Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ЇХ ЗМІСТ І ОБСЯГ (У ГОДИНАХ). 

№№ Теми практичних занять та їх зміст Год.
Розділ 1. Молекулярно-клітинний рівень організації життя. Клітинний цикл. Індивідуальний розвиток організму.
Оптичні прилади. Світловий мікроскоп, правила роботи з ним.
Клітині та неклітинні форми життя. Віруси. Неклітинні форми життя. Віруси, їх хімічний склад, будова та відтворення. Механізми проникнення вірусів у організм і клітини хазяїна. Вплив вірусів на організм хазяїна. Профілактика вірусних хвороб. Роль вірусів у природі та житті людини.
Будова клітини. Мембрана. Мембрани, їхня структура, властивості та функції. Цитоплазматична мембрана. Транспорт речовин через мембрану. Надмембранні комплекси (клітинна стінка, глікокалікс). Підмембранні комплекси (мікронитки, мікротрубочки).
Цитоплазма клітини. Органоїди та включення. Цитоскелет, його функції. Цитоплазма, її компоненти. Органели. Одномембранні та двомембранні органели. Клітинні включення. Рибосоми, полірибосоми, клітинний центр, органели руху, ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі, мітохондрії, пластиди, їхні типи (особливості будови та функцій). Взаємні перетворення пластид. Автономія мітохондрій та пластид.
Ядро клітини, будова та функції. Будова та функції ядра. Хромосоми, особливості будови та хімічного складу. Ядерце, його будова та функції.  
6. Хромосоми. Каріотип людини. Поняття про каріотип. Гомологічні хромосоми. Аутосоми та статеві хромосоми (гетерохромосоми). Типи клітин: соматичні і статеві. Каріотип. Хромосомний набір ядра (гаплоїдний, диплоїдний, поліплоїдний). Типи організації клітин (прокаріотичний та еукаріотичний). Особливості організації клітин прокаріот. Нуклеоїд прокаріот. 6лазміни. Особливості організації клітин еукаріот.  
Хімічний склад клітини. Неорганічні речовини. Елементний склад організмів. Класифікація хімічних елементів за їх вмістом в організмах (макроелементи, в тому числі органогенні елементи, мікроелементи). Наслідки недостатнього або надлишкового надходження в організм людини хімічних елементів і способи усунення їхньої нестачі. Ендемічні хвороби. Роль води, солей, інших неорганічних сполук в організмі. Гідрофільні та гідрофобні сполуки.
Органічні речовини. Вуглеводи та ліпіди. Органічні сполуки в організмах. Будова, властивості й функції органічних сполук: ліпідів, вуглеводів (моносахаридів, полісахаридів). Поняття про полімери і мономери.
Білки, їх будова та функції. Будова, властивості й функції амінокислот, білків. Рівні структурної організації білків. Мономер, полімер, біополімери, пептиди, поліпептиди, денатурація, ренатурація, деструкція. Ферменти, їхня будова, властивості та застосування в господарській діяльності людини. Біологічно активні речовини (вітаміни, гормони, нейрогормони, фітогормони, алкалоїди), їхня біологічна роль.  
Нуклеїнові кислоти: ДНК, РНК. АТФ. Будова нуклеотидів, АТФ, нуклеїнових кислот. Рівні структурної організації білків і нуклеїнових кислот. Будова, властивості та функція ДНК. Принцип компліментарності. Поняття про ген. РНК та їхні типи. АТФ, будова та функції.Поняття про макроергічний зв'язок.
Обмін речовин. Біосинтез білка. Обмін речовин (метаболізм). Пластичний (асиміляція) й енергетичний (дисиміляція) обмін. Джерела енергії для організмів. Біосинтез білків, його етапи. Генетичний код, його властивості. Транскрипція. Трансляція. Біосинтез нуклеїнових кислот. Реакції матричного синтезу. Особливості будови гену еукаріот, екзони, нітрони.
Енергетичний обмін. Енергетичний (дисиміляція) обмін. Джерела енергії для організмів. Етапи перетворення енергії в організмі: підготовчий, анаеробний (безкисневий) та аеробний (кисневий). Аеробне й анаеробне дихання. Роль АТФ в енергетичному обміні. Роль ферментів у забезпеченні процесів обміну речовин.
