Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Здатності випускника, які вимагаються, та система вмінь, що свідчить про їх наявність1. Здатність засвоювати і реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації:

1.1. Оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, екологічні, культурні та інші події та явища.

1.2. Мати широкий світогляд у галузі міжнародного життя та політичних процесів.

1.3. У життєдіяльності орієнтуватися на загальнолюдські цінності та загальноприйняті правила поведінки.

2. Здатність займати активну життєву, професійну та громадянську позицію:

2.1. Захищати інтереси громадян, держави, поєднувати суспільні, колективні та індивідуальні інтереси.

2.2. Виконувати конституційні обов'язки.

2.3. Дотримуватися норм законодавства та вимагати цього від інших осіб.

2.4. Захищати права людини і громадянина.

2.5. Розвивати комунікабельність та можливість адаптації у колективі.

2.6. Володіти мистецтвом менеджменту, високими моральними рисами керівника правової служби підприємства, організації.

3. Здатність нести відповідальність за діяльність організації:

3.1. Дотримуватися загальнолюдських моральних норм і цінностей.

3.2. Взаємоузгоджувати особисті, суспільні та колективні інтереси.

3.3. Прогнозувати соціальні аспекти впливу ділової активності на працівників, споживачів, місцеві спільноти, суспільство.

3.4. Зміцнювати моральні засади суспільства, колективу.

3.5. Добровільно відгукуватися і робити позитивний внесок у розв’язання загальних соціальних проблем: захист довкілля, захист прав громадян, охорона здоров'я і безпека, захист інтересів споживача.

3.6. Дотримуватися етики ділового спілкування.

4. Здатність до ефективної, комунікаційної взаємодії, у тому числі засобами сучасних інформаційних технологій:

4.1. Володіти високим рівнем спілкування державною та іноземними мовами.
4.2. Чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки.

4.3. Створювати і підтримувати гармонійну соціальну мережу ділових та особистих контактів як передумову ділового успіху.

4.4. Залежно від ситуації обирати відповідні інформаційні засоби та канали комунікацій.

4.5. Користуватися мережею «Internet».

4.6. Створювати власний імідж, удосконалювати його складові: зовнішній вигляд, манери, впевненість у собі.

4.7. Демонструвати добрі манери, культуру мови.

4.8. Вести ділові переговори.

4.9. Доводити інформацію до виконавців, зацікавлювати їх у вирішенні проблеми.

4.10. Готувати і проводити усні публічні виступи в аудиторіях різного типу.

4.11. Добирати і використовувати психолого - педагогічні технології у професійній та іншій сферах життєдіяльності.

5. Здатність до здорового способу життя:

5.1. Пропагувати і вести здоровий спосіб життя.

5.2. Розробляти оптимальний режим роботи та відпочинку і дотримуватися його.

5.3. Фізично самовдосконалюватися.

5.4. Уникати стресових ситуацій.

5.5. Зберігати трудову активність в екстремальних ситуаціях.

5.6. Здійснювати саморегуляцію, підтримувати добрий настрій.

6. Здатність до засвоєння нових знань, самовдосконалення:

6.1. Здійснювати самоаналіз, використовувати методи адекватної самооцінки.

6.2. Спокійно сприймати свої невдачі і збагачувати власний досвід.

6.3. Долати власні недоліки та шкідливі звички.

6.4. Адаптуватися до зростаючих потоків інформації, до наслідків науково - технічного прогресу.

6.5. Долати стереотипи мислення і практики.

6.6. Використовувати різноманітні методи та прийоми самовиховання.

6.7. Розвивати лідерський потенціал, підприємливість і виправдано ризикувати.

6.8. Використовувати психотехнології у самопрограмуванні, самоутвердженні.

6.9. Здійснювати самоменеджмент, встановлювати життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати власну кар’єру.

6.10. Тренувати пам’ять.

6.11. Обирати оптимальні форми постійного підвищення власної кваліфікації.

 

АНОТАЦІЯ

В сучасний період прискорення реформування земельних правовідносин, з прийняттям нового Земельного кодексу, а також інших нормативно-правових актів в цій сфері, все це породжує широке коло проблемних питань в галузі земельного права, що потребують аналізу та пошуку шляхів їх подолання.

«Актуальні проблеми земельного права» є навчальною дисципліною, яку вивчають студенти ННІПП денної форми навчання. Вона складається з двох частин: загальної та особливої.

