Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 9. Виконання судових рішень у кримінальних справах. Перегляд судових рішень в касаційному порядку 

1. Поняття, значення, підсумкові рішення стадії виконання судових рішень у кримінальних справах.

2. Набрання судовим рішенням законної сили. Звернення судового рішення до виконання. Відстрочка виконання вироку.

3. Питання, які вирішуються судом у стадії виконання судових рішень у кримінальних справах. Межі повноважень суду при вирішенні питань виконання вироку. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків. Питання, які вирішуються судом після виконання вироку.

4. Порядок вирішення судом питань, пов’язаних із виконанням вироку.

5. Поняття, значення, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень в касаційному порядку. Суди, які переглядають справи у касаційному порядку, склад суду.

6. Загальні положення касаційного провадження: свобода оскарження судових рішень; заборона погіршення становища засудженого або виправданого; перевірка законності судового рішення; прийняття касаційним судом нових матеріалів; обсяг перевірки справи касаційним судом та межі ревізійних повноважень касаційного суду.

7. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку.

8. Суб'єкти права на подання касаційних скарг. Строки касаційного оскарження.

9. Вимоги до касаційної скарги. Залишення касаційної скарги без руху або її повернення. Заперечення на касаційну скаргу. Відкриття касаційного провадження.

10. Підготовка касаційного розгляду. Касаційний розгляд, його порядок. Письмове касаційне провадження.

11. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції.

12. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги. Ухвала суду касаційної інстанції, її зміст.

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями).

3. Бобечко Н. Концептуальні питання апеляційного та касаційного провадження за чинним КПК України: необхідність нового підходу // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХIII регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2007 р.– Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007.

4. Бобечко Н. Система перегляду судових рішень у кримінальному судочинстві України та засади, на яких вона ґрунтується // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2009 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009.

5. Ковтун Н.Н. Апелляционное, кассационное и надзорное производство в уголовном процессе: изъяны законодательных новелл // Уголовный процесс. – 2011. - №3.

6. Манова Н.С. Российская кассация: прошлое, настоящее, будущее // Вестник Саратовской государственной академии права. – 2010. - №6 (76).

7. Омельяненко Г.М. Сутність істотних порушень кримінально-процесуального закону як підстава для скасування вироку судом вищої інстанції // Наше право. – 2007. - №1.

8. Османов Т.С. Несправедливость как основание отмены или изменения приговора в кассационном порядке // Российский судья. 2011. № 5.

9. Сірий М. Система перегляду судових рішень в Україні: погляд у майбутнє // Юридичний журнал. – 2003. - №3. // Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=18

10. Сліпченко В.І. Співвідношення моделей апеляційного та касаційного провадження // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2008. - №3.

11. Харченко І.О. Вирішення судом процесуальних питань в стадії виконання вироку: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 [Електронний ресурс] / І. О. Харченко; Акад. адвокатури України. — К., 2010. — 20 с. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2011/11HIOSVV.zip

Тема 10.Провадження у Верховному Суді України.Провадження за нововиявленими обставинами

1. Поняття, значення, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень Верховним Судом України.Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України.

2. Суб'єкти, строки, порядок подання заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України. Зміст заяви.

3. Повноваження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у зв'язку із одержанням заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України.

4. Підготовка до перегляду судового рішення у Верховному Суді України. Порядок розгляду справи Верховним Судом України.

5. Повноваження Верховного Суду України за результатами розгляду заяви.

6. Поняття, значення, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.Суди, які переглядають справи за нововиявленими обставинами.

7. Поняття та види нововиявлених обставин.

8. Суб'єкти, порядок та строки звернення із заявами про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

9. Відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами.

10.Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами.

11.Судові рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами.

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями).

3. Беднарська В.М. Питання можливості реалізації перегляду судових рішень Верховним судом України // Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120104.html

4. Дроздов О.М. До проблеми реалізації права на захист при перегляді судових рішень Верховним Судом України в контексті міжнародних угод // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2012.

5. Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2011. – 976 с.

Тема 11. Кримінальне провадження на підставі угод.Кримінальне провадження щодо неповнолітніх

1. Кримінальне провадження на підставі угод: загальна характеристика.Поняття та види угод у кримінальному судочинстві.

2. Ініціювання та укладення угоди. Наслідки укладення та затвердження угоди.

3. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди. Вирок на підставі угоди. Наслідки невиконання угоди.

4. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення: загальна характеристика.

5. Кримінальне провадження щодо окремих категорій осіб: загальна характеристика.

6. Загальна характеристика кримінального провадження щодо неповнолітніх. Види проваджень щодо неповнолітніх. Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.

7. Кримінальне провадження щодо злочинів неповнолітніх.

8. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності.

 

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями).

3. Гайдай Ю. Компроміс із прокурором. За корисні для слідства відомості можна отримати м’якше покарання // Закон і бізнес. – 2012. - №21.

4. Лапкин А.В. Прокурор в договорных процедурах в уголовном судопроизводстве Украины: реалии и перспективы // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2012» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, К.К. Андреев, М.В. Чистякова. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2012. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод DVD-ROM; Adobe Acrobat Reader. // Режим доступа: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2012/1961/31928_08b1.pdf

5. Леляк О.О. Запровадження процедури примирення згідно проекту Кримінального процесуального кодексу України // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2012.

6. Пушкар П.В. Угода про визнання вини у сучасному кримінальному процесі: порівняльно-правове дослідження: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / П.В. Пушкар; Акад. адвокатури України. — К., 2005. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05ppvppd.zip

7. Середа Г. Особливості угоди про визнання винуватості в кримінальному провадженні // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. - №2(26). // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vnapu/2012_2/01Sereda.pdf

8. Філін Д.В. «Угода про визнання вини» та можливості її застосування у кримінальному судочинстві України // Форум права. – 2011. - №1. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11fdvkcu.pdf

 

 

Тема 12. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

1.Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру: загальна характеристика. Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Особи, щодо яких здійснюється таке провадження.

2.Обставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

3.Права особи, яка бере участь у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

4.Порядок здійснення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

5.Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю: загальна характеристика.

6.Загальна характеристика провадження із відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Умови відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Підсудність заяви. Зміст заяви та наслідки недодержання вимог до змісту заяви.

7.Підготовка заяви до розгляду. Судовий розгляд та судове рішення за результатами розгляду заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями).

3. Дердюк Б.М. Провадження щодо неосудних і обмежено осудних осіб в судах першої інстанції : 12.00.09 : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Б.М. Дердюк ; НУ "ОЮА" . ─ О., 2012 . ─ 20 с.

4. Жовнєнко Д.С. Відновлення втрачених доказів у кримінальному процесі // Держава та регіони. Серія право. – 2011. - №1.

5. Кузьмінова В.Ю. Правові та наукові основи відновлення (реконструкції) втрачених кримінальних справ: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / В.Ю. Кузьмінова; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2002. — 21 с. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02kvyvks.zip

6. Парфило О. До питання забезпечення охорони державної таємниці у кримінальному процесі / О. Парфило, Д. Пінчук // Право України. 2010. № 11. ─ С. 171-177.

7. Сліпченко В.І. Процесуальний порядок надання й отримання міжнародно-правової допомоги у кримінальних справах, матеріали яких містять державну таємницю / В.І. Сліпченко // Право і суспільство. 2012. № 2. ─ С. 281-288.

Тема 13. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

1. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні: загальна характеристика.

2. Поняття, основні напрями та форми міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

3. Особливості правового регулювання міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

4. Учасники міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

5. Порядок зносин при міжнародному співробітництві у кримінальному провадженні. Запит про міжнародне співробітництво. Зберігання та передання речових доказів і документів. Доказова сила офіційних документів.

6. Поняття, види та предмет міжнародної правової допомоги.