Фотосинтез. Хемосинтез. Автотрофні (фототрофні, хемотрофні) та гетеротрофні організми. .Основні процеси, що відбуваються в світловій і темновій фазах фотосинтезу. Сумарне рівняння процесу фотосинтезу. Значення фотосинтезу. Хемосинтез.
Розв’язання задач із молекулярної біології. Розв’язання елементарних задач із молекулярної біології: визначити молекулярну масу речовини за масою одного з її компонентів; довжину молекули нуклеїнової кислоти, її склад; моделювати процеси реплікації, транскрипції та трансляції.  
Поділ клітини. Мітоз, амітоз. Життєвий цикл клітини. Клітинний (мітотичний) цикл. Інтерфаза. Мітоз, його фази. Біологічне значення мітозу.
Мейоз. Гаметогенез. Запліднення Мейоз, його фази. Кон’югація гомологічних хромосом. Кросинговер. Будова та формування статевих клітин.
Розмноження організмів, типи та значення. Форми розмноження організмів (нестатеве, статеве). Способи нестатевого розмноження одноклітинних (поділ, шизогонія, брунькування, спороутворення) та багатоклітинних організмів (вегетативне розмноження, спороутворення). Клон. Клонування організмів. Партеногенез. Поліембріонія. Статевий процес -кон’югація, копуляція. Запліднення, його форми. Роздільностатеві та гермафродитні організми.
Онтогенез. Ембріональний розвиток. Поняття про вади розвитку Онтогенез. Періоди індивідуального розвитку організмів. Зародковий (ембріональний) період розвитку, його етапи в тварин. Особливості ембріонального періоду людини. Критичні періоди ембріогенезу. Поняття про природжені вади розвитку, тератогенні фактори.Ембріотехнології.
Постембріональний розвиток. Прямий та непрямий розвиток. Післязародковий (постембріональний) період розвитку, його типи і етапи в тварин і людини. Статеве дозрівання людини. Ріст, його типи та регуляція. Регенерація. Життєвий цикл. Прості та складні життєві цикли.  
Розв’язання задач. Робота з тестами розділу.
Контрольна робота № 1 “Молекулярно-клітинний рівень організації життя. Клітинний цикл. Індивідуальний розвиток організму». Відповідь на тестові завдання. Розв’язання задач з молекулярної біології і з обміну речовин.  
Розділ 2. Спадковість і мінливість організмів.
Моногібридне схрещування. І та ІІ закони Менделя. Основні поняття генетики: ген, алель гена, локус гена, домінантний і рецесивний стани ознак, гомозигота, гетерозигота, генотип, фенотип, спадковість, мінливість. Моногыбридне схрещування. Опити Менделя. Закон одномонытносты гыбридыв першого покоління. Закон розщеплення Закон “чистоти гамет”. Методи перевірки генотипу гібридних особин.. Вплив летальних алелей.
Дигібридне схрещування. ІІІ закон Менделя. Закон незалежного успадкування та комбінування ознак. Цитологічні основи.
Взаємодія алельних генів. Успадкування груп крові та резус-фактора. Повне домінування, Проміжний характер успадкування. Неповне домінування. Кодомінування. Приклади. Успадкування груп крові за антигенною системою АВ0 та резус-фактора.
Взаємодія неалельних генів. Комплементарна взаємодія генів, епістаз та полімерія. Поняття про множинну дію генів. Генотип як цілісна система.  
Генетика статі. Успадкування ознак, зчеплених зі статтю Генетичні основи визначення статі в різних організмів. Співвідношення статей у популяціях. Успадкування, зчеплене зі статтю.
Зчеплене успадкування. Закон Моргана.Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування. Закон Моргана. Генетичні карти хромосом. Хромосомна теорія спадковості.
Модифікаційна мінливість. Норма реакції. Модифікаційна (неспадкова) мінливість, її властивості та статистичні закономірності. Варіаційний ряд, варіаційна крива.
Генотипова мінливість. Спадкова мінливість, її види: комбінативна та мутаційна. Типи мутацій. Мутагенні фактори. Спонтанні мутації. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості.
