Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Державний стандарт початкової загальної освітиЗгідно із Законом України «Про загальну середню освіту» Державний стандарт загальної середньої освіти складається з державних стандартів по­чаткової, базової і повної середньої освіти.

Державний стандарт початкової загальної освіти розроблений відповідно до пізнавальних можливостей дітей молодшого шкільного віку і передбачає всебічний розви­ток та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися, повноцінних мов­леннєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок, умінь і навичок здорового способу життя. Поряд із функціональною підготовкою за роки початкової освіти діти мають набути достатній особистий досвід культури спілкування і співпраці у різних видах діяльності, самовираження у творчих видах завдань.

І. Базовий навчальний план початкової школи

Загальна частина

Базовий навчальний план початкової школи (далі – Базовий навчальний план) є складовою Державного стандарту загальної середньої осві­ти. Він дає цілісне уявлення про зміст і структуру цього рівня освіти, вста­новлює погодинне співвідношення між освітніми галузями, визначає гранично допустиме навантаження учнів та загальнорічну кількість годин.

Базовий навчальний план складається з таких освітніх галузей: мови і лі­тератури, математика, здоров'я і фізична культура, технологія, мистецтво, лю­дина і світ, які побудовані за змістовими лініями.

Зміст освітніх галузей може бути реалізований через окремі навчальні предмети та інтегровані курси.

Відповідно до мети і завдань середньої освіти її зміст грунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світ­ського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах особистісно орієнтованого навчання, демократії, громадянської свідомості, взаємо­поваги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, дер­жави.

Початкова освіта як складова загальної середньої освіти спрямо­вана на всебічний розвиток молодших учнів та повноцінне оволодіння ними всіма компонентами навчальної діяльності. Тому в доборі змісту враховується його наступність і неперервність, доступність і науковість, потенційні мож­ливості для взаємозв'язку навчання, виховання і розвитку, реалізації прин­ципів індивідуалізації, гуманізації навчально-виховного процесу.

До Базового навчального плану входять інваріантна і варіативна складові змісту початкової освіти.

Інваріантна складова змісту формується на державному рівні і є обов'язковою для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності і може бути реалізована за базовими та експериментальними навчальними програмами і варіативними підручниками. Зміст інваріантної складової пода­но через освітні галузі, сукупність яких необхідна і достатня для загально­освітньої підготовки учнів молодшого шкільного віку. Вилучення з інваріант­ної складової будь-якої з освітніх галузей порушує цілісність загально­освітньої підготовки на рівні початкової освіти і наступність основної школи.

В інваріантній складовій Базового навчального плану визначено мінімально необхідну кількість навчальних годин на вивчення кожної освіт­ньої галузі.

Варіативна складова Базового навчального плану формується на­вчальним закладом самостійно з урахуванням особливостей навчального закла­ду та індивідуальних освітніх потреб учня. У початкових класах варіативна складова включає години, які можна використати додатково на вив­чення навчальних предметів освітніх галузей, індивідуальні консультації та групові заняття з учнями.

Навчальне навантаження учнів охоплює години інваріантної і варіа­тивної складових і не може перевищувати гранично допустимого тиж­невого навантаження учнів, установленого Базовим навчальним планом та санітарно-гігієнічними нормами організації навчально-виховного процесу.

На основі Базового навчального плану, який визначає загальні засади по­будови початкової освіти, Міністерство освіти і науки України розробляє типові навчальні плани для за­гальноосвітніх навчальних закладів. У типових навчальних планах зміст освіт­ніх галузей реалізується через навчальні предмети і курси інваріантної скла­дової. На основі типових навчальних планів навчальні заклади що­року складають робочі навчальні плани, в яких конкретизується варіативна складова початкової освіти з урахуванням особливостей організації навчального процесу.

Згідно з Законом України "Про загальну середню освіту" тривалість навчального року в початковій школі не може бути меншою, ніж 175 робочих днів, а тривалість уроків становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класів – 40 хвилин.

Бюджетне фінансування загальноосвітнього навчального закладу здійс­нюється відповідно до встановленої Базовим навчальним планом сумарної кількості годин інваріантної і варіативної складових з урахуванням можливого поділу класу на групи при вивченні окремих предметів.

2. Освітня галузь «Мистецтво»

Головна мета освітньої галузі "Мистецтво" полягає в розвитку особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, здатності до сприймання, розуміння і творен­ня художніх образів, потреби в художньо-творчій самореалізації та духовно­му самовдосконаленні.

Основними завдан­нями освітньої галузі є пробудження в учнів інтересів до мистецтва, залучення до художньо-творчої діяльності. У початковій школі домінуюча роль належить активній художній діяльності і творчому самовираженню учнів у сфері мистецтва. Освітня галузь «Мистецтво» спрямована на залучення школярів до творчої діяльності в музичному, образотворчому (візуальному), хорео­графічному, театральному та екранний видах мистецтва. На основі вза­ємодії різних видів мистецтва у школярів формується цілісне художнє світос­прийняття і світовідчуття, система естетичних ідеалів і смаків, почуття реаль­ної відповідальності за збереження культурних надбань суспільства, забезпечується сенсорний, емоційний та інте­лектуальний розвиток учнів.

