Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

РЕГІОНИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ 

1. Регіональна політика держави передбачає:

А) управління окремими територіями, регіонами, автономними республіками;

Б) управління окремими національними і територіальними формуваннями;

В) підпорядкування інтересів окремих регіонів інтересам країни;

Г) управління політичним, економічним і соціальним розвитком окремих територій країни;

Д) управління окремими групами населення країни, в залежності від їх особливостей.

 

2. Регіон – це:

А) цілісна територіальна частина господарства країни, що характеризується комплексом властивих їй ознак;

Б) структура, що поєднує кілька різнорідних адміністративних одиниць;

В) територіальна частина господарства певної країни світу, на якій живуть кілька національних меншостей;

Г) структурна одиниця адміністративного поділу країни;

Д) частка території країни, на якій розташовані різні природні ресурси і яка заселена певною сукупністю людей.

 

3. На яких принципах ґрунтується регіональна економічна політика?

А) визначення більш пріоритетних регіонів і їх підтримка;

Б) надання самостійності регіонам, за рахунок федералізації країни;

В) дотримання пріоритетів загальнодержавного значення;

Г) руйнування структури господарських комплексів регіонів і розміщення нових підприємств;

Д) на принципах самофінансування, самозабезпеченості, достатності, нейтральності та державності.

 

4. До суб'єктів державної регіональної політики в Україні відносяться:

А) центральні органи державної виконавчої влади;

Б) місцеві ради народних депутатів;

В) місцеве самоврядування, представницькі громадські організації, союзи регіонів, територіальна громада;

Г) місцеві ради народних депутатів та центральні органи державної виконавчої влади;

Д) всі відповіді правильні.

 

5. Територіальна громада – це:

А) самостійна адміністративно-територіальна одиниця;

Б) адміністративна структура, що має статус автономії в межах України;

В) низова економічно і фінансово самодостатня адміністративна територіальна одиниця;

Г) цілісна територіальна частина господарства країни, що має економічну і фінансову незалежність;

Д) немає правильної відповіді.

 

6. Місцеве самоврядування передбачає:

А) рішення питань місцевого значення в межах чинного законодавства;

Б) встановлення державного і суспільного контролю за місцевими органами влади;

В) створення законодавчо-нормативної економічної політики;

Г) реалізацію конституційних прав всіх громадян незалежно від їх місця проживання;

Д) пріоритетність місцевих питань та задач над загальнодержавними.

 

7. Місцеве самоврядування ґрунтується на принципах:

А) моралі;

Б) альтернативності;

В) державної підтримки;

Г) ринкового механізму;

Д) вільної торгівлі.

 

8. Для оцінки соціально-економічного розвитку регіону використовуються наступні показники:

А) адміністративні і економічні;

Б) екологічні і соціальні;

В) ієрархічні і вільні;

Г) державні і ринкові;

Д) фізичні і демографічні.

 

9. За якими параметрами проводиться типологізація регіонів:

А) рівень соціально-культурного розвитку;

Б) рівень розвитку фінансово-промислових груп;

В) розвиток транспортних коридорів;

Г) кліматичні умови;

Д) ступінь забруднення навколишнього середовища.

 

10. До яких регіонів застосовується реконверсія депресивних територій:

А) з надмірною кількістю населення у великих містах (більш 1 млн.);

Б) з недостачею трудових ресурсів і складною екологічною ситуацією;

В) гірським і іншим регіонам із складними природно-географічними умовами;

Г) де показники розвитку перевищують середні по регіонам;

Д) які мають велике значення з історико-культурної точки зору.

 

11. Екологічна складова регіональної політики вирішує наступні питання:

А) забезпечення необхідних умов життєдіяльності населення;

Б) оптимізація існування і функціонування природних екосистем і господарського комплексу;

В) зосередження виплат всіх видів екологічної допомоги в територіальних громадах аз місцем проживання;

Г) фінансування структурної перебудови і реконверсії депресивних територій, де показники відстають від нормативних або середніх по регіонам;

Д) удосконалення і розвитку інвестиційної і інноваційної діяльності в регіоні.