Методи вивчення спадковості людини. Методи генетичних досліджень. Методики генетики людини: геналогічний, близнюків, цитогенетичний, біохімічний,молекулярно-генетичний методи. Методи дерматогліфіки, гібридизації соматичних клітин. Поняття про генні, хромосомні і мультифакторіальні хвороби.
Селекція рослин. Завдання та методи. Гетерозис. Завдання та методи селекції. Сорт, порода, штам. Штучний добір, його форми. Системи схрещувань організмів: внутрішньовидова гібридизація (споріднене – інбридинг, неспоріднене – аутбридинг) схрещування, міжвидова (віддалена) гібридизація. Гетерозис (“гібридна сила”). Особливості селекції рослин. Поліплоїдія. Центри різноманітності та походження культурних рослин..
Селекція тварин. Особливості селекції тварин. Райони одомашнення тварин  
Селекція мікроорганізмів. Біотехнологія. Особливості селекції мікроорганізмів. Біотехнології, генетична та клітинна інженерія. Генетично модифіковані та химерні організми тварин, мікроорганізмів. Напрямки досліджень і сучасні досягнення біотехнологій. Принципи створення та застосування генетично модифікованих і химерних організмів. Наслідки застосування сучасних біотехнологій.
Розв’язання задач із генетики. Розвязання задач на моно- і дигібрид не схрещування, взаємодію алель них генів- повне і неповне домінування, кодомінування, зчеплене успадкування.
Робота з тестами розділу.
Контрольна робота № 2 “Спадковість і мінливість організмів”. Відповідь на тестові завдання. Розв’язання задач з генетики.
Розділ 3. Організмовий рівень життя . Рослини, гриби, лишайники.
Тканини та органи рослин. Принципи організації тіла рослин. Взаємозв’язок органів рослин. Тканини багатоклітинних рослин (твірна, покривна, основна, механічна, провідна), їхня будова та функції. Вегетативні і генеративні органи рослин.
Корінь, його будова та функції. Види коренів, типи кореневих систем. Будова кореню. Функції. Видозміни коренів. Вплив добрив на ріст і розвиток рослин.Грунт.  
Листок, його будова та функції. Листок, його будова та функції. Листки прості і складні. Листкорозташування. Видозміни листків. Живлення рослин (мінеральне живлення, повітряне живлення – фотосинтез). Дихання рослин. Транспірація.
Стебло. Пагін. Брунька. Вегетативні органи рослин: стебло, пагін, зародковий пагін – брунька, їхня будова та функції. Видозміни пагонів. Рух речовин (органічних, неорганічних). Способи вегетативного розмноження рослин.
Будова квітки. Суцвіття. Типи запилення. Генеративні органи покритонасінних рослин. Квітка, її будова та функції. Суцвіття. Запилення, його способи.
Подвійне запліднення. Насіння. Подвійне запліднення. Насінина, плід, їхня будова та функції. Особливості будови насінини одно- та дводольних рослин. Ріст і розвиток рослин. Життєві цикли рослин (чергування поколінь, спорофіт, гаметофіт).
Прокаріоти: бактерії та синьо-зелені водорості. Загальна характеристика прокаріот (бактерії, ціанобактерії). Особливості будови та життєдіяльності прокаріот (живлення, дихання, розмноження, спороутворення, обмін спадковою інформацією). Взаємозв’язки прокаріотів із іншими організмами (мутуалізм, коменсалізм, паразитизм). Різноманітність і роль прокаріот у природі та житті людини. Хвороботворні бактерії та захворювання, що ними викликаються. Заходи боротьби зі збудниками та профілактика інфекційних захворювань.
Нижчі рослини. Водорості. Поняття про нижчі і вищі рослини. Особливості будови та життєдіяльності нижчих рослин. Загальна характеристика відділів: Зелені водорості, Бурі водорості, Червоні водорості, Діатомові водорості. Поширення, значення в природі та житті людини.
