Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Зразки тестових завдань для МКР 1 

 

І. Утворити відповідні пари між географічними регіонами та їх первинними мешканцями:

 


Закавказзя

Західна Європа

Індонезія

Китай

Східна Африка

Homo geidelbergensis

Homo georgicus

Homo habilis

Pithecanthropus

Sinanthropus


 

 

ІІ. Розташувати в послідовності залюднення регіони:

 

Австралія

Закавказзя

Західна Європа

Індонезія

Південна Америка

Північна Америка

Східна Азія

Східна Африка

Східна Європа

 

 

ІІІ. Утворити відповідні пари між антропологічними знахідками та їх авторами-дослідниками:

 


Homo georgicus

Homo habilis

Pithecanthropus

Sinanthropus

Вайденрайх Ф.

Габуния М.

Дюбуа Е.

Лікі М.


 

IV. Утворити відповідні пари між антропологічними формами та місцями їх знахідок:

 


Homo erectus paleohungaricus

Homo georgicus

Homo habilis

Pithecanthropus paleojavanicus

Sinanthropus pekhinensis

Чжоукоудянь

Вертешсьолеш

Моджокерто

Олдувай

Дманісі


 

V. Підібрати коректні дати первинного залюднення наступних частин ойкумени:

 


Австралія

Америка

Закавказзя

Надчорномор’я

Південно-Західна Європа

15-13 тис. р. тому

50-40 тис. р. тому

300-200 тис. р. тому

1-0,7 млн. р. тому

1,8-1,6 млн. р. тому

 

 

11.2. Методи підсумкового контролю: залік

 

11.2.1. Питання до заліку:

 

1. Джерелознавство проблеми первинного залюднення всесвіту.

2. Історіографія проблеми первинного залюднення всесвіту.

3. Моноцентричний підхід щодо проблеми становлення первинної ойкумени.

4. Первинне залюднення Південної Азії (Ближній та Середній Схід, Індія, Китай, Індонезія).

5. Первинне залюднення Центральної та Північної частини Азії (Монголія, Алтай, Сибір, Далекий Схід).

6. Первинне залюднення Кавказу.

7. Первинне залюднення Західної Європи.

8. Первинне залюднення Східної Європи.

9. Первинне залюднення Надчорномор’я (територія сучасної України).

10. Первинне залюднення Донбасу.

11. Первинне залюднення євразійської Півночі (Скандинавія, Північний Сибір, Чукотка).

12. Первинне залюднення Австронезії (Австралія, острівні архіпелаги Південно-Східної Азії та Океанії).

13. Первинне залюднення Америки.

14. Основні етапи, динаміка та напрямки становлення первинної ойкумени.

15. Роль природно-кліматичного фактору в процесі становлення первинної ойкумени.

16. Проблема первинного залюднення всесвіту в університетському курсі Історії первісного суспільства.

 

 


Розподіл балів, які отримують студенти

 

Денне відділення

Поточний контроль (max 100 балів) Загальна кількість балів
Змістовний модуль 1 Сума балів за ЗМ 1 Змістовний модуль 2 Сума балів за ЗМ 2 Загальна кількість балів за результатами поточного контролю
Аудиторна робота студента (семінари) Самостійна робота студента (доповідь) Аудиторна робота студента (семінари) МКР 1

 

 

Заочне відділення

 

Поточний контроль (max 100 балів) Загальна кількість балів
Змістовний модуль 1 Сума балів за ЗМ 1 Змістовний модуль 2 Сума балів за ЗМ 2 Загальна кількість балів за результатами поточного контролю
Аудиторна робота студента (семінари) Самостійна робота студента (реферат) Аудиторна робота студента (семінари) МКР 1

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою (для іспиту)
90 – 100 А Залік
80 – 89 В
70 – 79 С
60 – 69 D
50 – 59 Е
30 – 49 FX незалік з можливістю повторного складання
0 – 29 F незалік з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Методичне забезпечення

1. Первинне залюднення світу: Програма і методичні матеріали до спецкурсу / Укл. Р.О. Литвиненко. – Донецьк: Вид-во Дон НУ, 2009. – 25 с.

