Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 2. Джерелознавство.Міністерство освіти і науки України

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан історичного факультету

Проф. Добров П.В.

_______________________

“_____” ______________ 2013 р.

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ за переліком програми

ПЕРВинне залюднення Світу

Напрям підготовки – 6.020302 – Історія

Спеціальність – 6.020302 – Історія

Факультет історичний

 

 

Донецьк – 2013


Робоча програма з дисципліни за переліком програми “Первинне залюднення світу” для студентів за напрямом підготовки 6.020302 – Історія, спеціальністю «Історія». – 16 с.

 

 

Розробник: Литвиненко Р.О., доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри всесвітньої історії

Протокол № ___ від “____”________________2013 року

 

Завідувач кафедри _____________ Бредіхин А.В.

 

Схвалено навчально-методичною комісією історичного факультету

Протокол № ___ від “____”________________2013 року

 

Голова НМК _______________ Темірова Н.Р.

 

Ó ДонНУ, 2013 рік

Ó Литвиненко Р.О., 2013 рік


Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2 Галузь знань 0203 – Гуманітарні науки Вибіркова
Напрям підготовки 6.020302 – Історія
Модулів – 1 Спеціальність: 6.020302 – Історія Рік підготовки:
Змістових модулів – 2
Індивідуальне науково-дослідне завдання - загальне завдання - Семестр
Загальна кількість годин -72
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 1 Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр 6.020302   27 год. 13 год.
Практичні, семінарські
27 год. 13 год.
Лабораторні
- -
Самостійна робота
17 год. 45 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік
           

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 3:1

для заочної форми навчання – 1:1,7

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: оволодінні студентами комплексом поглиблених знань з актуальної проблеми початкового етапу всесвітньої історії (праісторії) – складанню первинної ойкумени.

завдання:

· оволодіння визначеним програмою спецкурсу об’ємом конкретної наукової інформації та фактів;

· удосконалення навичок і досвіду джерелознавчої роботи;

· удосконалення навичок роботи із фаховою науковою літературою, зокрема європейськими мовами;

· удосконалення вмінь підготовки реферативних та проблемних доповідей;

· удосконалення вмінь та навичок ведення наукових дискусій.

 

За результатами вивчення навчальної дисципліни студент має

знати:

· джерелознавчі аспекти проблеми;

· історіографію проблеми;

· теорії та концепції первинного залюднення Світу;

· фактаж з проблематики спецкурсу;

· відносну і абсолютну хронологію процесів та подій;

вміти:

· систематизувати і здійснювати критику джерел;

· вилучати з різноманітних джерел історичну інформацію;

· синтезувати інформацію, вилучену з різних груп джерел;

· виявляти причинно-наслідкові зв’язки між природно-екологічними чинниками та процесами становлення ойкумени;

· практично використовувати у дослідженні метод картографії;

· працювати з науковою літературою іноземними мовами.

 

 

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. залюднення старого світу

Тема 1. вступ до курсу «Первинне залюднення світу».

Загальні положення. Мета і завдання курсу. Хронологічні та географічні межі. Методологія. Методика і міждисциплінарні зв’язки. Теоретичні підходи щодо вирішення проблеми походження людини: поліцентризм [В.П. Алексєєв], моноцентризм [], широкий моноцентризм [Я.Я. Рогинський]. Основні стадії антропоґенези.

 

Тема 2. Джерелознавство.

Загальна оцінка джерел по категоріях. Археологічні джерела: кількісна та якісна характеристика для різних періодів кам’яного віку; ступінь археологічної дослідженості різних регіонів Світу; інформативні можливості. Палеоантропологічні джерела: кількісна та якісна характеристика по окремих викопних формах людей; теренова локалізація пам’яток; інформативні можливості. Дані природничих наук щодо проблеми первинного залюднення світу: геологія, палеогеографія, палеокліматологія, палеонтологія, фізика та ін. Методика джерелознавства. Систематизація джерел, комплексний аналіз і синтез – етапи реконструкції процесу становлення ойкумени.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.