 

12. Адміністративно-територіальна одиниця України – це:

А) країна;

Б) штат;

В) федеральний округ;

Г) село;

Д) муніципалітет.

 

13. Найбільш прийнятною формою органів самоорганізації населення на селі вважаються:

А) сільські комітети;

Б) партійні сільські організації;

В) сільські сходи;

Г) сільські вибори;

Д) анархічне самоуправління.

 

14. Діяльність органів самоорганізації населення місцевої влади сприяє вирішенню наступних питань:

А) політиці держави по формування фундаментальних основ науково-технічної діяльності в країні;

Б) забезпечення збалансованості економіки і рівноваги внутрішнього ринку країни;

В) забезпечення допомоги, спрямованої на поліпшення розвитку окремих видів господарської діяльності або окремих територій, за умови, що така допомога не буде робити негативного впливу на проведення торгівлі між країнами-членами;

Г) створенню умов для участі жителів у рішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

Д) формуванню декількох світових економічних угрупувань у зв'язку з переходом більшості країн до ринкової економіки.

 

15. Інтереси села в процесі реалізації регіональної політики повинні бути спрямовані для досягнення наступних цілей:

А) забезпечення високого рівня життя людини, незалежно від його місця проживання;

Б) максимальне наближення послуг, що надаються органами публічної влади, до споживачів;

В) створення і модернізація інфраструктури, що буде служити підвищенню інвестиційної привабливості регіонів;

Г) забезпечення розвитку людських ресурсів;

Д) усі відповіді правильні.

 

16. Найважливішими напрямками вдосконалення регіональної політики України з врахуванням глобалізаційних і інтеграційних тенденцій повинні стати наступні дії:

А) розробка стратегії інноваційно-інвестиційної моделі розвитку (за зразком Лісабонської), що максимально враховувала б специфічні особливості регіонально-локальних і нового галузевого підходів, уже впроваджених у ЄС;

Б) відшкодування населенню частини додаткових витрат, викликаних підвищенням роздрібних цін на групи товарів, які користуються масовим попитом;

В) підвищення фіксованих виплат, тобто пенсій, допомоги, стипендій, мінімальної зарплати по мірі зростання вартості життя;

Г) стабільне забезпечення роздрібної торгівлі різноманітними асортиментами якісної продукції за доступними цінами від легальних виробників;

Д) збільшення надмірно високого рівня територіальної диференціації стану регіональних ринків праці.

 

17. Регіональна соціальна політика включає:

А) формування територіальних основ сталого розвитку і систем екологічної безпеки;

Б) збалансування бюджетних витрат пов'язаних з охороною природи на загальнодержавному і місцевому рівнях;

В) оптимізація співіснування і функціонування природних екосистем і господарського комплексу.

Г) встановлення державного і суспільного контролю над місцевими органами влади за виконанням ними соціальних програм, ефективним використанням фінансових ресурсів;

Д) усі відповіді помилкові.

 

18. Регіональна бюджетна політика включає:

А) прямі державні інвестиції;

Б) фінансування структурної перебудови і реконверсії депресивних територій;

В) залучення іноземного і вітчизняного приватного капіталу;

Г) використання позабюджетних коштів;

Д) усі відповіді правильні.

 

19. Виробничо-економічні показники розвитку регіону:

А) характеризують систему абсолютних і відносних показників складу і структури місцевих бюджетів, а також соціальної результативності бюджету;

Б) відображають місце регіону в національній економіці, результати і тенденції функціонування господарського комплексу країни;

В) характеризують структуру господарського комплексу, що дозволяє оцінити спеціалізацію регіону, раціональність структури на макрорівні з позицій стабільності економіки;

Г) відображають рівень конкурентного середовища, характеризують зміни форм власності в галузях господарського комплексу, роль малих підприємств в економічному розвитку;

Д) надають інформацію про темпи і структуру інвестування економіки регіону за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел.

