Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Які структурні елементи входять у систему соціального обслуговування і забезпечення людей похилого віку?а) пенсія;

б) медичні стаціонарні заклади;

в) центри соціального обслуговування;

г) протезування;

д) пільги інвалідам;

е) допомога безпритульним;

є) поліклінічні відділення.

 

5. Адресний соціальний захист спрямовано на:

а) сімейних пенсіонерів;

б) людей передпенсійного віку;

в) одиноких пенсіонерів;

г) людей похилого віку;

д) інвалідів;

е) людей, старших за 80 років.

 

3. Розкрийте особливості понять: «третій» і «четвертий» вік у відповідності до демографічної проблеми глобального постаріння населення.


Варіант 6.

1. Дайте поняття і розкрийте зміст вільного часу людей похилого віку.

2. Виконайте тестові завдання:

1.Визначте найважливіші педагогічні напрями підготовки людей до старості:

а) передпенсійне виховання;

б) перенавчання;

в) подолання «непристосованості до свободи»;

г) формування ситуацій «втягування» в любительську і громадську діяльність;

д) виховання нового самосприйняття;

е) самоадаптація;

є) корекція орієнтації в соціальному просторі;

ж) активізація і розкриття резервних можливостей особистості;

з) мотивація саморегуляції;

і) патронаж.

 

2.Соціальний стан, що відображає психофізичний статус людини, котрий утруднює їй встановлення нових та підтримку старих контактів – це:

а) одинокий спосіб життя;

б) зміна статусу;

в) одинокість;

г) старість.

 

3.Визначте складові й специфіку відпочинку старих людей:

а) пасивний відпочинок;

б) активність навпіл з відпочинком;

в) активні зайняття спортом;

г) самоосвіта;

д) любительські заняття.

4. Геронтократія – це:

а) вшанування старих людей, надання їм виключних привілеїв;

б) влада старих людей;

в) фізіологічні й психологічні особливості старості;

г) зміна з віком ролі й становища людини в суспільстві.

 

5.Назвіть показники, які характеризують професійну працездатність людини:

а) зниження працездатності;

б) вікові зміни організму;

в) колективне старіння;

г) досвід і тренованість;

д) змінювані стимули до праці;

е) умови і режим праці.

3. Проаналізуйте можливості розвитку неформальної освіти людей похилого віку, зокрема, Університетів третього віку.


Варіант 7.

1. Розкрийте зміст понять «нуклеарна», «модифікована широка» сім’я та розвиток сімейних стосунків людей похилого віку.

2. Виконайте тестові завдання:

1. Оберіть визначення поняття «професійна працездатність» особи:

а) набутий досвід і тренованість у трудовій (професійній) діяльності;

б) здатність людини виконувати без перенапруги організму конкретну роботу на рівні належної якості й кількості у відповідних виробничих умовах;

в) вплив умов і режиму праці на організм працівника.

 

2. Збільшення відсотку людей похилого віку і старих людей серед усього населення – це:

а) середня тривалість наступного життя людини;

б) демографічне старіння;

в) геронтофобія;

г) гетерогенез.

 

3. Професійне старіння може бути:

а) індивідуальним;

б) нормальним;

в) колективним;

г) ідеальним;

д) передчасним.

 

4. Аглютинативна модель поведінки – це:

а) геронтократія влади, її вшанування (добровільне чи примусове), а також негативне ставлення до старих людей, що не мають відповідного соціального статусу;

б) соціальний стан, що відображає психофізичний статус людини;

в) індивідуалізоване відбиття особистістю руху соціально-історичної дійсності.

 

5. Виникнення «пенсійної хвороби» зумовлюється:

а) різким припиненням трудової діяльності;

б) загостренням хронічних захворювань;

в) розвитком депресивних станів;

г) негативним ставленням до старої людини в суспільстві.

 

3. Розкрийте сучасні проблеми організації освіти і навчання людей похилого віку.


Варіант 8.

1. Обґрунтуйте сутність соціально-педагогічної роботи з людьми похилого віку.

2. Виконайте тестові завдання:

1.Соціальна установка, що полягає у невиправдано високому оцінюванні молодості та дискримінації старості – це:

а) геронтофілія;

б) ейджизм;

в) секулярний тренд.

 

2. Дайте визначення поняттю «геронтофобія»:

а) влада старих людей;

б) наука про старіння й старість живих організмів;

в) негативне ставлення до старих людей у суспільстві;

г) розвиток старіння.

 

3. Оберіть термін, яким визначається явище доживання людини до високих вікових рубежів:

а) ретардоване старіння;

б) макробіот;

в) соціальна старість;

г) довголіття.

 

4. Визначте тип сім’ї де три покоління не живуть разом, але підтримують тісні зв'язки за умови збереження автономії:

а) нуклеарна;

б) модифікована широка;

в) полігамна;

г) моногамна.

 

5. Закономірні вікові зміни організму – це:

а) онтогенез;

б) гомеорез;

в) дискразія;

д) деменція.

 

3. Розкрийте значення освіти людей похилого віку як частини загальної системи неперервної освіти (освіти впродовж життя).


Варіант 9.

1. Проаналізуйте еволюцію становища старої людини в суспільстві.

2. Виконайте тестові завдання:

1. Довголіття (як явище) може бути:

а) індивідуальним;

б) колективним;

в) сімейним;

г) соціальним.

