Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Індивідуальні завдання з дисципліни “Інтелектуальна власність” спрямовані на творче розкриття питань, пов’язаних з розумінням сутності інтелектуальної власності. Вони повинні сприяти з’ясуванню студентами поняття інтелектуальної власності, ролі і значення інтелектуальної діяльності і власності для суспільства, правової охорони права інтелектуальної власності.

У посібнику передбачено індивідуальні завдання, які виконуються у формі рефератів. Реферат – це доповідь на визначену тему, яка включає у себе огляд відповідних літературних джерел. Реферати, що виконуються студентами повинні мати не інформаційний, а творчий характер, та містити не лише матеріали рекомендованої літератури, а, у першу чергу, результати самостійного творчого опрацювання і осмислення студентами поставлених питань, відповідно до їх власного бачення.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно, окремо кожним студентом під керівництвом викладача в позанавчальний час. Варіант завдання обирається згідно порядкового номеру за списком.

Консультування та перевірка виконання індивідуальних завдань проводяться під час індивідуальних занять згідно графіку.


ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАуковО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

 

1. Виникнення, становлення і розвиток інтелектуальної власності.

2. Законодавство України про інтелектуальну власність.

3. Правова охорона літературної і художньої власності.

4. Майнові права авторів та їх зміст.

5. Суміжні права.

6. Захист авторського права і суміжних прав.

7. Патентне право України. Основні проблеми.

8. Правова охорона промислової власності.

9. Правова охорона торговельних марок.

10. Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності.

11. Паризька конвенція про охорону промислової власності.

12. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів.

13. Всесвітня (Женевська) конвенція про охорону літературної і художньої творчості.

14. Договори про створення і використання об'єктів інтелектуальної творчої діяльності.

15. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності.

16. Цивільно-правова відповідальність за порушення патентних прав.

17. Виникнення і здійснення права інтелектуальної власності на комерційне найменування.

18. Умови надання правової охорони торговельній марці. Позначення, які не визнаються торговельними марками.

19. Всесвітня організація інтелектуальної власності. Мета її створення, завдання та основні функції.


Підсумковий контроль

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, а саме:

- максимальна кількість балів, яку може отримати студент – 100 балів, тобто це результат повного засвоєння знань за учбовою дисципліною, що відповідає вимогам навчальної програми;

- якщо студент отримує оцінку нижче 100 балів, то це означає, що якась частина від загального необхідного обсягу знань студентом не засвоєна.

Завданням заліку є перевірка розуміння програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою за результатами:

- за виконання завдань для самостійної роботи – 20 балів;

- за виконання завдань для семінарського заняття – 40 балів;

- за виконання індивідуальної роботи – 20 балів.

 

Розподіл балів за темами та видами роботи студентів здійснюється в такому порядку:

 

№ теми Назва теми та вид роботи Об’єкти контролю Кількість балів
Модуль 1
Змістовий модуль 1 «Інтелектуальна власність»
1.   Вступ. Інтелектуальна власність. Нормативна база.    
  Самостійна робота · Повнота конспектування теоретичного матеріалу з тем
    Семінарське заняття   Систематичність конспектування теоретичного матеріалу з тем: 1. Виникнення та сучасне функціонування інтелектуальної власності в Україні. 2. Категорії інтелектуальної власності. 3. Нормативна база існування інтелектуальної власності в Україні. Повнота відповіді з теми            
    Всього за тему  
2. Авторське право і суміжні права    
  Самостійна робота · Повнота конспектування теоретичного матеріалу з теми
      Семінарське заняття   Систематичність конспектування теоретичного матеріалу з теми: 1. Виникнення та поняття авторського права. 2. Об’єкти та суб’єкти авторського права. 3. Співавторство. 4. Майнові права власності на твір та термін їх дії   Повнота відповіді         0,5   0,5    
    Всього за тему  
  3.   Право інтелектуальної власності на торгівельну марку    
  Самостійна робота     Семінарське заняття   · Повнота конспектування теоретичного матеріалу з теми
  Систематичність конспектування теоретичного матеріалу з теми: 1. Поняття торговельної марки. 2. процедура присвоєння права власності на торговельну марку. 3. Майнові права на торговельну марку та термін їх дії   Повнота відповіді            
    Всього за тему  
4. Право інтелектуальної власності на комерційну тайну     Самостійна робота     Семінарське заняття     Повнота конспектування теоретичного матеріалу з теми Систематичність конспектування теоретичного матеріалу з теми: 1. Поняття комерційної та державної таємниці. 2. Майнові права власності на комерційну таємницю та термін їх дії. 3. Охорона комерційної таємниці державою     Повнота відповіді   Всього за тему                
    Всього за змістовий модуль  
Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання
  Індивідуальне науково-дослідне завдання, що виконується у рамках: · Проведення бібліографічного огляду наукової літератури. · Розкриття теоретичного питання Підготовка наукової доповіді та тез доповіді.      
  Підсумковий контроль: залік Всього за модуль 2  
    ВСЬОГО БАЛІВ
         ©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.