Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 5. Досудове розслідування1. Досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків.

2. Початок досудового розслідування. Єдиний реєстр досудових розслідувань.

3. Підслідність, її види. Місце проведення досудового розслідування.

4. Повноваження слідчого. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами.

5. Строки досудового розслідування, їх продовження.

6. Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій як основного способу збирання доказів у досудовому провадженні.

7. Суб'єкти, уповноважені проводити слідчі (розшукові) дії. Особи, що залучаються до участі у провадженні слідчих (розшукових) дій. Гарантії прав особи при провадженні слідчих дій.

8. Поняття та система негласних слідчих (розшукових) дій. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

9. Суб'єкти прийняття рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

10. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.

11. Повідомлення про підозру.

12. Зупинення досудового розслідування: підстави та порядок. Відновлення досудового розслідування.

13. Форми закінчення досудового розслідування.

 

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями).

3. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, затверджене Наказом Генерального прокурора України від 17.08.2012 р.

4. Аленин Ю.П. Видеоконференция и телефонная конференция как способ обеспечения права на конфронтацию при производстве по уголовному делу // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2012. – С.344-346.

5. Басиста І.В. Проблеми унормування окремих процесуальних рішень слідчого у проекті кримінально-процесуального кодексу України // Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120103.html

6. Діденко О.Є. Судовий дозвіл на негласні дії та заходи, пов’язані з обмеженням прав громадян: порівняння існуючого порядку з новаціями проекту КПК України // Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120112.html

7. Карпов Н.С. Актуальні питання функцій прокуратури за новим КПК України // Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=1241

8. Клименко Н.І. Щодо інституту конкурентної (альтернативної) експертизи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2011. - Випуск 11. – С. 211-216 // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tpsek/2011_11/Klimenko.pdf

9. Когутич І.І. Проект КПК України: негласні слідчі (розшукові) дії // Митна справа. – 2011. - №6(78). - Частина 2. - Книга 1. - // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ms/2011_6_2_1/305.pdf

10. Крет Г. Новели інституту закриття кримінальної справи за проектом нового КПК України // Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми [текст]: збірник матеріалів першої міжрегіональної науково-практичної конференції, (Івано-Франківськ, 4-5 травня 2012 року). – Івано-Франківськ: Голіней О.М., 2012.

11. Кривонос І. С. Інститут зупинення провадження в контексті проекту Кримінально-процесуального кодексу України // ВІСНИК Харківського національного університету внутрішніх справ . - 2012. - №1 (56). // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhnuvs/2012_56/56/16.pdf

12. Курдюков В.В. Теоретичні аспекти використання спеціальних психологічних знань у кримінальному провадженні // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. - №2 (15). // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-2/12kvvukp.pdf

13. Лук’янчиков Є. Д. Лук’янчиков Б. Є. Зняття інформації з каналів зв’язку – засіб формування судових доказів / Є. Д. Лук’янчиков, Б. Є. Лук’янчиков // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – № 1(5) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12ledfsd.pdf.

14. Пашковський М.І. Відеоконференція у кримінальному судочинстві // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнар. наук. конф. проф.-викл. і аспірант. складу (21-22 травня 2010 р.). – Одеса, 2010.

15. Пшенічко С.О. Порядок розгляду та вирішення скарг слідчим суддею (за проектом КПК України №9700) // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2012.

16. Скулиш Є. Негласні слідчі (розшукові) дії за кримінально-процесуальним законодавством України // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. - №2(26). // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vnapu/2012_2/03Skuli.pdf

17. Сліпченко В.І. Перспективи реформування оперативно - розшукової діяльності (в контексті розробки нового КПК України) // Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120108.html

18. Становлення системи негласного розслідування у кримінально-процесуальному законодавстві України : Матер. "круглого столу" (Київ, 7 жовтня 20011 р.) . ─ К. : Вид. Ліпкан О.С., 2011.

19. Татаров О.Ю. Роль досудового провадження у контексті реформування системи кримінальної юстиції в Україні // Митна справа. - №2(80)’2012, частина 2, книга 1. - // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ms/2012_2_1/171.pdf

20. Фаринник В. Початок досудового розслідування за Кримінальним процесуальним кодексом України / Василь Фаринник // Юридичний вісник України. 2012. № 24 (16-22 черв.). ─ С. 4.

21. Фаринник В. Повідомлення про злочин // Юридичний вісник України. - 2012. - №27. // Режим доступу: http://www.yurincom.com/ua/analytical_information/?id=11844

22. Фаринник В. Негласні слідчі (розшукові) дії // Юридичний вісник України. - 2012. - №26 // Режим доступу: http://www.yurincom.com/ua/analytical_information/?id=11841

23. Фаринник В. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків// Режим доступу: http://www.yurincom.com/ua/consultation/faq/?id=12104

24. Черечукіна Л.В. Точка відліку кримінального провадження за проектом КПК України (чи відповідає механізм кримінального провадження принципам публічності та змагальності?) // Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120101.html

25. Черков В.О. Чистолінов О.М.До питання про співвідношення оперативно - розшукової діяльності й негласних слідчих (розшукових) дій за проектом нового КПК України // Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120106.html

26. Шумило М. Оперативно-розшукові заходи у структурі досудового розслідування в проекті КПК України (проблеми унормування і правозастосування) / М. Шумило // Право України. 2012. № 3-4.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.