Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 2. Суб'єкти кримінального провадження. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженніЗаняття 1.

1. Поняття та класифікація суб'єктів кримінального провадження. Сторони кримінального провадження.

2. Суд як орган правосуддя у кримінальних справах. Склад суду при здійсненні правосуддя за чинним кримінально-процесуальним|кримінально-процесуальним| законодавством.

3. Слідчий суддя як суб'єкт кримінального провадження.

4. Прокурор в кримінальному|карному| провадженні, його завдання|задачі| і повноваження.

5. Орган досудового розслідування. Слідчий органу досудового розслідування, його завдання|задачі| і повноваження.

6. Керівник органу досудового розслідування, його повноваження.

7. Оперативні підрозділи, їх завдання та повноваження.

 

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями).

3. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. (із змінами та доповненнями від 13.04.2012 р.)

4. Антонюк О. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як новий нопрям діяльності прокурора у кримінальному судочинстві // Вісник Львівського університету. Серія юридична . 2010. Вип. 51. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_yu/2010_51/409crp51.pdf

5. Антонюк О.Д. Співвідношення прокурорського нагляду і процесуального керівництва в діяльності прокурора під час досудового розслудування кримінальної справи // Університетські наукові записки: Часопис Хмельниц. ун-ту управління та права: Право. Економіка. Управління. 2009. - Вип. 4.

6. Гловюк І.В. Повноваження слідчого судді із забезпечення доказів у кримінальному провадженні // Міжнародне та вітчизняне законодавство в умовах сучасних реформаційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 26-27 липня 2012 року. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2012. – С. 91-94.

7. Гловюк І.В. Слідчий суддя як суб’єкт судової діяльності у досудовому провадженні // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць / Голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. – Одеса: Фенікс, 2008. – Вип. 33. – С. 184–190.

8. Грицаєнко Л. Правова природа діяльності прокурора на досудовому слідстві. Процесуальне керівництво чи прокурорський нагляд // Вісник прокуратури. 2008. № 11.

9. Дьомін Ю.М. Окремі питання участі прокурора в суді за новим КПК України // Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=1238

10. Карпов Н.С. Актуальні питання функцій прокуратури за новим КПК України // Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=1241

11. Ковтун Н.Н. О понятии и содержании понятия "судебный следователь" ("следственный судья") / Н.Н. Ковтун // Российский судья. 2010. № 5.

12. Корякін Р.В. Місце слідчого у "реформованому" кримінальному судочинстві // Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120105.html

13. Лапкин А.В. Прокурор в договорных процедурах в уголовном судопроизводстве Украины: реалии и перспективы // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2012» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, К.К. Андреев, М.В. Чистякова. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2012. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод DVD-ROM; Adobe Acrobat Reader. // Режим доступа: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2012/1961/31928_08b1.pdf

14. Леоненко М.І. Процесуальне керівництво досудовим слідством: межі відповідальності // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : У 2 т. : Матер. 2-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (8 жовтня 2010 р.) . 2010. Кримінальний процес, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність та судова експертиза: Т. 2 . 2010.

15. Литвинчук О.І. Щодо процесуальної незалежності та самостійності слідчого за проектом КПК // Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120107.html

16. Ломакін А.О. Щодо функції процесуального керівництва прокурором району досудовим розслідуванням // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2010. № 1(47). // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvdduvs/2010_1/Lomakin.pdf

17. Скрипіна Ю.В. Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / Ю.В. Скрипіна; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08syvppd.zip

18. Толочко О. Правова природа процесуального керівництва прокурором досудовим розслідуванням // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. - №2(26). // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vnapu/2012_2/11Toloch.pdf

19. Туманянц А.Р. Слідчий суддя як суб’єкт реалізації судових функцій у досудовому провадженні // Форум права. – 2011. - № 2 // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11tarudp.pdf

20. Якимович Ю. К. Участники уголовного процесса и субъекты уголовно-процессуальной деятельности // Вестник Омского университета. – Серия "Право". – 2008. - №1.

Заняття 2.

 

 

1. Потерпілий, його права та обов'язки. Представник потерпілого. Законний представник потерпілого.

2. Кримінально-процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), виправданого, засудженого.

3. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого, його кримінально-процесуальний статус.

4. Захисник як учасник кримінального провадження. Особи, які можуть бути захисниками. Обов'язкова участь захисника. Права та обов'язки захисника. Залучення захисника. Відмова від захисника або його заміна.

5. Інші учасники кримінального провадження: загальна характеристика.

6. Види відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні. Цивільний позов у кримінальному провадженні.

 

 

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями).

3. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р.

4. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2012 р. (із змінами та доповненнями від 13.04.2012 р.)

5. Боярчуков С. Право захисту. Адвокати отримали гарантії для безпечної та ефективної роботи // Закон і бізнес. – 2012. - №35 (1074). – С. 13 // Режим доступу: http://zib.com.ua/ua/11369-advokat_mi_otrimali_garantii_dlya_bezpechnoi_ta_efektivnoi_r.html

6. Кухнюк Д. Право обвинуваченого на захист у проекті нового КПК саме потребує захисту // Закон і бізнес. – 2012. - №12. – С. 5.