 

Рекомендована література

Алексеев В.П. Заселение территории Южной Сибири человеком в свете данных палеоантропологии // Материалы и исследования по археологи, этнографии и истории Красноярского края. – Красноярск, 1963.

Алексеев В.П. К происхождению коренного населения Австралии // ВА. – 1974. – Вып. 46.

Алексеев В.П. Возникновение и эволюция гоминид // История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза. – М.: Наука, 1983.

Алексеев В.П. Становление человечества. – М.: Политиздат, 1984.

Алексеев В.П. Историческая антропология и этногенез. – М.: Наука, 1989.

Анисюткин Н.К. Древнейшие местонахождения раннего палеолита на юго-западе Русской равнины // Археологические вести. – СПб., 1994. – № 3.

Археология СССР: В 20 т. Мезолит СССР. – М.: Наука, 1989.

Археология СССР: В 20 т. Палеолит СССР. – М.: Наука, 1984.

Берингия в кайнозое: Матер. Всесоюзн. симпозиума «Берингийская суша и ее значение для развития голарктических флор и фаун в кайнозое». – Владивосток, 1976.

Бибиков С.Н. Некоторые вопросы заселения Восточной Европы в эпоху палеолита // СА. – 1959. – № 4.

Бибиков С.Н. О первичном заселении Восточной Европы // Краткие сообщения Ин-та археологии АН УССР. – Вып. 11. – К., 1961.

Бибиков С.Н. О южных путях заселения Восточной Европы в эпоху верхнего палеолита // Четвертичный период. – Вып. 13-15. – К., 1961.

Бибиков С.Н. К разработке новых теоретических проблем в археологической науке и вопрос о заселении Восточной Европы в палеолите // Первобытная археология. – К., 1989.

Борисковский П.И. Древнейшее прошлое человечества. – Л.: Наука, 1979.

Борисковский П.И. Начальный этап первобытного общества. – Л.: ЛГУ, 1950.

Будько В.Д. К вопросу о первоначальном заселении территории БССР // Известия АН БССР: Серия обществ. наук. – 1930. – № 4.

Василевский А.А. Периодизация верхнего палеолита Сахалаина и Хоккайдо в свете исследования поселения Огоньки-5 // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2003. – № 3 (15). – С. 51-69.

Васильев С.А. Освоение человеком каменного века гор Западного Саяна // РА. – 1992. – № 1.

Васильев С.А. Палеолит Енисея: итоги и проблемы // РА. – 1992. – № 4.

Величко А.А. Палеогеография стоянки Азых – древнейшего поселения первобытного человека на территории СССР // Изд-во АН СССР. – Сер. геогр. – 1980. – № 3.

Верещагин Н.К., Молчанов Ю.А. Самые северные в мире следы верхнего палеолита // СА. – 1972. – № 3. – С. 332-336.

Гладилін В.М. До питання про час і шляхи первісного заселення людиною території України // Український історичний журнал. – 1969. – № 3.

Гладилин В.Н. Проблемы раннего палеолита Восточной Европы. – К.: Наук. думка, 1976.

Гладилин В.Н. Ранний палеолит // Археология Украинской ССР: В 3-х т. – К.: Наук. думка, 1985. – Т. 1.

Гладилин В.Н. Ранний палеолит // Археология УССР: В 3-х т. – К.: Наук. думка, 1985. – Т. 1.

Гладилін В.М. Час та шляхи первісного заселення людиною території України // Давня історія України: В 3-х т. – К.: Наук. думка, 1997. – Т. 1. – С. 25-29.

Грассо Ибарра Э. Нижний палеолит в Америке // СЭ. – 1958. – № 1.

Гремяцкий М.А. Как произошел человек. – М.: МГУ, 1954. – 174 с.

