Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Що таке Релеєвське фракціонування?29. Що таке рН?

величина, що показує міру активності іонів водню (Н+) в розчині, тобто ступінь кислотності або лужності цього розчину. рН=7- нейтральне середовище. рН>7-лужне середовище. рН<7- кисле середовище.

30. Що таке розсіяні елементи в літосфері.Це елементи які не утворюють власних мінеральних видів.(Rb,Ra,Ac,Pa,Np.)

31. Що таке стабільний стан? це стан рівноваги, тобто відсутність зміни.

32. Що таке стала Генрі?

Стала Генрі kH є константою за умови сталості співвідношення коефіцієнту фугітивності газу і коефіцієнту активності розчиненого компоненту.

33. Що таке твердий розчин ? Наведіть приклади--- це однорідні кристалічні або аморфні фази, що складаються з двох і більше компонентів, і які зберігаються свою гомогенність при зміні співвідношення компонентів. Твердий розчин форстериту+фаяліт=олівін

34. Що таке тепловий потік? Наведіть приклади ділянок із максимальним і мінімальним тепловим потоком в літосфері.

35. Що таке точка нульового заряду --- стан поверхні тіла (або частки дисперсної фази) у контакті з розчином електроліту, що характеризується рівним числом позитивних і негативних зарядів в адсорбційному шарі.

36. Що таке фаза?- Фаза – це певний об’єм речовини (рідкої, твердої чи газової), що має однорідні (в певному наближенні) фізичні та хімічні характеристики і відділена від свого довкілля (середовища) поверхнею.

37. Що таке форма знаходження елемента? Приклади

Мінерал, розчин, сорбовані компоненти на поверхні фаз, газові суміші.

38. Що таке хімічний потенціал?- Хімічний потенціал - це енергія, на яку потрібно надати частці, щоб помістити її в термодинамічну систему. Важливо при цьому пам'ятати, що частка поміщаєтсья в систему таким чином, щоб перебувати в тепловій рівновазі з іншими частками.

39. Що таке хондритовий стандарт?

40. Що таке час півжиття компонента?- час за який зникає половина компонента (при відсутності зворотної реакції))

41. Що таке число сольватації?----це число молекул які знаходяться навколо сольватуючого іона. Сольватація ( лат. solvo - розчиняю) – електростатична взаємодія між частинками, (іонами, молекулами) розчиненої речовини і розчинника.

42. Що таке швидкість реакції? Інтенсивність проходження хімічних реакцій визначається швидкістю, тобто зміною концентрації реагента або продукту реакції за одиницю часу.

Швидкість реакції залежить:

  • температури: у разі підвищення температури на кожні 10 °С швидкість реакції зростає у два-чотири рази (правило Вант-Гоффа),
        • природи реагентів,
        • концентрації реагентів

 

43. Що таке геохімічна аномалія? – Концентрування хімічного елементу в локальній ділянці геологічної структури призводить до виникнення позитивної геохімічної аномалії – стійкого перевищення концентрації хімічного елементу в породі над геохімічним фоном. Можливе стійке пониження концентрації порівняно із його фоном в межах певної ділянки. В цьому випадку ми маємо справу із від’ємною геохімічною аномалією – ознакою виносу елементу із гірських порід чи ґрунту.

 

44. Як залежить розчинність (кварцу, галеніту, кальциту, бариту) від температури?

Розчинність кварцу зростає із збільшенням тиску і температури. Для кальциту спостерігається монотонне зростання розчинності по мірі зниження температури.

45. Як утворюються хімічні елементи? утворюються в ході ядерних процесів (процесів нуклеосинтезу) що відбувається на різних етапах еволюції Всесвіту.

46. Яка залежність між діелектричною сталою води і здатністю її розчиняти речовини?

Висока розчинна здатність води зумовлена діелектричними властивостями води.

Діелектрична стала води D визначається як відношення ємності конденсатора , в якому пластини розділені водою() до ємності конденсатора із вакуумом замість ізолятора (o)

D = o

і складає 78.47. Для порівняння діелектрична стала метану, типової неполярної молекули, рівняється 1,7. Висока D знижує притягнення між іонами.

47. Який зв’язок між збуренням і стабілізацією.

48. Який зв’язок між константою рівноваги і вільною енергією Гібса

Вільна енергія Ґібса – енергія хімічних зв’язків, кристалічної гратки, енергії, затраченої на впорядкування, енергії дефектів структури, поверхневої енергії,.

При постійних температурі і тиску рушійною силою всіх процесів є ізобарно-ізотермічний потенціал - вільна енергія Ґібса (G ). Вона залежить від типу хімічної сполуки. Вільна енергія Ґібса широко використовується в термодинаміці і в подальшому ми будемо її називати просто вільною енергією.

G=G(T,P), тобто вільна енергія Ґібса є функцією температури і тиску, змінюється із температурою і тиском.

Константа рівноваги залежить від зміни температури і тиску.

49. Який зв’язок між константою дисоціації мінералу і його розчинністю??????

 

50. Який зміст правила Освальда? Згiдно правила Оствальда перехiд вiд початкового до кiнцевого стану вiдбувається не одним скачком, а проходячи через ряд промiжних сходинок - метастабiльних фаз - iз поступовим зниженням вiльної енергiї системи.

 

51. Які ви знаєте розчинні форми в природних геохімічних системах?

 

52. Які метеорити є основою для формування планети Земля?Найпоширенішим типом метеоритів є хондрити, які вирізняються комплексом хімічних і структурних ознак, що примушують вважати їх речовину «примітивною», що не пройшла стадії планетної диференціації. Особливе місце серед хондритов займають CI -хондриты, атомна поширеність усіх, окрім сильно летких (H, He, Ne, Ar, Kr, Xe), елементів в них практично тотожна сонячній; це дозволяє розглядати речовину CI -хондритов характерним зразком нелеткої фракції протопланетної речовини Сонячної системи.

 

53. Які умови виникнення конвективного потоку.

54. Які умови стабільності розчинів? (залежність S-H-G)

Ентропія і ентальпії здійснюють протилежний вплив на вільну енергію системи. Якщо в ході змішування ентальпія зростає, а її приріст буде перевищувати приріст ентропії і результуюча вільна енергія буде зростати ­ розчин не буде утворюватися. Якщо при змішуванні ентальпія розчину зменшується, або її приріст є меншим за приріст ентропії, то вільна енергія системи буде зменшуватися і розчин буде стабільним. Так як ентальпія та ентропія залежать від температури, то зміна ентальпії та ентропії розчинення із температурою є важливими факторами, що контролюють стабільність розчинів. Із збільшенням температури частка ентропії у вільній енергії системи зростає і розчини будуть формуватися навіть при позитивній ентальпії розчинення. Підтвердженням цього є повсякденні спостереження росту розчинення речовин у гарячій воді. Зниження температури веде до зниження розчинності і випадіння із розчину кристалів розчиненої речовини.

 

55. Які хімічні елементи формуються при вибуху наднової?

Від C до Ni.???????

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.