Гриби. Лишайники. Загальна характеристика царства Гриби. Особливості будови, поширення, середовища існування та життєдіяльності (живлення, дихання, розмноження) шапкових, цвілевих грибів, дріжджів, грибів-паразитів. Роль грибів у природі та житті людини. Мікориза. Будова лишайників. Форма слані лишайників (накипні, листуваті, кущисті). Особливості життєдіяльності лишайників. Значення лишайників у природі та житті людини.
46. Вищи рослини. Мохоподібні. Загальна характеристика мохоподібних. Органи розмноження вищих спорових рослин (спорангії, гаметангії: антеридії, архегонії). Життєві цикли.
Плауноподібні, Хвощеподібні, Папоротеподібні. Загальна характеристика відділів рослин. Значення в природі та житті людини.
Голонасінні. Загальна характеристика відділу, значення в природі та житті людини.
Покритонасінні. Родини класу дводольні. Принципи класифікації покритонасінних рослин. Особливості будови класів Однодольні та Дводольні.
Родини однодольних. Лілійні, цибулеві, злакові. Типові дикорослі та культурні представники родин. Зникаючі види рослин в Україні. Червона книга, Зелена книга.  
Контрольна робота № 3 «Організмовий рівень організації життя. Рослини, гриби, лишайники»
Розділ 4. Тварини.
Одноклітинні тварини. Саркодові. Загальна характеристика підцарства Одноклітинні (Найпростіші). Способи життя, особливості зовнішньої та внутрішньої будови, поширення в природі представників класу Саркодові. Прісноводні та морські амеби. Характеристика хвороботворних представників.
Клас Джгутиконосці. Способи життя, особливості зовнішньої та внутрішньої будови, поширення в природі представників класу Джгутиконосці. Евглена зелена. Симбіотичні організми (мутуалісти, паразити). Характеристика хвороботворних представників.  
Споровики. Інфузорії. Способи життя, особливості зовнішньої та внутрішньої будови, поширення в природі представників класів Споровики й Інфузорії. Характеристика хвороботворних представників.
Тип Губки. Кишковопорожнинні. Багатоклітинні організми. Риси ускладнення будови багатоклітинних тварин порівняно з одноклітинними. Особливості будови та життєдіяльності губок і кишковопорожнинних.
Плоскі черви. Сисуни. Загальна характеристика типу. Різноманітність Плоских червив. Клас Війчасті черви. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови планарії. Поняття про гельмінти і геогельмінти. Проміжні та остаточні хазяї. Біо- та геогельмінти. Клас Сисуни. Печінковий та котячий сисуни. Особливості будови та життєві цикли.. Шляхи зараження людини паразитичними сисунами.
Клас Стьожкові черви. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови стьожковихчервів. Пристосування до паразитичного способу життя. Бичачий та свинячий ципки, ехінокок, стьожак широкий. Будова та цикли розвитку, шляхи зараження людини паразитичними стьожковими червами.
Тип Круглі черви. Загальна характеристика типу Круглі черви (Нематоди). Вільноживучі круглі черви, їх роль в процесі ґрунтоутворення. Круглі черви – паразити рослин, тварин та людина (аскарида, гострик, трихінела). Особливості будови паразитичних круглих червів, життєві цикли, шляхи зараження людини.
Тип Кільчасті черви. Загальна характеристика типу. Класи Багатощетинкові і Малощетинкові черви. Роль дощових червів у процесах ґрунтоутворення. Клас П’явки. Роль кільчастих червив в природі та житті людини.
  Тип Молюски. Загальна характеристика типу. Основні представники класів Черевоногі, Двостулкові, Головоногі. Характерні риси будови, процесів життєдіяльності. Роль молюсків у природі та житті людини. Охорона молюсків.
Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні. Загальна характеристика типу. Різноманітність членистоногих. Клас Ракоподібні. Особливості будови, життєдіяльності, середовище існування. Різноманітність ракоподібних. Їхня роль в природі та житті людини. Охорона ракоподібних.