Дебец Г.Ф. Антропология Сибири и проблема заселения Америки // Науч. конф. по истории Сибири и Дальнего Востока: Тез. докл. и сообщ. – Иркутск, 1960.

Дебец Г.Ф. Происхождение коренного населения Америки // Труды института этнографии. – Т. 17: Происхождение человека и древнее расселение человечества. – 1951.

Дмитриева Т.Н. Mc Burney C.B.M. Early Man in the Soviet Union. – L., 1976 // СА. – 1979. – № 2.

Дороничев В.Б. Первоначальное заселение Восточной Европы // Донская археология. – 2001. – № 3-4. – С. 6-23.

Ефименко П.П. Первобытное общество. – К: Госполитиздат, 1953.

Залізняк Л.Л. Палеоліт і цивілізаційна концепція Шпенглера-Тойнбі // Археологія. – 2002. – № 1. – С. 14-24.

Замятнин С.Н. Очерки по палеолиту. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961.

Иванова И.К., Любин В.П., Праслов Н.Д. Геология палеолита Восточной Европы (ископаемый человек и следы его деятельности как элементы стратиграфии) // БКИЧП. – 1989. – № 58.

История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза. – М.: Наука, 1983. – 432 с.

История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. – М.: Наука, 1986. – 572 с.

Итихара М. Геологический возраст питекантропов и мегантропов из Сангирана, Центральная Ява // Исследования четвертичного периода. – М.: Наука, 1986.

Кабо В.Р. Происхождение австралийцев в свете новых открытий // Страны и народы Востока. – Вып. VI: Страны и народы бассейна Тихого океана. – М., 1968.

Кирьяк М.А., Глушкова О.Ю., Браун Т.А. Верхнепалеолитические комплексы в долине реки Тытыльваам (Заполярная Чукотка) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2003. – № 3 (15). – С. 2-15.

Козинцев А.Г., Громов А.В., Моисеев В.Г. Новые данные о сибирских «американоидах» // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2003. – № 3 (15). – С. 149-154.

Колесник А.В. Ручные рубила среднего палеолита Восточной Европы // Археологический альманах. – № 7. – Донецк, 1998. – С. 3-24.

Колесник А.В. Средний палеолит Донбасса // Археологический альманах. – № 11. – Донецк, 2002.

Крижевская Л.Я. 40 лет изучения каменного века на Урале: итоги и перспективы // СА. – 1990. – № 2.

Кухарчук Ю.В. Ранній палеоліт Українського Полісся: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – К., 1993. – 22 с.

Ламберт Д. Доисторический человек. Кембриджский путеводитель. – Л.: Недра, 1991.

Ларичев В.Е. Палеолит Северной, Центральной и Восточной Азии. – Новосибирск, 1969. – Т. 1; 1972. – Т. 2.

Ларичева И.П. Палеоиндейские культуры Северной Америки. Проблема взаимоотношений древних культур Старого и Нового Света. – Новосибирск, 1976.

Левин М.Г. Древние переселения человека в Северной Азии по данным антропологии // Труды института этнографии. – Т. 17: Происхождение человека и древнее расселение человечества. – М., 1951.

Линдберг Г.У. Крупные колебания уровня океана в четвертичный период. – Л., 1972.

Любин В.П. Ранний палеолит Кавказа. – М., 1984.

Любин В.П. Кавказ и Ближний Восток в палеолитическом мире // РА. – 1992. – № 2. – С. 79-80.

Любин В.П. Проблемы первоначального заселения человеком Кавказа и Евразии // Археологические вести. – № 5. – СПб., 1995. – С. 15-41.

Любин В.П. Проблемы первоначального заселения Северного Кавказа // ХIХ Крупновские чтения. – М., 1996.

Любин В.П. Ашельская эпоха на Кавказе. – СПб., 1998.

Любин В.П. Туркменистан в эпоху палеолита // Археологические вести. – № 8. – СПб., 2001. – С. 8-26.

