Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Програма НАВЧАЛЬНОї дисципліниНавчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2011


міністерство фінансів україни

Дніпропетровська державна фінансова академія

Факультет управління персоналом і економіки праці

кафедра гуманітарних дисциплін

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Навчально-методичний посібник

Для студентів денної форми навчання, які навчаються

з напряму 0501 “Економіка і підприємництво”

за спеціальностями 7.050104, 8.050104 «Фінанси»,

7.050107, 8.050107 «Економіка підприємства»,

7.050109, 8.050109 «Управління персоналом та економіка праці», 7.050114, 8.050114 «Оподаткування»

 

 

Дніпропетровськ – 2011


ББК 65.011.151

С 30 Семенова Л.Ю.

Інтелектуальна власність: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються з напряму 0501 “Економіка і підприємництво” за спеціальностями 7.050104, 8.050104 “Фінанси”, 7.050114, 8.050114 “Оподаткування”, 7.050107, 8.050107 “Економіка підприємства”, 7.050109, 8.050109 “Управління персоналом та економіка праці”. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 41 с.

Навчально-методичний посібник містить програму дисципліни, плани і методичні рекомендації до семінарських занять, методичні рекомендації до самостійної роботи, індивідуальні завдання і методичні рекомендації до їх виконання, підсумковий контроль, перелік рекомендованої літератури.

 

Автор: Л.Ю. Семенова - викладач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії
Рецензенти: В.Ю. Федюк -     О.В. Талдикін - кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії держави та історії держави і права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
       

Відповідальний

за випуск:В.П. Капітон -професор,завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

 

Розглянуто та схвалено на

засіданні Вченої ради

факультету управління

персоналом та економіки праці

Протокол № 5 від 07.02.2011р.

 

Розглянуто та схвалено на

засіданні кафедри

гуманітарних дисциплін

Протокол № 7 від 28.01.2011р.


ЗМІСТ

Передмова ………………………………………………………………….
1. Програма навчальної дисципліни……………………………………….
2. Розподіл балів, що присвоюються студентам…………………………
3. Методичні рекомендації до самостійної роботи……………………….
4. Методичні рекомендації до семінарських занять...…………………….
5. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань………
6. Підсумковий контроль…………………………………………………….
7. Список рекомендованої літератури……………………………………..

ПЕРЕДМОВА

 

Всі країни з високо розвинутою ринковою економікою вирізняються високим рівнем освіти, науки і культури. Саме це зумовлює та визначає рівень цивілізованості того чи іншого суспільства. Вони ж є у переважній більшості саме результатом творчої діяльності людини, оскільки стан і освіти, і культури зумовлюється рівнем розвитку науки. Наукова діяльність – це, безсумнівно, творчий процес.

Найбільш поширеним способом використання результатів інтелектуальної діяльності є використання їх для задоволення власних потреб у різноманітних речах, знаряддях праці, устаткуванні, естетичних і духовних потреб суспільства тощо. Запровадження науково-технічних досягнень у виробництво підвищує технічний рівень, продуктивність, ефективність, поліпшує безпеку праці. Суспільне виробництво знаходиться в постійній динаміці, воно безперервно потребує удосконалення, оскільки інакше не буде розвиватись.

Значний прибуток об’єкти інтелектуальної власності можуть давати як товар. Вони є предметом ліцензійних угод на право використання іншими, у тому числі зарубіжними фірмами. Торгівля ліцензіями – досить вигідний бізнес, який забезпечує власникам патентів солідну вигоду. Предметом торгівлі можуть бути і самі об’єкти інтелектуальної власності.

Тож очевидно, що значення і роль об’єктів інтелектуальної власності для соціально-економічного прогресу суспільства важко переоцінити, швидше навпаки. Там, де належним чином сприяють інтелектуальній діяльності, досягається високий рівень добробуту народу, зміцнюються морально-етичні засади суспільства.

Навчально-методичний посібник розроблений з метою допомоги студентам денної форми навчання отримати необхідну систему знань з інтелектуальної власності та оволодіти вміннями застосовувати ці знання у безпосередній практичній діяльності.

Навчально-методичний посібник спрямований допомогти студентам у формуванні знань про об’єкти інтелектуальної власності в Україні, порядок проведення патентних досліджень та оформлення заявок на винаходи, промислові зразки, товарні знаки і заяв на раціоналізаторські пропозиції. Вміння захищати свої права як автора, так і власника прав на інтелектуальну власність. Розуміння ролі інтелектуальної власності в економічному і культурному розвитку суспільства.

