Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ, ЇХ ЗМІСТ І ОБСЯГ (У ГОДИНАХ). 

№№ Теми лекцій та їх зміст Год.
Вступ в біологію. Основні ознаки та рівні організації живого. Поняття про системи організації живого. Значення біологічної науки в житті людини і суспільства. Сучасне визначення життя. Основні ознаки живого. Рівні організації життя: молекулярний, клітинний, організмовий, популяційний, біогеоценотичний, біосферний (глобальний). Характеристика рівнів.
Клітинний рівень організації життя. Клітинна теорія. Сучасні положення клітинної теорії. Цитоплазматична мембрана, її структура, властивості та основні функції. Цитоплазма, її компоненти. Органели. Клітинні включення.
Будова клітин про- та еукаріот. Хімічний вміст клітини Особливості будови клітин еукаріот і прокаріот. Неклітинні форми життя. Елементний склад організмів. Класифікація хімічних елементів за їх вмістом в організмах (макроелементи, в тому числі органогенні елементи, мікроелементи). Наслідки недостатнього або надлишкового надходження в організм людини хімічних елементів і способи усунення їхньої нестачі. Неорганічні й органічні сполуки.
Розмноження клітин, типи поділу, їх значення. Запліднення. Онтогенез Клітинний цикл. Інтерфаза. Мітоз, його фази. Біологічне значення мітозу. Мейоз, його періоди та фази. Кон’югація гомологічних хромосом. Кросинговер. Форми розмноження організмів (безстатеве, статеве). Способи безстатевого розмноження одноклітинних (поділ, шизогонія, брунькування, спороутворення) і багатоклітинних організмів (вегетативне розмноження, спороутворення). Клон. Клонування організмів. Партеногенез. Поліембріонія. Кон’югація, копуляція. Будова та формування статевих клітин. Запліднення та його форми. Роздільностатеві та гермафродитні організми.
Основи генетики. Закони Менделя. Основні поняття генетики: ген, алель, локус, домінантний і рецесивний стани ознак, гомозигота, гетерозигота, генотип, фенотип, спадковість, мінливість. Закономірності успадкування, встановлені Менделем, їх статистичний характер. Закон “чистоти гамет”. Методи перевірки генотипу гібридних особин. Проміжний характер успадкування. Неповне домінування. Взаємодія генів, її типи. Цитоплазматична спадковість.
6.. Хромосомна теорія спадковості. Явище зчепленого успадкування. Кросинговер, його причина і біологічне значення. Хромосомна теорія спадковості. Генетика статі. Ауто соми та статеві хромосоми. Визначення статі у різних груп організмів. Успадкування зчеплене зі статтю.
Закономірності мінливості. Модифікаційна (неспадкова) мінливість, її властивості й статистичні закономірності. Норма реакції. Варіаційний ряд, варіаційна крива. Спадкова мінливість, її види – комбінативна та мутаційна. Типи мутацій. Мутагенні фактори. Спонтанні мутації. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості. Значення мутацій у природі та житті людини.
Методи вивчення спадковості людини. Поняття про спадкові захворювання. Методи генетичних досліджень спадковості людини. Організація генома в різних груп організмів. Генофонд, алелофонд. Вплив токсичних речовин, наркотиків, алкоголю й тютюнокуріння на спадковість людини.
Будова та життя рослин. Загальна характеристика царства Рослини. Принципи класифікації рослин. Життєві форми рослин. Принципи організації тіла рослин. Тканини багатоклітинних рослин (твірна, покривна, основна, механічна, провідна), їх будова та функції. Особливості будови рослин на прикладі покритонасінних. Вегетативні та генеративні органи.
Систематика рослин. Розмноження, чергування поколінь. Принципи класифікації рослин. Основні групи рослин. Водорості.. Вищи спорові рослини, загальна характеристика та різноманітність. Прогресивні риси будови та життєдіяльності голонасінних та покритонасінних.
Зоологія – наука про тварин. Одноклітинні тварини. Загальна характеристика царства Тварини. Принципи класифікації тварин. Значення тварин в біогеоценозі. Підцарство Одноклітинні тварини або найпростіші. Загальна характеристика. Особливості будови одноклітинних тварин та процесів їхньої життєдіяльності. Роль одноклітинних в житті людини (паразитичні форми) і природі. Принципи організації тіла тварин. Загальний план будови організму тварин: симетрія тіла (двобічна, радіальна), покриви тіла, опорний апарат (зовнішній скелет, внутрішній скелет, гідроскелет), порожнина тіла (первинна, вторинна, змішана), органи та системи органів. Замкнена та незамкнена кровоносна системи, гемолімфа. Подразливість, рух, живлення, дихання, виділення, транспорт речовин, розмноження, ріст. Регуляція функцій у багатоклітинних тварин.
