Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Характеристика органоїдів рослинної клітини 

Структурно-функціональні особливості органоїдів Назва органоїда
1. Цитоплазматична мембрана, вибірково – проникний бар’єр, що прилягає до оболонки та регулює обмін речовин між клітинами.  
2. Найбільша органела. Має двомембранну оболонку з порами, нуклеоплазму і ядерце, де утворюються рибосоми. Містить у інтерфазі хроматин – розкручені хромосоми з ДНК – речовиною спадковості. ДНК складається з генів, що регулюють всі види клітинної активності, поділ і відтворення клітин.  
3. Система спрощених мембранних структур у вигляді мішечків, цистерн, трубок, платівок. Утворює єдине ціле з зовнішньою мембраною ядерної оболонки. Поверхня гранулярного ЕПР вкрита рибосомами, які синтезують білок, що транспортується по цистернах ЕПР. Гладенький ЕПР (без рибосом ) – місце синтезу ліпідів і стероїдів. Ендоплаз-матичний ретикулум (ЕПР)
4. Дуже дрібні органели. Синтезують білок. Складаються з великої та малої субчастин, містять майже в рівних частках білок і РНК. Містяться в цитоплазмі, знаходяться в ядерці, мітохондріях, хлоропластах, на поверхні шорсткуватого ЕПР.  
5. Рибосоми, що нанизані на єдину нитку матричної РНК.  
6. Глибка сплющених мембранних мішечків-цистерн, які на одному кінці беззупинно утворюються, а на іншому – відшнуровуються у вигляді бульбашок. У цистернах відбуваються хімічні перетворення клітинних продуктів, у бульбашках – транспорт речовин. Приймають участь у процесах секреції, в утворенні лізосом, клітинної оболонки.  
7. Великі, напівавтономні, зелені пластиди з подвійною мембраною. Заповнені студенистою стромою, в якій знаходяться зібрані в грани мембранні тилакоїди, що містять хлорофіли, також є рибосоми, кільцева молекула ДНК, зерна крохмалю і краплинки олії. В процесі фотосинтезу світлова енергія поглинається хлорофілами і перетворюється в хімічну: із СО2 і води синтезуються цукри та інші речовини, а в атмосферу виділяється кисень.  
8. Велика напівавтономна органела, що оточена оболонкою з двох мембран. Внутрішня мембрана утворює складки – кристи. Матрикс містить рибосоми, кільцеву молекулу ДНК і фосфатні гранули. При аеробному диханні в кристах відбувається окисне фосфорилювання і перенесення електронів, а в матриксі є ферменти, що беруть участь у циклі Кребса та в окислюванні жирних кислот.  
9. Прості сферичні одномембранні мішечки з гомогенним вміс-том, багатим гідролітичними ферментами. Беруть участь у розпо-ділі структур і молекул, в аутофагії, автолізі, ендо- і екзоцитозі.  
10. Одномембранні органели неправильної сферичної форми. Зернистий вміст іноді з кристалоїдом або скупченням ниток. Забезпечують реакції окислення, гліоксилатний цикл. Містять каталазу, що розщеплює пероксид водню.  
11. Дуже тонкі (24 нм), порожнисті, видовжено-циліндричні органели, що збільшуються завдяки додаванню білка тубуліна. Беруть участь у переміщенні клітинних органел, входять до складу опорної системи клітини.  
12. Дуже тонкі (5-7 нм) нитки білка актина. Формують цитоскелет, беруть участь у ендо- і екзоцитозі.  
13. Жорстка клітинна стінка, що оточує клітину. Складається з целюлозних мікрофібрил, занурених у матрикс, що є сумішшю геміцелюлоз і пектинових речовин. У деяких клітин стінка здатна до вторинного потовщення і хімічних змін (лігніфікація, суберенізація, кутинізація, мінералізація тощо) і забезпечує виконання спеціалізованих функцій. Здійснює механічну опору і захист, створює тургорний тиск, який посилює опорну функцію та запобігає осмотичному розриву клітини. Приймає участь у транспорті води і мінеральних розчинів.  
14. Тонкий шар пектинових речовин ( пектатів Са та Мg ), що з’єднує між собою оболонки сусідніх клітин.  
15. Тонкі цитоплазматичні нитки, що проходять крізь вузьку пору в клітинній стінці, вистлану плазматичною мембраною – десмотубулою, яка з’єднана на обох кінцях з ЕПР. Об’єднують протопласти сусідніх клітин у симпласт – єдину беззупинну систему, завдяки якій здійснюється транспорт речовин між усіма клітинами.  
16. Мішок, утворений одношаровою мембраною – тонопластом, і заповнений клітинним соком – водним розчином різних речовин: мінеральних солей, цукрів, пігментів, органічних кислот, ферментів тощо. Тут запасається вода, зберігаються різноманітні речовини, у тому числі і поживні, кінцеві продукти обміну. Від вмісту вакуолі залежать осмотичні властивості клітини. Іноді вакуоля виконує функції лізосом. Зрілі клітини мають зазвичай одну велику центральну вакуолю. Вакуоля

Завдання 3.Доповнити запропоновані фрази:

 

А. За формою розрізняють дві категорії клітин: …

Б. Рослинна клітина складається з таких основних частин: …

В. За допомогою світлового мікроскопа можна побачити наступні компоненти клітини: …

Г. Загальне збільшення мікроскопа дорівнює ….

Д. Роздільна здатність мікроскопа – це …

ТЕМА № 2
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.