В загальній частині вивчаються: проблемні питання теоретичних основ земельного права, його предмету, методів, принципів та місця у системі права України; актуальні проблеми права власності та інших речових права на землю, таких як інститути суперфіцію, сервітуту; правових форм використання земель; актуальні проблеми права користування землею, у тому числі оренди землі; проблемні питання правових гарантій прав на землю; проблемні питання правового регулювання та управління земельним фондом. В особливій частині розглядаються актуальні проблеми правового регулювання обігу земельних ділянок, а саме проблемні питання купівлі- продажу земель сільськогосподарського призначення; актуальні проблеми правового режиму окремих категорій земель, зокрема земель сільськогосподарського призначення, земель лісового та водного фондів, земель у межах населених пунктів, а також проблемні питання відповідальності за порушення земельного законодавства.

Особлива увага при вивченні дисципліни приділяється проблемам правового регулювання земельної реформи в Україні, оскільки ліквідація права виключної державної власності на землю та конституційне закріплення множинності форм земельної власності, поступове формування земельного ринку суттєво змінили зміст земельних відносин. Це потребує перегляду та переосмислення багатьох вихідних положень земельного права.

Вкрай важливе значення для змісту даної дисципліни, так і методики її викладання має прийняття нового Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року, на підставі якого здійснюється подальше реформування та вдосконалення земельного законодавства України.

Знання актуальних проблем земельного права необхідно для подальшої наукової роботи із вдосконалення та усунення правових колізій земельного законодавства.

Метою вивчення дисципліни «Актуальні проблеми земельного права» є опанування студентами основних проблем правових інститутів, що регулюють земельні правовідносини в Україні, оволодіння навичками практичного тлумачення та застосування правових норм, що складають вказані інститути, та вироблення власного світогляду на шляхи подолання проблемних питань правового регулювання земельних відносин в Україні.

Основні завдання дисципліни:

- сформувати у студентів уявлення про основні проблемні питання, що існують у сфері земельного права;

- сформувати у студентів знання нормативного змісту основних інститутів земельного права;

- сформувати у студентів вміння використовувати отриманні знання на практиці;

- сформувати у студентів вміння аналітичного дослідження нормативно-правових актів та доктринальних джерел у сфері земельного права.

За підсумками вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- проблемні питання поняття, предмету, методів земельного права України;

- актуальні проблеми права власності на землю в Україні;

- актуальні проблеми правових форм використання земель;

- проблемні питання системи управління земельним фондом;

- проблемні питання правового механізму захисту прав і законних інтересів суб’єктів земельних відносин;

- актуальні проблеми правового регулювання обігу земельних ділянок;

- актуальні проблеми правового режиму окремих категорій земель;

- проблемні питання судової та адміністративної практики у сфері регулювання земельних правовідносин.

За підсумками вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

- аналітично оцінювати нормативно-правові акти, що регулюють земельні правовідносини, знаходити колізії та шляхи їх подолання;

- досліджувати доктринальні положення у сфері земельного права;

- володіти основними правовими засобами захисту прав і законних інтересів суб’єктів земельних правовідносин;

- складати пропозиції щодо вдосконалення земельного законодавства;

Для більш детального ознайомлення з навчальним матеріалом, до

кожної теми пропонується перелік нормативно-правової та додаткової літератури.

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми земельного права» викладається на денному відділенні, лекційний курс розрахований на 14 аудиторних годин, проведення семінарських занять – 14 аудиторних годин, практичні заняття – 8 аудиторних годин. Форми поточного контролю - усне опитування, самостійне вирішення індивідуальних завдань, проведення тестування. Форма підсумкового контролю - залік.

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Актуальні проблеми земельного права- фундаментальна навчальна дисципліна одна з найактуальніших з в умовах сьогодення галузей права, вивчення якої є важливою складовою правової освіти студентів вищих навчальних закладів. Актуальні проблеми земельного права є однією з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін. Особливого значення вона набуває у період реформування земельних правовідносин в Україні та суттєвою оновлення правового підгрунтя їх , регламентації. Вивчення земельного права сприяє становленню сучасного правника, як фахівця, який може забезпечити режим законності щодо сталого розвитку, земельних прав та інтересів відповідних суб'єктів.