Клас Павукоподібні. Загальна характеристика типу, особливості будови та життєдіяльності, середовище існування. Ряди павуки, кліщі. Їхня роль в природі та житті людини. Поняття про переносників та трансмісивні захворювання. Вчення Павловського Є.Н. про природну осередкованість трансмісивних захворювань
Клас Комахи. Загальна характеристика, середовища існування. життя, особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Пристосованість комах до польоту. Типу розвитку. Різноманітність комах. Ряди комах із повним і неповним перетворенням (метаморфозом). Роль комах у природі та житті людини. Свійські комахи. Застосування комах у біологічному методі боротьби. Охорона комах.
Тип Хордові. Ланцетник. Загальна характеристика типу Хордові. Класифікація хордових: підтипи Безчерепні (клас Головохордові) та Хребетні. Особливості будови представників класу Головохордові (ланцетники).
Риби. Підтип Хребетні або Черепні. Загальна характеристика. Класи Хрящові риби та Кісткові риби. Різноманітність. Особливості будови та життєдіяльності. Роль в природі та житті людини.
Клас Земноводні. Загальна характеристика, середовища існування. життя, особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Різноманітність земноводних. Класи Безхвості, Безногі та Хвостаті. Значення земноводних у природі та житті людини. Охорона земноводних.
Клас Плазуни. Способи життя, особливості зовнішньої та внутрішньої будови, поширення в природі, різноманіття. Значення плазунів у природі та житті людини. Зникаючі види плазунів в Україні.
Клас Птахи. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, Процесів життєдіяльності. Пристосованість птахів до польоту. поширення в природі, Розмноження та розвиток птахів. Різноманіття птахів. Значення птахів у природі та житті людини. Птахівництво. Охорона птахів.
Клас Ссавці. Загальна характеристика класу Ссавці. Класифікація: Першозвірі, Нижчі звірі (сумчасті), Вищі звірі (плацентарні). Способи життя, особливості зовнішньої та внутрішньої будови, поширення в природі, різноманіття рядів плацентарних ссавців. Тваринництво, охорона птахів.
Робота з тестами підрозділу.
Контрольна робота № 4 “Тварини”.
Розділ 5. Людина
Тканини, органи, системи людини. Положення людини в системі органічного світу. Тканини організму людини (епітеліальна, м’язова, нервова, сполучна), їхня будова та функції. Функціональні системи органів. Регуляція функцій (нервова, гуморальна).
Опорно-рухова система. Скелет. Опорно-рухова система. Функції та будова органів пасивної частини опорно-рухової системи. Надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи.
М’язова система. Будова та функції органів активної частини опорно-рухової системи. Механізми скорочення м’язів. Фізіологічні причини стомлення м’язів. Причини та наслідки гіподинамії.
Кровоносна система. Склад крові, її значення. Внутрішнє середовище організму людини. Поняття про гомеостаз. Склад і функції крові. Захисні реакції організму (імунні, алергічні, зсідання крові). Імунітет, його види. Кровотворення. Причини захворювань, що призводять до порушення функцій крові.
Серце, судини. Кола кровообігу. Лімфа. Кровообіг. Будова та функції органів кровоносної системи – серця, судин. Механізми роботи серця, руху крові по судинах. Лімфообіг. Нервово-гуморальна регуляція роботи серця та кровообігу. Надання першої допомоги при різних видах кровотеч. Причини захворювань органів кровообігу.
Органи дихання. Будова та функції органів дихання. Зовнішнє та клітинне дихання. Механізми дихальних рухів. Нервово-гуморальна регуляція дихання. Надання першої допомоги при зупинці дихання. Причини захворювань органів дихання.
Травна система. Травлення в ротовій порожнині та шлунку. Будова органів травлення – травного тракту та травних залоз. Травні ферменти. Будова ротової порожнини, стравоходу, шлунку. Ферменти слини та шлункового соку. Травлення в ротової порожнині та шлунку. Механізми нервово-гуморальної регуляції процесів травлення. Надання першої допомоги при отруєннях. Причини захворювань органів травлення.
Травлення в кишечнику. Роль печінки та підшлункової залози. Будова та функції кишечника. Будова та функції печінки. Екзокринна й ендокринна функції підшлункової залози. Травлення в тонкому та товстому кишечнику. Значення бактеріальної флори шлунково-кишкового тракту в життєдіяльності людини.