Змістовими лініями галузі є музична, візуальна (образотворча), хореографічна, театральна та екранні види мистецтва.

6.2 Базовий навчальний план початкової школи

  Освітня галузь   Кількість тижневих годин у класах
Разом
Інваріантна складова
Мови і літератури 8+1* 9+2* 9+2* 9+2* 35+7*
Математика
Здоров’я і фізична культура**
Технологія
Людина і світ
Мистецтво
В с ь о г о 21+1* 21+2* 22+2* 22+2* 86+7*
Варіативна складова: Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні консультації та групові заняття           11-3*
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)   23+1*   24+1*   25+1*   25+1*   97+4*
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня**

2. Освітня галузь "Мистецтво"

Освітня галузь «Мистецтво» розкриває розмаїття видів і жанрів українського та зарубіжного мистецтва. Метою освітньої га­лузі є розвиток особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, здатності до сприймання, розуміння і створення художніх образів, забезпечення умов для художньо-творчої самореалізації і духовно-естетичного самовдосконалення, формування в учнів комплексу ключових художньо-естетичних компетентностей.

Реалізація цієї мети будується на таких принципах:

· особистісно-діяльнісного підходу;

· генетичного і функціонального взаємозв'язку художньої культури су­спільства і внутрішнього художнього світу особистості;

· цілісності мистецтва в його жанрово-видовій специфіці;

· наступності та послідовності змісту освітньої галузі;

· діалогової взаємодії та креативної спрямованості;

· варіативності методичного забезпечення змісту.

В основу змісту цієї освітньої галузі покладено ідею об'єднання різних видів мистецтва, інтеграції мистецьких знань, опанування якими необхідне для формування у свідомості учнів цілісної художньої картини світу. Впровадження у шкільну практику різних видів мистецтва дасть змогу розширити асоціативні уявлення учнів, збагатити їхнє суб'єктивне світосприймання і світовідчуття, виконати інтегруючу функцію в розвитку сенсорної, емоційної та інтелектуальної сфер особис­тості.

Змістові лінії освітньої галузі «Мистецтво» включають музич­не, візуальне (образотворче), хореографічне, театральне та екранні види мистецтва. Координація між ними здійснюється через застосування міжпредметних зв'язків, об'єднання споріднених тем у цикли, створення інтегрованих курсів з урахуван­ням специфіки художньо-образної мови кожного з видів мистецтва, існуючої між ними взаємодії, спільних навчально-виховних цілей та завдань.

Зміст освіти Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Візуальне мистецтво (образотворче)
Естетичне сприймання дійсності. Сприймання творів візуального мистецтва (ук­раїнського та світового, народного та професійного) і дитячої художньої творчості. Особливості візуального мистецтва у порівнянні з іншими ви­дами мистецтва та формами людської діяльності. Значення візуального ми­стецтва в житті людей   Виявляти емоційне ставлення до ес­тетичного в оточуючому світі, творах мистецтва; мати уявлення про: особ­ливості візуального мистецтва як форми творчої діяльності та сприй­няття світу, роль та місце мистецтва у житті людей, значення роботи худож­ника; знати найвидатніших митців образотворчого мистец-тва та деякі їх твори  
Аналіз - інтерпретація та оцінювання творів образотворчого мистецтва з точки зору естетичного значення, художнього смислу, емоцій та вираження настрою Уміти на елементарному рівні аналізувати твори мистецтва,­ визначати виражені в них емоції, настрій, зміст, аргументовано висловлювати своє емоційно-ціннісне ставлення до них
Практична робота з пам'яті, за уявою, за зразком, робота на площині, в об'ємі, декоративно-прикладна ді­яльність Уміти самостійно виконувати на­вчально-репродуктивні та творчі ро­боти в об'ємі, на площині.
Основні навчальні елементи (лінія, форма, об'єм, простір, композиція, колір), основні техніки образотворчо­го мистецтва   Знати та уміти застосовувати засоби вираз­ності у творчій роботі, використову­вати у практичній діяльності основні техніки образотворчого мистецтва
Основні види візуального мистецтва: живопис, графіка, скульптура, архіте­ктура, декоративно-прикладне мис­тецтво. Основні жанри образотворчо­го мистецтва (портрет, пейзаж, натюрморт тощо). Твір мистецтва як засіб комунікації, творчого самовираження   Знати основні жанри візуального мистецтва, вміти розрізняти їх за характерними ознаками;   Уміти виражати свої почуття, емоції, естетичні переживання та думки мовою візуального мистецтва

 

ПРОГРАМА
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.