Завданням навчальної дисципліни є: опанування студентами необхідних теоретичних положень, засвоєння сутності земельно-правових категорій: змісту земельно-правових інститутів; навчитися розуміти зміст норм земельного права, роз’яснень вищих судових інстанцій України та рішень Конституційного Суду України, тлумачити їх та правильно застосовувати при вирішенні конкретних справ; набути досвіду науково-дослідної роботи у галузі земельного права.

Навчальна дисципліна “Актуальні проблеми земельного права” передбачає вивчення кола основних питань про предмет, метод і систему земельного права, його принципи, джерела, об’єкти та суб’єкти, правові основи управління використанням, відтворенням та охороною земель, земельні права та обов'язки громадян, загальні засади щодо права власності та користування землею, набуття та реалізацію прав на землю, правове забезпечення вимог екологічної безпеки, земельні спори, відповідальність за порушення земельного законодавства, особливості правового регулювання економічного механізму раціонального використання та охорони різних категорій земель.

При вивченні актуальних проблем земельного права України використовуються такі форми навчальної роботи, як лекції, практичні заняття, колоквіуми, консультації; індивідуальні навчально- дослідні завдання; самостійна робота студентів.

Практичні заняття проходять у формі розв'язання завдань, ділових ігор, вивчення конкретних земельно-правових питань. В окремих випадках проводяться колоквіуми з найважливіших теоретичних тем. При підготовці до занять у результаті самостійної роботи студенти мають опанувати відповідні розділи підручників і рекомендовану літературу, засвоїти необхідні нормативні акти, ознайомитися з постановами Пленуму Верховного Суду України та Вищого господарського Суду України, листами Державного агенства України із земельних ресурсів, доопрацювати конспект лекцій. Виконуючи завдання слід вивчити умови, зробити юридичний аналіз наведених обставин, відповісти на всі теоретичні й практичні запитання і викласти відповіді письмово у вигляді розгорнутих, обґрунтованих і мотивованих рішень з посиланням на відповідні норми законодавства. На практичних заняттях перевіряється ступень засвоєння студентами теорії земельного права з відповідних питань, законодавства та практики його застосування.

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК) і підсумкового контролю знань (ПКЗ), формою якого є залік. Мета його - перевірка рівня засвоєння теоретичних знань, уміння застосовувати ці знання при вирішенні конкретних практичних завдань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Актуальні проблеми земельного права” студенти повинні:

· знати стан основних проблем науки земельного права: сутність земельно-правових категорій; поняття, зміст та значення земельних правовідносин: особливості набуття й реалізації права власності та користування земельними ділянками; регулювання плати за землю; гарантій реалізації та захисту земельних прав суб'єктів: специфіку правового регулювання використання окремих категорій земель: правовий режим особливо охоронюваних територій:

· вільно орієнтуватися у системі земельного права України та судовій практиці застосування земельного законодавства при розгляді цивільних та кримінальних справ:

· ознайомитися з практикою застосування земельних нормативно-правових актів судами України, перспективними та основними напрямами розпишу а кодифікації земельного законодавства;

· уміти правильно тлумачити та застосовувати положення нормативно-правових актів, визначаючи при цьому види правовідносин; використовувати дані науки земельного права для вирішення професійних завдань; здійснювати юридичний аналіз обставин для кваліфікації земельних відносин: при виконанні професійних завдань визначати правовий статус органів у сфері управління використанням, відтворенням та охороною земель та правові наслідки рішень, які вони приймають: в межах економіко-правового механізму землекористування та охорони земель застосовувати економічні заходи раціонального землекористування та передбачені законодавством механізми правовою регулювання використання, охорони та відтворення земельних ресурсів.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Актуальні проблеми земельного права»

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Проблемні питання теоретичних основ земельного права

Проблеми визначення предмету земельного права. Проблеми визначення поняття земельного права як галузі права, як науки та навчальної дисципліни. Джерела земельного права: поняття, види та загальна характеристика. Проблеми методів регулювання земельних відносин. Диспозитивний та імперативний методи земельного права. Загальні (конституційні), міжгалузеві та галузеві принципи земельного права. Функції земельного права. Земельно-правові норми: правовий механізм реалізації. Поняття, зміст і види земельних правовідносин. Суб’єктивний та об’єктивний склад земельних правовідносин. Система земельного права. Проблеми співвідношення земельного права з суміжними галузями права. Проблемні питання визначення правового статусу штучно утворених земельних ділянок в земельному праві.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.