Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні підходи до формування інформаційно-технологічних уміньХід заняття

Організаційна частина.

Повідомлення теми та основних завдань, мотивація навчальної діяльності. Контроль рівня знань студентів. Актуалізація опорних знань.

а). актуалізація:

1. Охарактеризувати основні психолого-дидактичні основи навчання інформатики.

2. Розкрити зміст терміну файл..

3. Як правильно ввести поняття операціної системи?

4. Поурочне планування з теми «Системне програмне забезпечення»

Виклад теоретичного матеріалу:

Методичні аспекти викладання теми

У програмі курсу інформатики 11-річної школи технології створення комп’ютерних презентацій вивчаються в 10 класі за темами «Створення і показ слайдових презентацій» (рівень стандарту) та «Комп’ютерні пре­зентації» (академічний рівень).

На початку вивчення теми можна провести з учнями мотиваційну бе­сіду та навести приклади з повсякденного й ділового життя, коли з’являється потреба зацікавити людей своїми досягненнями, привернути увагу додіяльності організації, розповісти в лаконічній і доступній формі про про­дукт, зробити яскраву доповідь на конференції та ін. Учитель має поясни­ти учням, що в таких випадках можна скористатися програмою підготов­ки презентацій MS PowerPoint. За допомогою неї можна проілюструвати виступ або доповідь «живими» картинками-слайдами, реалізувати власні ідеї та художні замисли. Головне — розробити сценарій презентації, по­будований на використанні малюнків, анімації, тексту, що запам’я­товується.

У загальноосвітніх та вищих навчальних закладах за допомогою програм типу MS PowerPoint можна створювати та демонструвати навчальні та до­відкові слайд-фільми, розповідати про роботу гуртків, секцій і клубів, де­монструвати спортивні досягнення тощо.

Робота над створенням комп’ютерних презентацій та їх демонстрація дозволяє учню подати власні думки та результати своєї діяльності у наочній та інтерактивній формі, вчить знаходити потрібну інформацію, аналізувати наявний матеріал, робити структурний аналіз інформації та оформлювати її у коректному вигляді.

Цілі навчання

1. Сформувати інформаційно-технологічні вміння:

• здійснювати цілеспрямований пошук та відбір важливої текстової, графічної, звукової інформації;

• самостійно структурувати та зберігати відібрану інформацію у сере­довищі комп’ютерної презентації;

• конструювати алгоритм використання основних прийомів роботи в середовищі комп’ютерних презентацій MS PowerPoint для створен­ня та демонстрації презентацій як з терміналу, так зі спеціальних за­собів відображення інформації;

• самостійно відтворювати процес створення звукових і графічних ефек­тів супроводження слайдів, ефектів анімації та об’єктів слайдів;

• самостійно застосовувати основні засоби обробки зображення;

• створювати та редагувати інформаційний продукт (комп’ютерну пре­зентацію) за конкретним зразком або за заданими вимогами, викори­стовуючи інструментарій програми створення презентацій (створю­вати слайди у вигляді комбінованих графіко-текстових об’єктів та керувати ними, використовувати режими перегляду слайдів в індиві­дуальному та інтерактивному режимах);

• ефективно та раціонально використовувати різноманітні технології створення інформаційного продукту — комп’ютерної презентації для унаочнення результатів власної діяльності.

2. Сформувати технологічні навички роботи:

• з інтерфейсом програми MS PowerPoint;

• інструментами зі створення комп’ютерних презентацій.

3. Сформувати базові інформаційно-технологічні знання:

• про призначення, основні функції та можливості програм створення та демонстрації комп’ютерних презентацій;

• можливості та переваги комп’ютерних презентацій;

• правила створення та застосування комп’ютерних презентацій, ін­струментарій комп’ютерних презентацій;

• основні технологічні прийоми створення та демонстрації електронних презентацій.

Орієнтовне поурочне планування навчального матеріалу теми

10 клас Створення і показ слайдових презентацій (6 год)

Урок 1.Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх при­значення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програм­них і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації пре­зентацій. Створення презентації за допомогою майстра автовмісту та шаблонів оформлення.

Урок 2. Створення текстових написів і вставлення графічних зобра­жень на слайдах презентації. Принципи стильового оформлення презента­цій. Основні принципи дизайну слайдів.