 

20. Інвестиційні показники розвитку регіону:

А) характеризують рівень життя населення, його доходи і видатки;

Б) відображають місце регіону в національній економіці, результати і тенденції функціонування господарського комплексу країни;

В) характеризують структуру господарського комплексу, що дозволяє оцінити спеціалізацію регіону, раціональність структури на макрорівні з позицій стабільності економіки;

Г) характеризують тенденції розвитку наукового потенціалу, рівень сприйнятливості сфери виробництва до інновацій, зношування основних фондів;

Д) надають інформацію про темпи і структуру інвестування економіки регіону за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел.

 

21. Показники інституціональних перетворень на рівні регіону:

А) характеризують систему абсолютних і відносних показників складу і структури місцевих бюджетів, а також соціальної результативності бюджету;

Б) відображають місце регіону в національній економіці, результати і тенденції функціонування господарського комплексу країни;

В) характеризують структуру господарського комплексу, що дозволяє оцінити спеціалізацію регіону, раціональність структури на макрорівні з позицій стабільності економіки;

Г) відображають рівень конкурентного середовища, характеризують зміни форм власності в галузях господарського комплексу, роль малих підприємств в економічному розвитку;

Д) надають інформацію про темпи і структуру інвестування економіки регіону за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел.

 

Рекомендована література

 

1. Бабак А. В. Конкурентоспроможність національної економіки / А. В. Бабак, С. Ф. Биконя, О. Ю. Болховітінова, Л. Ю. Волощенко, Т. В. Голікова. – Інститут економіки та прогнозування НАН України / Б. Є. Кваснюк (ред.). – К. : Фенікс, 2005. – 495 с.

2. Буряковський В. В. Національна економіка: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В. В. Буряковський / Дніпропетровський національний ун-т. – Д. : Наука і освіта, 2007. – 310 c.

3. Герасименко А. Г. Конкурентна політика держави в умовах трансформації національної економіки: монографія / А. Г. Герасименко, Л. С. Головко, Л, І. Дідківська, М. С. Дворак, Л. Г. Кузьменко / Київський національний торгівельно-економічний ун-т / В. Д. Лагутін (заг. ред.). – К., 2008. – 308 c.

4. Гринів Л. С. Економіка України: національна стратегія розвитку = Economy of Ukraine: national strategy of development: монографія / Л. С. Гринів, О. В. Стефанишин, Ю. М. Гончар, М. В. Кічурчак, О. С. Ривак, М. І. Теребух / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка / Л. С. Гринів (ред.). – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 444 с.

5. Дацій Н. В. Соціальні засади інвестування національної економіки: монографія / Н. В. Дацій, С. О. Корецька / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2007. – 328 c.

6. Дмитрієв І. А. Національна економіка: навч.-метод. посіб. / І. Д. Дмитрієв, С. Ф. Большенко, Д. А. Горовий / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Х. : ХНАДУ, 2009. – 79 с.

7. Заблоцький Б. Ф. Національна економіка: підручник / Б. Ф. Заблоцький. – Л. : Новий Світ - 2000, 2009. – 582 с.

8. Єрмошенко М. М. Сучасні проблеми розвитку національної економіки і шляхи їх розв`язання: колективна наукова монографія / М. М. Єрмошенко, Л. А. Азьмук, М. О. Александрова, О. В. Ареф'єва, М. М. Артус, М. М. Астахова / Національна академія управління / М. М. Єрмошенко (наук. ред.). – К. : Національна академія управління, 2008. – 452 с.

9. Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку національної економіки: Зб. наук. пр. / НАН України; Об'єднаний ін-т економіки / А. І. Сухоруков (відп. ред.). – К., 2004. – 140 с.

10. Ковальчук В. М. Структурна перебудова національної економіки в контексті інноваційного розвитку / В. М. Ковальчук / НАН України; Об'єднаний ін-т економіки / Л. М. Шаблиста (відп. ред.). – К., 2005. – 240 с.

