Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Фізика рентгенівського випромінюванняТЕМА 1. Вступ (1год.)

Лекція 1.Предмет та задачі курсу. Історична довідка – Рентген чи Пулюй?

 

ТЕМА 2. Основні закономірності гальмівних спектрів Х-променів (2год.).

Лекція 2. Одержання гальмівних спектрів (ГС). Спектральний розподіл інтенсивності. Природа короткохвильової границі ГС.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

Література [1,4,9].

 

ТЕМА 3. Основні закономірності емісійних характеристичних спектрів Х-променів (3год.).

Лекція 3. Фізична природа характеристичних спектрів (ХС).. Потенціал збудження спектральних серій. Правила відбору для дипольних переходів. ХС K-, L- та M-серій.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

Література [1,2,4,7].

Лекція 4. Серіальні закономірності К-спектрів. Співвідношення між інтенсивностями компонентів. Залежність довжини хвилі ХС від природи атома, що випромінює. Закон Мозлі. Тонка структура ХС.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

Література [1,2,4,7].

 

ТЕМА 4. Джерела рентгенівського випромінювання. (2год.).

Лекція 5.Будова, принцип роботи та маркування рентгенівських трубок. Вибір оптимального режиму роботи рентгенівських трубок. Особливості, джерела та використання синхротронного випромінювання.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

Література [1,4,6,9].

 

ТЕМА 5. Механізми ослаблення Х-променів(4 год.).

Лекція 6.Закон ослаблення Х-променів. Лінійний та масовий коефіцієнти ослаблення, їх залежність від довжини хвилі та характеристик поглинача. Механізми ослаблення. Істинне (фотоелектричне) поглинання. Розрахунок коефіцієнтів ослаблення для багатокомпонентних систем. Краї поглинання. Фільтрація рентгенівського випромінювання. Селективно поглинаючі фільтри.

Завдання для самостійної роботи(1 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

Література [1-4].

Лекція 7. Абсорбційні та флуоресцентні ХС. Підбір випромінювання для зйомки конкретних матеріалів. Когерентне та некогерентне (комптонівське розсіювання Х-променів. Коефіцієнти розсіювання.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

Література [1,4,6-8].

 

ТЕМА 6. Методи реєстрації рентгенівських променів. Принцип роботи та характеристики детекторів (2 год.).

Лекція 8. Методи реєстрації рентгенівських променів (люмінісцентні, фотографічні, іонізаційні, ксерорадіографічні). Характеристики фотоматеріалів для рентгенографії. Іонізаційні лічильники та їх порівняльна характеристика. Конструкція сцинтиляційних детекторів для реєстрації Х-променів.

Завдання для самостійної роботи(1 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

Література [1,4,6,7].

 

ТЕМА 7. Основи рентгенівської дефектоскопії(2 год.).

Лекція 9. Фізичні основи рентгенівської дефектоскопії. Контрастність рентгенограми. Важкі та легкі включення, Визначення глибини залягання дефектів.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

Література [1,4,6,7].

Модульна письмова контрольна робота –1 год.

Контрольні запитання до змістового модуля І (виносяться на модульну письмову контрольну роботу)

1. Фізичні принципи виникнення гальмівного випромінюванн.

2. Спектральний розподіл інтенсивності ГС.

3. Природа виникнення короткохвильової границі.

4. Фізичні принципи генерації ХС.

5. Потенціал збудження серій ХС та правила відбору для дипольних переходів.

6. Сері альні закономірності та структура К-спектрів.

7. Закон Мозлі.

8. Розрахунок відстані між компонентами Кa1a2 дублету.

9. Будова, принцип роботи та маркування рентгенівських трубок.

10. Вибір оптимального режиму роботи рентгенівських трубок.

11. Синхротронне випромінювання, його особливості та використання.

12. Закон ослаблення Х-променів.

13. Лінійний та масовий коефіцієнти ослаблення.

14. Залежність коефіцієнту ослаблення від довжини хвилі випромінювання та характеристик поглинача.

15. Механізми ослаблення Х-променів.

16. Розрахунок коефіцієнтів ослаблення для багатокомпонентних систем.

17. Істинне (фотоелектричне) поглинання. Краї поглинання..

18. Фільтрація рентгенівського випромінювання. Селективно поглинаючі фільтри..

19. Абсорбційні ХС.

20. Флуоресцентні ХС.

21. Правило вибору випромінювання для зйомки конкретних матеріалів..

22. Класифікація методів реєстрації рентгенівських променів.

23. Характеристики фотоматеріалів для рентгенографії. Денситометрична крива.

24. Іонізаційні лічильники та їх порівняльна характеристика..

25. Сцинтиляційних детекторів для реєстрації Х-променів..

26. Дія Х-променів на біологічні об’єкти.

27. Правила техніки безпеки при роботі з джерелами рентгенівського випромінювання (згідно з НРБ-97)..

28. Основи рентгенівської дефектоскопії.

29. Визначення глибини залягання дефектів методом рентгенівської дефектоскопії.

 

Змістовий МОДУЛЬ ІІ.

ТЕМА 8. Кінематична теорія розсіювання Х-променів (9 лекц. год.)

Лекція 10. Розсіювання рентгенівського випромінювання вільним електроном. (1 год.) Розсіювання рентгенівського випромінювання вільним електроном. Множник Томсона. Поляризаційний множник. Індикатриса розсіювання. Лінійний та масовий коефіцієнти розсіювання. Повна енергія розсіяного випромінювання.

Завдання для самостійної роботи(2 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

Література [1-4, 8]

 

Лекція 11. Когерентне розсіяння рентгенівського випромінювання атомом. (1 год.). Когерентне розсіяння атомом. Атомна функція розсіяння та атомний множник. Кутова залежність інтенсивності атомного розсіювання. Зв’язок атомної функції розсіювання Х-променів з електронною густиною Розсіювання зв’язаними електронами. Дисперсійні поправки до атомної функції розсіяння та їх аналіз.

Завдання для самостійної роботи(2 год.)

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

Література [1-4, 8]

Лекція 12. Формування дифракційних максимумів тривимірним періодичним середовищем. (2 год.) Розсіяння рентгенівського випромінювання ідеальним кристалом малого розміру. Інтерференційна функція Лауе та її аналіз Головні та побічні максимуми. Ширина головних максимумів.

Завдання для самостійної роботи(4 год.).

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

Література [1-4, 8]

Лекція 13. Представлення інтерференційної функції в оберненому просторі. Аналіз умови головних максимумів.. (2 год.) Рівняння Лауе. Формула Вульфа-Брегга. Запис інтерференційної функції в оберненому просторі. Інтерференційне рівняння та його графічна інтерпретація. Побудова Евальда для різних методів зйомки (метод Лаує, метод обертання, метод Дебая-Шерера). Зв’язок форми та розмірів вузла оберненої гратки з формою та розмірами кристалу.

Завдання для самостійної роботи–(4 год.).

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

Література [[1-4, 7]]

 

Лекція 14. Розсіювання Х-променів складними гратками. (2 год.). Розсіяння рентгенівських променів непримітивною елементарною коміркою. Структурна амплітуда та структурний множник. Розрахунок структурного множника для упорядкованих структур. Правила погасання. Множник повторюваності.

Завдання для самостійної роботи(4 год.).

1. Вивчення матеріалу лекції.

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.

Література [1-4, 5]

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.