7. Порядок зносин та процесуальна форма запитування та надання міжнародної правової допомоги.

8. Вручення документів. Тимчасова передача. Виклик особи, яка перебуває за межами України. Допит за запитом компетентного органу іноземної держави шляхом проведення відео- або телефонної конференції. Розшук, арешт і конфіскація майна. Контрольована поставка. Прикордонне переслідування. Створення і діяльність спільних слідчих груп.

9. Поняття і види видачі та передачі осіб.

10. Особливості підстав і умов видачі (екстрадиції). Обставини, що перешкоджають видачі (екстрадиції).

11. Екстрадиційний процес. Тимчасова видача. Тимчасові заходи. Рішення за запитом про видачу особи (екстрадицію) та його оскарження.

12. Кримінальне провадження у порядку перейняття: поняття та загальна характеристика.

13. Порядок і умови перейняття кримінального провадження від іноземних держав. Обставини, що унеможливлюють перейняття кримінального провадження.

14. Порядок і умови передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави. Зміст та форма клопотання. Наслідки передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави.

15. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав.

16. Передача засуджених осіб.

 

 

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями).

3. Бастрыкин А.И. Вызов свидетелей, экспертов и вручение документов по уголовным делам по договорам о правовой помощи с социалистическими государствами // Правоведение. - 1988. - № 2. // Режим доступа: http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=178630

4. Волеводз А.Г. Правовые основы новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Специальность 12.00.09 - Уголовный процесс; Криминалистика и судебная экспертиза; Оперативно-розыскная деятельность /А. Г. Волеводз. - М., 2002. // Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1292300

5. Грошевий Ю. Тітко І. Допит у рамках міжнародного співробітництва: окремі аспекти // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. - №4. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vnapu/2010_4/03Grosh.pdf

6. Дроздов О. Екстрадиція в кримінальному судочинстві України: проблеми теорії і практики // Вісник прокуратури. – 2010. - №11 (112).

7. Маланюк А.Г. Провадження у кримінальних справах, пов'язане з міжнародними відносинами, за законодавством України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / А.Г. Маланюк; Акад. адвокатури України. — К., 2004. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04magvzu.zip

8. Маланюк А. Проблеми правового регулювання перейняття кримінального переслідування за клопотанням іноземної держави (кримінально-процесуальний аспект) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2002. – Вип.37.

9. Маланюк А. Перейняття кримінального переслідування як інституту правової допомоги у кримінальних справах // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали VIII регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2002 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002.

10. Маланюк А. Допустимість доказів, переданих органами іноземної держави, у кримінальному процесі України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IХ регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2003 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003.

11. Маланюк А. Правовий механізм визнання і виконання в Україні вироків у кримінальних справах, постановлених судами іноземних держав // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали X регіональної науково-практичної конференції. 5-6 лютого 2004р. м. Львів. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004.

12. Пашковський М.І. Особливості доказування у кримінальних справах, пов'язаних з наданням міжнародної правової допомоги : 12.00.09 : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка . ─ К., 2003 .

13. Пашковський М.І. Особливості використання у доказуванні фактичних даних, що отримані за межами України // Боротьба зі злочинністю та права людини: Зб. наук. статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Бібліотека журнала "Юридичний вісник". – Одеса: Фенікс, 2006. // Режим доступу: http://inter.criminology.org.ua/materials/sborniki/crifihuri/Pashkovskyi.htm

14. Підгородинська А.В. Інститут визнання та виконання іноземних судових рішень у кримінальних справах // Часопис Академії адвокатури України. – 2009. - № 3 (4). // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2009-3/09pavrks.pdf

15. Смирнов М.І. Інститут взаємної правової допомоги у кримінальних справах: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія. – Одеса, 2006.

16. Суботін Д.В. Провадження з міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнар. наук. конф. проф.-викл. і аспірант. складу (21-22 травня 2010 р.). – Одеса, 2010.

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.