Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Що таке «кiнетичний порiг процесу»?24.Що таке електроліт? 1) Хімічні речовини або їх системи, в яких проходження електричного струму зумовлене переміщенням іонів і у випадку постійного струму супроводжується електролізом.Розрізняють:

тверді електроліти (AgCl, AgI, PbF2, Ag4RbI5)

рідкі (розчини солей, кислот, лугів)

розплавлені (NaOH, MgCl2 та ін.).

25.Що означає pH=7, і чому ?нейтральний стан між лужним і кислим середовищем.

26.Що є причиною геохімічного процесу?Геохімічний процес –має два основних наслідки – розсіювання та концентрацію хімічних елементів. В ході цього процесу можуть змінюватися як носії елементів – мінерали, розчини, так і форми знаходження елементів у цих носіях.

27.Шляхи досягнення електронейтральності в твердих розчинах? Тверді розчини вакансій

Інший спосіб не порушити електронейтральність кристалу при гетеровалентному ізоморфізмі полягає в зміні числа катіонів (або аніонів) у формулі без зміни самої кристалічної структури. У цьому випадку частина точок певної кристалохімічної позиції залишається незайнятою, вакантною, Незайняті позиції називаються вакансіями і позначається значком . Утворюється дефектний твердий розчин з дефіцитом катіонів (або, що рідше, аніонів): (A2+)1(B2+)1(C2-)2 à (A2+)0,5(D3+)1(C2-)2 і в структурі залишається 0,5 зайнятих А-позицій і 0,5 вакантних А-позицій.

Необхідно сказати, що в таких випадках, коли концентрація структурних вакансій досягає великої величини, кристалічна структура часто стає нестійкою і в ній з'являються впорядкування розподілу вакансій, тобто виникають зони сегрегації (скупчення) вакансій усередині гомогенного кристалу.

28.Чому при збільшенні температури тверді розчини є стабільнішими? збільшення температури призводить до збільшення вкладу ентропії у зменшення енергії.

29. Чому вода є універсальним розчинником?

 

30. Чим зумовлена полярність молекули води?

Молекула води має приблизно тетраедричну форму із двома гібридними sp3 - зв’язками між O і H. Електрони 2s2 і 2pz2 не спарені, Ці неспарені електрони визначають більшість аномалій в властивостях води.

Відштовхування атомів H веде до збільшення кута H-OH.

Завдяки своїй будові молекула води є полярною (рис. 6.1). Її дипольний момент складає 1,83•10-18 од. СГСЕ ( в газовій фазі). Внаслідок цього молекули води орієнтуються в електричному полі. Саме цим явищем зумовлене виникнення водневих електростатичних зв‘язків між молекулами води.

 

 

31. Чим відрізняється конгруентне розчинення від інконгруентного? Приклади

Розрізняють два виду розчинення речовини - конгруентне, коли його компоненти перетворюються на розчин, причому реакція оборотна, інконгруентное, як у розчин переходять в усіх компоненти речовини.

32. Час перехідних процесів Час, необхідний вихідному сигналу системи для того, щоб наблизитися до свого сталого значення.????

33. У чому проявляється хімічна відмінність між ізотопами, яка впливає на їх фракціонування?????

 

 

34. У чому відмінність інтенсивних та екстенсивних параметрів?

Екстенсивні - це параметри, що мають властивість адитивності (т.т. залежать від маси або ж числа частинок в системі: об'єм, ентропія, маса )Інтенсивні - це параметри, що не залежать від маси або числа частинок (температура, тиск, хімічний потенціал, в’язкість).

 

35. У ході розчинення мінералу реалізуються потоки речовини: що є рушійною силою цих потоків; дайте характеристику джерела і стоку цього потоку.

 

 

36. Типи геохімічних потоків

 

 

37. Серія розпаду

 

 

38. Ряди ізоморфізму Вернадського

 

Al3+, Fe3+, Cr3+, Mn3+, Ті4+, V4+

 

Mg2+, Fe2+, Mn2+, Ca2+

 

Si4+, AI3+,Ti4+, B4+, P4+
6-8 Ca2+, Na+, Ba2+, Sr2*, Pb2+, Ce (REE), Th, U
NH4+, K+, Na+, Cs+, Rb+, Li+
P4+, As4+, V4+
Sb3+, As3+ Bi3+
Zn2+, Fe2+, Mn2+, Hg2+ Cd2+, Cu2+, Ni2+, Co2+
2-3 Ag+, Cu+
Fe2+, Co2+, Ni2+
Ti4+, Nb5+, Ta5+
W4+, Mo4+
  Br-, J-, Сl-
  О2-, F-, OH-, Сl-
  S2-, Se2-, Те2-, As3-
  Pt, Fe, Pd, Ir, Rh
  Os, Ru, Rh, Ir
  Au, Ag, Cu, Pd, Hg

 

 

Кожний твердий розчин має своє поле стабільності – інтервал температури і тиску, в межах якого він існує. У разі виходу за межі поля стабільності відбувається розпад твердих розчинів. Область існування однієї фази твердого розчину називається областю гомогенності, а якщо одночасно існують два типи твердих розчинів, то вони розділені областю розриву розчинності (див. рис. 5.8, на якій показані розриви розчинності в системі карбонатів).