Любин В.П., Беляева Е.В. Открытие следов нижнего палеолита на островных горах Пятигорья (Ставропольский край) // Проблемы первобытной археологии Евразии. – М.: ИА РАН, 2004. – С. 104-111.

Любин В.П., Куликов О.А. О возрасте древнейших палеолитических памятников Кавказа // СА. – 1991. – № 4.

Молчанов Ю.А. Древнейшие этапы заселения человеком Северо-Восточной Азии. – Новосибирск, 1977.

Молчанов Ю.А. Древнейший палеолит Диринга и проблема внетропической прародины человека // Археология Якутии. – Якутск: Изд-во Якутского гос. ун-та, 1988.

Никольский В.К. Детство человечества. – М.: Госкультпросветиздат, 1949. – 155 с.

Носевич В.Л. Популяционно-демографические процессы в эпоху нижнего и среднего палеолита (опыт компьютерного моделирования): Автореф. дис. … канд. ист. наук. – М., 1991. – 21 с.

Окладников А.П. Возникновение человеческого общества. Ранний древний каменный век (нижний палеолит) // Всемирная история. – М.: Госполитиздат, 1955.

Окладников А.П. Первыми американцами были сибиряки (Мост через тысячелетия) // Наука и жизнь. – 1975. – № 12.

Отрощенко В.В. Заселення людиною території України. Заключні фази антропогенези // Етнічна історія давньої України. – К., 2000. – С. 8-10.

Питулько В.В. Древние этапы заселения Арктики: новые данные // Древние культуры и археологические изыскания: Материалы к пленуму ИИМК. – СПб., 1991. – С. 6-10.

Питулько В.В., Каспаров А.К. Древние охотники высокоширотной Арктики: материальная культура и стратегия жизнеобеспечения // Археологические вести. – № 5. – СПб., 1998. – С. 55-71.

Плисецкий М.С. Происхождение человека. – М.: Правда, 1950. – 32 с.

Праслов Н.Д. Ранний палеолит Северо-Восточного Приазовья и Нижнего Дона. – Л., 1968.

Праслов Н.Д. Время и пути древнейшего заселения территории СССР человеком // Археология СССР: Палеолит СССР. – М.: Наука, 1984. – С. 42-44.

Происхождение человека и древнее расселение человечества // Труды института этнографии. – Т. 16. – М.: АН СССР, 1951.

Рагозин А.Л. Древнейшему поселению Сибири – 1,5 млн. лет // Природа. – 1982. – № 1.

Ранов В.А. Освоение Высокой Азии человеком каменного века (на примере гор Средней Азии) // Средняя Азия в древности и средневековье. – М., 1977.

Ранов В.А. Древнейшие стоянки палеолита на территории СССР // РА. – 1992. – № 2. – С. 81-95.

Ранов В.А. Древнейшие страницы истории человечества. – М.: Просвещение, 1988.

Римантене Р.К. Первоначальное заселение территории Литвы: автореф. дис. … д-ра ист. наук. – Вильнюс, 1972.

Рогинский Я.Я. Новые теории происхождения человека. – М., 1948. – 31 с.

Степанчук В.Н. Некоторые общие вопросы изучения раннего палеолита Украины (к 75-летию А.А. Формозова) // Проблемы первобытной археологии Евразии. – М.: ИА РАН, 2004. – С. 112-122.

Степанчук В.М. Динаміка заселення території України в нижньому, середньому і на початку верхнього палеоліту // Археологія. – 2006. – № 1. – С. 3-12.

Сэкия Акира. История изучения палеолита Японии // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2000. – № 3.

Формозов А.А. Проблемы этнокультурной истории каменного века на территории европейской части СССР. – М., 1977.

Харитонов В.М. Ашельские гоминиды на территории СССР // Особенности : Доклады Московского общества испытателей природы. – М., 1989.

Alexeev V. Craniological material from New Guinea, Indonesia and the Malayan peninsula // Antropologie. – Brno, 1973. – T. XI. – № 3.