Урок 3. Закріплення вмінь створення презентацій. Практична робота «Розробка слайдової презентації».

Урок 4. Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Рух об’єктів за заданими траєкторіями. Анімаційні ефекти змінення слайдів.

Урок 5. Керування показом презентації, налаштування його часо­вих параметрів. Демонстрація презентації в різних програмних середо­вищах.

Урок 6. Закріплення вмінь створення презентацій. Практична робота «Анімація в слайдових презентаціях».

Методичні підходи до формування інформаційно-технологічних умінь

На першому уроці, присвяченому цій темі, потрібно ознайомити учнів з готовими комп’ютерними презентаціями, описати їхнє призначення та функції, пояснити принципи створення та роботи складових елементів.

Через обмежену кількість годин, які відводяться навчальною програмою на вивчення теми, навчання доцільно організувати за технологією проектів, тобто у процесі створення власної комп’ютерної презентації. З темами про­ектів та вимогами щодо їх створення учнів необхідно ознайомити вже на першому уроці.

Раціональний розподіл часу уроку між ознайомленням з теоретичним матеріалом та виконанням практичних завдань забезпечується завдяки наявності відповідних інструкцій у кожного з учнів. Для практичної діяльності слід організувати роботу в групах (по 2-3 учні), супроводже­ну поточною консультацією та під керівництвом вчителя. Взагалі, роль учителя протягом вивчення всієї теми зводиться до координуючої (він виступає переважно як колега, організатор діяльності, консультант зі встановлення задачі, пошуку необхідної інформації з різних джерел).

Зацікавити учнів створенням комп’ютерних презентацій нескладно, вони охоче досліджують самостійно середовище програми MS PowerPoint, пра­цюють над створенням власної презентації.

Розглянемо на прикладах застосування методичних підходів до форму­вання інформаційно-технологічних умінь учнів.

Формально-операційнийта задачно-інструктивний підходи.

Під час першого ознайомлення учнів із комп’ютерними презентаціями доцільним є використання задачно-інструктивного підходу з елементами формально-операційного.

Приклад 1. Створення та демонстрація презентації.

Завдання. Створити презентацію з 5 слайдів, вставити до неї графічні об’єкти. Продемонструвати презентацію та ознайомитися з професійною презентацією з колекції.

Задачно-технологічнийта проблемний підходи.Вивчення цієї теми у більшості випадків здійснюється в процесі роботи учнів над проектом зі створення власної комп’ютерної презентації, в ході якої відбувається за­кріплення й відпрацювання набутих інформаційно-технологічних умінь і навичок. Під час роботи над проектом учні мають можливість користува­тися інструкціями щодо виконання основних технологічних операцій при роботі у середовищі програми MS Power Point. Приклад 2 [10] [ст. 156]. Проект «Караоке».

Завдання. Створити слайд-фільм до пісень «Караоке». Учні мають уявити себе в ролі розробника програми караоке для власної вечірки й вибрати пісні та продумати їхню послідовність.

Технологія виконання

1. Розробити презентацію обсягом 10-12 слайдів.

2. Скласти підбірку пісень.

3. Передбачити слайд зі змістом програми караоке, оформлений у вигляді списку із застосуванням гіперпосилань на відповідні слайди презен­тації.

4. Оформити останній слайд як завершальний.

5. Вибрати шаблон оформлення слайдів і передбачити різні способи за­ливки та кольори слайдів (не менш ніж 6 фонів слайдів).

6. Відобразити на слайдах назви пісень, прізвище виконавця (по центру, об’ємними жирними літерами) та додати до них малюнок.

7. Використати оформлення деякого тексту як об’єкта WordArt.

8. Передбачити вставлення малюнків та використання таблиць.

9. Застосувати до всіх слайдів анімацію (ефекти та налагодження) та ство­рити перехід слайдів: автоматично та за допомогою миші.

10. Використати вставлення кнопок керування для переходу по слайдах.

11. Додати власні налаштування до презентації.

12. На першому або останньому слайді зазначити клас та ім’я розробни-ка(ів).

13. Зберегти презентацію під іменем Караоке „Прізвище у режимах презен­тації та демонстрації презентації.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.