Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ І ЙОГО СТРУКТУРА 

1. До міжгалузевих господарських комплексів відносяться:

А) промисловий;

Б) паливний;

В) соціальний;

Г) культурний;

Д) науково-технічний.

 

2. Другий технологічний уклад пов'язаний із використанням:

А) парового двигуна;

Б) енергії води;

В) електроенергії;

Г) нафти і газу;

Д) інформаційних технологій.

 

3. Використання електроенергії є основою:

А) першого технологічного укладу;

Б) другого технологічного укладу;

В) третього технологічного укладу;

Г) четвертого технологічного укладу;

Д) п’ятого технологічного укладу.

 

4. При регулюванні господарського комплексу національної економіки до головних задач відносяться:

А) технічне переозброєння галузей матеріального виробництва;

Б) забезпечення екологічної безпеки виробництва;

В) підтримка галузей, що забезпечують майбутнє економічне зростання;

Г) підвищення ролі наукоємних виробництв;

Д) всі відповіді можна вважати правильними.

 

5. До методів регулювання промисловості відносяться:

А) державні інтервенції;

Б) регулювання правил продажу окремих видів продукції;

В) соціальне партнерство;

Г) демонополізація;

Д) всі відповіді помилкові.

 

6. Особливо велику роль держзамовлення відіграє у:

А) аграрно-промисловому комплексі;

Б) оборонно-промисловому комплексі;

В) комплексі будівельних матеріалів;

Г) соціальному;

Д) машинобудівному.

 

7. Виділяють наступні види держзамовлення:

А) на наукові дослідження;

Б) на поставку продукції в держрезерв;

В) на будівельні і ремонтні роботи;

Г) оборонний;

Д) всі відповіді правильні.

 

8. Якщо держава купує сільськогосподарську продукцію на ринку, то це:

А) товарні інтервенції;

Б) закупівельні інтервенції;

В) аграрні інтервенції;

Г) протекціоністські інтервенції;

Д) продуктові інтервенції.

 

9. До методів підтримки агропромислового комплексу можна віднести:

А) розвиток соціальної сфери села;

Б) політику фритредерства;

В) поширення приватної форми власності в сільському господарстві;

Г) валютні інтервенції;

Д) ліцензування.

 

10. Адміністративні методи впливу на розвиток сфери товарного обігу включають:

А) кредитно-грошову політику;

Б) податкове регулювання;

В) валютне регулювання;

Г) політику доходів;

Д) всі відповіді помилкові.

 

11. Техніко-економічнийуклад – це:

А) сукупність технологій, характерних для певного рівня розвитку виробництва;

Б) страхування відповідальності промислових об’єктів на випадок ненавмисного забруднення навколишнього середовища;

В) визначення пріоритетних сфер і об'єктів інвестування, які повинні відповідати як довгостроковим національним інтересам держави, так і невідкладним завданням сучасного стану і структури економіки;

Г) створення оптимального конкурентного середовища діяльності суб’єктів господарювання;

Д) надання інженерно-консультативних послуг з налагодження технології виробництва, експлуатації діючого обладнання, організації науково-дослідних робіт.

 

12. Для суспільства знань в інвестиційному процесі характерні наступні тенденції:

А) швидкі темпи зростання капіталовкладень, які відображають більш високу капіталоємність нової економіки, впливу ресурсозберігаючої спрямованості науково-технічного прогресу;

Б) подальше розширення більшої капіталомісткості сфери послуг;

В) скорочення процесу технологічної модернізації виробничого апарату;

Г) зменшення ефективності проектних рішень;

Д) правильна відповідь відсутня.