Обмін речовин та енергії. Живлення і травлення. Енергетичні потреби організму. Основні етапи розщеплення білків, жирів і вуглеводів. Норми та гігієна харчування.
Вітаміни. Вітаміни, їхні властивості. Біологічна роль вітамінів. Авітамінози, гіпо- та гіпервітамінози.  
Органи виділення. Нирки. Виділення. Системи, що забезпечують виділення. Будова та функції сечовидільної системи та шкіри. Механізми утворення сечі та терморегуляції.
Шкіра, будова та функції. Особливості будови шкіри людини. Похідні шкіри. Основні функції шкіри. Механізми утворення поту, роль шкіри в терморегуляції.  
Залози внутрішньої секреції. Гіпофіз. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції. Гормони, їхня роль в організмі людини. Гіпофіз. Долі гіпофізу, основні гормони, функція. Ендокринні хвороби внаслідок порушення функції гіпофізу.  
Залози внутрішньої та змішаної секреції. Поняття про залозі внутрішньої і змішаної секреціх. Щитоподібна залоза, тимус, наднирники, ендокринні частини підшлункової залози та статевих залоз. Особливості будови. Основні гормони. Хвороби, які виникають при порушенні функцій оранів..  
Нервова система. Спинний мозок. Будова та функції нервової системи. Центральна та периферична нервова система. Спинний мозок. Рефлекс, рефлекторна дуга.
Будова та функції головного мозку. Відділи головного мозку: передній, проміжний, середній, задній і продовгуватий.
Органи чуття. Аналізатори. Орган зору. Сенсорні системи. Будова та функції органу зору. Зоровий аналізатор. Причини порушень зору.
Органи слуху та рівноваги. Будова та функції зовнішнього, середнього та внутрішнього вуха. Слуховий аналізатор. Причини порушень слуху. Органи рівноваги.
Органи дотику, смаку, нюху. Шкіра як орган чуття. Рецептори шкіри. Аналізатори смаку і нюху.  
Вища нервова діяльність. Безумовні та умовні рефлекси. Поняття про вищу нервову діяльність.Безумовні й умовні рефлекси. Значення безумовних рефлексів в регуляції дихання, кровообігу, терморегуляції, виділення, опори та руху, обміну речовин і енергії. . Біологічне з.начення сну. Динамічний стереотип. Фізіологічні основи мовлення. Перша та друга сигнальні системи.
Утворення умовних рефлексів. Утворення умовних рефлексів. Тимчасовий нервовий зв’язок. Опити І.П. Павлова
Гальмування умовних рефлексів. Поняття про гальмування. Опити І.П. Павлова. Внутрішнє та зовнішнє гальмування,їх значення.
Перша та друга сигнальні системи Поняття про сигнальні системи. Фізіологічні основи мовлення. Перша та друга сигнальні системи. Значення сигнальних систем у сприйнятті навколишнього середовища
Мислення та свідомість Особливості вищої нервової діяльності людини. Мислення та свідомість. Відчуття, сприйняття, увага, пам’ять, емоції.
Пам'ять та емоції.
Особистість. Типи темпераменту. Характер. Особистість. Типи темпераменту. Характер. Обдарованість, здібності. Вплив алкоголю, наркотиків, токсинів і тютюнокуріння на організм людини.
Статева система. Будова та функцыъ чоловычоъ та жиночоъ статевих ситем. Пренатальний і постнатальний розвиток людини. Будова та функції жіночої та чоловічої статевих систем. Статеві залози як залози змішаної секреції. Статеві гормони, їх функція. Менструальний цикл у жінок.
Індивідуальний розвиток людини. Ембріогенез і постнатальний розвиток. Статеве дозрівання Онтогенез людини. Особливості ембріонального періоду. Післязародковий (постембріональний) період розвитку людини, його типи й етапи. Статеве дозрівання (на прикладі людини). Старіння,смерть.
Робота з тестами розділу.
Контрольна робота № 5 “Людина”.
Розділ 6. Надорганізмові рівні життя. Історичний розвиток органічного світу.
Додарвінівський період розвитку біології. Передумови розвитку еволюційних поглядів і еволюційного вчення.
Роботи Лінея і Ламарка. Еволюційна гіпотеза Ламарка.
