Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ (ІСПИТУ). 

 1. Визначення біології як науки. Методи біології.
 2. Світловий мікроскоп. Будова та правила роботи з ним.
 3. Рівні організації живої матерії.
 4. Цитологія. Структурні компоненти тваринної та рослинної клітини.
 5. Основні положення клітинної теорії.
 6. Мембрани клітини. Шляхи транспорту речовин через цитоплазматичну мембрану.
 7. Цитоплазма, органоїди, включення.
 8. Ядро клітини. Будова та функції. Прокаріоти та еукаріоти.
 9. Неорганічні хімічні речовини клітини, вода, мінеральні солі.
 10. Вуглеводи та ліпіди. Будова та функції.
 11. Білки. Будова та функції.
 12. Нуклеїнові та аденозинфосфорні кислоти. Будова та функції.
 13. Енергетичний обмін. Етапи біологічного окислення.
 14. Етапи синтезу білка в клітині.
 15. Тенетний код, його властивості.
 16. Фотосинтез: світлова та темнова фази.
 17. Поділ клітини. Мітоз, його фази. Амітоз.
 18. Розмноження організмів. Гаметогенез, Овогенез і сперматогенез, їхні етапи.
 19. Мейоз, його фази, значеня, відмінності від мітозу.
 20. Запліднення. Розвиток зиготи. Періоди онтогенезу.
 21. Моногібридне схрещування. Перший і другий закони Менделя.
 22. Дигібридне та полігібридне схрещування. Третій закон Менделя.
 23. Успадкування груп крові за антигенною системою АВ0 та резус-фактору в людини.
 24. Хромосомна теорія спадковості. Кросинговер.
 25. Успадкування зчеплених зі статтю ознак. Гемофілія, дальтонізм.
 26. Фенотипова (модифікаційна) мінливість. Норма реакції.
 27. Мутаційна мінливість. Мутагени (мутагенні фактори).
 28. Поняття про генні захворювання.
 29. Поняття про хромосомні захворювання.
 30. Генеалогічний метод вивчення спадковості людини.
 31. Близнюковий метод вивчення спадковості людини.
 32. Цитогенетичний метод вивчення спадковості людини.
 33. Популяційно-статистичний метод вивчення спадковості людини.
 34. Корінь, його будова та функції. Відозміни кореня.
 35. Стебло. Ріст у товщину. Річні кільця.
 36. Висхідний і низхідний тік у рослин.
 37. Наземні та підземні видозміни пагонів.
 38. Зовнішня будова листка. Розташування листків.
 39. Внутрішня будова та функції листка.
 40. Квітка як орган статевого розмноження рослин.
 41. Віруси. Особливості будови та життєдіяльності.
 42. Бактерії. Особливості будови та життєдіяльності.
 43. Гриби. Загальна характеристика, значення.
 44. Водорості. Будова та життєдіяльність. Одноклітинні та нитчасті водорості.
 45. Лишайники. Будова, живлення та розмноження.
 46. Мохоподібні. Будова та розмноження.
 47. Папороті. Будова та розмноження. Роль у природі та житті людини.
 48. Класи однодольних і дводольних квіткових рослин. Основні родини.
 49. Джгутикові. Евглена зелена, лямблія, трихомонади, лейшманії, трипаносоми.
 50. Саркодові. Прісноводна та дизентерійна амеби.
 51. Споровики. Малярійний плазмодій, токсоплазма.
 52. Інфузорії. Інфузорія-туфелька, балантидій.
 53. Плоскі черви. Сисуни. Печінковий сисун.
 54. Плоскі черви. Стьожкові черви. Бичачий (неозброєний) і свинячий (озброєний) ціп’яки.
 55. Плоскі черви. Стьожкові черви. Ехінокок, альвеокок, стьожак широкий.
 56. Власне круглі черви. Аскарида, гострик, волосоголовець.
 57. Кільчасті черви. Будова дощового черва.
 58. Молюски. Будова малого ставковика. Різноманітність і значення молюсків.
 59. Членистоногі. Ракоподібні. Річковий рак, циклоп.
 60. Павукоподібні. Павуки (каракурт, тарантул). Іксодові кліщі, коростяний свербун.
 61. Комахи. Мухи, комарі, москіти, воші, блохи, клопи.
 62. Хордові. Характеристика хребетних (черепних).
 63. Групи хордових: анамнії та амніоти.
 64. Риби. Характеристика, системи органів і значення представників.
 65. Земноводні. Характеристика, системи органів і значення представників.
 66. Плазуни. Характеристика, системи органів і значення представників.
 67. Птахи. Характеристика, системи органів і значення представників.
 68. Ссавці. Характеристика, системи органів і значення представників.
 69. Тканини організму людини: епітеліальна, сполучна, м’язова, нервова.
 70. Органи, системи органів і апарати організму людини.
 71. Скелет людини. Будова та функції.
 72. Основні групи м’язів людини, їхні функції.
 73. Состав крові людини. Плазма та формені елементи крові. Функції крові.
 74. Серце та судини людини. Великий і малий (легеневий) кола кровообігу.
 75. Органи дихання людини. Дихальні шляхи. Будова та функції.
 76. Легені людини. Будова та функції.
 77. Травлення в ротовій порожнині.
 78. Травлення в тонкому кишечнику.
 79. Травлення в товстому кишечнику.
 80. Видільна система людини. Нефрон, його будова та функції.
 81. Механізми утворення первинної та вторинної сечі в людини.
 82. Шкіра людини. Будова та функції.
 83. Гіпофіз людини. Гормони, їхні функції.
 84. Щитоподібна та підшлункова залози людини. Гормони, їхні функції.
 85. Наднирники та статеві залози людини. Гормони, їхні функції.
 86. Состав рефлекторної дуги.
 87. Головний мозок людини. Відділи та функції.
 88. Спинний мозок людини. Будова та функції.
 89. Вегетативна нервова система людини. Відділи та функції.
 90. Вища нервова діяльність людини. Умовні та безумовні рефлекси.
 91. Орган зору людини. Будова та функції.
 92. Орган слуху та рівноваги людини. Будова та функції.
 93. Рухові сили еволюції: спадковість, мінливість, природний добір.
 94. Напрямки еволюції: біологічні прогрес і регрес, ароморфоз і ідіоадаптація.
 95. Екологія, екологічні фактори.
 96. Взаємозв’язки популяцій у біогеоценозах.
 97. Ланцюги живлення. Правило екологічної піраміди.
 98. Кругообіг речовин і перетворення енергії в біосфері.
 99. Жива речовина, її функції в біосфері.

