Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Порядок подання та захисту ІНДЗ1. Звіт про виконання ІНДЗ подається у вигляді скріпленого (зшитого) зошита з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням із зазначенням всіх позицій змісту завдання (за об’ємом до 10 аркушів).

2. ІНДЗ подається викладачу, який читає лекційний курс з даної дисципліни та приймає іспит або залік, не пізніше як за два тижні до іспиту (заліку).

3. Оцінка за ІНДЗ виставляється на заключному лабораторному занятті з курсу на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом ІНДЗ. Можливий захист завдання шляхом усного звіту студента про виконану роботу (до 5 хв.).

4. Оцінка за ІНДЗ є обов’язковим компонентом іспитової оцінки (заліку) і враховується при виведенні підсумкової оцінки з навчального курсу. Питома вага ІНДЗ у загальній оцінці з дисципліни становить 15 - 30%.

Методи навчання

- читання лекцій, ведення лабораторних і практичних занять;

- складання біологічних схем і циклів розвитку нижчих, вищих спорових, голонасінних і квіткових рослин;

- виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань;

- робота в інформаційних системах;

- самостійна робота.

Методи контролю

- поточне тестування;

- контрольні роботи;

- оцінка за навчальний проект (ІНДЗ);

- захист лабораторних робіт;

- колоквіум;

- підсумковий контроль: І семестр – залік; ІІ семестр - екзамен.

Розподіл балів, які отримують студенти

№ з/п Вид навчальної роботи Оціночні бали Штрафні бали Кількість годин Загальне число балів
І заліковий кредит ІІ заліковий кредит І заліковий кредит ІІ заліковий кредит
1. Відвідування та активність студентів на лекціях - - - -
2. Перевірка готовності студентів до виконання лабораторної роботи - - - -
3. Результативність виконання лабораторної роботи та її оформлення згідно вимог - - - -

Продовження

4. Захист результатів лабораторної роботи І заліковий кредит – 2   ІІ заліковий кредит–2  
5. Колоквіум з теоретично лабораторного курсу за білетами модульного контролю    
 
 
6. Тестовий контроль з теоретично-лабораторного курсу        
7. Контрольна робота з аудиторної індивідуальної роботи   -   - - - -
8. Контрольна робота з виконання завдання самостійної роботи    
9. Захист завдань самостійної роботи              
10. Виконання та захист навчального проекту ІНДЗ   - - - - - -
Всього балів за заліковий кредит
По завершенню курсу – підсумковий контроль: І семестр – залік; ІІ семестр – екзамен
Разом можлива кількість балів
                 

 


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90–100 А відмінно зараховано
82–89 В добре
74–81 С
64–73 D задовільно
60–63 Е
35–59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0–34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Методичне забезпечення

 

1. Кафедральне Положення про рейтингову систему оцінювання знань.

2. Опорні конспекти лекцій.

3. Методичні вказівки до виконання завдань самостійної роботи.

4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.

5. Методичні вказівки до проведення навчально-польової практики.

6. Навчальна програма з курсу „Ботаніка” (за вимогами кредитно-модульної системи).

7. Ілюстративні матеріали та лабораторне устаткування.

8. Морфологічний і систематичний гербарій.

Рекомендована література

Базова

1. Білай В.Й. Основи мікології. – К.: „Вища школа”, 1989 р.

2. Ботаніка (анатомія, морфологія, систематика рослин). Лабораторний практикум (Упор. Демчук В.В.). – Рівне:, 2001. – 168 с.

3. Брайон О.В., Чикаленко В.Г. Анатомія рослин. Підручник. – К.: „Вища школа”, 1992 р.

4. Васильев А.Е., Воронин Н.С., Еленевский А.Г. и др. Ботаника. Морфология и анатомия растений. Учебное пособие. – М.: «Просвещение», 1988 г.

5. Григора І.М., Шабарова С.І., Алейніков І.М. Ботаніка. – К.: „Фітосоціоцентр”, 2000 р. – 196 с.

6. Жизнь растений. – М.: «Просвещение», 1976 – 1982 гг., тт. 1 – 6.

7. Комарницкий Н.А., Кудряшов Л.В., Уранов А.А. Систематика растений. Учебник. – М., 1962 г.

8. Курсанов Л.И., Комарницкий Н.А., Раздорский В.Ф. и др. Ботаника. – М.: «Просвещение», 1966 (учебник).

9. Липа О.Л., Добровольський І.А. Ботаніка. Систематика нижчих і вищих рослин. Підручник. – К.: „Вища школа”, 1975.

10. Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. Ботаніка. Вищі рослини. – Київ: „Фітосоціоцентр”, 2001. – 432 с.

11. Нечитайло В.А., Липа О.Л. Систематика вищих рослин. Київ: „Вища школа”, 1993.

12. Определитель высших растений Украины. – К.: «Наукова думка», 1987.

13. Потульницький П.М., Первова Ю.О., Сакало Г.О. Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин. Підручник. – Київ: «Вища школа», 1971.

14. Рейв П., Эверт Р., Айкхорн. Современная ботаника. – М.: «Мир», 1990, т. 1 – 2.

15. Романщак С.П., Ботаніка. – К.: „Вища школа”, 1995 р.

16. Словарь ботанических терминов (Под общей редакцией Дудки И.П.). – К.: «Наукова думка», 1984.

17. Стеблянко М.И., Гончарова К.Д., Закорко Н.Г. Ботаника. Анатомія і морфологія рослин. навч. посібник. – К.: «Вища школа», 1995.

18. Хржановський В.Г., Пономаренко С.Ф. Ботаніка. К., 1993.

19. Червона книга України. Рослинний світ. – К.: УЕ, 1996.

20. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Підручник. – К.: „Знання”, 2002.

 

Допоміжна:

1. Марченко П.Д., Олешко В.В., Романюк Н.З. і ін. Систематика вищих рослин (архегоніати). Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Луцьк: „Вежа”, 1999.

2. Мельниченко Н.В. Ботаніка. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з анатомії і морфології рослин. – К.: НДПУ, 1997.

3. Терлецький В.К. Систематика рослин. Архегоніати. Частина ІІ. – Київ: ІСДО, 1993.

4. Терлецький В.К., Ващук Л.І., Стасюк Л.Л. і ін. Методичні вказівки до лабораторних робіт. Покритонасінні. – Луцьк, 1995.

5. Хржановський В.Г. и др. Практический курс ботаники. – М.: «Высшая школа», 1963.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.