Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Шкала оцінювання виконання індивідуальних завданьМожлива максимальна оцінка виконання індивідуального завдання, балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  
5-4 3-2
10-9 8-6 5-4 3-0
20-17 16-13 12-7 6-0

Сума балів за виконання індивідуальних завдань для студентів заочної форми навчання дорівнює 30 балів.

Загальна сума балів за поточний контрольскладається із балів, які отримав студент за активність роботи на практичних заняттях, виконання індивідуальних завдань і виконання модульних завдань.

Максимальна кількість балів за поточну роботу для студентів заочної форм навчання складає 60 балів.

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до відомості обліку поточної і підсумкової успішності і враховуються при виставленні підсумкового балу за опанування науки.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ

1. Система управління охороною праці на підприємстві.

2. Контроль за охороною праці та підприємстві.

3. Оцінка стану охорони праці на підприємстві.

4. Стимулювання заходів з охорони праці.

5. Стандарт підприємства як організаційний механізм системи управління охороною праці.

6. Страхування нещасних випадків на виробництві.

7. Оподаткування виплат, пов’язаних з нещасним випадком на виробництві (види виплат).

8. Стан виробничого травматизму в Україні та його зв’язок з професійними ризиками.

9. Професійний ризик виробництва та виробничий травматизм.

10. Профілактика травматизму.

11. Людський фактор і травматизм.

12. Державний нагляд за охороною праці.

13. Фінансування заходів з охорони праці (регіональні програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища).

14. Охорона праці та захист потерпілих на виробництві в США.

15. Досвід європейських країн щодо охорони праці.

16. Програми міжнародної організації праці з охорони та безпеки праці.

17. Нагляд за безпекою праці в Японії.

18. Комп’ютерна техніка та її вплив на функціональний стан та здоров’я працюючих.

19. Резерви зниження рівня травматизму.

20. Праце охоронна політика підприємства.

21. Методичні підходи щодо економічної оцінки заходів щодо охорони праці.

22. Система соціального захисту потерпілих на виробництві.

23. Система управління умовами праці.

24. Механізм функціонування пільгово-компенсаційної системи за роботу в шкідливих та важких умовах праці.

25. Колективний договір підприємства його роль і значення у вирішенні проблем охорони праці.

 

Приклади типових завдань.

1. Задача 1. Користуючись даними наведеними в таблиці, розрахувати за кожен рік коефіцієнти частоти та тяжкості травматизму, а також показник непрацездатності внаслідок травматизму (коефіцієнт виробничих витрат). Покращився чи погіршився стан охорони праці у 2008 році?

Рік
Середньоспискова чисельність працюючих за рік
Кількість врахованих нещасних випадків за рік
Кількість днів непрацездатності внаслідок всіх нещасних випадків за рік
       

2. Задача 2.Розрахуйте чисельність служби охорони праці для кожного підприємства виробничої сфери.

Номер підприємства Загальна чисельність працюючих З них працюють
В шкідливих умовах На роботах підвищеної небезпеки
Підприємство А
Підприємство Б

Ефективний річний фонд робочого часу – 1820 год.

3. Задача 3.Визначте категорію важкості праці на робочому місці і розмір

доплат за несприятливі умови.

Елементи умов праці Фактична оцінка
Промисловий шум, дБ 83 при нормі 75 дБ
Температура повітря, С +18
Освітлення на рівні санітарних норм І ІХ-V
Фізичне навантаження, кг м/хв.

4. Задача 4. Задача.

Користуючись даними наведеними в таблиці, розрахувати коефіцієнти частоти та тяжкості профзахворювань, а також показник непрацездатності внаслідок профзахворювань.

Середньоспискова чисельність працюючих за рік
Кількість врахованих випадків профзахворювань за рік
Кількість днів непрацездатності внаслідок всіх випадків профзахворювань рік

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1. Охорона праців Україні Нормативна база [упоряд. О. М. Роїна]. - 6-те вид., змін. і доповн. - К. : КНТ, 2010. - 528 с.

2. Гогіташвілі Г.Г., Карчевські Є.Т., Лапін В.М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами. Київ, Знання, 2007.

3. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці. Підручник - 4-те вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2010. - 373 с.

4. Керб Л.П. Основи охорони праці. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К., КНЕУ, 2006.

5. Керб Л.П. Основи охорони праці. К., КНЕУ, 2003.

6. Кузніченко О.М. Основи охорони праці: Альбом структурно-логічних схем. Х., Еспада, 2005.

7. Основи охорони праці. навч. посібник / Р. М. Івах, Я. І. Бедрій, Б. О. Білінський, М. М. Козяр ; під ред. Р. М. Іваха. - 4-те вид., переробл. і доповн. - К. : Кондор, 2010. - 462 с.

Додаткова література

1. Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). К., 1995.

2. Гігієнічна класифікація праці: гігієнічні нормативи. К.,2001.

3. Методика визначення соціально-економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці. К.: Основа, 1995.

4. Науково-практичний коментар до Закону України “Про охорону праці”. К., 1996.

5. Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці. К., Центр навчальної літератури, 2005.

6. Мартякова Е.В. Охрана труда и экономика предприятия. Донецк, Институт экономики промышленности , 2000.

 

Укладачі: Коновалов Ю.І., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, к. е. н., Данилевич Н.С. доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, к. т. н.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.