 

2. Збільшення тривалості життя, підвищення відсоткової частки людей похилого віку і старих людей у складі популяції – це:

а) стереотип старості;

б) секулярний тренд (вікова тенденція);

в) геротип;

г) гетеротопність.

 

3. Рефлексія старості – це:

а) зміцнення, підвищення життєвих сил старої людини;

б) збереження, оптимальне використання сил і їх відновлення;

в) визнання високих статусних характеристик старої людини (досвід, мудрість), схвалення її наставницьких функцій;

г) часткове або загальне прискорення темпу старіння.

4. Оберіть правильне визначення «середньої тривалості майбутнього життя» людини:

а) міра старіння організму, його здоров’я;

б) механізм, що визначає усталеність, тривалість існування, подовженість життя живої системи;

в) середня кількість років, яку в даних умовах смертності може прожити людина, що походить з певної популяції знаходиться у віці «X» років;

г) середня кількість років, яку може прожити представник даної популяції.

 

5. Визначте основні завдання навчального курсу «Педагогічна геронтологія»:

а) боротьба з передчасним старінням;

б) отримання знань щодо явищ старіння людського організму;

в) підготовка до організації співпраці з людьми старшого покоління в питаннях розвитку виховних функцій сім’ї;

г) збереження здоров’я і активного довголіття;

д) формування знань, умінь і навичок розвитку відносин з людьми старшого віку;

е) зменшення розриву між сучасною середньою і природною тривалістю життя;

є) оволодіння методами і підходами щодо передпенсійного, пенсійного виховання людини, корекції напрямів її самовиховання і саморозвитку.

 

3. Здійсніть порівняльний аналіз розвитку герагогіки і андрагогіки як наукових напрямів.


Варіант 10.

1. Обґрунтуйте періодизацію розвитку геронтології як науки і навчальної дисципліни.

2. Виконайте тестові завдання:

1. Тривалий процес, що виникає задовго до появи видимих вікових змін - це:

а) старість;

б) старіння;

в) захворювання;

г) середня тривалість життя людини.

 

2. Визначте три основні темпи старіння:

а) фізіологічне;

б) біологічне;

в) психологічне;

г) ретардоване;

д) патологічне;

е) соціальне.

3. Науковий підхід до проблем старіння із загальнобіологічних позицій був обґрунтований:

а) С.Боткіним;

б) Ф.Беконом;

в) І.Фішером;

г) І.Мечниковим;

д) О.Богомольцем;

е) І.Нашером.

 

4. Виділіть провідні наукові геронтологічні школи в Україні:

а) Одеська;

б) Київська;

в) Харківська;

г) Дніпропетровська.

 

5. Назвіть провідних вітчизняних фахівців у галузі клінічної геронтології та біології старіння:

а) І.Павлов;

б) В.Безруков;

в) В.Фролькіс;

г) Д.Чеботарьов;

д) О.Богомолець.

 

3. Визначте місце педагогічної геронтології в системі людинознавства.


Варіант 11.

1. Обґрунтуйте сутність і зміст педагогічної геронтології (герагогіки).

2. Виконайте тестові завдання:

1. Хто з наведених античних мислителів увів до наукового обігу поняття «дискразія»:

а) Цицерон;

б) Арістотель;

в) Гален;

г) Гіппократ.

 

2. Дискразія – це феномен старості, що означає:

а) послаблення фізичних сил;

б) віддалення від активного способу життя;

в) наближення смерті;

г) втрату тепла і вологості тканин та наростання сухості тіла людини.

 

3. Наука про старіння й старість живих організмів – це:

а) соціальна геронтологія;

б) геронтопсихологія;

в) геронтологія;

г) геріатрія.

4. Визначте основні завдання навчального курсу «Педагогічна геронтологія»:

а) боротьба з передчасним старінням;

б) отримання знань щодо явищ старіння людського організму;

в) підготовка до організації співпраці з людьми старшого покоління в питаннях розвитку виховних функцій сім’ї ;

г) збереження здоров’я і активного довголіття;

д) формування знань, умінь і навичок розвитку відносин з людьми старшого віку;

е) зменшення розриву між сучасною середньою і природною тривалістю життя;

є) оволодіння методами і підходами щодо передпенсійного, пенсійного виховання людини, корекції напрямів її самовиховання і саморозвитку.

 

5. Назвіть основні напрями наукових досліджень у галузі педагогічної геронтології:

а) оцінювання залишкової працездатності осіб похилого віку та умов її застосування;

б) індивідуальні переживання старої людини;

в) підготовка (виховання) до набуття нового статусу в суспільстві;

г) розроблення комплексів активного відпочинку для людей похилого віку;

д) місце і становище старої людини в суспільстві;

е) боротьба з передчасним старінням;

є) збереження здоров’я і активного довголіття;

ж) соціальна політика у відношенні до старих людей.

 

3. Проаналізуйте особливості зміни парадигмальних напрямів у освіті дорослих і, зокрема, людей похилого віку на початку ХХІ ст.


Варіант 12.

1. Обґрунтуйте періодизацію процесу старіння.

2. Виконайте тестові завдання:

1. Прийнято визначати таку типологію віку людини:

а) психологічний вік;

б) соціальний вік;

в) функціональний (фізіологічний) вік;

г) календарний вік;

д) біологічний вік.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.