів.

 

Індивідуальна робота

Індивідуальна робота студентів за модулем 2 виконується у межах наукової тематики кафедри гуманітарних дисциплін, індивідуальних планів викладачів. Шкала оцінювання становить: 20 балів.

Критерії оцінювання:

· Наявність та відповідність правилам написання і оформлення анотації та рецензії до періодичних видань соціально-економічного характеру (максимальна оцінка 5–балів).

· Наявність підбору та оформлення законодавчих актів - (максимальна оцінка –5 балів) (максимальна оцінка –5 балів).

· Написання реферативного огляду, тез доповіді, доповіді до захисту реферату за темами: (максимальна оцінка –10 балів).

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Результати поточного контролю знань та компетенцій студентів вносяться до відомості обліку поточної і підсумкової успішності і враховуються при виставленні підсумкового балу.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ

1. Інтелектуальна діяльність та її місце в соціально-економічному розвитку суспільства.

2. Види інтелектуальної діяльності.

3. Глобальна інтелектуальна революція ХХ-ХХ1 століть.

4. Поняття права інтелектуальної власності.

5. Історичний розвиток правових норм щодо інтелектуальної власності в Європі та в Україні.

6. Поняття інтелектуальний капітал, інтелектуальні активи та інтелектуальна власність.

7. Загальні положення законодавства України про інтелектуальну власність.

8. Об’єкти та суб’єкти інтелектуальної власності.

9. Майнові права інтелектуальної власності та термін їх дії.

10. Захист інтелектуальної власності.

11. Авторське право та його об’єкти.

12. Автори-творці об’єктів права інтелектуальної власності.

13. Виникнення авторського права.

14. Особисті немайнові та майнові права на об’єкти авторського права.

15. Об’єкти суміжних прав.

16. Реєстрація авторського права в Україні.

17. Захист авторського права в Україні та міжнародний досвід.

18. Державне управління інтелектуальною власністю в Україні.

19. Патентне право та його об’єкти.

20. Об’єкти промислової власності.

21. Майнові права на об’єкти промислової власності та термін їх дії.

22. Патентні повірені та процедура патентування.

23. Промислові зразки та їх міжнародна класифікація.

24. Знаки для товарів і послуг та їх охорона.

25. Визначення торговельної марки згідно законодавства України.

26. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку.

27. Процедура знаків для товарів та послуг в Україні.

28. Охорона права на торговельну марку.

29. Визначення комерційної тайни.

30. Міжнародна класифікація товарів і послуг.

31. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну тайну.

32. Охорона комерційної тайни.

33. Промислове шпигунство та конкурентна розвідка.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

1. Цивільний кодекс України. Кн..4. Право інтелектуальної власності. - Харків, 2003.

2. Господарський кодекс України. Гл.16. Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності. - Харків, 2004.

3. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30 - ст.141.

4. Закон України про авторське право і суміжні права / Міністерство юстиції України. - Офіц. вид. - К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2002. - 55с.

5. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності. Навчальний посібник. - К., 2006.

6. Інтелектуальна власність в Україні. Нормативна база. - К., 2005.

7. Інтелектуальна власність. Теорія і практика інноваційної діяльності. - К., 2006.

8. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності. - К., 2005.

9. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України. - К., 1998.

10. Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика: Національне законодавство. Міжнародно-правові акти. Державний захист. Авторські винагороди. Відповідальність. Судова практика: Зб. нормат. актів / В.С. Ковальський (шеф-ред.) - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 399 с.

11. Авторське право на літературні та художні твори в Україні: Тематична добірка / Книжкова палата України / Л.І. Котенко (уклад.). - К., 2003. - 110 с.

12. Довгий С. О. Охорона інтелектуальної власності в Україні. - К. : Форум, 2003. - 319 с.

13. Підопригора О. О. Авторське право і суміжні права // Законодавство України про інтелектуальну власність. - Х.:, Одісей, 2003. -220 с.

14. Цибульок П.М., Чеботарьов В.П. Популярно про інтелектуальну власність: абетка / За заг. Ред.. к.е.н. М.В.Паледія. – К.: ТОВ «Альфа-ПІК», 2004. – 56 с.

15. Право інтелектуальної власності: Методичні рекомендації до вивчення академічного курсу / Укл.: О.А.Підопригора, О.О.Підопригора. - К.: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2004. – 80 с.

Додаткова література

1. Зимов В.Г. Управление интелектуальной собственностью.- М., 2003.

2. Козырев А.И. Оценка интеллектуальной собственности.- М., 1998.

3. Олегович Г.И. Интеллектуальная собственность и проблемы ее комерционализации.- Минск, 2005.

4. Полторак А., Лорнер П. Основы интеллектуальной собственности.- М., 2004.

5. Васильчик Ю.А. Фактор интеллекта в социальном развитии человека. - Общественные науки и современность, - 2005, № 1.

6. Права интеллектуальной собственности в Украине. Авторское право.-Бухгалтерия, - 2004. - №10.

7. www.intelvlas. com.ua

8. Баулін Ю.В., Борисов В. І., Гавриш С. Б., Гізімчук С. В. Кримінальний кодекс України: Наук.-практ. коментар / Академія правових наук України; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / Володимир Володимирович Сташис (заг.ред.), Василь Якович Тацій (заг.ред.). - К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2003. - 1193 с.

9. Андрощук Г. О., Довгий С. О., Дроб'язко В. С., Жаров В. О., Захарченко Т. Г. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: Наук.- практ. вид.:У 4 т. / Академія правових наук України; Державне патентне відомство України / О.Д. Святоцький (ред.), В.О. Жаров (ред.). - К.: Видавничий Дім "Ін Юре" - 2003. - 656 с.

10. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: У 2 кн. / А.С. Довгерт (ред.), В.С. Дроб'язко (уклад.). - К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2001. - (Tacis). Кн. 1 : Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України. - 2001. - 519 с.

11. Бадиця І.А. Авторське, винахідницьке право, право на відкриття, оцінка і міжнародний захист авторських прав: Навч. посібник для студ. техн. вузів, які вивч. курс "Правознавство" / Інститут змісту і методів навчання; Криворізький технічний ун- т. - К., 2004. - 508 с.

12. Голембо Я.В. Окремі питання авторського права. - К.: Форум, 2003. - 122 с .

13. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. ст. / Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності при Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Ужгородський держ. ін-т інформатики, економіки і права / Ю.С. Шемшученко (заг.ред.), Ю.Л. Бошицький (заг.ред.). - К. : Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. - 424 с.

14. Ніколаєнко Л. І., Меняйло Л. А., Топільська Л. М., Радомський В. С. Знаки для товарів і послуг / Державне патентне відомство України / В.Л. Петров (ред.). - К. : Ін Юре, 2003. - 116 с.

15. Ніколаєнко Л. І., Бутяєва А. П., Меняйло Л. А., Радомський В. С. Промисловий зразок / Державне патентне відомство України / В.Л. Петров (ред.). - К. : Вид. Дім "Ін Юре", 2003. - 124с.

16. Хрустальова В.В. Інтелектуальна власність в системі економічних відносин перехідної економіки України: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.01.01 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003. - 20 с.

17. Чурпіта Г.В. Оцінка прав на інтелектуальну власність / Національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2003. - 220 с.

18. Шишка Роман Богданович. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект / Національний ун-т внутрішніх справ. - Х: Видавництво національного ун-ту внутрішніх справ, 2004. - 368 с.

Електронні ресурси:

www.mon.gov.ua

www.kmu.gov.ua

www.sdip.gov.ua,

www.uacrr.kiev.ua


Навчально-методичний посібник

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.