 

13. Які завдання необхідно вирішувати для корінної структурної і технологічної модернізації виробничої бази економіки України:

А) сприяння інтеграційним процесам у промисловості як одним з засобів збільшення її потенціалу і підвищення конкурентоспроможності;

Б) зосередження інвестиційних ресурсів на розвитку виробництва, які забезпечують економічне зростання за рахунок інтенсивних факторів або збільшують базу для відтворення самих інвестиційних ресурсів;

В) удосконалення системи відбору і обґрунтування інвестиційних проектів, які здійснюються за рахунок як однеканального (у тому числі бюджетного), так і багатоканального фінансування;

Г) посилення контролюючої і регулюючої ролі держави на природними монополіями, протидія процесу необґрунтованого зростання тарифів на послуги, перерозподіл потенційних інвестиційних ресурсів промисловості в напряму інших високотехнологічних укладів;

Д) усі відповіді правильні.

 

14. Основні принципи, якими керується Євросоюз у своїй промисловій політиці, складаються в тому, що будь-яка допомога держави не відповідає правилам загального ринку, якщо вона:

А) надається за рахунок приватних коштів;

Б) являє собою економічний негативний вплив для одержувачів (або погіршує положення підприємства в порівнянні з конкурентами);

В) носить масовий характер, тобто призначена всіх виробників або виробництв всіх виробів, що негативно позначається на рівності можливостей всіх конкурентів;

Г) спотворює конкуренцію або може їй загрожувати, а також порушує торговельний обмін між країнами-членами;

Д) усі відповіді правильні.

 

15. Цільовими пріоритетами розвитку промисловості України є (виберіть найбільш повну відповідь):

А) інноваційний, екологічний і технологічний;

Б) ринковий, екологічний і соціальний;

В) інноваційний, екологічний і соціальний;

Г) інноваційний, екологічний і культурний;

Д) правовий, соціальний, глобальний (інтеграція у ЄС).

 

16. Розвитку мультиплікативного ефекту сприяє в більшій мірі:

А) поліпшення інституціональної структури економіки і її інфраструктурного забезпечення;

Б) державне замовлення;

В) оптимізація загального конкурентного середовища, тобто визначення рамок ефективного конкурентного тиску, які припустимі і доцільні для досягнення стратегічних цілей промислового розвитку;

Г) реалізації системи заходів по державній підтримці сфер науки і освіти, насамперед прикладні і фундаментальні наукові дослідження;

Д) управління якістю продукції, насамперед сертифікація продукції, технологій і виробництва за міжнародними стандартами.

 

17. У зв’язку із якими факторами не може в повній мірі застосовуватися у сучасних умовах концепція порівняльних переваг як аргумент необхідності зняття торговельних бар'єрів для розширення світової торгівлі:

А) внаслідок значних обсягів субсидування аграрного сектора в ряді країн виникають складності в оцінці чистих виробничих видатків;

Б) частка аграрного сектора в споживчій ціні продовольства в умовах ринку не є переважною. У сучасних умовах все більша питома вага в її структурі одержують видатки, пов'язані з переробкою і маркетингом;

В) на міжнародному і національному ринках більшості видів харчових продуктів домінують транснаціональні корпорації;

Г) розвиток генної інженерії дає перевага країнам, що активно використовують її технології при виробництві агропромислової продукції, знижуючи за рахунок цього її собівартість;

Д) усі відповіді правильні.

 

18. За рахунок яких факторів вартість капіталу, інвестованого в агробізнес, зростає і може збільшуватися в довгостроковій перспективі:

А) несприятливої ринкової кон'юнктури світових і внутрішніх ринків продукції сільського господарства і харчових продуктів;

Б) можливості збільшувати прибутки від діяльності за рахунок одержання дешевої сировини за допомогою інтеграції сільського господарства і переробки продукції галузі;

В) високої вартості робочої сили;

Г) високої орендної плати за землю;

Д) неможливість одержання дотацій і субсидій з державного бюджету на розвиток аграрної галузі.

 

19. За показниками економічного розвитку Україна відноситься до:

А) індустріальних країн світу;

Б) аграрних країн світу;

В) аграрно-індустріальних країн світу;

Г) індустріально-аграрних країн світу;

Д) країна з ринковою (економіка знань) економікою.

