Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Програма навчальної дисципліни. РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТРІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра біології

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчальної роботи

____________ проф. Петрівський Я.Б.

«______»_______________ 2012 року

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ПП02 БОТАНІКА

 

напрям підготовки 0704 «Біологія»

спеціальність 6.040102 «Біологія»

інститут педагогіки і психології

факультет психолого-природничий

 

 

Рівне – 2012 рік

Робоча програма з дисципліни «БОТАНІКА» для студентів

 

за напрямом підготовки 0704 «Біологія», спеціальністю 6.040102 «Біологія».

«___» ___________, 2012 року — 18 с.

 

Розробник:

Демчук В.В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри біології

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри біології

 

Протокол від «____» ________________ 2012 року № ___

 

 

Завідувач кафедри

________________ (проф. Марциновський В.П.)

(підпис)

 

«_____» ___________________ 2012 року

 

 

Схвалено методичною комісією Рівненського державного гуманітарного університету за напрямом підготовки (спеціальністю) 0704 «Біологія»

 

 

Протокол від «___» ___________ 2012року № ___

 

«___»____________ 2012 року Голова ______________ (___________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

© __________, 2012 рік

© __________, 20__ рік

© __________, 20__ рік

© __________, 20__ рік

© __________, 20__ рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів - 6,75 Галузь знань «Біологія» Обов’язковий курс
Напрям підготовки 0704 «»Біологія»
Модулів — 6 Спеціальність (професійне спрямування): 6.040102 «Біологія» Рік підготовки:
Змістових модулів - 19 2-й 2-й
Індивідуальне навчально-дослідне завдання: Дослідження морфологічної будови ___________________ (назва рослин) Семестр
Загальна кількість годин — 243 3, 4 3, 4
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання - 6 аудиторних — 3 самостійної роботи студента - 3 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 60 год. 10год.
Практичні
- -
Лабораторні
60 год. 10 год.
Самостійна робота
123 год. 223 год.
Індивідуальні завдання:
- -
Вид контролю: екзамен

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни «Ботаніка» є вивчення зовнішніх форм та внутрішньої структури рослин, що сприймаються безпосередньо людським оком або за допомогою приладів, створення конкретних уявлень про різноманітність рослинного світу, його походження, еволюційний розвиток, поширення на земній кулі, роль і значення його в житті людини.

Завданням курсу є озброєння майбутніх біологів знанням про будову і функції рослинного організму, його органів і систем, різноманітність форм життя на Землі, еволюційний і філогенетичний розвиток рослинного світу, розкриття таємниці його існування і відтворення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: зміст та завдання ботаніки, її місце і роль у комплексі біологічних дисциплін;

розуміти історичний розвиток навчальної дисципліни;

орієнтуватися в ході та закономірностях еволюційного і філогенетичного розвитку рослинного світу;

володіти методиками і методами флористичних досліджень.

вміти: виготовляти мікропрепарати та вивчати їх за допомогою збільшувальних приладів;

проводити морфологічні дослідження;

мати навички ведення екологічних спостережень, флористичних та геоботанічних досліджень у природі.

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.Ботаніка як наука про рослини.

Тема 1.Розділи ботаніки.

Тема 2.Рівні морфологічної організації рослин.

Змістовий модуль 2.Рослинна клітина.

Тема 1.Поняття про типову рослинну клітину.

Тема 2.Склад протопласту.

Змістовий модуль 3. Рослинні тканини.

Тема 1.Твірні, покривні та основні тканини.

Тема 2.Механічні, провідні та видільні тканини.

Змістовий модуль 4. Корінь і коренева система.

Тема 1.Загальна характеристика кореня.

Тема 2.Метаморфози коренів.

Змістовий модуль 5. Листок. Його функції і структура.

Тема 1.Прості листки.

Тема 2. Складні листки.

Змістовий модуль 6. Пагін і система пагонів.

Тема 1.Морфологія пагона.

Тема 2.Метаморфози та спеціалізація пагонів

Змістовий модуль 7. Вегетативне розмноження рослин.

Тема 1.Природне вегетативне розмноження.

Тема 2.Штучне вегетативне розмноження.

Змістовий модуль 8. Розмноження рослин спорами.

Тема 1.Міто- й мейоспори.

Тема 2.Різноспоровість і редукція заростка.

Змістовий модуль 9. Насінне розмноження рослин.

Тема 1.Статевий процес у рослин.

Тема 2.Квітка. Андроцей. Гінецей.

Змістовий модуль 10. Екологічні групи рослин.

Тема 1.Єдність організму і середовища.

Тема 2.Класифікація життєвих форм рослин.

Змістовий модуль 11. Систематика рослин як наука.

Тема 1.Предмет систематики рослин.

Тема 2.Характеристика Надцарства Прокаріоти.

Змістовий модуль 12. Надцарство Еукаріоти. Царство Гриби.

Тема 1.Загальна характеристика еукаріот.

Тема 2.Класифікація Царства Гриби.

Змістовий модуль 13. Царство Рослини.

Тема 1.Багрянки. Справжні водорості.

Тема 2. Симбіотичні нижчі рослини.


Змістовий модуль 14. Відділ Мохоподібні. Відділ Ринієподібні.

Тема 1.Класифікація мохоподібних.

Тема 2. Загальна характеристика ринієподібних.

Змістовий модуль 15. Відділ Плауноподібні. Відділ Хвощоподібні.

Тема 1.Класифікація плауноподібних.

Тема 2.Класифікація хвощоподібних.

Змістовий модуль 16. Відділ Папоротеподібні.

Тема 1.Класифікація папоротеподібних.

Тема 2.Рівноспорові та різноспорові папороті.

Змістовий модуль 17. Відділ Голонасінні або Сосноподібні.

Тема 1.Класифікація голонасінних.

Тема 2.Життєвий цикл голонасінних.

Змістовий модуль 18. Клас Дводольні.

Тема 1.Підкласи: Магноліїди, Ранункуліди, Каріофіліди.

Тема 2.Підкласи: Гамамеліди, Діленіїди, Розиди.

Тема 3. Підкласи: Ламіїди, Астериди.

Змістовий модуль 19. Клас Однодольні.

Тема 1.Підклас Ліліїди.

Тема 2.Підкласи: Алісматиди, Арециди.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.