Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ІІІ змістовий модуль (ЗМ5)У межах цього змістового модуля теоретично розглядаються питання розділу “Елементи динамічної теорії розсіювання Х-променів ідеальними та ідеально-мозаїчними кристалами” та виконуються лабораторні роботі за цією темою з переліку, наведеного нижче.

Матеріал, що вивчається протягом змістових модулів ЗМ3, ЗМ4 та виноситься на екзамен у кінці семестру. Наприкінці кожного з цих модулів проводиться контроль теоретичних знань у вигляді модульної письмової контрольної роботи, максимальна кількість балів за яку складає 10 балів. Розробка проблемних тем винесених на самостійну роботу, в межах кожного модуля контролюється у вигляді усного опитування та перевірки рефератів і максимально може бути оцінена у 5 балів. Активність студента у межах кожного змістового модуля максимально може бути оцінена у 5 балів.

Таким чином, розрахунок максимально кількості балів зазмістовий модуль має вигляд:

10(мод. контр. роб.) + 5 (напис. та захист рефератів) +5 (активн.) = 20 балів

Отже, максимальна кількість балів, яка може бути отримана за підсумком кожного з цих змістових модулів, складає 20 балів.

Загальна максимальнакількість балів, яка може бути отримана студентом за семестр при виконанні завдань усіх змістових модулів - 60 балів.

Підсумковий контроль знань студента проводиться у формі іспиту, під час якого може бути отримана максимальна кількість балів – 40.

Підсумкова семестрова рейтинговаоцінка складається з семестрової модульної та екзаменаційної оцінок і дорівнює 100 балам.

Підсумкова оцінка з дисципліни за кожен семестру балах 100-бальної шкали переводиться у чотирибальну(національну шкалу).

 

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою
90 – 100 відмінно
85 – 89 добре
75 – 84
65 – 74 задовільно
60 – 64
35 – 59 незадовільно
1 – 34

 

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» зобов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

VI семестр

№ теми Назва теми Кількість годин
лекції лабораторні заняття Самост. робота.
Змістовий модуль 1. Фізика рентгенівського випромінювання
1. Вступ    
2. Основні закономірності гальмівних спектрів Х-променів  
3. Основні закономірності емісійних характеристичних спектрів Х-променів.  
4. Джерела рентгенівського випромінювання  
5. Механізми ослаблення Х-променів  
6. Методи реєстрації рентгенівських променів. Принцип роботи та характеристики детекторів  
7. Основи рентгенівської дефектоскопії  
  Модульна письмова робота 1    
Змістовий модуль 2. Кінематична теорія розсіювання Х-променів та методи рентгеноструктурного дослідження полікристалів
8. Розсіювання рентгенівського випромінювання вільним електроном..  
9. Когерентне розсіяння рентгенівського випромінювання атомом.  
10. Формування дифракційних максимумів тривимірним періодичним середовищем  
11. Розсіювання Х-променів складними гратками.  
12. Структурний множник.. Множник повторюваності.  
13. Геометричні основи методу порошку (Дебая). Приготування зразків. Техніка отримання рентгенівських дифракційних спектрів. Прецизійні методи визначення періодів кристалічної гратки. Джерела похибок та способи їх усунення. Методи екcтраполяції.  
14. Інтерпретація порошкових рентгенограм, отриманих від кристалів, що належать до кубічної сингонії. Індексування рентгенівських дифракційних спектрів полікристалічних речовин тетрагональної та гексагональної сингонії.  
15. Метод різниць Хеса-Ліпсона для ромбічної та моноклінної сингоній. Метод Іто. Його універсальність. Прикладні пакети програм для машинного індексування рентгенівських дифракційних спектрів.    
16. Рентгенівські дифрактометри для дослідження полікристалів. Схеми фокусування за Брегом-Брентано та Зееманом-Боліном. Дифрактометри загального призначення. Спеціалізовані дифрактометри...  
  Модульна письмова робота 2    
  Всього  

 

Загальний обсяг год. -72, в тому числі: Лекцій – 34 год., Самостійна робота - 38 год.


VІI семестр

№ теми Назва теми Кількість годин
лекції лабораторні заняття Самост. робота.
Змістовий модуль 3.Рентгенографічні методи дослідження твердого тіла
17. Рентгенівські методи дослідження діаграм стану багатокомпонентних систем
18. Методи кількісного і якісного рентгенівського фазового аналізу.
19. Рентгенівські методи аналізу текстур в металах і сплавах
20. Рентгенівські методи дослідження напруженого стану речовини
21. Аналіз структури рідин та аморфних речовин.  
22. Рентгенографічне визначення дисперсності полікристалічних речовин.
23. Рентгенографічний аналіз структурних змін при термічній обробці металів і сплавів.  
24. Рентгенівські дифракційні методи дослідження структурних дефектів, що ґрунтуються на кінематичному наближенні.  
  Модульна письмова робота 3    
Змістовий модуль 4. Фізичні принципи рентгенографії та нейтронографії
Фізичні принципи дифракції електронів. Інтенсивність максимумів. Застосування електронографічних методів для дослідження конденсованого стану речовини.
26. Фізичні принципи розсіювання нейтронів при взаємодії з речовиною. Методи структурної нейтронографії. Застосування нейтронографічних методів для дослідження структури полікристалів.  
27. Магнітна нейтронографія. Методи дослідження характеристик магнітної структури речовин  
  Модульна письмова робота 4    
Змістовий модуль 5. Елементи динамічної теорії розсіювання Х-променів ідеальними та ідеально-мозаїчними кристалами
28. Основи динамічної теорії розсіювання Х-променів Евальда-Лауе. Поняття про дисперсійні поверхні. Двохвильове наближення. Рівняння дисперсіної поверхні у двохвильовому наближенні. Хвильові поля в кристалі у геометрії Брегга та Лауе.  
29. Деякі експериментальні наслідки динамічної теорії розсіювання.  
30. Рентгенівські топографічні методи дослідження дефектів кристалічної будови.
  Модульна письмова робота 5    
  Всього

 

Загальний обсяг год. -180, в тому числі:

Лекцій – 51 год.

Лабораторні заняття – 34 год.

Самостійна робота - 95 год.

Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.