Якщо тверді розчини характеризуються широкими коливаннями складу без розпаду, то говорять, що вони мають широку область гомогенності, мінерали ж, що здатні тільки в незначній мірі розчиняти інші мають вузьку область гомогенності.

 

39. Розмістіть в часі послідовність формування найбільш поширених хімічних елементів Землі.

 

 

40. Розмістіть в часі послідовність формування найбільш поширених мінералів метеоритів

 

41. Принцип актуалізму в прикладенні до геохімії

Принцип актуалізму – процеси відбуваються за одним механізмом і можливі варіації спричинені тільки попередньою історією даної ділянки Землі.

42. Поясніть чому природні водні розчини є електролітами

 

 

43. Поясніть різницю між неперервним та перервним твердими розчинами (приклади)

 

 

44. Поясніть відмінність між ізовалентним та гетеровалентним ізоморфізмом (приклади)

Ізовалентний ізоморфізм – такі ізоморфічні заміщення звичайно відбуваються між елементами у межах однієї групи K+-Rb+,Ca2+-Sr2+.

Гетеровалентвий ізоморфізм-це ізоморфізм іонів з різною валентністю.Ca2++Al3+---Na1++Si4+, 2Al3+-3Mg2+.

 

45. Перерахуйте основні причини зміни pH в довкіллі

 

 

46. Перерахуйте основні геодинамічні процеси, що формують склад літосфери?

 

 

47. Перелічіть основні параметри поверхні мінералу

 

 

48. Параметри геохімічного потоку

 

49. Охарактеризуйте рушійні сили, джерела і стоки потоків, що приймають участь в таких процесах: джерела мінеральних вод, річка, течія Гольфстрім, звалище металургійного шлаку на поверхні.

 

 

50. Охарактеризуйте природу активаційних бар’єрів, що зумовлюють існування метастабільних фаз. Приклади

В iстинно нестабiльному станi руху системи в напрямку досягнення рiвноваги (мiнiмуму енергiї) нiщо не перешкоджає. В випадку метастабiльностi досягненню стабiльного, рiвноважного стану перешкоджає бар‘єр, для подолання якого потрiбна додаткова енергiя. Якщо система енергiї, необхiдної для подолання цього бар‘єру, не має, то вона може залишатись в метастабiльному станi необмежений час. В стабiльному, рiвноважному станi система може знаходитись необмежений час аж до повної перебудови, руйнування.Природа активаційних бар’єрів: структурні перебудови, поверхнева енергія в твердих фаз, вплив адсорбційних та дифузійних процесів.

 

51. Охарактеризуйте принцип мінімізації вільної енергії

Принцип мінімізації вільної енергії – в стані рівноваги досягається мінімальна вільна енергія, можлива в цій системі. Люба мінеральна система прагне максимально зменшити свою вільну енергію.

 

52. Охарактеризуйте принцип Ле-Шательє

Принцип Ле-Шател`є: якщо система, що знаходиться в рівновазі, піддається впливу певного фактору, що зміщує рівновагу, тоді в системі відбуваються перетворення, направлені на зниження впливу цього фактору.

 

53. Охарактеризуйте принцип збереження енергії

Перший закон термодинаміки стверджує, що зміна енергії системи рівняється кількості енергії, отриманій системою із навколишнього середовища на протязі певного проміжку часу (Пригожин, Дефай, 1954). Енергія не виникає сама по собі, зміна її кількості у хімічній системі зумовлена обміном енергією між системою та навколишнім середовищем. У відповідності із цим енергія ізольованої системи постійна. Саме для ізольованої системи сформульований принцип збереження енергії.

 

54. Основні напрямки геохімічних процесів

 

 

55. Основна причина виникнення геохімічного потоку

 

І рівень

Питання Третє

1.Що таке експортний процес?Це один із параметрів,який характеризує резервуар. Внаслідок седиментації компоненти вилучаються із резервуару, не попадаючи у вихідний потік. В подальшому, такі процеси ми будемо називати експортними.

Але експлуатація людиною викопного палива істотно вплине на цей процес. Внаслідок цього в систему поступає реакційно-здатний вуглець, згорання якого – експортний процес для кисню. Ресурс такого вуглецю = 0.4 kTмолів C в рік

 

2.Що таке індекс перенасичення? Маючи склад розчину, ступінь перенасичення можна оцінити за індексом перенасичення

, де

 
- константа рівноваги, - добуток концентрацій мінералоутворюючих іонів

Якщо S > 1 – перенасичення

Якщо S < 1 – ненасичений розчин

3.Що таке інертний компонент?Стосовно впливу на поведінку експортних процесів виділяють інертні та реактивні компоненти

• bI = 0 - інертний компонент

• bI > 0 –- реактивний компонент, потрібне зростання Di

 

4.Що таке іонна сила розчину? І - іонна сила розчину
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.