Багатоклітинні тварини. Кишковопорожнинні . Різноманітність тварин. Загальна характеристика підцарства Багатоклітинні. Поняття про тканини і органи тварин. Життєві цикли тварин. Тип Кишковопорожнинні. Спосіб життя, особливості зовнішньої та внутрішньої будови, поширення в природі. Значення в природі та житті людини
Безхребетні тварини. Основи гельмінтології. Типи Плоскі черви і Круглі черви. Загальна характеристика типів. Поняття про гельмінти. Боротьба та профілактика захворювань, які викликають паразитичні плоскі і круглі черви. Кільчасті черви, Молюски, Членистоногі (класи: Ракоподібні, Павукоподібні, Комахи). Загальна характеристика типів.Спосіб життя, особливості зовнішньої та внутрішньої будови, поширення в природі представників наведених таксонів, їх різноманіття. Значення в природі та житті людини.
Членистоногі. Поняття про трансмісивні природно-осередкові захворювання. Загальна характеристика типу. Класи Ракоподібні, Павукоподібні і Комахи. Особливості зовнішньої і внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Павукоподібні і комахи – збудники хвороб людини і переносники збудників.
Хордові тварини. Характерні риси будови. Хребетні: Анамнії і Амніоти Підтипи хордових: Безчерепні (клас Головохордові), Хребетні (класи: Хрящові риби, Кісткові риби, Земноводні, Плазуни, Птахи, Ссавці – Першозвірі, Нижчі звірі (сумчасті), Вищі звірі (плацентарні)). Спосіб життя, особливості зовнішньої та внутрішньої будови, поширення в природі представників наведених таксонів, їх різноманіття. Значення тварин різних таксонів у природі та житті людини. Зникаючі види тварин в Україні.
Людина та її здоров’я. Системи органів людини. Положення людини в системі органічного світу. Тканини організму людини (епітеліальна, м’язова, нервова, сполучна), їхня будова та функції. Внутрішнє середовище організму людини. Поняття про гомеостаз. Функціональні системи органів.
Ендокринна та нервова система, їх будова та функції. Регуляція функцій (нервова, гуморальна). Ендокринна система. Основні залози внутрішньої секреції та їх функції. Будова та функції нервової системи. Рефлекс. Рефлекторна дуга. Взаємозв’язок нервової і гуморальної систем регуляції.
Вища нервова діяльність. Аналізатори. Органи чуття. Вища нервова діяльність людини. Безумовні й умовні рефлекси. Утворення умовних рефлексів. Тимчасовий нервовий зв’язок. Гальмування умовних рефлексів. Фізіологічні основи мовлення. Перша та друга сигнальні системи. Мислення та свідомість. Відчуття, сприйняття, увага, пам’ять та її види, емоції. Особистість. Типи темпераменту. Характер. Обдарованість, здібності. Сон, його значення. Вплив алкоголю, наркотиків, токсинів і тютюнокуріння на організм людини. Поняття про аналізатори (сенсорні системи), їх будова та функції
Основи еволюційного вчення. Синтетична теорія еволюції Еволюція. Філогенез. Філогенетичний ряд. Еволюційна гіпотеза Ламарка. Основні положення еволюційного вчення Дарвіна. Біогенетичний закон Геккеля-Мюллера. Дивергенція та конвергенція, аналогічні та гомологічні органи, рудименти й атавізми. Мімікрія, її види. Синтетична теорія еволюції. Мікроеволюція. Природний добір. Видоутворення. Макроеволюція. Біологічні прогрес і регрес.
Основи екології. Біосфера та людина. Вчення В. І. Вернадського про ноосферу. Охорона природи. Екологічні фактори: абіотичні, біотичні, антропогенні. Обмежуючий (лімітуючий) фактор. Закон оптимуму. Екологічна валентність виду (межі витривалості). Еврибіонтні та стенобіонтні організми. Взаємодія екологічних факторів. Форми біотичних зв’язків (конкуренція, хижацтво, виїдання, мутуалізм, коменсалізм, паразитизм). Адаптація. Адаптивні біологічні ритми організмів. Фотоперіодизм. Середовище існування. Основні середовища існування організмів: наземно-повітряне, водне, ґрунтове. Організм живих істот як особливе середовище існування. Життєві форми організмів. Значення біологічних ритмів.
  Всього 40 годин

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.