11. Круш П. В. Національна економіка: підручник для студ. вищих навч. закл. / П. В. Круш, С. О. Тульчинська, М. В. Шашина, О. А. Підлісна, О. С. Хринюк / П. В. Круш (ред.). – К. : Каравела, 2008. – 416 c.

12. Кузьмін О. Є. Національна економіка: навч.-метод. посіб. для студ. спец. 6.0501 "Економіка і підприємництво" / О. Є. Кузьмін, У. І. Когут, І. С. Процик, Г. Л. Вербицька / Національний ун-т "Львівська політехніка". – Л. : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. – 188 с.

13. Лазебник Л. Л. Фінансові та інтеграційні механізми модернізації національної економіки: монографія / Л. Л. Лазебник. – К. : ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2009. – 480 с.

14. Макаренко І. П. Національна інноваційна система України: проблеми і принципи побудови: монографія / І. П. Макаренко, П. М. Копка, О. Г. Рогожин, В. П. Кузьменко / Інститут проблем національної безпеки Ради національної безпеки і оборони України; Інститут еволюційної економіки / І. П. Макаренко (наук. ред.). – К., 2007. – 520 с.

15. Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ) "Національна економіка": для студ. спец. "Облік і аудит", "Економічна кібернетика", "Маркетинг", "Фінанси і кредит" ("Фінанси" і "Банківська справа"), "Міжнародні відносини", "Менеджмент", "Економіка підприємства" студ. ден. і заоч. форм навчання / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / Б. Ф. Заблоцький (уклад.), І. І. Герасимова (уклад.). – Л. : Видавництво ЛКА, 2009. – 15 с.

16. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з навчальної дисципліни "Національна економіка" для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання / Харківський національний економічний ун-т / А. В. Литвиненко (уклад.), О. П. Кісь (уклад.). – Х. : ХНЕУ, 2007. – 15 с.

17. Мельникова В. І. Національна економіка: навч. посіб. / В. І. Мельникова, О. П. Мельникова, Т. В. Сідлярук, І. Ю. Тур, Г. М. Шведова / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Х. : ХАІ, 2009. – 197 с.

18. Національна економіка: навч. посіб. / Головінов О. М., Юрченко Ю. Ю.; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. економіки і упр. інновац. діяльн. Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – 300 с.

19. Національна економіка: тест. завдання та індивід. планув. навч. дисципліни для студ. спец. "Облік і аудит", "Економічна кібернетика", "Маркетинг", "Фінанси і кредит" ("Фінанси" і "Банківська справа"), "Міжнародні відносини", "Менеджмент", "Економіка підприємства" / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / Б. Ф. Заблоцький (уклад.), І. І. Герасимова (уклад.) – Л. : ЛКА, 2009. – 68 с.

20. Організаційні проблеми формування стійкої системи підвищення ефективності національної економіки України: монографія / Кіровоградський національний технічний ун-т. Кафедра економіки праці та менеджменту / Л. М. Фільштейн (заг. ред.). – Кіровоград : КОД, 2009. – 388 с.

21. Пухтаєвич Г. О. Аналіз національної економіки: навч. посіб. / Пухтаєвич Г. О. / Київський національний економічний ун-т. – К. : КНЕУ, 2005. – 254 с.

22. Робоча програма навчальної дисципліни "Національна економіка" для студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання / Харківський національний економічний ун-т / О. О. Пономаренко (уклад.). – Х. : ХНЕУ, 2009. – 48 с.

23. Стефанишин О. Теорія розвитку людського потенціалу національної економіки: навч. посіб. / О. Стефанишин / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л. : ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 306 с.

24. Тищенко О. П. Національна економіка: тексти лекцій / О. П. Тищенко, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко, О. В. Пасічник, В. І. Жданов / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана" / А. Г. Савченко (заг. ред.). – К. : КНЕУ, 2007. – 457 с.

25. Формування інноваційної моделі розвитку національної економіки України: монографія: у 2 ч. / Чернігівський держ. ін-т економіки і управління / Каленюк І. С. (заг. ред.). – Чернігів : ЧДІЕУ, 2009. – 592 с.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.