Alimen H. Préhistoire de L’Afrique. – Paris, 1955.

Balout L. Préhistoire de L’Afrique du Nord. – Paris, 1955.

Bishop W.W., Clark J.D. Background to Evolution in Africa. – Chicago: Chicago University, 1967.

Bontifay E. Les Premiers Européens. – Paris, 1991.

Bosinski H. Die ersten Menschen in Eurasien // Jahrbuch des Rmisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz. – 1992. – B. 39. – S. 131-181.

Brothwell D. Upper human skull from Niah caves // Sarawak Museum Journal, new series. – 1960. – V. 9. – № 15-16.

Canals Frau S. Prehistoria de America. – Buenos Aires, 1950.

Cheppell F. Aspects of late quaternary palaeogeography of the Australian – East Indonesian region // The Origins of Australians / Ed. by R. Kirk and A. Thorne. – Canberra, 1976.

Claiborne R. The First Americans // Time Inc. – 1973.

Cole S. The Prehistory of East Africa. – New York, 1963.

Dennell R.W., Roebroeks W. The earliest colonization of Europe: the short chronology revisited // Antiquity. – 1996. – V. 70. – № 269.

Flood J. Archaeology of the dreamtime. – Sidney; London, 1983. – 287 p.

Gibert J., Palmquist P., Martinez Navarro B. Los primeros europeos // Investigation y Ciencie. – 1994. – Dicembre.

Greenman E. The upper Paleolithic and the New World // CA. – 1963. – V. 4. – № 1.

Hamblin D.J. The First Cities // Time Inc. – 1973.

Heyerdal T. American Indian in the Pacific. – L.; Stockholm; Oslo, 1952.

Hope F., Hope G. Palaeoenvironments for man in New Guinea // The Origins of Australians / Ed. by R. Kirk and A. Thorne. – Canberra, 1976.

Hopkins D. Landscape and climate of Beringia during late Pleistocene and Holocene time // The First Americans: Origins, Affinities and Adaptations. – New-York; Stuttgart, 1979.

Howell F.C. Early Man // Life Natural Library. – 1965.

Howell F.C. European and northwest African. Middle Pleistocene hominids // Anthrop. – 1960. – № 1.

Hrdlicka A. Early man in South America // BBAE. – 1912. – V. LII.

Hrdlicka A. Origin and antiquity of the American Indian // Smithsonian Instruction Annual Report. – Washington, 1923.

Hrdlicka A. Skeletal remains suggesting or attributed to early man in North America // BBAE. – 1907. – V. XXXIII.

Jacob T. Early populations in the Indonesian region // The Origins of Australians / Ed. by R. Kirk and A. Thorne. – Canberra, 1976.

Kawai M. Japanese monkeys and the origin of culture // Animals. – 1965. – № 5. – P. 450-455.

Klein R.G. Chellian and Achellian on the Territory of Soviet Union, a Critical Review of the Evidence as presented in the Literature // AA. – 1966. – V.68. – № 2.

Laughlin W. Problems in the physical anthropology of North American Indians. Eskimos and Aleuts // Ar A. – 1979. – V. 16. – № 1.

Leonard J.N. The first Farmers // Time Inc. – 1973.

Lumley H. and M.A. The diffusion of Man in Ancient World: Homo Erectus // Homo. Journal to the origins of Man’s History. – Venezia, 1985.

Mc Burney C.B.M. The Stone Age of Northern Africa. – Harmond sworth (Penguin Books), 1960.

Mc Burney C.B.M. Early Man in the Soviet Union. – L., 1976.

Mc Evedy C., Jones R. Atlas of World Population History. – Allen Lane, 1978.

Mc Neish R. Earliest man in the New World and it’s implications for Soviet-American archaeology // Ar A. – 1979. – V. XVI. – № 1.

Mc Neish R. Introduction // Early man in America: Readings from Scientific American. – San Francisco, 1972.