Основні положення вчення Дарвіна. Основні фактори еволюції: спадковість, мінливість, боротьба за існування, природний добір. Різні форми боротьби за існування. Форми природного добору. Творча роль природного добору. Відносність пристосованості організмів до умов життя в певному середовищі.
Вчення про спадковість, мінливість, форми боротьби за існування
Штучний і природний добір
Доцільність в природі, її відносний характер
Вид, його критерії та структура. Вид, його критерії. Ареал. Екологічна ніша. Структура виду. Популяція, її характеристики. Структура популяції (вікова, просторова, статева). Популяційні хвилі. Гомеостаз популяції. Способи видоутворення. Поняття про мікро- та макроеволюцію.
Популяція, її характеристики та структура
Способи видоутворення Мікро- та макроеволюція
Докази еволюції органічного світу. Докази еволюції: порівняльно-анатомічні, ембріологічні, палеонтологічні, еколого-географічні, генетичні. Філогенез, філогенетичний ряд. Біогенетичний закон Геккеля-Мюллера. Дивергенція та конвергенція. Аналогічні та гомологічні органи. Рудименти й атавізми. Мімікрія, її види. Попереджувальне забарвлення. Біологічні прогрес і регрес. Шляхи біологічного прогресу (ароморфоз, ідіоадаптація та загальна дегенерація).  
Шляхи та напрямки еволюції.
Розвиток органічного світу. Походження людини. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу Сучасна система органічного світу. Принципи класифікації організмів. Таксономічні одиниці. Поділ геологічної історії Землі на ери, періоди, епохи. Приклади основних еволюційних подій в протерозойську, мезозойську, палеозойську та кайнозойську ери.
Теорія еволюції та генетика. Синтетична теорія еволюції. Дарвінізм і синтетична теорія еволюції. Основні положення синтетичної теорії еволюції (елементарна одиниця, елементарні фактори, рушійні сили). Еволюційне значення популяційних хвиль, дрейфу генів, ізоляції.
Основи екології. Екологічні фактори. Екологічні фактори: абіотичні, біотичні, антропогенні. Обмежуючий (лімітуючий) фактор. Закон оптимуму. Екологічна валентність виду (межі витривалості). Еврибіонтні та стенобіонтні організми. Взаємодія екологічних факторів. Форми біотичних зв’язків (конкуренція, хижацтво, виїдання, мутуалізм, коменсалізм, паразитизм). Адаптація, адаптивні біологічні ритми організмів. Фотоперіодизм.
Основні середовища існування організмів. Основні середовища існування організмів: наземно-повітряне, водне, ґрунтове. Організм живих істот як особливе середовище існування.
Екосистеми, їх склад і різноманіття. Екосистеми. Взаємозв’язки між популяціями в екосистемах (прямі і непрямі; антагоністичні, нейтральні та мутуалістичні; трофічні та топічні). Перетворення енергії в екосистемах. Продуценти, консументи, редуценти. Ланцюги живлення. Трофічний рівень, трофічна сітка. Правило екологічної піраміди. Розвиток екосистем. Сукцесії. Саморегуляція екосистем. Агроценози.
Біосфера. Ноосфера. Вчення Вернадського про біосферу та ноосферу. Межі біосфери. Жива речовина, її властивості й функції. Кругообіг речовин і потоки енергії в біосфері як необхідні умови її існування. Сучасні екологічні проблеми: ріст населення планети, ерозія та забруднення ґрунтів, урбанізація, знищення лісів, нераціональне використання водних і енергетичних ресурсів, можливі зміни клімату, негативні впливи на біологічне різноманіття. Вплив екологічних факторів на зміни в екосистемах. Механізми саморегуляції популяцій і екосистем. Особливості функціонування агроценозів, шляхи підвищення їхньої продуктивності. Охорона видового різноманіття організмів. Червона та Зелена книги. Природоохоронні території. Природоохоронне законодавство України. Міжнародне співробітництво в галузі охорони природи.
Охорона природи.Червона та Зелена книги
Контрольна робота № 6 «Надорганізмові рівні організації життя. Історичний розвиток органічного світу»
  Всього 240 годин

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.