 

3.3. ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ.

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей тем за 4-х бальною системою.

Критерії оцінки знань слухачів підготовчого відділення під час проведення контрольних робіт.

Контрольні роботи проводяться письмово (тестовий контроль). Білет включає 60 тестових завдань.

До тесту включено завдання трьох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.Завдання складається із запитання та чотирьох варіантів відповіді, серед яких потрібно вибрати один правильний.

2. Завдання на встановлення відповідності.Завдання складається з інструкції та поданої в двох колонках інформації, котру позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). При виконанні завдання необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами, – утворити логічні пари.

3. Завдання на встановлення правильної послідовності.Завдання складається з інструкції та назв подій, явищ, процесів, позначених буквами. При виконанні завдання необхідно розташувати події в правильній послідовності. Цифрі 1 має відповідати перша подія, цифрі 2 – друга подія і так далі.

Під час підготовки тестових завдань використано видання Українського центру оцінювання якості освіти “Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2012 р.: Інформаційні матеріали” (Київ, 2012), а також підручники та навчальні посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

Оцінка результатів тестового контролю проводиться за чотирибальною системою таким чином:

Оцінка % правильних відповідей % невірних відповідей
Відмінно 90-100 % 0-10 %
Добре 75-89 % 11-25 %
Задовільно 51-74 % 26-50 %
Незадовільно до 50 % > 50 %

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.