Oakley K.P., Campbell B.G. Catalogue of Fossil Hominids. – L., 1966.

Obermaier H. Fossil Man in Spain. – New Have, 1924.

Okladnikov A., Pogrebova G.A. Ulalinka, the Oldest Paleolithic Site in Siberia // Current Anthropology. – 1982. – V. 23. – № 6.

Okladnikov A.P. Ancient population of Siberia and its cultures. – Cambridge, 1959.

Phillips P. The Prehistory of Europe // Penguin Books. – 1981.

Pietrusewsky M. Craniometric variations in Pleistocene Australian and more recent Australian and New Guinea population studied by multivariante procedures // Occasional Papers in Human Biology. – Canberra, 1979. – № 2.

Rivet P. Les origiens de L’homme americain. – Monreal, 1943.

Praslov N.D. The earliest occupation of the Russian Plain // The earliest occupation of Europe. – Leiden, 1995.

Roebroeks W. The Earliest Occupation of Europe: a short chronology // Antiquity. – 1994. – V. 68. – № 260.

Roebroeks W. Updating the Earliest Occupation of Europe // Current Anthropology. – 1994. – V. 35. – № 3.

Shaw J., Zheng Hongbo, An Zisheng. Magnetic dating of Early Man in China // Archaeometry. – Basel, 1990.

Shutler R. Radiocarbon dating and man in Southeast Asia, Australia and the Pacific // Proc. of 11-th Pacific Science Congress. – V.9: Prehistory and Archaeology. – Tokyo, 1966.

Smith F. The skeletal remains of the earliest Americans: a surrey // Tennessee Anthropologist. – 1976. – V. 1.

Spencer B. Native Tribes of the Northern Territory of Australia. – L., 1914.

Swisher C.C., Curtis G.H., Jacob T., Getty A.G., Suprijo A., Widiasmoro B.L. Age of the earliest known Hominids in Java, Indonesia // Science. – 1994. – № 25.

The Bering Land Bridge / Ed. by D. Hopkins. – Standford, California, 1967.

The earliest occupation of Europe. – Leiden, 1995.

The story of human evolution: The United exhibits group, 1997. – 84 p.

Thorne A, Macamber P. Discoveries of late Pleistocene man at Kow Swamp, Australia // Nature. – 1978. – V. 238. – № 5363.

Thorne A. Morphological contrasts in Pleistocene Australians // The Origins of Australians / Ed. by R. Kirk and A. Thorne. – Canberra, 1976.

Thorne A., Wolpoff M. Regional continuity in Australian Pleistocene hominid evolution // AJPhA. – 1981. – V. 55. – № 3.

Weidenreich F. The Keilor skull: a Wadjak type from Southeast Australia // AJPhA, new series. – 1945. – V. 3. – № 1.

Wormington H. Ancient man in North America. – Denver, Colorado, 1957.

Wormington H. Origins // Program of the History of America. Indigenous Period, I. – Mexico, 1953. – V. 1.

Wormington H.M. Ancient Man in North America // Denver Museum of Natural History. Popular Series. – 1957. – № 4.

 

Список скорочень

ВА - Вопросы антропологии

ВЭ - Вопросы этнографии

РА - Российская археология

СА - Советская археология

 

 

Інформаційні ресурси

 

Донецька обл. універсальна наук. бібліотека. - http://www.library.donetsk.ua/

Інститут археології НАНУ. - http://www.iananu.kiev.ua/Institute/iau.html

Інститут історії України. - history.org.ua

Историческая библиотека. – http://ancientrome.ru/publik/tijov/tijov01-f.htm

Історія України від найдавніших часів і до сьогодення. – http://teher.ucoz.com

Наукова бібліотека ДонНУ. – library.donnu.edu.ua

Національна бібліотека НАНУ ім. В.І. Вернадського. - http://www.nbuv.gov.ua/

Советская археология. - http://annales.info/sbo/contens/sa.htm

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.