 

20. Розвиток торгівлі припускає досягнення наступних цілей:

А) стабільне забезпечення роздрібної торгівлі різноманітними асортиментами якісної продукції за доступними цінами від легальних виробників;

Б) активне залучення національного капіталу до створення і розвитку інноваційних підприємств оптової торгівлі;

В) формування "прозорого" економічного середовища в системі товарообороту;

Г) підтримка національного виробника в забезпеченні збуту продукції й ін.;

Д) усі відповіді правильні.

 

21. Національні інтереси – це:

А) це сукупність національних економічних і соціальних показників розвитку;

Б) життєво важливі матеріальні, інтелектуальні й духовні цінності народу;

В) реальні статистичні показники розвитку економіки країни;

Г) інтереси різних соціальних груп, що проживають на території країни;

Д) інтереси держави, уряду, парламенту, профспілок, національних угрупувань.

 

22. Індикатори економічної безпеки можуть мати наступні значення:

А) ситуативні;

Б) кон’юнктурні;

В) граничні;

Г) середні;

Д) приховані.

 

23. До індикаторів макроекономічної безпеки країни відносяться:

А) відношення валового внутрішнього продукту до показника національного багатства;

Б) відношення сальдо торгового балансу до темпу зростання заробітної плати;

В) валове накопичення основного капіталу по відношенню до ВВП;

Г) відношення темпу зростання заробітної плати до обсягу непрямих інвестицій в економіку країни;

Д) співвідношення грошового агрегату М1 до М2.

 

24. До індикаторів бюджетної безпеки відносяться:

А) обсяг грошової готівки по відношенню до ВВП;

Б) валові міжнародні резерви України;

В) рівень інфляції;

Г) рівень перерозподілу ВВП через консолідований бюджет;

Д) рівень зовнішньої заборгованості на одну людину.

 

25. До індикаторів безпеки грошового ринку і інфляційних процесів відносяться:

А) відношення ВВП до обсягу грошового агрегату М2;

Б) відношення обсягів депозитів в іноземній валюті до загальних обсягів депозитів;

В) відношення дефіциту, профіциту державного бюджету до ВВП;

Г) відношення обсягу внутрішнього боргу до ВВП;

Д) відношення обсягу номінальної капіталізації ринку акцій до ВВП.

 

26. До індикаторів зовнішньоекономічної безпеки відносяться:

А) темп зміни індексу офіційного курсу гривні до долару США до показників минулого року;

Б) відношення державного зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг;

В) частка іноземного банківського капіталу у загальному обсязі банківського капіталу;

Г) обсяг трансфертів із державного бюджету по відношенню до ВВП;

Д) коефіцієнт покриття імпорту експортом.

 

27. До індикаторів науково-технологічної безпеки належать:

А) частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі промислової продукції:

Б) рівень забезпеченості паливно-енергетичними ресурсами;

В) відношення обсягу номінальної капіталізації ринку акцій до ВВП;

Г) енергоємність ВВП;

Д) ступінь зносу основних засобів промисловості.

 

28. До індикаторів енергетичної безпеки належать:

А) частка підприємств, які впроваджують інновації, у загальному обсязі промислової продукції;

Б) відношення інвестицій у підприємства паливно-енергетичного комплексу до ВВП;

В) питома вага сировинної й низького рівня переробки експорту (промисловості) у загальному обсязі експорту товарів;

Г) рівень страхових виплат;

Д) індекс реального промислового виробництва.

 

29. До індикаторів соціальної безпеки належать:

А) очікувана тривалість життя при народженні;

Б) рівень безробіття;

В) демографічне навантаження непрацездатного населення на працездатне;

Г) виробництво зерна на одну людину на рік;

Д) рівень зовнішньої заборгованості на одну людину.

 

30. До індикаторів виробничої безпеки належать:

А) енергоємність ВВП;

Б) спрацювання основних виробничих фондів підприємств паливно-енергетичного комплексу;

В) відношення інвестицій у підприємства паливно-енергетичного комплексу до ВВП;

Г) виробництво зерна на одну людину на рік;

Д) ступінь зносу основних засобів промисловості.

ТЕМА 8
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.