7. Нор В. Захист у кримінальному судочинстві майнових та особистих прав потерпілих від злочину за проектами КПК України: здобутки та прорахунки // Право України. – 2009. - №2.

8. Яковенко С.І.Адвокатське розслідування в умовах реформування кримінально - процесуального законодавства // Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120111.html

 

Тема 3. Докази і доказування в кримінальному|карному| провадженні

Заняття 1.

1. Предмет доказування у кримінальному провадженні.

2. Поняття доказів в кримінальному|карному| процесі. Властивості доказів.

3. Поняття належності |доказів. Допустимість доказів, критерії допустимості.

4. Способи збирання і перевірки доказів.

5. Використання даних, одержаних|отриманих| оперативним шляхом|колією,дорогою|, в доказуванні. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні.

6. Особливості доказування в різних стадіях кримінального|карного| провадження.

7. Суб'єкти процесу доказування, їх класифікація. Обов'язок та тягар доказування. Суб'єкти, на яких покладений обов'язок доказування.

8. Поняття та система джерел доказів (видів доказів).

 

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями).

3. Гловюк І.В. Предмет доказування при вирішенні слідчим суддею питання про арешт майна (за новим КПК України) // Сучасний стан розвитку юридичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 17-18 липня 2012 року. – Х.: ГО "Асоціація аспірантів-юристів", 2012. – С. 95-96.

4. Гловюк І.В. Повноваження слідчого судді із забезпечення доказів у кримінальному провадженні // Міжнародне та вітчизняне законодавство в умовах сучасних реформаційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 26-27 липня 2012 року. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2012. – С. 91-94.

5. Гловюк І.В. Деякі аспекти доказування при застосуванні тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом // Сучасні проблеми правового забезпечення державних реформ: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 11 серпня 2012 р. – Львів, Західноукраїнська організація "Центр правничих ініціатив", 2012. – С. 89-91.

6. Карабут Л.В. Щодо формування доказів під час досудової кримінальної процесуальної діяльності за новим КПК // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – №1(5) // Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12klvznk.pdf

7. Аленін Ю.П. Лукашкіна Т.В. Локальний предмет доказування в кримінальному процесі // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2009. - №4. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvdduvs/2009_4/Alenin%20Lukashkina.pdf

8. Лукашкіна Т.В. Роль суду в доказуванні у кримінальному процесі (за проектом КПК) // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2012.

9. Литвин О.В. Обов'язок та тягар доказування у кримінальному судочинстві // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2012.

10. Лобойко Л.М. Реформування кримінально-процесуального законодавства у частині регламентації окремих питань доказування // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – №2(4). // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Choasp/2011_2/11llmopd.pdf

11. Михайловская И.Б. Соотношение судебных и следственных доказательств // Государство и право. 2006. № 9. ─ С. 39-47.

12. Рожнова В. Про забезпечення права учасників кримінального процесу на подання доказів у контексті реформування кримінально-процесуального законодавства України // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 4.

 

Заняття 2.

1. Показання |показники,показання| свідка|очевидця| як джерело доказів, їх предмет і значення. З’ясування достовірності показань свідка.

2. Показання|показники,показання| потерпілого, їх предмет, значення. Збирання, перевірка і оцінка показань|показників,показань| потерпілого.

3. Показання|показники,показання| підозрюваного, їх предмет, види, значення.

4. Показання обвинуваченого, їх предмет, види, доказове значення.

5. Показання експерта, їх предмет, доказове значення.

6. Показання з чужих слів.

7. Речові докази, поняття, види, порядок|лад| залучення до справи|речі|, особливості оцінки.

8. Документи як джерела доказів. Збирання, перевірка і оцінка документів. Види документів як джерел доказів. Протоколи процесуальних дій та додатки до них, особливості оцінки.

9. Висновок експерта як джерело доказів. Підстави для проведення експертизи. Обов'язкове проведення експертизи. Види експертиз. Особи, яким може бути доручено проведення експертизи. Перевірка і оцінка висновку|укладення,ув'язнення| експерта.

 

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями).

3. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. (із змінами та доповненнями від 13.04.2012 р.)

4. Зайцева Е.А. Концепция развития института судебной экспертизы в условиях состязательного уголовного судопроизводства: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Специальность 12.00.09 - Уголовный процесс; Криминалистика и судебная экспертиза; Оперативно-розыскная деятельность / Е.А. Зайцева. - М., 2008. - 52 с. // Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1277610

5. Клименко Н.І. Щодо інституту конкурентної (альтернативної) експертизи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2011. - Випуск 11. – С. 211-216 // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tpsek/2011_11/Klimenko.pdf

6. Навроцька В. Експертиза в умовах змагальності кримінального судочинства / Віра Навроцька // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В Чорновола. Серія "Юридичні науки". 2010. Вип. 4. ─ С. 28-33.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.