Завданням вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність»:

- визначити роль і значення інтелектуальної діяльності та інтелектуальної власності в соціально-економічному розвитку України;

- визначити актуальність, зміст, види та місце інтелектуальної власності в системі цивільного права України;

- визначити склад об'єктів та суб'єктів права інтелектуальної власності за чинним законодавством України, , які підлягають цивільно-правовій охороні;

- дослідити цивільно-правові форми охорони права інтелектуальної власності, зокрема особистих немайнових і майнових прав;

- вивчити та проаналізувати процес реалізації особистих немайнових і майнових прав суб'єктів інтелектуальної власності.

При викладанні дисципліни “Інтелектуальна власність” використовуються міжпредметні зв’язки з навчальними дисциплінами “Правознавство”, “Господарське законодавство”, “Цивільне право”.

Підсумковий контроль здійснюється у вигляді заліку, питання до якого представленні в посібнику.

У процесі теоретичного та практичного навчання дві третини навчальної інформації засвоюється студентами самостійно, тому в навчально-методичному посібнику представлені методичні рекомендації до самостійної роботи. Головним при самостійному опрацюванні курсу “Інтелектуальна власність” повинно бути вивчення літератури, яка рекомендована у кінці навчально-методичного посібника. Самостійна робота може виконуватися в бібліотеці, навчальному кабінеті, а також у домашніх умовах.

 

 


Програма НАВЧАЛЬНОї дисципліни

Мета: сприяти здобуттю студентами знань про понятійно-категоріальний апарат дисципліни «Інтелектуальна власність», розкрити шляхи використання отриманих знань для вирішення проблем пов’язаних з засвоєнням норм чинного законодавства.

 

Компетенції, які необхідно сформувати в результаті вивчення навчальної дисципліни:

Інструментальні компетенції:

1. Здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручники, навчальні посібники, періодична література, Internet).

2. Здатність ефективно організовувати свій робочий час та вибудовувати стратегію навчання.

3. Здатність самостійно приймати рішення та вирішувати проблеми, пов’язані з процесом навчальної діяльності.

Міжособистісні компетенції:

1. Здатність здійснювати ефективну міжособистісну комунікацію.

2. Здатність працювати у команді.

3. Прихильність до морально-етичних цінностей.

Системні компетенції:

1. Здатність застосовувати набуті знання у професійній діяльності.

2. Здібність до безперервного навчання з метою адаптації до нових ситуацій.

3. Здатність до творчості у процесі навчання та професійної діяльності.

Спеціальні компетенції:

Студент повинен знати:

1. основні нормативні акти з питань фінансового права;

2. систему економічних відносин, у процесі яких утворюються і використовуються фонди коштів;

3. роль держави у регламентації відносин, що виникають при зборі, розподілі та використанні фондів коштів за допомогою правових норм;

4. політику держави, скеровану на використання фінансових ресурсів в інтересах розвитку незалежної держави;

5. базу фінансового законодавства України.

Студент повинен вміти:

1. застосовувати в практичній діяльності вимоги законодавчих і нормативних актів з питань фінансового права;

2. послідовно аналізувати нове законодавство, норми якого регулюють фінансовий контроль, бюджетні, податкові відносини, державні доходи, державні видатки, розглядають правові режими державних централізованих фондів коштів та фондів коштів місцевих органів самоврядування, правові основи банківської системи та засади валютного регулювання;

3. виявляти причини виникнення фінансових порушень;

4. прогнозувати можливі наслідки порушень фінансового законодавства;

5. обґрунтовувати раціональні методи нормалізації фінансових відносин у конкретних ситуаціях;

6. моделювати умови нормалізації фінансових відносин.

 


Тематичний план навчальної дисципліни

 

№ за/п Назва розділів, тем дисципліни
Модуль 1. «Інтелектуальна власність»
Змістовий модуль 1 «Інтелектуальна власність»
1. Вступ. Інтелектуальна власність в Україні. Нормативна база.
2. Авторське право і суміжні права.
3. Право інтелектуальної власності на торгівельну марку.
4. Право інтелектуальної власності на комерційну тайну
Модуль ІІ
Індивідуальне науково-дослідне завдання
Підсумковий контроль: ПМК

 

 

©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.